Algoritmus k

Report
Algoritmus k-means
Ivan Pirner
2007/2008
Cíle mého snažení:
• naprogramovat v MATLABu algoritmus k-means
• vymyslet funkce popisující vzdálenost ve 40dimenzionálním
prostoru a použít je v algoritmu
• zjistit, která z funkcí se nejlépe hodí k použití
• časová náročnost
• „vhodné“ rozdělení prvků
Co je k-means
K-means, neboli k-středů, je metoda shlukové analýzy uvedená
Johnem MacQueenem v roce 1967. Jejím úkolem je rozdělit
množinu vektorů dimenze n do k podmnožin tak, aby byla
nejmenší suma vzdáleností jednotlivých vektorů od středu
příslušné podmnožiny.
Následující skutečnost můžeme zapsat jako minimalizaci veličiny V.
Popis algoritmu
1. Zadáme k a množinu všech vektorů.
2. Zvolíme k výchozích středů podmnožin.
3. Na základě funkce vzdálenosti každý z vektorů přiřadíme do
shluku, jehož střed má nejmenší vzálenost.
4. Vypočítáme u každé podmnožiny nový střed coby „těžiště“
množiny
5. Návrat na krok 2.
Zastavovací podmínka: Přiřazení žádného prvku se v předchozím
kroku nezměnilo.
Ilustrace funkce
1.
2.
3.
4.
Ukázka výstupu
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Problém volby středů
Počáteční volbu můžeme provést libovolným způsobem, ale
projeví se to pak na výsledku shlukování. Vyzkoušel jsem:
1. k náhodných vektorů
2. Vzít prvních k vektorů z množiny.
3. Vzít náhodných k vektorů z množiny.
Při další práci jsem využil možnosti číslo 2.
Vzdálenostní funkce
V původním algoritmu se jako míra vzdálenosti používá
eukleidovská vzdálenost. To mě inspirovalo k několika úvahám:
•
•
•
Nestačil by kvadrát eukleidovské vzdálenosti? (méně počítání)
Jak nám výsledek ovlivní normy L1, L3, L4, max norma?
Neměli bychom jednotlivé složky vážit?
Statistika
Zjistil jsem, že jednotlivé složky se zřejmě řídí normálním rozdělením.
80
60
70
50
60
70
60
50
40
50
40
30
40
30
30
20
20
20
10
10
10
0
-8
-6
-4
-2
0
2
4
0
-8
6
-6
-4
-2
60
0
2
4
0
-12
6
-10
-8
-6
-4
80
70
50
60
40
50
30
40
30
20
20
10
10
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
-2
0
2
4
6
Statistika
Zjistil jsem směrodatné odchylky jednotlivých složek na
reprezentativním vzorku vektorů.
Ze zjištěných údajů vyplývá jednak to, že vážení má smysl, neboť
první tři složky ovlivňují shlukování výrazně více než ostatní.
Vzdálenostní funkce seznam, popis
Mějme vektory x   x1 , x 2 ,..., x n , y   y1 , y 2 ,..., y n 
kvadráty
1. Eukleidovská norma
2. Vážená eukleidovská norma
3. Kvadrát eukleidovské normy
4. Kvadrát vážené normy
5. Max norma
6. Max norma vážená
7. L1 norma
8. L3 norma
9. L4 norma
10. L1 vážená
11. L3 vážená
12. L4 vážená
n
V1 

( xi  yi )
2
i 1
n

V2 
(
xi  yi

i 1
)
i
n
V3 

( xi  yi )
2
i 1
n
V4 

(
xi  yi

i 1
)
2
i
n
V 5  max ( x i  y i )
i 1
n
V 6  max (
xi  yi

i 1
)
i
n
V7 

( xi  yi )
i 1
n
V8 

3
( xi  yi )
i 1
n
V9 

( xi  yi )
4
i 1
xi  yi
n
V 10 


i 1
n
V 11 

xi  yi

i 1
n
V 12 

i 1
i
(
3
i
xi  yi

i
)
4
2
Časová náročnost f-cí
1
Eukleidovská norma
74,08
2
Vážená eukleidovská norma
62,38
3
Kvadrát eukleidovské normy
62,40
4
Kvadrát vážené normy
60,25
5
Max norma
86,03
6
Max norma vážená
65,65
7
L1 norma
34,61
8
L3 norma
99,87
9
L4 norma
94,07
10
L1 vážená
91,98
11
L3 vážená
119,81
12
L4 vážená
124,05
Jak se liší výsledky f-cí
1
Eukleidovská norma
0
0%
2
Vážená eukleidovská norma
654
32,33 %
3
Kvadrát eukleidovské normy
0
0%
4
Kvadrát vážené normy
654
32,33 %
5
Max norma
606
29,96 %
6
Max norma vážená
1345
33,49 %
7
L1 norma
191
9,44 %
8
L3 norma
39
1,93 %
9
L4 norma
65
3,21 %
10 L1 vážená
948
46,86 %
11 L3 vážená
676
33,42 %
12 L4 vážená
783
38,70 %
Závěr
To, že se přiřazení u jednotlivých funkcní liší ještě nutně neznamená, že je to
špatně. Každopádně můžeme usuzovat, že norma L1 je pro nás zajímavá z toho
důvodu, že přiřazení se liší relativně málo, kdežto výpočetní nároky jsou mnohem
menší.
Použitá literatura
• obrázky z http://en.wikipedia.org/wiki/K-means
• Mluvíme s počítačem česky
Josef Psutka, Jindřich Matoušek, Luděk Müller, Vlasta Radová

similar documents