Управление на иновациите и инвестициите - E-DNRS

Report
Въпрос 25
Оценяване на инвестиционни
проекти по методите: нетна
настояща стойност, вътрешна
норма на възвращаемост, срок на
възвръщане на инвестициите
Оценяването на инвестиционните проекти
е сърцевината на инвестиционния процес
Оценките на проекта са основа за:
• а) избор на най-добрия вариант (алтернатива) от множеството
взаимоизключващи се варианти на проекта;
• б) вземане на решение за приемане или отхвърляне на
проекта;
• в) установяване на възможностите за подобряване на проекта
и намаляване на риска;
• г) съставяне на пакет от инвестиционни проекти на фирмата;
• д) обосноваване на предложенията за финансиране на
проекта;
• е) сравнение на фактическите с проектните резултати при
извършване на слединвестиционен анализ.
Цели на фирмата и оценяване на
проект
• С инвестиционните проекти се преследва
постигането на множество цели с различен
характер: финансово-икономически;
маркетингови; технологични; социални;
екологични и др.
• Оценяването на проекта е процес на
съпоставяне на целите с качествата на обекта и
достигане до интегрална оценка на очакваната
степен на постигане на множеството от цели
Аспекти на оценяване на
инвестиционния проект
• финансовата оценка
• степен на съответствие на проекта със стратегията на
фирмата и наличие или липса на синергиен ефект (оценка от
стратегическа гледна точка)
• технически и технологичен потенциал на обекта като
производствена система (технологична оценка)
• степен на задоволяване на социалните потребности на
заетите във фирмата (социална оценка)
• съответствие на проекта с екологичното законодателство
(екологична оценка)
• ефект от проекта за достигане на обществени цели,
свързани със спестяване, инвестиране, преразпределение на
дохода, решаване на демографски и регионални проблеми и
др. (оценка от обществена гледна точка)
НЕТНА НАСТОЯЩА
СТОЙНОСТ (NPV)
• Този метод е с най-големи теоретични и
практически достойнства
• Той най-добре се свързва с целта чрез
съответната инвестиция да се подобри
благосъстоянието на инвеститорите
Изчисляване на NPV
m
NPV  
t 0
It
1  k
t

n

t  m 1
Ct
1  k
n

An
1  k
където:
It са инвестиционните разходи, извършени в първите
години от икономическия живот на проекта, лв.
Ct - нетен доход в t-та година от периода на нормална
експлоатация на обекта, лв.
Аn - очакван нетен доход от ликвидация на активите в
последната година от икономическия живот, лв.
k - цена на капитала на фирмата, използувана като
процент за дисконтиране, част от 1,0.
n
,
Критерий за оценяване и
класиране на проектите
• NPV > 0 → проектът е приемлив
• NPV < O → проектът се отхвърля
• NPV = 0 → проектът е на границата
изгоден/неизгоден, поради което е
необходим допълнителен анализ
Въпрос 14
Оценяване на инвестиционни
проекти по метода на
вътрешната норма на
възвращаемост. Точка на Фишер
Вътрешна норма на
възвръщаемост (IRR)
• Вътрешната норма на възвръщаемост е
процента на дисконтиране, който
превръща нетната настояща стойност
(NPV) в нула
• Чрез този метод се прави опит всички
икономически изгоди да се представят
чрез едно число
Изчисляване на IRR
m
0  
t 0
It
1  IRR 
t

n

t  m 1
Ct
1  IRR 
t

An
1  IRR 
Конкретната стойност на IRR се получава:
 по метода на пробите и грешките
 по метода на интерполацията (приблизителни
резултати)
 чрез използване на вградени функции на Excel
или друг продукт от типа “електронна таблица”
n
Критерий за оценяване и
класиране на проектите
• IRR > k → проектът е приемлив
• IRR < k → проектът се отхвърля
• IRR = k → проектът е на границата
изгоден/неизгоден, поради което е
необходим допълнителен анализ
Модифицирана вътрешна норма
на възвръщаемост MIRR
• MIRR се определя като онази норма
(процент) на доходност, при която
първоначалните инвестиции се
изравняват със сумата от терминалните
стойности на реинвестираните доходи с
норма на доходност, равна на цената на
капитала
Изчисляване на MIRR
а) изчисляване на терминалната стойност
на проекта чрез сложно олихвяване на
междинните доходи с процент, равен на
цената на капитала
б) намиране на процента на дисконтиране,
при който терминалната стойност се
изравнява с първоначалните инвестиции
Изчисляване на MIRR
б
а
t0
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
Точка на Фишер
Може ли да възникне конфликт при
подреждане на проектите според
NPV и IRR. при оценяване на
взаимно изключващи се проекти?
• Да, възможно е ако:
• активите изискват различни дисконтирани
парични оттоци (налице е
несъразмерност/несъответствие в размерите)
• проектите имат различаващи се модели на
паричните притоци (налице е
несъразмерност/несъответствие във времето)
• проектите имат различаващ се полезен живот
Проект В доминира над проект С.
(Липсва конфликт при подреждане на
проектите)
NPV
B
C
C
0
Процент на дисконтиране
а
B
Профилите на NPV на двата проекта тангентират само
в една точка, но профилът на проект D във всички други
точки е над профила на проект E. (Липсва конфликт при
подреждане на проектите)
NPV
D
E
D
E
Процент на дисконтиране
б
Профилите на NPV на проектите F и G се
пресичат само в една точка
F
NPV
G
G
F
Процент на дисконтиране
в
• NPV на проект F при дисконтов процент 0 е по-висок
от NPV на проект G; IRR на проект G е по-висок от
IRR на проект F. При тези условия ще бъде налице
конфликт между NPV и IRR, ако цената на капитала на
фирмата е по-ниска, от процента на дисконтиране в
точката на пресичане.
• Пресечната точка, показана на фиг. 1 в) е от особена
важност. Тя се нарича “точка на Фишер”, на името на
великия икономист Irving Fisher, който е от първите,
които посочват конфликтите между NPV и IRR.
Точка на Фишер
• Точката на Фишер възниква при онзи процент на
дисконтиране, при който стойностите на NPV на двата
проекта са равни.
• Точката е важна, поради това че при този “hurdle rate”
предпочитанията по отношение на NPV се пренасят от
единия проект към другия.
• При наличие на изискван процент на възвръщаемост
по-малък от точката на Фишер, е налице конфликт
между оценките по NPV и IRR за двата проекта.
• При наличие на изискван процент на възвръщаемост
по-голям от точката на Фишер, не е налице конфликт
между оценките по NPV и IRR за двата проекта
Определяне процента на дисконтиране
при точката на Фишер за два проекта I
и II
NPV1  NPV2
n
n
(CI t ) I
(CI t ) II
 (CO0 ) I  
 (CO0 ) II

t
t
t 0 (1  f )
t 0 (1  f )
където: (CIt)I, (CIt)II, - паричните притоци през период t
за проект I и проект II съответно
(CO0)I, (CO0)II, - паричните оттоци за проект I и проект II
съответно
f – процент на дисконтиране, при който възниква точка на
Фишер
Пример за изчисляване на Точка на
Фишер чрез Excel
20 000.00
15 000.00
10 000.00
5 000.00
Series2
Series3
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
%
10
0%
11
0%
12
0%
13
0%
14
0%
15
0%
16
0%
0.00
-5 000.00
-10 000.00
Въпрос 15
Оценяване на инвестиционни
проекти по метода „Срок на
възвръщане на инвестициите”
Срокът на възвръщане (РВР)
• Продължителността на периода,
необходим за да се възстановят
първоначалните инвестици за сметка на
породения от тях паричен доход
Изчисляване на PBP, ако
паричните доходи по години са
еднакви
I
PBP =
,
CI
където
I - първоначални инвестиции, лв;
CI - годишен нетен паричен доход (вкл.
амортизацията), лв.
Изчисляване на PBP, ако
паричните доходи по години са
различни
PBP
 CI
t
I
t 1
където:
РВР е индексът на годината, в която
горното условие е изпълнено
Изчисляване на PBP, ако паричните доходи
по години са различни (продължение)
`
Първоначална инвестиция, лв.
Акумулиран нетен
паричен доход
PBP
Време
Правило за вземане на решение по
метода PBP
РВР  РВРн  Проектът е приемлив
PBP > РВРн  Проектът се отхвърля

similar documents