MOSAIK, Jörgen Sparf (PowerPoint

Report
MOSAIK
MULTIORGANISATORISK SAMVERKAN VID ORDINÄRA KRISER
Erna Danielsson
Jörgen Sparf
Mittuniversitetet, RCR
Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson
SYFTE OCH UPPLÄGG
Syftet med presentationen är att förstå hur samverkan i
krishantering kan påverkas av organisatorisk tillhörighet.
•
•
•
•
Bakgrund
Om forskningsprojektet
Workshop
Resultat
SYNLIG-GÖRANDE
Blint
görande
Synligt
görande
Förstått
görande
• Varför gör jag/vi som jag/vi gör?
• Ett varför krockar med ett annat varför
Samförstått
görande
SYFTET MED MOSAIK
Att studera hur samverkan och beslutsfattande vid
sektorsövergripande krishantering påverkas av de olika aktörernas
tolkningar av krisen.
• Individens kunskap och tidigare erfarenheter
• Organisationers normer och arbetssätt
• De organisatoriska fältens logik
INSAMLING AV DATA
Intervjuer
• 43 intervjuer
• Förvaltningar, räddningstjänst, skola, äldreboenden
Experiment
• 24 personer
• Polis, räddningstjänst, äldreboende
Workshop
• 4 tillfällen
• Olika målgrupper och olika delar av landet
FÖRVÄNTAT RESULTAT
Teoretiskt
• Det är ett nytt teoretiskt område där projektet förväntas
skapa och ge förbättrade koncept, modeller och metoder för
sektorsövergripande samverkan
Praktiskt
• Användbar i utvecklingen av metoder för övning och
utbildning
• Användbar i faktiska händelser
EXPERIMENTET
TOLKNING AV FÖREMÅLET
Fysiskt: två petflaskor med vätska, med kablar kopplade till en
mobiltelefon.
Tolkning: bomb eller sprängladdning, förmodligen hemmagjord
Egenskaper: kan explodera, tidsinställd/fjärrutlöst
Utlösande mekanism: telefon, från distans, dörren
Uppfattning om situationen:
Äldreomsorg & Räddningstjänst: Hotfullt, konstigt
Polis: - Ser inte ut som något som ska vara där
- Fara för andra personer som befinner sig i närheten
- Någon vill göra något ont
HUR DE AVSER AGERA
Exempel: tömma lokalerna
Polisen: Snabbt påbörja evakuering av folk ut ur byggnaden. Varje
rum. Uppmanar, påstridig, ska gå snabbt.
Räddningstjänst: Ber personalen hjälpa till att utrymma
byggnaden. Eventuellt aktivera brandlarmet för att uppmärksamma
att det är något farligt.
Äldreomsorg: ”Bara inte polis eller räddningstjänst går in till våra
boende eller sätter på brandlarmet – då blir det kaos.”
Jag skulle ta ett kakfat och säga – ”kom så går vi till den andra
korridoren och fikar”
HUR FÖRSTÅ SAMVERKAN?
Känd plats
Känd uppgift
Känd
situation
Okänd
situation
Okänd plats
Okänd uppgift Känd uppgift
Okänd uppgift
AGERANDEDIMENSIONER
Anpassning
• Kärnverksamheten får ändra form eller plats
• Information
– om platsen – räddningsorganisationerna
– om händelsen – drabbad organisation
•
Stöd
– under händelsen – praktiskt räddningsorganisationerna
– efter händelsen – emotionellt drabbad organisation
Utrymme
• Ge plats – ta plats – få plats
– Makt
– Intentioner
– (O)synliggörande av kompetenser

similar documents