Vízminőségi jellemzők

Report
Vízminőségi
jellemzők
Komponens csoportok
VKI szerint:
- Savasodási állapot
- Sótartalom
- Oxigén háztartás
- Növényi tápanyagok
Savasodási állapot
• Kémhatás
pH= - log[H+]
természetes vizek pH-ja: 6,5-8,5
„normál” esővíz pH-ja: 5,5
• Lúgosság, sav semlegesítő képesség (puffer
kapacitás)
 + + 3− ↔ 2 3
 + + 3− ↔ 2  + 3−
Savasodási állapot
pH-t befolyásolja:
- Mész-szénsav egyensúly
- Természetes huminsavak, ligninsavak, huminanyagok
- Biológiai aktivitás
pH mérése: (kombinált elektróddal, potenciál
különbség alapon)
Sótartalom
A víz diszperz rendszer, tartalmaz oldott anyagokat és
nem oldott (lebegő) anyagokat.
A lebegő anyagok befolyásolják a víz
átlátszóságát, ill. okozzák a zavarosságát.
Sótartalom
A vízben előforduló ionok okozzák a víz vezetőképességét. A
vezetőképesség egyenesen arányos a sótartalommal.
Fajlagos elektromos vezetőképesség : a fajlagos elektromos
ellenállásnak a reciprok értéke, mely egy 1 cm-s élhosszúságú
kocka két egymással szemben lévő platina lapjai között mérhető
ellenállás.
Sótartalom
Klorid ion – konzervatív anyag a
vezetőképességet leginkább meghatározó
anion.
Mérése: csapadékos titrálással.
Oxigén háztartás
• Oldott oxigén
• Oxigén telítettség,
• Biokémiai oxigénigény
• Kémiai oxigénigény
• Ammónium ion
Oldott oxigén
Oldott oxigén forrás: diffúzió, fotoszintézis
Oldott oxigén „fogyasztók”: légzés, lebontás (biológiai oxidáció)
Oldott oxigén mennyiségét befolyásoló tényezők:
- Hőmérséklet, (nyomás)
- Vízmozgás
- Vizek fényviszonyai
Mérés: galvanikus elven. A membránon
átjutó oxigén az ólom anódon
redukálódik. Az oxigén mennyisége
határozza meg a galván cella áramát.
(lineáris függvénykapcsolat)
Oxigén telítettség
• A vízben oldott oxigén mennyisége a
hőmérséklettel fordítottan arányos.
Biokémiai oxigénigény
Az az oxigén mennyiség mely a vízben lévő szervesanyagok
mikroorganizmusok által történő lebontásához szükséges.
Kémiai oxigénigény
Az az oxigén mennyiség, mely a vízben lévő szerves
anyagok - oxidálószer által történő -oxidációjához
szükséges.
- KOIps – oxidálószer: kálium-permanganát
- KOIk – oxidálószer: kálium-dikromát
2 − 

−  + 2 → 2 + 2  …
BOI5 < KOIps < KOIk < TOC
Tápanyag háztartás
• Nitrogénvegyületek
- ásványi nitrogén (NH4+, NO2-, NO3-)
- szerves nitrogén
- összes nitrogén (ásványi + szerves)
• Foszforvegyületek
- oldott reaktív foszfát (PO43-)
- partikulált (lebegőanyaghoz kötött
szervetlen, szerves)
- összes foszfor (oldott + partikulált)
Tápanyagháztartás
• Az összes nitrogén és foszforvegyületek savas feltárása –
ásványi formává alakítás
• Meghatározás: fotometriás módszerrel.
(A vizsgált anyagra szelektív színképző reagensekkel
színes oldat létrehozása, mérés látható
tartományba.)
Egy anyag vizes oldatának fényelnyelését ábrázoljuk a besugárzó
fény energiájának (hullámhosszának) függvényében. A
fényelnyelést egy mértékegység nélküli mennyisség az
abszorbancia jellemzi.
Mikroszennyezők
Mikronnyi mennyiségben egészségkárosító hatás.
- toxikus
- karcinogén
- mutagén
- terratogén
• Szervetlen mikroszennyezők
• Nehézfémek (rendszám > 20, sűrűség > 5 g/ml):
króm, kobalt, nikkel, réz, cink, molibdén, kadmium, ón, ólom,
higany, ezüst.
• Félfémek: arzén, bór.
• Fém: bór.
(6/2009 KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről
és a szennyezések méréséről.)
Szerves mikroszennyezők
• Alifás szénhidrogének – TPH (Total Petroleum Hydrocarbon)
C5 – C40
Illékonyak C5 – C12 (<250 oC)
• BTEX
Szerves mikroszennyezők
• Fenolok
• PAH (Policiklikus aromás szénhidrogének)
Szerves mikroszennyezők
• Halogénezett aromás szénhidrogének
klórbenzol (mono-hexa), brómbenzol,
klórnaftalinok
• Klórozott alifás szénhidrogének
Szerves mikroszennyezők
• Kórfenolok
• PCB (Poliklórozott bifenilek)
POP vegyületek
• Perzisztens szerves szennyezők
A környezetben rendkívül nehezen bomlanak le.
Felhalmozódnak az állati, emberi szervezetben, toxikusak,
rombolják az immunrendszert, idegrendszeri károsodást
okoznak. (Piszkos 12)
POP vegyületek
Stockholmi Egyezmény (később Baseli, Rotterdami):
a környezet és emberi egészség POP vegyületekkel
szembeni védelméről
176 tagország, 151 aláíró ország
2001. május 22-én fogadták el
2004. május 17-én lépett hatályba
2008. március 14-én ratifikáltuk (2008. június 12. életbelépés)
Fázisok:
- Kaocsolatfelvétel
- Leltárkészítés
- Újracsomagolás
- Ártalmatlanítás
POP vegyületek
Ökotoxikológiai vizsgálatok
A szennyezők általában nem önmagukban, hanem más
szennyezőkkel együtt, kevert szennyezések formájában
fordulnak elő. A tényleges környezeti kockázat, az összegzett
biológiai hatásuk kimutatására ökotoxikológiai tesztek elvégzése
szükséges.
Különböző fejlettségi szintű szervezeteken végzett akut toxicitás
tesztek.
Azonomonas agilis
Algateszt
Daphnia teszt
Halteszt
Csíranövény teszt

similar documents