Realizacja Zadania 2 - Szkoła Podstawowa w Świeminie

Report
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Świeminie
Cel: zapoznanie uczniów z potrzebami, normami,
regułami i zasadami, które muszą panować między
ludźmi, aby poprawić ich relacje ze środowiskiem oraz
uświadomić im cechy dobrej komunikacji,
przypomnienie zasad właściwego postępowania
w różnych sytuacjach oraz poszukiwanie sposobów na
rozwiązanie problemów w stosunkach
międzyludzkich.
Wychowawcy klas otrzymali konspekt zajęć, wg których
przeprowadzili lekcje wychowawcze w klasach IV - VI
oraz zajęcia edukacyjne w klasach I – III.
Uczniowie przygotowali scenki sytuacyjne w relacjach:
Nauczyciel –uczeń
Rodzic – dziecko
Między kolegami, koleżankami
W miejscu zamieszkania
w sposób werbalny i
niewerbalny
próbowali
przedstawić swoje
emocje, prośby,
pomysły, wobec
rówieśników,
rodziców oraz
nauczycieli
 Co powinno się zmienić
z punktu widzenia
młodych ludzi.
Wszyscy uczniowie dostrzegają potrzebę zmiany
postępowania swoich rówieśników. Podsuwali ciekawe
propozycje działań, które mogą poprawić stosunki
między ludźmi w różnych środowiskach. Podkreślali
również, że wiele zależy od nich samych.
Po przeprowadzonych zajęciach dzieci zostały
zapoznane z regulaminem konkursu
plastycznego Co powinno się zmienić
w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by
poprawić relacje między ludźmi
( nauczyciel - uczeń, dziecko - rodzina,
koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu
miejscowości)?
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
Cel konkursu:
- popularyzowanie zasad współżycia, poszanowania praw jednostki, tolerancji
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez uczniów
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach pisemnych
Tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym aspektem bezpieczeństwa wg tematu:
„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel –
uczeń, dziecko – rodzic, dziecko – koledzy w miejscu zamieszkania, na osiedlu, miejscowości)”
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
Kl. IV – list do kolegi, koleżanki
Kl. V – wiersz lub bajka
Kl. VI – opowiadanie o zdarzeniu w szkole lub w domu lub w miejscu zamieszkania
Termin oddawania prac mija 15 lutego 2013 r. Prace składamy do nauczyciela języka polskiego: p. Ewy Gałan

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
Cele konkursu:
-rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej
-budowanie właściwych relacji rówieśniczych i środowiskowych
-podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów
Warunki uczestnictwa:
Format pracy: dowolna kartka z bloku
Technika pracy: dowolna (kredka, pastel, farby plakatowe lub akwarelowe)
Prace wykonane po przeprowadzonych zajęciach
Każdą pracę należy opisać na odwrocie – (imię i nazwisko autora, klasa)
Termin realizacji: prace wykonywane są podczas zajęć
Wszyscy stwierdzili, że w dobrych relacjach międzyludzkich
najważniejsze są:
wzajemny szacunek, miłość, przyjaźń, koleżeństwo,
tolerancja, pomoc, wspólne spędzanie wolnego czasu
Koordynator projektu:
Marzena Smolińska
.

similar documents