Eksamen. - Asker videregående skole

Report
Asker videregående skole
Skriftlig eksamen 2014
Asker videregående skole
Trekk til eksamen
• Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig
trekk til eksamen – både skriftlig og muntlig.
• Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved
at noen fag har eksamen på samme dag.
• Vitnemålsreglene fra UDIR legger føringer ved
at det er regler for antall eksamener for at et
vitnemål skal være gyldig.
Asker videregående skole
Trekk til eksamen
• Basis for trekk er fagsammensetningen slik den
var i skolens database 1. februar.
• Alle elever i Vg3 skal trekkes – så sant mulig –
i to skriftlige trekkfag.
- Dersom ikke mulig må ett erstattes.
• Alle elever i Vg3 skal trekkes i ett muntlig
trekkfag
• De fleste fag enten skriftlig eller muntlig
• Noen fag mulig for både skriftlig og muntlig
Asker videregående skole
Trekk til eksamen
• Alle elever i Vg2 skal trekkes til enten en
skriftlig eksamen eller en muntlig eksamen.
• For Vg1 er det sentralt bestemt et omfang av
eksamen. På Asker er det nærmere 60 elever
som skal opp til enten en skriftlig eksamen
eller en muntlig eksamen.
Asker videregående skole
Kunngjøring av trekk
• Onsdag 15. mai kl. 09.00 for lokal og sentral
eksamen.
• Dato for eksamensdager – se egen oversikt på
hjemmesiden under fanen Regler og rutiner/
Eksamen.
Asker videregående skole
Viktig før eksamensdagen
• Sjekk status på PC’n – er den oppgradert?
(Sjekk om du har MS Office 2010 eller
tilsvarende)
• Sjekk at du har alle aktuelle programmer på
plass (som I-finger, GeoGebra m.fl.)
• Husk at alle programmer må være mulig å
kjøre uten tilknytning til nett!
Asker videregående skole
Viktig før eksamensdagen
• Alle filer og programmer du vil bruke må være
lagret på din PC. Internett er stengt før du
kommer på skolen på eksamensdagen.
• Du kan ikke ta med deg inn åpne Internettsider.
Alt må være lagret på egen PC.
• Det kan være lurt å lage mapper som f.eks.
heter Eksamensressurser og
Eksamensbesvarelser.
• Ingen minnepinner, ingen eksterne harddisker.
Asker videregående skole
Viktig på selve eksamensdagen
• Møt i god tid – alle dager – det vil si senest kl.
08.30.
• Ha med PC – og lader!
• Ha PC’en avskrudd og ikke skru den på før du
får beskjed om det.
• Du får – som vanlig – eget ark med lagrings- og
innleveringsinformasjon, men reglene er litt
annerledes ved eksamen enn ved lokale
prøver.
• For sikkerhets skyld: ha alltid legitimasjon med
deg.
Asker videregående skole
Hjelpemidler ved eksamen
• «Alle hjelpemidler tillatt» betyr:
- Ikke kommunikasjon
- Ikke internett
- Ikke mobiltelefon
• Filer og bøker du vil ha tilgjengelig må være
med før eksamen begynner.
• Du kan ikke supplere på noen måte etter at
eksamen er begynt.
Asker videregående skole
Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr
• Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal
være slått av og oppbevares i egen bag som
settes på anvist plass
Asker videregående skole
Oppgaven
• Du får oppgaven på papir.
• Du får papir til å gjøre litt underveisnotater selv
om du skal levere elektronisk.
Asker videregående skole
Besvarelsen - felles
• Bruk aldri ditt eller lærers navn eller initialer.
• Ikke på noen måte eller i på noe sted i
besvarelsen skal det fremgå hvem du er,
hverken i filnavnet, i topp- eller bunntekst eller i
selve teksten.
• Pass spesielt på dersom du bruker Klipp og
Lim fra gamle tekster.
Asker videregående skole
Besvarelsen - felles
• Alle ark skal ha topptekst med bestemte felt –
se veiledningsarket for hver eksamensdag.
• Alle ark skal pagineres (dvs. sidene skal ha
nummer).
Asker videregående skole
Oppstart med PC
• Etabler lagring av fil med en gang!
• Pass på jevnlig mellomlagring – CTRL+S
• Lagre filen med utlevert eksamens-id og
fagkode.
•
Eksempel: ASK1234_NOR1211
- ASK1234: din id på utlevert ark
eksamensdagen
- NOR1211: fagkoden for norsk hovedmål
Asker videregående skole
Besvarelsen - papirinnlevering
• Bare for biologi, fysikk, kjemi og matematikk.
• Prøven er to-delt. Begge delene skal leveres
som papirbesvarelse, men du kan benytte PC
for del 2.
• Innlevering av del 1 kan begynne kl. 10.50 og
må være gjennomført kl. 11.10. Sitt rolig og
rekk opp hånden.
- Kan forlenges med inntil 30 min for elever
med utvidet tid.
• Du velger selv når du vil begynne arbeidet med
del 2, men du får ikke tilgang til hjelpemidlene
som er tillatt i del 2, før del 1 er innlevert.
Asker videregående skole
Besvarelsen - papirinnlevering
• Omslagsarket skal ha oppgitt totalt antall ark.
• Når du er ferdig med del 2, sitt rolig og rekk
opp hånden.
• Vaktene på rommet vil kontrollere at det du har
levert er riktig utfylt – sitt rolig!
• Du får beskjed når du kan gå.
Asker videregående skole
Oppstart – digital innlevering
• Gjelder alle fag – unntatt biologi, fysikk, kjemi
og matematikk.
• Du får en personlig pålogging til PGS –
Utdanningsdirektoratets
PrøveGjennomføringsSystem med ditt
brukernavn og passord.
• Husk at for å komme på nett må du logge inn
med ditt vanlige brukernavn og passord.
• Styringen av internett er slik at du når PGS
hele tiden, og du kan derfor levere når du vil.
Asker videregående skole
Besvarelsen – digital innlevering
• Underveis i arbeider du i de programmene som
du ønsker – så sant programmene er lovlige.
• Underveis lagrer du på PC’en.
• Når du er ferdig med besvarelsen og klar til å
levere, lagrer du filen/filene og lukker de
programmene du har brukt.
Asker videregående skole
Besvarelsen – digital innlevering
• Ekstra kontroll?
- Det kan være lurt med en ekstra kontroll av
filen som du tror du skal levere, er den som
du har besvarelsen på. Det har hendt at
elever har levert tomme filer!
• Start Utforsker, finn filen, dobbeltklikk på den
slik at den åpnes og se om det er den som er
den riktige filen.
- Ja? Gå videre
- Nei? Start leting etter den!
Asker videregående skole
Besvarelsen – digital innlevering
• Filen/filene med din besvarelse skal lastes opp
til PGS.
• Etter vellykket opplasting, får du en kvittering
fra PGS på skjermen din.
• Vent til kvitteringen har kommet på
skjermen før du logger ut og pakker
sammen.
• Når du har pakket sammen, kan du gå.
Asker videregående skole
Fusk – forsøk på fusk
• Fusk eller forsøk på fusk kan være:
- å gi eller forsøke å gi eller formidle ikke tillatt
hjelp til andre.
- motta slik hjelp.
- å ha eller bruke hjelpemidler som ikke er
tillatt, etter at oppgaven er delt ut.
Asker videregående skole
Fusk – og hva så?
• Forskrift til Opplæringslova: § 3-37 (utdrag)
Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har
fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld
også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller
forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i
faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal
ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar
enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har
likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.
Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast
til Fylkesmannen.
• For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk
eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.
• Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert
på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå
opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter
den annullerte eksamenen.
Asker videregående skole
Fusk - og sensorer
• Dersom sensorer oppdager at det er kopiert
tekster uten referanse til kilde eller ut over
rammene for sitering av tekst, kan det regnes
som fusk til eksamen.
• Sensorene har tilgang til internasjonal
plagiatkontroll.
Asker videregående skole
Syk før eksamen
• Dersom du blir syk før eksamen og ikke blir
frisk til eksamensdagen, må du skaffe deg
legeattest.
• Legeattest må til skolen så raskt som mulig.
Asker videregående skole
Syk under eksamen
• Dersom du blir dårligere på selve
eksamensdagen, be om å få kontakt med
rektor/ass.rektor for nærmere avtale.
• Dersom eksamen må avbrytes, må du skaffe
deg legeattest.
• Legeattest må til skolen så raskt som mulig.
For sent fremmøte
• Dersom du ikke rekker frem til Asker før
eksamen har begynt, kan du bli avvist fra
eksamen.
• Dersom dette skyldes forhold som du ikke rår
over, f.eks. togstans, må du skaffe deg
dokumentasjon på årsaken med tidsangivelser.
Vurdering av besvarelsene
• Besvarelsen sendes – elektronisk eller som
papir – til to uavhengige sensorer som gjør sine
vurderinger av besvarelsen og noterer et
forslag til karakter.
• Sensorene møtes 18. og 19. juni og fastsetter
eksamenskarakteren.
• Karakterene overføres til skolen
erfaringsmessig ettermiddagen den 19. juni og
tilgjengelig på Skolearena senest 20. juni
Kopi av besvarelsen
• Bare for elever som har levert papirbesvarelse.
- Skolen får tilbake besvarelsene i løpet av de
første dagene etter kunngjøring av
eksamenskarakterene.
- Elever som ønsker det, kan få kopi av
besvarelsen.
- OBS! Det står ingen kommentarer e.l. fra
sensorene på besvarelsen. Den ser akkurat
ut som da du leverte den.
Ny eksamenskarakter og hva så?
• Dersom eksamenskarakteren blir endret etter
klage, lages det nytt vitnemål og det gamle
vitnemålet blir annullert. Gjelder både når
karakteren blir hevet og når den blir lavere.
• Gammelt vitnemål kan ikke brukes. Makuler
derfor papirversjonen slik at du ikke ved en feil
sender fra deg et ugyldig vitnemål.
• Dato for nytt vitnemål er ikke klar, men det er
innen den utsatte fristen for innsending til
Samordna Opptak.

similar documents