Prezentace k ZDPH - § 6c odst. 2 a 3

Report
Celní správa České republiky
DODÁNÍ (PRODEJ) ZBOŽÍ OSOBOU NEUSAZENOU
V TUZEMSKU Z POHLEDU ZDPH
Ing. Jiří Štrupl
Odbor Celní GŘC
www.celnisprava.cz
Legislativní základ
• Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, v platném znění
• Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým
se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty
• Směrnice Rady 2006/79/ES o osvobození zboží
dováženého v drobných zásilkách neobchodní
povahy ze třetích zemí od daní
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů - transpozice shora
uvedených směrnic do národní legislativy
www.celnisprava.cz
Směrnice 2006/112/ES (1)
• Základní (“povinná“) ustanovení totožně implementovaly
všechny členské státy.
• Rozdíly v implementaci „nepovinných“ ustanovení, kde
směrnice umožňuje volbu jednotlivých členských států, zda
celý či dílčí část určitého institutu na svém území umožní –
„Členské státy mohou…“.
• Týká se to např. institutu daňového zástupce, připuštěného v
čl. 204 směrnice – podmínky a postupy, resp. samotné
povolení ustanovení daňového zástupce, ZDPH neobsahuje.
• V ČR si tedy nemůže osoba povinná k dani neusazená v
tuzemsku za osobu povinnou odvést (splatnou) daň
ustanovit daňového zástupce, ale musí jí odvést sama jedná tedy v záležitostech DPH sama svým jménem a na svůj
účet.
www.celnisprava.cz
Směrnice 2006/112/ES (2)
Článek 156
1. Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění:
 a) dodání zboží, které má být předloženo k proclení a případně
umístěno do dočasného skladu;
 b) dodání zboží, které má být umístěno do svobodného pásma
nebo do svobodného skladu;
 c) dodání zboží, které má být propuštěno do režimu uskladnění v
celním skladu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku;…
• Jde o dodání, k nimž dochází bezprostředně před či nejpozději při
umístění/propuštění zboží (zboží je pod celním dohledem).
• ČR využila možnost osvobození pouze pro bod b), tedy pro
svobodná pásma v ustanovení § 66 odst. 3 ZDPH
 (3) Osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně je také
umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo
svobodného skladu v tuzemsku.
• Ostatní plnění tedy v ČR od daně osvobozena nejsou.
www.celnisprava.cz
Směrnice 2006/112/ES (3)
Článek 161
Členské státy mohou osvobodit od daně následující dodání
zboží:
a) dodání zboží …, které se nadále nachází v režimu dočasného
dovozu s úplným osvobozením od daní při dovozu nebo v
režimu vnějšího tranzitu;
b) dodání zboží …, které se nadále nachází v tranzitním režimu
uvnitř Společenství podle článku 276. (vnitřní tranzit)
• Jde o dodání, k nimž dochází v době, kdy zboží je do režimů
již propuštěno, tedy v průběhu trvání režimů (zboží je pod
celním dohledem).
• ČR nevyužila možnost takového osvobození a tato plnění
tedy v ČR od daně osvobozena nejsou.
www.celnisprava.cz
Směrnice 2006/112/ES (4)
• Články 157 a 158 řeší možnost osvobození od DPH pro dovoz
zboží a dodání zboží, které má být propuštěno do režimu
uskladnění v jiném než celním skladu (daňové sklady pro
vybrané výrobky podle zákona o SPD, duty free shopy na
letištích, sklady s daňovým dozorem pro DPH – v ČR nejsou
vůbec připuštěny…)
• ČR nevyužila možnost takového osvobození a tato plnění
tedy osvobozena v ČR nejsou (např. u duty free shopů je na
základě § 87 ZDPH umožněn prodej za ceny bez daně –
„osvobozeno“ je tedy de facto následné dodání/prodej
cestujícímu, vystupujícímu do třetí země, nikoliv předchozí
dodání zboží do duty free shopu).
www.celnisprava.cz
Směrnice 2006/112/ES (5)
Článek 160
1. Členské státy mohou osvobodit od daně tato plnění:
 a) dodání zboží nebo poskytnutí služby, které se uskutečňuje v
místech podle čl. 156 odst. 1 při zachování některé ze situací
uvedených v témže odstavci na jejich území;
 b) dodání zboží nebo poskytnutí služby, které se uskutečňuje v
místech podle čl. 157 odst. 1 písm. b) a podle článku 158 při
zachování některé ze situací … na jejich území.
• Jde o dodání, k nimž dochází v době, kdy zboží je do
režimů/CSU/situací již propuštěno/nachází se v nich, tedy v
průběhu jejich trvání (zboží je pod celním dohledem).
• ČR využila možnost osvobození opět pouze pro svobodná pásma v
ustanovení § 68 odst. 15 ZDPH - „…dodání zboží umístěného…“.
• Ostatní plnění tedy v ČR od daně osvobozena nejsou.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (1)
§ 2 odst. 1– předmět daně
 (1) Předmětem daně je
a) dodání zboží, … za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
b) …,
c) pořízení
1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v
tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování
ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za
úplatu osobou nepovinnou k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
 (2) Zdanitelné plnění je plnění, které
a) je předmětem daně a
b) není osvobozené od daně.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (2)
§ 5 odst. 1 a 2 – Osoba povinná k dani, ekonomická činnost
 (1) Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba,
která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti… i právnická
osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
 (2) Ekonomickou činností…se…rozumí soustavná činnost výrobců,
obchodníků a osob poskytujících služby,…nezávislé činnosti lékařů,
právníků, architektů,... není jí činnost zaměstnanců nebo jiných
osob, kteří mají uzavřenu smlouvu se zaměstnavatelem, na
základě níž vznikne…pracovněprávní vztah.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (3)
§ 13 odst. 1, 2 a 6 – Dodání zboží
 (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod
práva nakládat se zbožím jako vlastník.
 (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží,
které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského
státu.
 (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění
obchodního majetku plátcem do jiného členského státu.
Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona
rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím
zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro
účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském
státě.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (4)
§ 7 odst. 1 a 2 – Místo plnění při dodání zboží
 (1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží
uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží
nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo
přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo
osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou
třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání
nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava
zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a
následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila,
se považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost při
dovozu.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (5)
§ 12 – Místo plnění při dovozu zboží
 (1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území
se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území
Evropského společenství.
(2) Pokud má však zboží při vstupu na území Evropského
společenství postavení dočasně uskladněného zboží nebo je
umístěno do svobodného pásma nebo do svobodného skladu,
nebo je propuštěno do celního režimu uskladnění v celním skladu,
aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, dočasné použití
s úplným osvobozením od cla nebo vnější tranzit, je místem plnění
při dovozu zboží členský stát, ve kterém se na toto zboží
přestanou vztahovat příslušná celní opatření.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (1)
 Od 1. 1. 2013 platí ustanovení § 6c odst. 2 a 3 –
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která
uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží, převod nemovitosti nebo
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u
kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění
poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného
plnění.
(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není
osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského
státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou,
pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou
je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem
ode dne dodání tohoto zboží.
 § 4 odst. j) – sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího
vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní
rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani…
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (2)
§ 94 odst. 2 – Povinná registrace plátce
 (2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k
registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.
§ 93a odst. 2 – Místní příslušnost
 (2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo,
místo podnikání ani provozovnu,…je místně příslušným správcem
daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.
V případě, že tuto povinnost osoba nesplní, správce daně ji
zaregistruje podle § 129 odst. 3 písm. a) daňového řádu z moci
úřední, přičemž toto rozhodnutí má pouze deklaratorní povahu
(nezakládá nové povinnosti, pouze prohlašuje, že daný stav existuje).
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (3)
 Plátcem se subjekt stává přímo ze zákona – není třeba dalších
kroků a samotný proces registrace je již pouhým administrativním
úkonem.
 Analogie např. s ust. § 6 odst. 1 – Plátcem se stane (ze zákona)
osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše
12 … po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000
Kč…
 Dříve (do 1.1.2013) subjekt neusazený v tuzemsku nebylo možné
zaregistrovat jako plátce z moci úřední, resp. registrace závisela na
případné dobrovolné žádosti o registraci ze strany subjektu.
 Pokud některé subjekty v době od 1.1.2013 do této chvíle (např. v
této vteřině) takové dodání uskutečnily, jsou již nyní, a to bez
možnosti zpětné změny/“nápravy“ tohoto stavu, plátci DPH v ČR.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (3)
 Neplatí teze, že „necelní“ záležitosti v oblasti DPH, tedy právě
zdanitelné plnění dodání zboží, připadají v úvahu pouze až po
propuštění zboží do režimu, u kterého vznikla daňová povinnost
při dovozu zboží (volného oběhu), resp. že daňová povinnost
vyplývající z dodání zboží je možná/vzniká jedině a pouze až po
vzniku daňové povinnosti při dovozu.
 Zmíněné dodání zboží se může uskutečnit – a pokud se uskuteční,
tak se všemi výše uvedenými důsledky - ještě před propuštěním
zboží do režimu se vznikem daňové povinnosti při dovozu.
 Tedy zcela nezávisle na případném následném propuštění, resp.
daňová povinnost při dovozu vznikne až poté, a to i jiné osobě
(která zboží navrhne propustit do režimu volného oběhu – viz čl.
64 odst. 1 celního kodexu), případně dokonce vzniknout vůbec
nemusí (např. při zničení či zpětném vývozu zboží).
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (4)
 Ke zmíněným dodáním zboží nejčastěji dochází v těchto
případech:
• Přeprodeje zboží nejčastěji na celním skladu, zpravidla mezi
subjekty v rámci holdingové struktury, resp. kdy je tuzemský
subjekt ve 100%-ním vlastnictví subjektu usazeného v jiném
členském státě nebo ve třetí zemi, stejně tak v případě výhradních
dovozců určitého zboží.
• Subjekty v pozici dovozců velkého množství zboží nejčastěji na
celní sklad, přičemž je jimi zboží až následně dodáváno dalším
subjektům/distributorům/zákazníkům, na základě aktuálně
získaných, zpravidla internetových objednávek.
• Subjekty, které dříve prováděly své transakce ve svobodných
pásmech (nešlo tedy o zdanitelná plnění), přičemž z nějakého
důvodu jim to aktuálně není umožněno a hodlají na stejné bázi
obchodovat i mimo svobodná pásma.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (5)
 Jelikož se zboží nachází pod celním dohledem, získají zpravidla
celní úřady různými formami/způsoby informaci o případně
uskutečněném dodání.
 Často je samotnými pořizovateli/kupujícími využívaná možnost
daná článkem 147 odst. 1 PPCK a k celnímu prohlášení je jako
doklad k určení celní hodnoty přikládána faktura z onoho –
posledního – (pře)prodeje, ke kterému došlo až na území EU (resp.
právě v ČR).
• „…V případě dalších prodejů před určením celní hodnoty zboží to
platí pouze pro poslední prodej, na jehož základě zboží vstoupilo
na celní území Společenství, anebo pro prodej zboží na celním
území Společenství před jeho propuštěním do volného oběhu.“
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (6)
 Celní úřady, pokud bude z okolností případu/z předkládaných
dokladů zřejmé, že k dodání zboží došlo a faktura nebude
obsahovat základní náležitosti dané § 29 ZDPH, zejména DIČ
osoby, která uskutečňuje dodání, základ daně, sazbu daně a výši
daně v CZK, mají ze strany GŘC instrukce, jak postupovat.
 CÚ by měly v případě zjištění takových skutečností informovat
nejprve samotný subjekt (příp. jeho zástupce, např. držitele
povolení RHU) a následně ověřit splnění povinnosti podání
přihlášky k registraci u příslušného FÚ (správce daně).
 V případě nesplnění této povinnosti budou CÚ bez zbytečného
odkladu písemně informovat (zpravidla) FÚ pro hl. m. Prahu,
přičemž přílohou budou doklady, získané v rámci celního řízení
(např. faktury s místem plnění v tuzemsku bez DPH).
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (7)
 Některé CÚ již uvažují o tom, že by prostřednictvím evidence
stanovily v povolení RHU (nejčastěji opět celních skladů)
dotčenému držiteli povolení, tedy zpravidla skladovateli, povinnost
tyto - případně veškeré další - transakce CÚ oznamovat obdobně,
jako je tomu v daňových skladech podle ZSPD či ve svobodných
pásmech.
 Výše uvedená zjištění nejsou jakýmkoli přímým důvodem pro
nepropuštění zboží do navrženého režimu, či k neukončení režimu
stávajícího, nebo k bezdůvodným průtahům těchto celních řízení.
 Další řízení již vede ve své gesci příslušný FÚ (zpravidla FÚ pro hl.
m. Prahu) a jeho výsledkem může být např. podání dodatečných
daňových přiznání subjektem či doměření daně z moci úřední z
uskutečněných transakcí, realizované příp. cestou mezinárodního
vymáhání.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Plátce daně (7)
§ 6c Plátci
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží, převod
nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň
osoba, které jsou tato plnění poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.
§ 5 Osoby povinné k dani
(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti,
pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena
nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců,
obchodníků a osob poskytujících služby,…
§ 4 Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
j) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní
rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická
osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu,
§ 2 Předmět daně
(1) Předmětem daně je
a) dodání zboží, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen "převod nemovitosti") za úplatu osobou
povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,…
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které
a) je předmětem daně
§ 7 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde
se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
§ 13 Dodání zboží a převod nemovitosti
(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.
.
www.celnisprava.cz
Celní správa České republiky
Děkuji za pozornost
( +420 261 332 141
 [email protected]
www.celnisprava.cz

similar documents