เอกสาร_1_นำเสนอ_ท่านรองฯนพพร(1).

Report
นโยบายด้านการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โดย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
13 ธันวาคม 2555
1
วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นองคกรหลั
กในการพัฒนา
์
ระบบสุขภาพ
โดยการมีส่วนรวมของทุ
กภาคส่วน เพือ
่ ให้
่
ประชาชนมี
สุขจ
ภาพดี
พันธกิ
1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตรด
์ าน
้
สุขภาพ
2. เสริมสรางระบบบริ
หารจัดการอยางมี
ธรรมาภิบาล
้
่
และจัดระบบบริการสุขภาพทีม
่ ค
ี ุณภาพมาตรฐาน
3. เสริมสรางการมี
ส่วนรวมจากทุ
กภาคส่วนในการ
้
่
พัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรการด
าเนินงานดาน
้
์
สาธารณสุข 2557
รัฐบาล
Country
Strategy
ยุทธศาสตร ์
สธ
1.2 ยาเสพติด
ดานเกษตร
้
1.5 ภาคใต้
การเชือ
่ มโยง
เศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค
การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
การดูแลผูสู
้ งอายุเด็ก
สตรี และ
ผู้ดอยโอกาส
้
แรงงาน
นโย
บาย
ระบบ
การปรับโครงสราง
้
ระบบราชการ
การพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ
การแกไขปั
ญหาความ
้
มัน
่ คงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ปัญห
า
พืน
้ ฐ
าน
1.6 ตางประเทศ
่
1.14 ระบบประกัน
สุขภาพ
2.4 ระบบเตรียม
ความพรอม
้
2.5 ตางด
าว
่
้
4.3.1 ลงทุนดาน
้
สุขภาพ
4.3.2 บุคลากร
4.3.3 สร้างสุขภาพ
4.3.4 อสม.
4.3.5 กลุมวั
่ ย
4.3.6 ออกกาลัง
กาย
4.3.7 Medical
Hub
ประเด็น
ยุทธศาสตร
Service
Plan ์
หลักประกันสุขภาพ
ขอมู
้ ล
สาธารณสุขภัย
PP ประเด็น / PP
กลุมวั
่ ย
NCD
อาหารปลอดภัย
บุคลากร
แพทยแผนไทย
์
และอสม.
ตางประเทศ
่
Medical Hub
ยาเสพติด
สาธารณสุขใน กทม.
พืน
้ ทีส
่ ูงและโครงการ
ภาพรวมยุทธศาสตรการด
าเนินงาน
์
ด
านสุ
ข
ภาพ
1.
P&P
้
Basic
Strategic
Package
Event Based
Project
1. Healthy Taxi
2. มหกรรมฮู
ลาฮูป
3. ปลายฝนตน
้
หนาว
2. บริการ รักษา
ฟื้ นฟู
3. อุบต
ั เิ หตุ
ฉุ กเฉิน
ประชาชน
แข็งแรง
เศรษฐกิจ
เติบโต
Specific
Issue
Focus
1. โครงการพระราชดาริ&
พืน
้ ทีส
่ งู
2. ตางประเทศ
&
่
ASEAN
3. แรงงานตางด
าว
&
่
้
Border Health
4. Medical Hub & PPP
วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่ อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมอย่ างยั่งยืน
เป้าหมายระยะ
3-5 ปี
ระดับกระทรวง
15 ตัวชีว้ ัด
กรมควบคุมโรค
8 ตัวชีว้ ัด
เป้าหมายระยะ
1-2 ปี
(เขตสุขภาพ/
จังหวัด)
22 ตัวชีว้ ัด
กรมควบคุมโรค
3 ตัวชีว้ ัด
เป้าหมายระยะ
1 ปี
(เขตสุขภาพ/
จังหวัด)
22 ตัวชีว้ ัด
กรมควบคุมโรค
9 ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัดที่กรม
ควบคุมโรค
เป็ นผู้รับผิดชอบ
หลัก
ตัวชีว้ ดั ทีก่ รม
ควบคุมโรค
เป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วม
ปรั บปรุ งข้ อมูลจาก สนย. ส่ งให้ ปลัดกระทรวงฯ
วันที่ 7 ธค. 55
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่ น้อยกว่ า 80 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่ น้อยกว่ า 72 ปี
เป้าหมาย
ระยะ 10 ปี
เด็ก สตรี
1. อัตราส่วนมารดาตาย
(ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน)
2. อัตราตายทารก
(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน)
เด็กปฐมวัย
1. เด็กไทยมีความฉลาด
ทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไม่
น้ อยกว่า 100)
2. อัตราการป่ วยด้ วย
โรคหัด
(ไม่ เกิน 0.5 ต่ อ
ประชากรแสนคน)
เด็กวัยรุ่น วัยเรียน
1. อัตราการตังครรภ์
้
ในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรพันคน)
2. ร้ อยละของเด็กนักเรี ยนเป็ นโรคอ้ วน (ไม่เกิน 15)
3. ร้ อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น (ไม่ เกิน10)
4. จานวนนักดื่มหน้ าใหม่ ท่ เี ป็ นวัยรุ่ น (ลดลงร้ อยละ 50)
5. อัตราการเสียชีวิตจากการจมนา้ อายุ 0-15 ปี (ไม่ เกิน 8 ต่ อ
ประชากรแสนคน)
6. ร้ อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(เท่ากับ 70)
1.ร้ อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5)
2.ร้ อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
3.ร้ อยละของหญิงตั ้งครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกหรื อเท่ากับ 12 สัปดาห์
(ไม่น้อยกว่า 60)
4.ร้ อยละของเด็กที่มีพฒ
ั นาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)
5. ร้ อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ไม่ น้อยกว่ า 95)
6. ร้ อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟั นน ้านมผุ (ไม่เกิน 57)
7. ร้ อยละของเด็กวัยเรี ยน (6-12 ปี ) มีสว่ นสูงระดับดีและรูปร่ างสมส่วน (ไม่น้อย
กว่า 70)
8. อัตราการใช้ ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา (ไม่ น้อย
กว่ าร้ อยละ 50)
วัยทางาน
1. จานวนผู้ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ (ลดลง 2 ใน 3)
2. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่ เกิน 13 ต่ อ
ประชากรแสนคน)
3. อัตราตายจากโรคหลอดเลื อดหัวใจ (ไม่เกิ น 20 ต่อ
ประชากรแสนคน)
4. อัตราตายจากโรคมะเร็ งตับ (ไม่เกิ น 24 ต่อประชากร
แสนคน)
9. ร้ อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเข้ าถึงบริ การ (มากกว่าหรื อเท่ากับ 31)
10. ร้ อยละของสตรี ที่มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง (ไม่น้อยกว่า 80)
11. ร้ อยละของสตรี ที่ได้ รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (ไม่น้อยกว่า 80)
12. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านม และมะเร็ งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70)
13. ร้ อยละของประชาชนอายุ 35 ปี ขึน้ ไป ได้ รับการคัดกรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง (ไม่ น้อยกว่ า 90)
14. ร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ ดี (ไม่น้อยกว่า 50)
15. ร้ อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ ดี (ไม่น้อยกว่า 40)
16. ร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้ อนได้ รับการดูแล
รักษา/ส่งต่อ (เท่ากับ 100)
ระบบบริการ
1.ร้อยละของบริ การ ANC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
2.ร้ อยละของห้ องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
3.ร้อยละของบริ การ WCC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
4.ร้อยละของศูนย์ให้คาปรึ กษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชือ่ มโยงกับระบบ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน เช่น ยาเสพติด บุหรี ่ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯลฯ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
5.ร้ อยละของคลินิกผู้สงู อายุ ผู้พิการคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
6.ร้ อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่ น้อยกว่ า 70)
7.ร้ อยละของผู้ป่วยนอกได้ รับบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน (เท่ากับ 14)
8.เครื อข่ายมีระบบพัฒนา service plan ที่มีการดาเนินการได้ ตามแผน ระดับ 1 2 3 4 อย่าง
น้ อย 4 สาขาและตัวชี ้วัดอื่นๆ (6 สาขา) ตามที่กาหนด
9.ร้ อยละของจังหวัดที่มี ศสม. ในเขตเมืองตามเกณฑ์ที่กาหนด (ไม่น้อยกว่า 70)
10.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
11.ร้ อยละของเครื อข่ายห้ องปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพ/คุณภาพ/หรื อรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้ อยละ 70 ของแผนการดาเนินงาน)
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
1.ร้ อยละของ อสม. ที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพเป็ น อสม.
เชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า 48)
2.ร้อยละของอาเภอที ่มี District Health System (DHS) ที ่
เชื ่อมโยง ระบบบริ การปฐมภูมิกบั ชุมชนและท้องถิ่ นอย่างมี
คุณภาพ ใช้SRM หรื อเครื ่องมื ออื ่นๆในการทาแผนพัฒนา
สุขภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 25)
สาธารณภัย/ฉุกเฉิน
1.ร้อยละของอาเภอที ่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ
(เท่ากับ 80)
2.ร้ อยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
3.จานวนทีม MERT ที่ได้ รับการพัฒนา (เท่ากับ 24 ทีม)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
1. ร้ อยละของ
ผู้สงู อายุในช่วง
อายุ 60 – 70 ปี ที่
เป็ นโรคสมอง
เสื่อม
(ไม่เกิน 10)
17. ร้ อยละของผู้สงู อายุ ผู้พิการที่ได้ รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
(ไม่น้อยกว่า 80)
18. สัดส่วนของจานวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ไปรับ
การรักษาที่ ศสม./รพ.สต. (มากกว่าร้ อยละ 50)
19. ร้ อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และรพท. ไม่น้อยกว่า
1.4 (เท่ากับ 80)
20. จานวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริ การ (ลดลงร้ อยละ 50)
21. ร้ อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่า 90)
22.ร้ อยละของโรงพยาบาลได้ รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด (90)
สิ่งแวดล้ อมและระบบที่เอือ้ ต่ อการดาเนินงานสุขภาพ
1. ร้ อยละของสถานบริการสาธารณสุขและส่ งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่
(เท่ ากับ 100)
2. ร้ อยละของโรงเรี ยนปลอดน ้าอัดลม (ควบคุมน ้าหวานและขนมกรุบกรอบ)
(ไม่น้อยกว่า 75)
3. ร้ อยละของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้ รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด (เท่ากับ 91)
4. ร้ อยละของสถานประกอบการด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้ รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (เท่ากับ 92)
5. ร้ อยละของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้ อมจาหน่าย
ได้ รับอนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP (ไม่น้อยกว่า 70 ของผู้มายื่นขอ
อนุญาต)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสูงที ่มีการปรับ
พฤติ กรรม 3 อ 2 ส และลดเสีย่ ง (ไม่นอ้ ยกว่า 50)
5
กระบวนการ
ระบบสนับสนุน
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ)
1.ร ้อยละของหน่วยบริการกลุม
่ เป้ าหมายมีปัญหาทางการเงินเรือ
้ รังลดลง
(ไม่น ้อยกว่า 50) (กสธ./เขตสุขภาพ)
2.ร ้อยละของหน่วยบริการกลุม
่ เป้ าหมายมีข ้อมูลต ้นทุนของหน่วยบริการที่
ครบถ ้วน (ร ้อยละ 100) (เขตสุขภาพ/จังหวัด)
3.ร ้อยละของหน่วยบริการมีฐานข ้อมูลต ้นทุนพืน
้ ฐาน (มีและใช ้โปรแกรม
ต ้นทุนมาตรฐาน) (ร ้อยละ 90) (เขตสุขภาพ/จังหวัด)
4.ร ้อยละของหน่วยบริการทีม
่ แ
ี ละใช ้แผน (3 แผน) ตามระบบการจัดการ
ควบคุมภายใน (ร ้อยละ 90) (จังหวัด)
5.ต ้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์ เฉลีย
่ ลดลง (ร ้อยละ
10) (ในเขตสุขภาพเฉลีย
่ ลดลง)
้ จัดจ ้างเพือ
6.การเตรียมการจัดซือ
่ ให ้ลงนามในสัญญาได ้ในไตรมาสที่ 1
และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
7.พัฒนาระบบบัญชีทส
ี่ ามารถสะท ้อนต ้นทุนการให ้บริการ
การอภิบาลระบบ
ระบบการเงินการคล ัง
1.% Growth Total Health Expenditure/% Growth GDP
(≤1)
2.สัดส่วนของ งปม.สาธารณสุขไม่เกิน 15% ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
National Health Authority
ต ้องมีการ Reform โครงสร ้างและอานาจหน ้าทีก
่ ระทรวงฯ โดยต ้องมี
หน่วยงานระดับชาติเพือ
่ ดูแล ดังนี้
1.ด ้านบริการ กาหนดชุดสิทธิประโยชน์หลัก (Benefit Package)
กาลังคน
2.อัตราส่วนกาลังคนต่อผู ้รับบริการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (กสธ./
เขต)
-ระบบค่าตอบแทน
-ระบบการจ ้างงาน
-ผลิตและพัฒนา
3.Technology Assessment (ยา, เทคโนโลยีทางการแพทย์)
4.National Information
5.การเงินการคลัง
6.Internal & External Monitoring
Reprocess
้ ปี งบประมาณมีเงินค ้างใน
1.เมือ
่ สิน
ระบบไม่เกินร ้อยละ 5
2.หน่วยบริการมีแผนเงินบารุงและ
ระบบเฝ้ าระวังทางการเงิน และการ
แก ้ไขปั ญหา
่ สารและสารสนเทศ
ระบบการสือ
่ สารและ
1.มีระบบการทางานสือ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
่ งทางสือ
่ สารสาระสุขภาพสาหรับ
2.มีชอ
ประชาชน (อย่างน ้อย 1 ช่องทาง ทุก
อาเภอ)
ข้อมูลข่าวสาร
1.National Health Information
Center
2.National clearing house
3.Data center
4.ระบบข ้อมูลยา
พ ัฒนากฎหมาย
1.พัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบให ้เอือ
้ ต่อการ
ดาเนินงาน และส่งมอบบริการ (อานวย
ความสะดวก ลดขัน
้ ตอน One Stop
Service)
Health Service Provider
1.เขตสุขภาพ 12 เขต+1 กทม.
2.จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ
(Area Health Board)
3.มอบอานาจให ้ผู ้บริหารเขต
(Delegation)
4.จัดสรรงบประมาณลงไปทีเ่ ขตสุขภาพ
เพือ
่ บริหารจัดการภายในเขต
5.ใช ้ Service Plan เป็ นกรอบในการ
พัฒนา
Health Care Purchaser
้ บริการหลักของ
1.ระบบทีส
่ ปสช.เป็ นผู ้ซือ
ประเทศ (5 ปี )
้ สิทธิประโยชน์
2.สนับสนุนให ้มีการซือ
เพิม
่ เติมจากกองทุนอืน
่ ๆ (เช่น สปส.,
กรมบัญชีกลาง, เอกชน)
3.ระดับพืน
้ ที่ : บูรณาการระหว่าง Regional
Health Service & Regional Health
Purchaser
6
ตัวชีว้ ัดของงานบริการส่ งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพืน้ ฐาน (Basic PP services)
กลุ่มวัย
กลุม่ สตรี และ
ทารก
Basic
ตัวชีว้ ัดความครอบคลุม
Services
ANC,WCC,E 1) ร้ อยละของหญิงตังครรภ์
้
ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 60
PI
2) ร้ อยละของหญิงตังครรภ์
้
ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 4 ครัง้ ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90
3) ร้ อยละของหญิงตังครรภ์
้
ได้ รับยาเม็ดเสริ มไอโอดีน เท่ากับ 100
4) ร้ อยละของหญิงหลังคลอดได้ รับการดูแลครบ 3 ครัง้ ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 65
5) ร้ อยละของเด็กตังแต่
้ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย
กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า 50
*6) ร้ อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้ รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่ น้อยกว่ า 90
(ยกเว้ นวัคซีน MMR ไม่ น้อยกว่ า 95)
7) ร้ อยละของเด็ก 0-2 ปี มีสว่ นสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า 70
8) ร้ อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้ รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไม่น้อยกว่า 80
กลุม่ เด็ก
ปฐมวัย
Vaccine,
Growth
monitoring
กลุม่ เยาวชน
และวัยรุ่น
Vaccine,
Oral health
*1) ร้ อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้ รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่ น้อยกว่ า 90
2) ร้ อยละของเด็ก 3-5 ปี มีสว่ นสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า 70
3) ร้ อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้ รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไม่น้อยกว่า 80
4) ร้ อยละของเด็กต่ากว่า 3 ปี ได้ รับการตรวจช่องปากและผู้ดแุ ลได้ รับการฝึ กทักษะการ
แปรงฟั นไม่น้อยกว่า 70 และได้ รับ Fluorine vanish ไม่น้อยกว่า 50
*1) ร้ อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้ รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์
ไม่ น้อยกว่ า 90 (ยกเว้ นวัคซีน MMR ป.1 และวัคซีน dT ป.6 ไม่ น้อยกว่ า 95)
2) ร้ อยละของเด็กประถม 1 ได้ รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า 85 และเคลือบหลุม
ร่องฟั นไม่น้อยกว่า 30
กลุม่ วัยทางาน Screening of 1) ร้ อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธ์ที่อยูก่ ินกับสามี ได้ รับบริ การวางแผนครอบครัว
DM/HT
ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า 80
Screening of *2) ร้ อยละของประชาชนอายุ 35 ปี ขึน้ ไป ได้ รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
เท่ ากับ 100
cervix and
3) ร้ อยละของสตรี 30-60 ปี ได้ รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก สะสมถึงปี 2557
breast
ไม่น้อยกว่า 80
cancer
4) ร้ อยละของสตรี 30-60ปี มีการตรวจเต้ านมด้ วยตัวเอง ไม่น้อยกว่า 80
*5) ร้ อยละของประชาชนเป้าหมายได้ รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามเกณฑ์
มากกว่ า 90
ลุม่ ผู้สงู อายุ
ผู้พิการ
Screening of *1) ร้ อยละของผู้สูงอายุ ได้ รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน เท่ ากับ 90
DM/HT
(ตัวชีว้ ัดเดียวกับกลุ่มวัยทางาน)
Specific issues
1. โครงการพระราชดาริ/เฉลิมพระเกียรติ
1. มีกลไกกลางในการบริ หารจัดการ โครงการพระราชดาริ /เฉลิมพระเกียรติ
2. ร้ อยละของความสาเร็ จตามโครงการพระราชดาริ (100)
2. PPP
1. จานวนประเด็นที่หน่วยบริ การทา PPP ถูกต้ องตามกฎหมาย (1)
3. Medical Hub
1. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของผู้รับบริ การชาวต่างชาติ (ร้ อยละ 20 ต่อปี )
2. จานวนสถานบริ การสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน JCI (จานวน 2 แห่งต่อปี )
3. จานวนศูนย์พฒ
ั นาวิชาการทางการแพทย์ที่ได้ รับการพัฒนาให้ จดั การเรี ยนการสอนแก่ชาวต่างชาติในระดับอาเซียน
(จานวน 1 แห่ง)
4. สร้ างผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ/สมุนไพรห้ าดาว (Product Champion) (5 รายการ)
4. ยาเสพติด
1. ผู้ผ่านการบาบัดฯ ไม่กลับไปเสพซ ้า ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. จานวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้ าสูร่ ะบบการคัดกรองและบาบัด 300,000 คน
3. จานวนผู้ผ่านการบาบัด ได้ รับการติดตาม 700,000 คน
5. ASEAN and International Health
1. มีการจัดองค์กรกลางที่มีสมรรถนะเพียงพอเพื่อบริ หารจัดการความร่วมมือด้ านสาธารณสุขในอาเซียน
2. ร้ อยละของความสาเร็ จการดาเนินการตามข้ อตกลงความร่วมมือด้ านสาธารณสุขระหว่างประเทศในอาเซียน (80)
3. มีศนู ย์เรี ยนรู้และขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในประเทศไทย เพื่อผลักดันหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ าในกลุม่ ประเทศ ASEAN+3
6. Border Health
1. ร้ อยละของโรงพยาบาลชายแดนให้ บริ การที่เป็ นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้ าว (80)
2. ร้ อยละของประชากรต่างด้ าวที่มีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม (80)
3. ร้ อยละของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในพื ้นที่ชายแดนได้ รับการตรวจและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (70)
4. ร้ อยละของสถานบริ การสาธารณสุขชายแดนที่มีระบบข้ อมูลสุขภาพประชากรต่างด้ าวตามเกณฑ์ (70)
7. จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ร้ อยละของหญิงตังครรภ์
้
ได้ รับการทาคลอดในสถานบริ การสาธารณสุข (90)
8. กทม. (พืน้ ที่พิเศษ)
ร้ อยละของความสาเร็ จของโครงการที่ทาร่วมกับ/ในพื ้นที่ กทม.
Health Product
Basic Package
(Impact, Outcome,
Output)


Process

ปรับโครงสร้ าง
ปรับ
กระบวนการ
Finance
UC/Non UC
National Health
Authority
Fundamental
Regulator
Strategic Focus


Specific Issue
กาลังคน

Technology 
Assessment
Health Service
Provider

แนวทางการดาเนินงาน
ปรับเป้าหมาย/ตัวชี ้วัดให้ ได้ Final
Version (กรม,สนย.)
Efficiency 
Information
กสธ./กรม กาหนดให้ ชดั ในมาตรการ
สาคัญ กาหนดเป้าหมาย/ตัวชี ้วัด และ
เวลาแล้ วเสร็จ

กาหนดบทบาทที่เป็ น NH Authority/
Provider / Purchaser (สปสช.)
กาหนดประเด็น Regulation/ แนว
ทางการดาเนินการ / KSF, เงื่อนไข /
ระยะเวลาแล้ วเสร็จ
กรมกาหนดบทบาท หน้ าที่ เป็ น
Facilitator / Support ทาแผนปฏิบตั ิ
การที่จะดาเนินการเองหรื อสนับสนุน
พื ้นที่
กรม กาหนดบทบาท ตาม Function /
กาหนดเป้าหมาย / ตัวชี ้วัด ที่กรม
ดาเนินการ
Health Service
Purchaser





similar documents