Sykehuset Fredrikstad - Skifte eiendom 20 09 12

Report
Cicignon – Fra gammelt sykehus til ung bydel i Fredrikstad
Terje Tjærnås, Fredrikstad kommune
Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold
Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum
Styrets behandling 21. mai 2012
Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes skal sykehusdriften i
Fredrikstad og på Veum flyttes. Salg av disse eiendommene er en delfinansiering
av det nye sykehuset, jf Helse Sør-Øst styresak 090-2010.
Styrets vedtak:
1. Styret anbefaler at sykehuset eiendom i Fredrikstad (gnr. 300, bnr. 1490, 1450, 366, 370,
5 og 719) og Veum (gnr. 214, del av bnr. 135) selges på det åpne markedet. Salget
gjennomføres i henhold til styrevedtak 090-2010 i Helse Sør-Øst RHF.
2. Frigjort likviditet ved salg av eiendommene skal benyttes til investeringer i varige
driftsmidler og sikre utviklingen av den fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Østfold,
herunder delfinansiering av nytt østfoldsykehus.
3. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for
videre behandling.
Fakta – Sykehuset Østfold Fredrikstad
Eiendomsmassen ligger i et bymessig strøk hvor omgivelsene på den ene side
er preget av bygårder i flere etasjer, mens på sydsiden og vestsiden består
nabolaget til dels av lav trehusbebyggelse. Området ligger mellom Cicignon og
Fredrikstad jernbanestasjon.
Totalt er det ca 63 000 kvm bygningsmasse på et tomteareal på 37 500 kvm.
Inkludert i dette er St. Josephs hospital (G-blokka) på totalt 8 300 kvm. Dette
skal Sykehuset Østfold beholde for å videreutvikle det distriktspsykiatriske
tilbudet i Fredrikstad.
Eiendomsmassen ligger i et meget attraktivt område i Fredrikstad kommune,
og mulighetsstudien gir en god utnyttelsesgrad for området.
Salgsobjekt:
• ca 55.000kvm bygningsmasse
• 9 bygg/enheter
• ca 35.000 kvm tomt
Fakta – Sykehuset Østfold Veum
Eiendommen har en landlig beliggenhet, men har likevel kort avstand til sentrum av
Fredrikstad (5 km). Totalt utgjør tomten et areal på 108 300 kvm fordelt på 6 teiger
med en bygningsmasse på 25 400 kvm.
Bygningsmassen er svært differensiert og er bygget i perioden 1914 til 2001.
Det er et parkområde tilknyttet institusjonsbygget fra 1914.
Noe av bygningsmassen kan benyttes til boligformål, men det må påregnes at deler må
rives.
Eiendommen på Veum har ikke den samme beliggenheten som eiendommen på Cicignon
og har en bygningsmasse som krever større endringer for å tilpasses boligformål. Veum
kan ha en fremtidig attraktiv beliggenhet i forhold til kommunikasjonen E6, Rygge og
nytt østfoldsykehus.
Salgsobjekt:
• 25.387 kvm bygningsmasse
• 108.300 kvm tomt
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Interessenter…….
Ansatte
Fredrikstad kommune
Media
Ideelle organisasjoner
Eiendomsutvikling
Interesseorganisasjoner
Lokalsamfunnslag
Østfold fylkeskommune
Næringsliv
Entreprenører
Naboer
…interessent og samarbeidspartner….
Fredrikstad kommune
Ansatte
Media
Ideelle organisasjoner
Eiendomsutvikling
Interesseorganisasjoner
Østfold fylkeskommune
Næringsliv
Lokalsamfunnslag
Entreprenører
Naboer
KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE
Sykehustomta
Fra kommunedelplanen:
SYKEHUSOMRÅDET
Sykehuset Østfold skal i 2015 flyttes til Kalnes i Sarpsborg.
Arealene som sykehuset i dag benytter vil derfor bli gjenstand for en
transformasjon.
Sykehustomta ligger på Cicignon og er innenfor det definerte
sentrumsområdet.
Sykehustomten er på ca 36 mål, og har et bygningsareal på ca
57 000 kvm.
I hht planprogrammet skal en i planarbeidet vurdere framtidig
utvikling av området på bakgrunn av funksjonsanalysen,
byutviklingsstrategier og i samarbeid med eierinteressene.
MÅLBESKRIVELSE
Kvartalsstrukturen skal gjenopprettes.
Grønnstrukturen skal videreutvikles og viktige sammenhenger skal sikres.
Området skal ha høy miljøprofil og god design.
Området skal primært utvikles som boligområde, men med noe næring.
En utvikling av området vil bidra til økt mangfold i sentrum.

similar documents