سمینار jit

Report
‫‪1‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫نظام تولید بهنگام‬
‫‪Just in time‬‬
‫مدرس ‪ :‬دكتر بهنام شهائي‬
‫‪2‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫مروری بر نظامهای تولید‬
‫•تولید دستی‬
‫•تولید انبوه‬
‫•تولید بهنگام یا ناب‬
‫پیدایش نظام بهنگام‬
‫فلسفه نظام بهنگام‬
‫اهداف نظام بهنگام‬
‫مزایای نظام بهنگام‬
‫محدودیتهای نظام بهنگام‬
‫ارکان و بلوکهای نظام بهنگام‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫‪3‬‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫روشها و اقدامات نظام بهنگام‬
‫موجودی‬
‫ضایعات‬
‫سیستم کشش ی‬
‫چیدمان کارخانه‬
‫ارتباط با تأمین کنندگان‬
‫مدیریت کیفیت جامع‬
‫نگهداری بهره ور جامع‬
‫محدودیتهای نظام بهنگام‬
‫اجرای نظام بهنگام در صنایع کوچک و متوسط‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪4‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مشخصه های توليد دستی‬
‫‪‬توليد محصول طبق سفارش مشتری‬
‫‪‬انعطاف زياد‬
‫‪‬کارگران بسيار ماهر‬
‫‪‬ابزار و ماشین آالت ساده اما چند کاره‬
‫‪‬حجم پايین توليد‬
‫‪‬قيمت باالی محصول‬
‫‪‬تقسيم ناچیز در فعاليت ها‬
‫‪‬تناسب یابی‬
‫‪5‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مشخصه های توليد انبوه‬
‫‪ ‬تعويض پذيری کارگر‬
‫‪ ‬وجود نيروی غير مستقيم فراوان‬
‫‪ ‬وجود محافظين ( بافر) برای مقابله با اختالل‬
‫‪ -‬کارگر اضافی‬
‫ موجودی اضافی‬‫ فضای اضافی‬‫‪ ‬انعطاف کم‬
‫‪ ‬ماشين االت وتجهيزات تک منظوره‬
‫‪ ‬مشارکت ناچيز کارگر در بهبود فرآيندها‬
‫‪6‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مشخصه های توليد انبوه(ادامه)‬
‫‪ ‬قيمت پايين محصول ( نسبت به توليد دستی )‬
‫‪ ‬تقسيم کار شديد در مهندس ی‬
‫ ارتباط کم بين آنها‬‫ ارتباط کم با بخش توليد و کارگاه‬‫‪ ‬صرفه جویی به مقیاس‬
‫‪ ‬زمان آموزش کوتاه‬
‫‪ ‬زمانبندی تولید براساس پیش بینی نیاز آتی مشتری‬
‫‪7‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫نظام سنتی تولید‪ -‬در یک نگاه‬
‫در سیستم های سنتی تولید ‪ ،‬موجودی هایی از مواد خام و قطعات ‪ ،‬کاالهای‬
‫نیمه ساخته و کاالهای آماده فروش نگهداری می شود تا در مقابل امکان در‬
‫دسترس نبودن اقالم مورد نیاز ‪ ،‬ایمنی الزم وجود داشته باشد‪ .‬اما در‬
‫سالهای اخير مدیران واحدهای صنعتی پی برده اند نگهداری موجودیهای‬
‫ایمنی هزینه قابل توجهی را در بردارد زیرا نگهداری موجودیها موجب مصرف‬
‫منابع ارزشمند شده و هزینه های مخفی ایجاد می کنند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ظهور توليد ناب‬
‫• توليد فقط ‪ 2685‬خودرو در شرکت تويوتا تا سال ‪1950‬‬
‫• ديدار تويودا از کارخانه فورد در بهار ‪1950‬‬
‫• نتيجه گیری تويودا ‪:‬‬
‫عدم امکان نسخه برداری از توليد انبوه بدليل ‪:‬‬
‫‪ – 1‬کوچک بودن بازار داخلی‬
‫‪ – 2‬نياز به انواع وسيله نقليه‬
‫‪ – 3‬عدم امکان خريد گسترده آخرين تکنولوژی غرب‬
‫‪ – 4‬وجود توليدکنندگان بزرگ خودرو در جهان‬
‫‪9‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫سيستم هاي مختلف توليد‬
‫توليد پيوسته‬
‫‪High‬‬
‫توليد انبوه‬
‫حجم توليد‬
‫توليد ناب‬
‫توليد دسته اي‬
‫پروژه ها‬
‫‪Low‬‬
‫‪Low‬‬
‫‪High‬‬
‫‪Standardization‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪10‬‬
‫معرفی نظام بهنگام‬
‫‪11‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫پیدایش نظام بهنگام‬
‫‪‬جنگ جهانی اول‪ :‬فورد و تولید انبوه‬
‫‪‬جنگ جهانی دوم‬
‫‪‬ژاپن در تالش برای بازسازی خود پس از جنگ‪ ،‬با منابع طبیعی اندک‬
‫‪‬کاهش سهم بازار صنعت خودروسازی ژاپن (تویوتا)‬
‫‪‬بحران نفتی سال ‪1973‬‬
‫‪‬تایچی اوهنو‪ ،‬پدر نظام بهنگام‬
‫‪‬ابتدا‪ -‬بعنوان روش تولیدی‪ ،‬در زمینه کنترل و کاهش موجودی انبارها‬
‫‪‬بعدها‪ -‬به مثابه فلسفه مدیریتی و تولیدی‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪12‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫• پایين بودن کیفیت محصوالت‬
‫• محدودیت جا و مکان برای تولید بیشتر‬
‫• تولید بدون هدف‬
‫• باال بودن قیمت تمام شده محصوالت‬
‫• مسائل پیش روی ژاپن از بعد سیاس ی و اقتصادی‬
‫• ورشکستگی تویوتا در تولید کامیون‬
‫• اخراج نيروی انسانی‬
‫نگاهی به کارخانه تویوتا در دهه ‪50‬‬
‫• نداشتن مزیت رقابتی‬
‫‪13‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تعریف نظام بهنگام‬
‫‪‬تولید اقالم برحسب کمیت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬زمان و مکان موردنياز و درست‪.‬‬
‫‪‬فلسفه ساخت برمبنای حذف اتالف و هزینه انبارداری و بهبود متوالی بهره وری‬
‫که شامل اقدامهای موفقی از فعالیتهای ساخت و ساز مورد نیاز محصول نهایی می‬
‫شود‪ ،‬از طراحی مهندس ی تا تحویل به مشتری‪.‬‬
‫‪«‬فقط به هنگام» یا «فقط به موقع»؛ پیشوند «فقط» برای تأکید است؛ یعنی نه‬
‫دیرتر‪ ،‬نه زودتر‪ ،‬بلکه فقط به هنگام یا به موقع‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫نظام بهنگام در یک نگاه‬
‫‪WHAT IT IS‬‬
‫‪WHAT IT DOES‬‬
‫•حمله به ضایعات‬
‫•یافتن مسائل و گلوگاهها‬
‫•نیل به تولید هموار‬
‫•فلسفه مدیریتی‬
‫•سیستم کشش ی‬
‫‪WHAT IT REQUIRES‬‬
‫‪WHAT IT ASSUMES‬‬
‫•محیط پایا‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫•مشارکت کارکنان‬
‫•مهندس ی صنعتی‬
‫•بهبود مستمر‬
‫•کنترل کیفیت جامع‬
‫•اندازه دسته کوچک‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪15‬‬
‫فلسفه نظام بهنگام‬
‫‪‬رقابتی مبتنی بر زمان‬
‫‪‬نباید صرفا بر کیفیت و هزینه اتکا داشت‪.‬‬
‫‪‬بلکه‪ ،‬باید در رساندن محصوالت و خدمات به مشتریان‪ 1 ،‬باشید‪.‬‬
‫‪‬کاهش چرخه زمانی ساخت و تحویل سفارشات‬
‫‪‬جریان آرام و سالم دسته های کوچک محصوالت در فرایند تولید‬
‫‪16‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تولید براساس نیاز بازار‬
‫تولید براساس اطالعات مشتری‬
‫تولید اقالم ضروری در زمان و مقدار مورد نیاز‬
‫سیستم کشش ی‬
‫اقالم مورد نیاز فرآیند بعدی توسط سیستم کانبان مشخص میشود‪.‬‬
‫موجودی انبار حذف شود‬
‫تغیيرات محیطی را در نظر بگير‬
‫تولید مازاد را به حداقل برسان‬
‫محصوالت معیوب تولید نکن‬
‫از نقطه نظرات تک تک واحدها استفاده کن‬
‫محصول خوب‪ ،‬ایده خوب‪ ،‬کارکنان خوب و تولید خوب‬
‫ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی‪ ،‬هر کارمند ساالنه ده پیشنهاد بدهد‬
‫استفاده از عالئم و نشانگرها برای اطالع رسانی در کارخانه‬
‫مشارکت داوطلبانه در تیم های بهبود تولید‬
‫‪17‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اصول نظام بهنگام‬
‫‪ -1‬سرعت یکنواخت و هموار تولید‪.‬‬
‫‪ -2‬حذف نقاط بحرانی‪.‬‬
‫‪ -3‬خرید یا تولید به مقدار نسبتا کم‪.‬‬
‫‪ -4‬راه اندازی سریع و کم هزینه ی ماشين آالت‪.‬‬
‫‪ -5‬کیفیت باال برای مواد اولیه و کاالهای ساخته شده‪.‬‬
‫‪ -6‬سیستم اثر بخش نگهداری تجهيزات‪.‬‬
‫‪ -7‬بهبود سیستم تولید از طریق کار گروهی‪.‬‬
‫‪ -8‬تنوع مهارت های کارکنان و انعطاف تجهيزات‪.‬‬
‫‪ -9‬توسعه ی نيروی کار با قابلیت های انعطاف‪.‬‬
‫‪ -10‬معامله با عرضه کنندگان محدود‪.‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪18‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مقایسه نظام بهنگام و نظام سنتی‬
‫‪JIT‬‬
‫‪Traditional‬‬
‫‪Factor‬‬
‫نیازی بدان احساس نمی شود‬
‫برای جبران کردن خطاهای‬
‫پیش بینی نیاز است‬
‫چندتا‪-‬زیاد‬
‫‪Inventory‬‬
‫‪Deliveries‬‬
‫کوچک‬
‫بزرگ‬
‫‪Lot sizes‬‬
‫زیاد‪-‬کوتاه مدت‬
‫چندتا‪-‬بلندمدت‬
‫روابط بلند مدت مرسوم‬
‫نیست‬
‫الزمه انجام کاری‬
‫‪Setup; runs‬‬
‫زیاد‪ -‬کم‬
‫شرکا‬
‫دارایی‬
‫‪Vendors‬‬
‫‪Workers‬‬
‫‪19‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫از ثبت سفارش تا تحویل سفارش‬
‫مشتری‪ ،‬تقاضا را به واحد فروش می دهد‪ .‬واحد فروش‪ ،‬درخواست توليد را به ايستگاه‬
‫كاري ‪( 3‬مونتاژ) مي دهد‪ .‬اين ايستگاه نيز از ايستگاه شماره ‪( 2‬تراشكاري) درخواست ارسال‬
‫قطعات مورد نياز را کرده‪ ،‬و به همين ترتيب ايستگاه كاري شماره ‪ 2‬نيز سريعا نياز خود را به‬
‫ايستگاه شماره ‪ 1‬اعالم‬
‫مي كند‪ .‬ايستگاه شماره ‪( 1‬برش) پس از اطالع از برنامه توليد و‬
‫با توجه به مقدار نياز‪ ،‬مواد الزم براي توليد محصول را درخواست مي كند‪ .‬فروشنده‬
‫مواد طبق قرارداد منعقده‪ ،‬مواد الزم را درست بموقع به ايستگاه كاري شماره ‪ 1‬تحويل‬
‫داده و خط توليد فعال مي شود‪ .‬قطعات توليد شده از خط توليد عبور کرده و نهايتا‬
‫ايستگاه ‪ ،3‬كاالي ساخته شده را از طريق واحد فروش براي مشتري بسته بندي‪ ،‬بارگيري و‬
‫ارسال مي كند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اهداف نظام بهنگام‬
‫تولید هر آنچه (مشخصاتی) که مشتری می خواهد‬
‫تولید محصوالتی صرفا به تعدادی که مشتری می خواهد‬
‫تولید با کیفیت کامل‬
‫تولید با حداقل زمان انتظار‬
‫تولید بدون اتالف مواد‪ ،‬نيروی انسانی‪ ،‬یا تجهيزات‬
‫حذف حرکات زائد و اضافی‬
‫توسعه و پیشرفت کارکنان بواسطه روشها‬
‫‪21‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مزایای نظام بهنگام‬
‫‪ ‬موجودی صفر (مواد‪ ،‬کاالی در جریان ساخت‪ ،‬کاالی ساخته شده)‬
‫‪ ‬کاهش فضای فيزیکی (مثال انبار)‬
‫‪ ‬زمان انتظار صفر (تحویل کاال‪ ،‬تردد محصول بين ایستگاهها)‬
‫‪ ‬ضایعات و اتالفات صفر (نقص‪ ،‬عیب‪ ،‬دورریز‪ ،‬دوباره کاری)‬
‫‪ ‬افزايش بهره وري (مثال شاخص زمانی استفاده از ماشين آالت)‪،‬‬
‫‪ ‬داشتن روابط حسنه با تأمين كنندگان بهتر و موفق‬
‫‪ ‬نيروي كار با انگيزه‪ ،‬راض ي و با نشاط‬
‫‪ ‬افزایش كیفیت تولید‬
‫‪ ‬كاهش نیاز به كارگر غير مستقیم (انباردار‪ ،‬بازرس مواد و غيره)‪.‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪22‬‬
‫ادامه‪ -‬مزایای نظام بهنگام‬
‫‪ ‬کاهش هزینه های تولید‬
‫‪ ‬افزایش انعطاف پذیری‬
‫‪ ‬ظرفیت بهتر‬
‫‪ ‬فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل شده تر‬
‫‪ ‬تنوع محصول‬
‫‪ ‬استفاده بهتر از تجهيزات‬
‫‪ ‬هموار سازی عملیات و فرایندها‬
‫‪ ‬حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مزایای نظام بهنگام از نگاه دیگر‬
Improvement
Aggregate
percentage
Annual percentage
(3-5 years)
30-40%
80-90%
Manufacturing cycle time reduction
Inventory reductions:
10-30
35-70
Raw materials
30-50
70-90
Work-in-process
25-60
60-90
Finished goods
Labor cost reductions:
3-20
10-50
Direct
3-20
20-60
Indirect
25-50
40-80
Space requirements reduction
10-30
25-60
Quality cost reduction
2-10
5-25
Material cost reduction
24
[email protected]
JIT ‫توليد بهنگام‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫بلوکهای سازنده تولید بهنگام‬
‫• طراحی محصول‬
‫• طراحی فرایند‬
‫• عناصر انسانی‪ /‬سازمانی‬
‫• برنامه ریزی و کنترل تولید‬
‫‪25‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -1‬طراحی محصول‬
‫لیست یا سیاهه مواد کمتر‬
‫امکان ساخت و ساز در سلوهای تولیدی‬
‫کیفیت قابل حصول‬
‫کیفیت مناسب‬
‫پارتهای استاندارد‬
‫طراحی ماجولی‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -2‬طراحی فرایند‬
‫‪‬کاهش راه اندازی و اندازه دسته ها‬
‫‪‬بهبود کیفیت‬
‫‪‬سلولهای ساخت و ساز‬
‫‪‬کاالی در جریان ساخت محدود‬
‫‪‬پنهای باند تولید‬
‫‪‬عدم داشتن فضای انبارش‬
‫‪‬باالبردن خدمات‬
‫‪27‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫هدف غایی‪ :‬هموارسازی تولید‬
‫‪‬حرکت الک پشتی‪ ،‬نه حرکت خرگوش ی‬
‫‪‬هموار سازی تولید سعی دارد تا تقاضای بازار را به صورتی شکل دهد که با قابلیت های‬
‫فرایند تولید قابل انطباق شود‪ .‬هموارسازی تولید در نگرش بهنگام‪ ،‬ابتدا به ایجاد تطابق‬
‫ماهانه در طول افق برنامه ریزی تولید و تولید ماهیانه خط طبق ظرفیت دستگاهها می‬
‫پردازد‪.‬‬
‫‪‬سپس‪ ،‬یک برنامه تطابق روزانه ساخته می شود که ميزان تولید هر دستگاه برای ایجاد‬
‫محصول نهایی طی روز یا شیفت کاری را با توجه به نوسانات هموار شدۀ تقاضا بدست می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪‬تقاضا‪ ،‬به زمانهايي كه تقاضا كمتر است‪ ،‬انتقال یافته و تا جاييكه ممکن باشد‪ ،‬به‬
‫همواري و يكنواختي‪ ،‬توزيع ميشود‪.‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ -3‬عناصر ساختاری‪ /‬انسانی‬
‫‪‬تمامیت انسان‬
‫‪‬گردش شغلی و آموزش متنوع‬
‫‪‬نيروی کار منعطف‬
‫‪‬بهبود مستمر‬
‫‪‬تفکیک مستقیم و غيرمستقیم محدود‬
‫‪‬حسابداری هزینه‪ /‬سنجش عملکرد‬
‫‪‬تغیيرات سیستمهای اطالعاتی‬
‫‪‬رهبری‪ /‬مدیریت پروژه‬
‫‪29‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -4‬برنامه ریزی و کنترل ساخت و ساز‬
‫‪ ‬سیستمهای کشش ی‬
‫‪ ‬دوره های گردش سریع‬
‫‪ ‬اندازه های ظروف کوچک‬
‫‪ ‬نظام های بی کاغذ‬
‫‪ ‬سیستمهای دیداری‬
‫‪ ‬بارگذاری سطحی‬
‫‪ ‬اتصال به ‪MRP‬‬
‫‪ ‬روابط نزدیک با فروشندگان‬
‫‪ ‬نرم افزار بهنگام‬
‫‪ ‬کاهش گزارشگيری تولید‪ /‬پردازش مبادالت‬
‫موجودی‬
‫‪30‬کاهش هزینه های پنهان کارخانه‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫‪30‬‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫روشها و اقدامات کلیدی نظام بهنگام‬
‫‪‬مدیریت و کنترل موجودی‬
‫‪‬حذف ضایعات و اتالفها‬
‫‪‬سیستم تولید کشش ی‬
‫‪‬چیدمان کارخانه‬
‫‪‬تأمين کنندگان‬
‫‪‬مدیریت کیفیت جامع‬
‫‪‬نگهداری و تعميرات فراگير‬
‫‪31‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -1‬مدیریت و کنترل موجودی‬
‫‪32‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫موجودی در نظام سنتی‬
‫در سیستم تولید سنتی‪ ،‬سه نوع موجودی (مواد‪ ،‬کار در جریان و کاالی ساخته‬
‫شده) نگهداری می شود‪ .‬این موجودیها‪ ،‬بسان سپر حفاظتی در برابر نوسانات‬
‫عرضه و تقاضا و عامل تضمين تداوم تولیدی هستند‪ .‬نتیجه عبارت است از‪:‬‬
‫‪‬هزینه های انبارداری‪ ،‬انبارگردانی‪ ،‬ضایعات‪ ،‬و نيز هزینه فرصت‬
‫‪‬افزایش بهای تمام شده محصوالت‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫موجودی در نظام بهنگام‬
‫•فلسفه‪ :‬شناسایی و بهبود یا حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده‪.‬‬
‫•مواد فقط در زمان نياز از فروشندگان دريافت شود‪.‬‬
‫•ميزان اقدام به توليد بنحوي انتخاب شود كه از پیدایش كار در جريان ساخت‬
‫جلوگيري كنند‬
‫•توليد طبق تقاضاي مشتري‪ ،‬هرگز موجودي كاالي ساخته شده ندارد‪.‬‬
‫•حذف موجودیها و هزینه های اضافی‬
‫‪34‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫موجودی‪ ،‬مشکالت حاضر در فرایند را پنهان می سازد‪.‬‬
‫سطح آب= موجودی‬
‫صخره ها= مشکالت موجود در سیستم‬
‫قایق= عملیات شرکت‬
‫‪35‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
The role of inventory in traditional and JIT systems:
The water and the rocks metaphor
Water = Inventory
36
Material
handling
[email protected]
Poor
training
Break
downs
JIT ‫توليد بهنگام‬
Material
quality
problems
Long
setup
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
Traditional systems use inventory (water)
to buffer the process from problems
(rocks) that cause disruption.
37
Material
handling
[email protected]
Poor
training
Break
downs
JIT ‫توليد بهنگام‬
Material
quality
problems
Long
setup
‫مشاورين كيفيت پرداز‬s‫شركت‬
JIT systems view inventory as waste and work to lower inventory levels
to expose and correct the problems (rocks) that cause disruption.
Material
handling
38
[email protected]
Poor
training
Break
downs
JIT ‫توليد بهنگام‬
Material
quality
problems
Long
setups
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
Lowering the level of inventory is relatively easy to do. However, the
problems that arise must be corrected quickly … Otherwise, without
decoupling inventory, the process will flounder.
39
Material
handling
[email protected]
Poor
training
Break
downs
JIT ‫توليد بهنگام‬
Material
quality
problems
Long
setup
‫مشاورين كيفيت پرداز‬s‫شركت‬
‫موجودي‪ ،‬پنهان ساز مشکالت‬
‫‪40‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫موجودي کم‪ ،‬آشکارساز مشکالت‬
‫‪41‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -2‬ضایعات و اتالفها در تولید بهنگام‬
‫‪42‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تعریف ضایعات و اتالفات‬
‫اتالف‪ :‬هر چيزي بيش از حد ضروري تجهيزات‪ ،‬مواد‪ ،‬قطعات‪ ،‬فضا و زمان كه در‬
‫فرآيند افزودن ارزش محصوالت‪ ،‬به كار ميروند‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫انواع ضایعات و اتالفها‬
‫‪ - 1‬توليد اضافی (پيش از دريافت تقاضا)‬
‫‪ - 2‬انتظار (برای گام بعدی فرآيند يا خرابی ماشين )‬
‫‪ - 3‬حمل و نقل (غيرضروری مواد)‬
‫‪ - 4‬تولید بيش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعيف ابزار يا قطعه‬
‫‪ - 5‬موجودی ها )مواد اوليه‪ ،‬نيمه ساخته‪ ،‬محصول‪ ،‬در راه)‬
‫‪ - 6‬حرکات غيرضروری کارکنان (برای ابزار يا قطعه يا ‪)...‬‬
‫‪ - 7‬توليد قطعات معيوب‬
‫‪44‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شكل ‪1‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫علل پیدایش ضایعات‬
‫• چیدمان فاصله دار‬
‫• شاخصهای عملکردی ناسازگار‬
‫• زمان راه اندازی طوالنی‬
‫• برنامه ریزی ناموثر تولید‬
‫• فرایندهای ابتر‬
‫• فقدان تشکیالت کاری‬
‫• کیفیت ضعیف یا عدم اطمینان به‬
‫تأمين کننده‬
‫• نت ضعیف‬
‫• روشهای کاری ضعیف‬
‫• فقدان آموزش‬
‫‪46‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -3‬سیستم کشش ی در تولید بهنگام‬
‫‪47‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫سیستم تولیدی فشاری و کشش ی‬
‫سیستم فشاری‬
‫زمانبندی تولید و پیش بینی تقاضا ‪ ،‬مشخص می کند که چه چیزی تولید شود‪ .‬هر‬
‫زمان کاری به اتمام رسید‪ُ ،‬هل داده شده= موجودی‬
‫بکار رفته در نظام برنامه ریزی مواد موردنیاز (‪)MRP‬‬
‫سیستم کشش ی‬
‫در اين سيستم‪ ،‬فقط مقدار مورد نياز در حد ضرورت توليد ميشود و اين مقدار‪،‬‬
‫توسط برنامهاي كه توليد مقدار معيني را الزامي ميكند‪ ،‬تعريف نميشود‪ ،‬بلكه با‬
‫وقايع پيشبينينشده و تحوالت در عملكرد تكميل ميشود‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ویژگیهای سیستم کشش ی در تولید بهنگام‬
‫اینکه ایستگاه کاری ‪ ،1‬چقدر و در چه زمانی تولید کند‪ ،‬توسط ایستگاه کاری ‪ 2‬مشخص می شود‪.‬‬
‫به عبارت دیگر‪ ،‬برای تولید باید به مرحله و ایستگاه کاری پس از خود نگاه کرده و آنگاه تصمیم‬
‫به تولید بگيریم‪.‬‬
‫در سيستم كشش ي بر خالف سيستم فشاري كه در آن‪ ،‬يك برنامه از پيش تعيينشده براي يك‬
‫سري از ايستگاههاي كاري ارائه شده و هر واحد يا ايستگاه كاري‪ ،‬محصول توليدشده خود را به‬
‫ايستگاه بعدي "هل" ميدهد‪ ،‬كاركنان از ايستگاههاي قبلي‪ ،‬تنها آن قسمتها يا قطعات و يا‬
‫موادي را كه نياز دارند‪ ،‬گرفته و بالفاصله استفاده ميكنند‪.‬‬
‫هر ايستگاه‪ ،‬مشتری ايستگاه قبلی است‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -4‬چیدمان کارخانه‬
‫‪50‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫چیدمان کارخانه در نظام بهنگام‬
‫‪ ‬در نظام بهنگام‪ ،‬ماشين آالت طبق جريان محصوالت تنظيم می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬كاهش زمان و فضا‪.‬‬
‫‪ ‬چیدمان ماشين آالت و تجهيزات مبتنی بر محصول است‪.‬‬
‫‪ ‬تولید سلولی‬
‫‪ ‬معموال به شکل ‪ U‬است تا هر فرد به چند ماشين دسترس ي داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬نصب سوئيچ در ماشينها تا پس از هر عمل‪ ،‬اتوماتيكی خاموش شوند‪.‬‬
‫‪ ‬قراردادن لوازم و تجهيزات اضافي در محل عملیات‬
‫‪ ‬حذف کردن اتالفاتی چون حرکتها بين ماشینها‪ ،‬آماده سازی زمانبر‪ ،‬و معطل شدن‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫سلول ساخت نمونه‬
‫‪Machines‬‬
‫ورود‬
‫‪Worker 2‬‬
‫‪Worker 3‬‬
‫‪Worker 1‬‬
‫خروج‬
‫مسير محصول‬
‫مسير كارگر‬
‫‪52‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تكنولوژي گروهي‪ :‬ابزار تولید سلولي‬
‫بجای رویکرد سنتی که فرایندهای تولید را در قالب فرایند و کارگاه جانمایی می کند‪ ،‬در‬
‫نظام بهنگام تأکید بر ایجاد خانواده های محصول و استفاده از تکنولوژی گروهی‬
‫است‪.‬‬
‫در اینجا‪ ،‬قطعات براساس شباهت در برخی ویژگیها مانند شکل‪ ،‬نوع پردازش مواد‪،‬‬
‫ویژگیهای طراحی و ساخت قطعات تلرانسها و فرایندهای تولیدی مورد نیاز گروه بندی‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -5‬تأمین کنندگان در تولید بهنگام‬
‫‪54‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تأمين کنندگان در نظام بهنگام‬
‫نظام بهنگام انتخاب بلندمدت و منحصر بفرد تأمين کنندگان است‪.‬‬
‫کانبانهاي ويژه تأمينكنندگان و ‪ JIT‬در كارخانههاي تأمينكنندگان‪ ،‬به منظور حصول اهداف‬
‫مورد نظر درباره عرضهكنندگان مورد استفاده قرار ميگيرد‪ .‬تأمينكنندگاني كه استانداردهاي‬
‫دقيق كيفيت را رعايت ميكنند‪ ،‬ميتوانند از بازرس ي كاالهايشان بگذرند‪ .‬اين بدين معني است‬
‫كه كاالها ميتوانند درست به خط مونتاژ يا به نقطه ديگر كه الزم هستند تحويل گردند‪ ،‬بدون‬
‫اين كه معطل شمارش‪ ،‬بازرس ي‪ ،‬برچسب خوردن يا ذخيرهسازي باشند‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫مالکهای انتخاب تأمين کنندگان در نظام بهنگام‬
‫‪ -1‬نزديكي با مشتري‪ :‬برای کاهش اتالف و ضایعات‬
‫‪ -2‬استفاده از كاميونهاي پر و ارسال محمولههاي تركيبي‬
‫‪ -3‬ايجاد انبارهاي كوچك نزديك مشتري يا يكپارچهسازي انبارها با تأمينكنندگان ديگر‬
‫‪ -4‬استفاده از كانتينرهاي استاندارد و تحويل كاالها طبق برنامه دقيق‬
‫‪ -5‬تبديل شدن به يك تأمينكننده خوب‪ :‬با پرداختها در فواصل منظم به جاي پرداخت به‬
‫محض تحويل موافقت كنيد‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شبکه سنتی تأمين کنندگان‬
Buyer
Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
57
Supplier
Supplier
Supplier
15-57
[email protected]
JIT ‫توليد بهنگام‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫شبکه الیه ای تأمين کنندگان بهنگام‬
Buyer
First Tier Supplier
Second Tier Supplier
Third Tier Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
Supplier
58
[email protected]
JIT ‫توليد بهنگام‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫‪ -6‬مدیریت کیفیت جامع‬
‫‪59‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫کیفیت در تولید بهنگام‬
‫‪ ‬تأکید فراوان بر کیفیت باالی کاالها و خدمات‬
‫‪ ‬هدف‪ :‬نقص صفر‬
‫‪ ‬توليد محصول کم كيفيت‪ ،‬نوعی اتالف است‬
‫‪ ‬بازرس ی صد درصد کیفیت توسط فرستنده و گيرنده قطعات‬
‫‪ ‬شناسايي و رفع مسائل كيفيتي در سرچشمه آنها‬
‫‪ ‬هيچ كاالي معيوبي نبايد به مرحله بعدي منتقل شود‬
‫‪ ‬هركس ي مسئول كيفيت كار خويش است‬
‫‪ ‬کایزن یا بهبود مستمر‪ :‬مشاركت تمام كاركنان در رسیدگی به مسائل ممانعتكننده از توليد در‬
‫مواقع لزوم‪ ،‬ارائه نظرات براي بهبود‪ ،‬تحليل فرآيندها و تنظيم جريان كاري خود‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تعریف و انواع کانبان‬
‫‪ ‬ابزار کنترلی برای اجراي موفق سيستم كشش ي (تحویل به موقع)‬
‫‪ ‬هدف‪ :‬هيچ ايستگاهي مجاز نيست بيش از آن چيزي که نياز ايستگاه بعدي است توليد‬
‫نمايد‪ =.‬جلوگيری از انباشت موجودی‬
‫‪ ‬کشش از آخرین ایستگاه کاری= نگهدارنده انضباط کشش ی‬
‫‪ ‬به معنای کارت‪:‬‬
‫•کارتهای تولید (دستور تولید کاال)‪ -‬در یک ایستگاه کاری‬
‫•کارتهای برداشت یا انتقال‪ -‬در چند ایستگاه کاری‬
‫‪ ‬عالمت دیداری در کف کارگاههای کاری‬
‫‪ ‬حاوي اطالعات (شماره قطعه‪ ،‬شرح مختصر‪ ،‬نوع پالت‪ ،‬ظرفيت واحد یا كميت هر پالت‪،‬‬
‫ايستگاه قبلي و بعدي)‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫‪61‬‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تعریف و انواع کانبان (ادامه)‬
‫مجوز تولید قطعات‬
‫استفاده در فرایندهای تولید تکراری‬
‫ثبتهای دیداری‪ ،‬جایگزین اسناد کاغذی‬
‫عدم تغیير اطالعات كانبان در طول فرایند توليد (همان كارت ميتواند به جلو و عقب حركت‬
‫كند و بين دو ايستگاه كاري رفت و آمد نمايد)‪.‬‬
‫پیشگيری از تحویل محصول معیوب از طریق بکارگيری اتوماسیون‪.‬‬
‫ابزار انتقال اطالعات تولید و جریان مواد‬
‫‪62‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شكل ‪14‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شماره تحویل‬
‫محل‬
‫مقصد‬
‫شماره محصول‬
‫نام محصول‬
‫‪No.‬‬
‫شماره رنگ‬
‫‪Okada Kogyo‬‬
‫‪Unit‬‬
‫استاندارد‬
‫اطالعات تحویل محصول‬
‫‪64‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪65‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪66‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫انواع کانبان‬
‫‪ ‬چارگوشه کانباني‬
‫• ناحيه نشانگذاري شده براي نگهداري اقالم‬
‫‪ ‬کانبان مثلثی‬
‫• براي عالمت دادن شروع توليد در ايستگاه کاري پيشين‬
‫‪ ‬کانبان مواد‬
‫• براي سفارش مواد مورد نياز پيش از انجام فرآيند‪.‬‬
‫‪ ‬کانبان تامين کننده‬
‫• گردش در ميان کارخانه و تامين کننده‪.‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪67‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫کیفیت در تولید بهنگام (ادامه)‬
‫‪ ‬جیدوکا یا خودکارسازی (اختیار فرد برای توقف خط توليد هنگام بروز مشكل) با سیستم‬
‫روشنایی هشدار محل و نوع بروز مشکل (اندون)‬
‫‪ ‬كنترل مشاهدهاي‪ :‬كانبانها‪ ،‬دستورالعمل عمليات‪،‬آندون‪ ،‬و برد ابزار‬
‫‪ ‬تعبیه زماني در پایان شيفت براي بررس ي و رفع مسائل‪.‬‬
‫‪ ‬پوكا‪-‬يوكه‪ :‬هر عملي كه از بروز نقص جلوگيري ميكند‪.‬‬
‫‪ ‬طراحي و ساخت ماشين آالتي كه توليد كاالي معيوب را اعالم كنند‬
‫‪68‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫جیدوکا‬
‫نگرش سنتی‪ :‬کارگران هیچگاه خط مونتاژ را متوقف نکنند‪ ،‬انی کار مدیران است‪.‬‬
‫جیدوکا‪ :‬زمانی خط را متوقف نکنید‪ ،‬که مشکلی وجود ندارد‪.‬‬
‫خودکارسازی تجهيزات یا تجهيزاتی که متصل به هوش انسانی هستند‪.‬‬
‫هزینه بازرس ی و رفع مشکالت در زمان تولید‪ ،‬کمتر از پایان تولید است‪.‬‬
‫وقتی که خط تولید به دلیل مشکل کیفیتی متوقف شود(فرهنگ جیدوکا)‪ ،‬آنگاه موزیک یا نوری پخش‬
‫می شود که حکایت از نیاز به کمک در حل مسأله دارد‪ .‬به این نوع عالمت دادن‪ ،‬نظام آندون گویند‪.‬‬
‫در اینجا کل خط متوقف نمی شود‪ ،‬بلکه هر ایستگتاه که با مشکل مواجه شد‪ ،‬تا زمانی که مشکل‬
‫کیفیتی برطرف نشده است‪ ،‬چيزی به ایستگاههای بعدی نمی فرستد‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫پوکایوکه یا خطاناپذیری‬
‫‪ ‬ابداع مهندس ژاپنی به نام شینگو‬
‫‪ ‬ابزاری برای کنترل کیفیت‬
‫‪ ‬به معنای پرهيز از خطاهای غيرعمد= جلوگيری از اشتباهات سهوی‬
‫‪ ‬صفحه مدرجي كه در روي آن طيفهاي رنگي قرار گرفته و هنگاميكه عقربه آن به درجه معيني‬
‫ميرسد‪ ،‬ماشين را متوقف ميسازد‪.‬‬
‫‪ ‬اجتناب از هدر رفت انرژي‪ ،‬زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده‬
‫‪ ‬حذف كارهاي تكراري و فعاليتهايي ذهنی و حافظه ای‬
‫‪ ‬آزادسازی وقت و فكر كارگران برای پرداختن به فعالیتهای ازرش زا‪.‬‬
‫‪ ‬نبايد حتي تعداد كمي كاالي معيوب توليد شود‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪10‬شكل‬
‫‪71‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪71‬‬
‫انواع ابزارهای پوکایوکه‬
‫‪ ‬آگاهي دادن و جلوگيري از بروز خطا در اشکالی چون چراغ خطر‪ ،‬زنگ اخبار‪ ،‬پيغام خطا‪،‬‬
‫صداي غير عادي‪ ،‬بوي نامطبوع= ‪warn‬‬
‫• مانند بوق باال رفتن از سرعت مجاز در خودروها‬
‫‪ ‬مشخص شدن خطا و كنترل آن از طریق چراغهای (سبز‪ ،‬قرمز‪ ،‬زرد) دستگاه آندون‬
‫=‪control‬‬
‫‪ ‬توقف كامل فرايند و حذف خطرات فرآيند=‪shutdown‬‬
‫‪ ‬چشمی ها‬
‫• بسته شدن درب کارگاه مونتاژ قطعات خودرو‪ ،‬قطع خودکار شير آب‪ ،‬خاموش ی خودکار‬
‫سشوار دست پس از مصرف‪.‬‬
‫‪ ‬جلوگيری از خطا و حتی راهنمایی‪ :‬فالپی‪ ،‬سوکت سیمی‪.‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪72‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ارکان خانه داری صنعتی‬
‫‪・Seiri‬‬
‫محیط کار را منظم کنید‬
‫‪・Seiton‬‬
‫محیط کار سازماندهی شده باشد‬
‫‪・Seiso‬‬
‫محیط کار را نظافت کنید‬
‫‪・Seiketsu‬‬
‫محیط کار را تميز نگه دارید‬
‫‪・Shitsuke‬‬
‫برای کارکنان آموزش دهید تا تميز‬
‫کارکنند‬
‫اقالمی که بدان نیازی نیست نباید در محیط کارخانه انبار شوند‪.‬‬
‫آن چيز که خار آید‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫روزی به کار آید‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪73‬‬
‫خانه داری صنعتی در نظام بهنگام‬
‫‪‬چيزها و مواد را برحسب مفید بودن آنها طبقه بندی کنید‪.‬‬
‫‪‬مواد داری ارزش افزوده را در دسترس قرار دهید‪.‬‬
‫‪‬مواد فاقد ارزش افزوده را از بين ببرید‪.‬‬
‫‪‬شکل و سیمای کارخانه را جذاب و زیبا نگهدارید‪.‬‬
‫‪‬اجازه دهید کارکنان عادات خوبی داشته و از قواعد اطاعت کنند‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ -7‬نگهداری و تعمیرات در تولید بهنگام‬
‫‪75‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫نگهداری و تعمیرات در نظام بهنگام‬
‫‪ ‬طراحي محصوالتي كه بتوان با ماشينآالت موجود‪ ،‬آنها را به راحتي توليد نمود‪.‬‬
‫‪ ‬طراحي ماشينهایی كه مناسب عمليات‪ ،‬تعميرات و نگهداري آسان باشد‪.‬‬
‫‪ ‬آموزش كاركنان جهت كار با ماشينآالت و حفظ شايسته آنها‪.‬‬
‫‪ ‬خريداري ماشينآالتي كه قابليت بهرهوري را ماكزيمم نمايند‪.‬‬
‫‪‬طراحي يك برنامه نگهداري پيشگيرانه كه طول عمر هر ماشين را گسترش دهد‪.‬‬
‫‪ ‬هدف‪ :‬خرابي و توقف صفر‬
‫‪76‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫تغییرات الزم برای تولید بهنگام‬
‫‪ ‬پایدارساختن زمانبندی تولید‬
‫‪ ‬متمرکز کردن کارخانه ها‬
‫‪ ‬باال بردن ظرفیت مرکز کاری‬
‫‪ ‬بهبود کیفیت محصول‬
‫‪ ‬کارگران چندمهارته‬
‫‪ ‬کاهش توقف و خرابی تجهيزات‬
‫‪ ‬توسعه روابط بلند مدت با تأمين کنندگان‬
‫‪77‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫محدودیتهای نظام بهنگام‬
‫حذف ذخيره هاي احتياطي‬
‫نیاز به مشارکت باالی کارکنان‬
‫كاهش استقالل افراد‬
‫افزایش فشار روانی و استرس بر روی کارکنان‬
‫مقاومتهای کارکنان در برابر تغیيرات زمینه ای‬
‫مالحظات و دغدغه های فرهنگی‬
‫و ‪...‬‬
‫‪78‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫روش شناس ی اجرایی نظام بهنگام‬
‫‪‬فرایند اجرای نظام بهنگام در شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک‬
‫‪‬ضرورتهای نیاز به نظام بهنگام در شرکتهای کوچک و متوسط‬
‫‪‬موانع اجرای نظام بهنگام در شرکتهای کوچک و متوسط‬
‫‪‬محرکهای مثبت اجرای نظام بهنگام در شرکتهای کوچک و متوسط‬
‫اجرا خواهد شد یا خير؟‬
‫‪79‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬بهنام شهائي‬
‫سوابق كاري ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تحصيالت‪ :‬ليسانس مديريت صنعتي‬
‫فوق ليسانس و دكترا مديريت دولتي‬
‫كارشناس خدمات مشاوره مديريت و بازاريابي‬
‫پژوهشكده مطالعات مديريت و بهره وري ايران‬
‫مدرس دانشگاه پيام نور‪ -‬واحد باقرشهر‬
‫مدرس شركت كيفيت پرداز تهران‬
‫تاليفات‪ /‬تحقيقات كاربردي‪:‬‬
‫تدوين و بهنگام سازي استانداردهاي مديريت پروژه در صنعت پتروشيمي‬
‫تاليف كتاب سازمان يادگيرنده‬
‫تاليف كتاب مقدمه اي بر چابكي سازماني و توليد چابك‬
‫تاليف كتاب هوش هيجاني در سازمان و مديريت‬
‫طراحي نظام مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات در سازمان زمين شناس ي كشور‬
‫طراحي و اجراي مدل نياز سنجي آموزش ي براي صنايع كوچك و متوسط كشور‬
‫تدوين استراتژي پژوهشگاه ملي مهندس ي ژنتيك و زيست فناوري‬
‫سوابق مشاوره و آموزش ‪:‬‬
‫‪‬مشاور شركت ايميديور‪ -‬سازمان معادن و منابع معدني ايران‬
‫‪ ‬مشاور شركت احياء فوالد سپاهان‬
‫‪‬مشاور شركت آب و فاضالب كشور‬
‫‪ ‬مشاور شركت توانیر ايران‬
‫‪‬مشاور شركت ها و سازمان هاي توليدي‪ /‬خدماتي‬
‫‪‬مشاور شركت گاز بيد بلند‬
‫‪ ‬مشاور شركت پتروشيمي عسلويه‬
‫‪ ‬تدريس در دانشگاه و سازمانها در زمينه ها ي ذيل‪:‬‬
‫مديريت رفتار سازماني‪ -‬مباني روش تحقيق‪ -‬روابط صنعتي و كار‪ -‬مباني مديريت صنعتي‪ -‬توليد بهنگام‪ -‬زبان تخصص ي مديريت‪ -‬مديريت منابع انساني‬
‫‪ ‬برگ ززاري سززمينارهايي در زمينززه روش تحقیززق‪ ،‬مززدیریت منززابع انسززانی‪ ،‬تززارید و فلسززفه علززم‪ ،‬تتززوری پززردازی در علززوم اجتمززا ی‪ ،‬تتور هززای سززازمان‪ ،‬اص زول مززدیریت‪،‬‬
‫انگیزش کارکنان‪ ،‬رفتار شهروندی سازمانی‪ ،‬هوش هیجانی‪ ،‬چابكي سازماني‪ ،‬سازمان يادگیرنده‪ ،‬نگرشهای شغلی کارکنان‪ ،‬و مديريت سرمايه هاي فكري‪.‬‬
‫بررس ی تأثیر انگیزش کارکنان بر رضایت مشتریان در سازمان تأمین اجتما ی‬
‫‪80‬‬
‫شركت مشاورين كيفيت پرداز‬
‫توليد بهنگام ‪JIT‬‬
‫‪[email protected]‬‬

similar documents