Minhaj al-Muslim-del 2 - Den nyttige kunnskapen

Report
Minhaj Al-Muslim
(Veien for en Muslim)
Abu Hurayra sa at Profeten )‫ (ﷺ‬sa: "Allah har
engler som reiser rundt omkring for å finne samlinger
av dhikr. Når de finner en samling der det er dhikr,
sitter de sammen med dem og dekker hverandre med
sine vinger helt til de fyller opp plassen mellom dem
og den laveste himmelen. Når de skilles, reiser de seg
og stiger opp til himmelen. Allah, Den mektige og
Majestetiske, og Han vet best - spør dem: "Hvor
kommer dere fra? "
Englene sier: "Vi kom fra noen av dine slaver på jorden
som glorifiserer Deg, forkynner Din Storhet, og de sier:"
Det er ingen gud utenom Allah." De lovpriser Deg og
bønnfaller Deg. Han sa: "Hva er det de ber Meg om?"
Englene sier: "De ber Deg om Ditt Paradise." Han sier:
"Har de sett Mitt Paradise?" De sier: "Nei, Herre." Han
sier: "Hvordan ville det ha vært hvis de skulle ha sett
Mitt Paradise?" Englene sier: "De søker Din beskyttelse."
Han sier: "Hva er det de søker Min beskyttelse fra?" De
sier: "De søker din beskyttelse fra Ditt Helvete, å Herre.
Han sier: "Har de sett Mitt Helvete? " De sier «nei» Han
sier:
"Hvordan ville det ha vært hvis de skulle ha sett Mitt
Helvete?"
Englene sier: "Og de ber om Din tilgivelse." Han sier: "Jeg
har tilgitt dem og gitt dem det de spør om og Jeg har gitt
dem beskyttelse fra hva de søker beskyttelse fra. Englene
sier: "Herre, det var en (person) blant dem som som ikke
tilhører deres gruppe, men som kom til dem av en annen
årsak. " Han sier: "Jeg har tilgitt ham. De er slike
mennesker som den som sitter med dem vil ikke bli
skuffet." Muslim.
Troen på Allah
• Dette kapittelet er det viktigste, og den mest
betydningsfulle av kapitlene, siden hele
muslimens liv er basert på det, og er levd i
henhold til det. Det er den mest grunnleggende
av fundamentale ting som dekker hele muslimens
liv.
Muslimen tror på Allah Den Høyeste, dvs. han tror på
eksistensen av Herren, og at det er Han som skapte
himmelen og jorden, at Han kjenner til det som er synlig
og usynlig. Han er Herren og Herskeren av alle
skapninger, ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Ham,
og det er ingen sann Herre unntatt Ham. Alle Hans
Egenskaper er perfekte. Han er totalt fri fra enhver
mangel.
Denne troen kommer fra mange kilder, deriblant Allahs
veiledning før alt annet, og de ​tekstlige, og rasjonelle
bevis som følger:
Tekstlige bevis
Allah forteller oss om Seg Selv, om Hans Eksistens,
Herredømme over alle skapninger, og Hans Navn og
Egenskaper. Slik form for informasjon kan bli funnet i
Hans Edle Bok (Koranen), der Han sier for eksempel:
َّ ‫إِنَّ َر َّب ُك ُم‬
َ‫ت َو أاْل‬
َ‫ض فِي سِ َّت ِة أ‬
َ
َّ
َ
َ
ِ
‫اس َت َوى َعلَى‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ا‬
‫او‬
‫م‬
‫س‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ِي‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َّللا‬
‫ام ُث َّم أ‬
َّ
َ
‫أ‬
َ
َ
َّ
ُ
ٍ
َّ ‫ار َي أطل ُ ُب ُه َحثِيثا َوال‬
‫س َوا أل َق َم َر َوال ُّن ُجو َم‬
َ ‫ش أم‬
َ ‫ش ُي أغشِ ي اللَّ أيل َ ال َّن َه‬
ِ ‫ا أل َع أر‬
َّ ََ ‫ار‬
ٍ ‫س َّخ َرا‬
َ‫ ُّ ا أل َعالَمِين‬
ُّ ‫َّللا ُ َر‬
َ ‫ت ِبأ َ أم ِر ِه ۗ أَ ََل لَ ُه ا أل َخ أل ُق َو أاْلَ أم ُر ۗ َت َب‬
َ ‫ُم‬
Allah er deres Herre! Han som skapte himlene og
jorden på seks dager. Så tok Han plass på tronen. Han
breder natten over dagen, den følger beredvillig. Og
sol, måne og stjerner, underdanige ved Hans bud.
Skapelsen og makten tilhører Ham! Velsignelsesrik er
Allah, all verdens Herre. (7:54)
Og i Hans Ord da Han kalte Hans profet Musa (‫)عليه السالم‬,
fra høyre bredden av dalen, fra et tre på hellig grunn:
َّ ‫سى إِ ِّني أَ َنا‬
َ‫ ُّ ا أل َعالَمِين‬
ُّ ‫َّللا ُ َر‬
َ ‫َيا ُمو‬
Musa, Jeg er Allah, All verdens Herre! 28:30
Og da Han Sa:
َّ ‫إِ َّننِي أَ َنا‬
‫ص ََل َة لِذ أِك ِري‬
َّ ‫اع ُبدأ نِي َوأَق ِِم ال‬
‫َّللا ُ ََل إِلَ َه إِ ََّل أَ َنا َف أ‬
Jeg er Allah. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg,
og forrett bønnen til Min ihukommelse! 20:14
Allah fastslår Hans Storhet og nevner noen av Hans Navn og Egenskaper:
• Han er Allah, det er ingen gud
unntatt Ham! Han kjenner det skjulte
og det åpenbare. Han er den
Barmhjertige, den Nåderike. Han er
Allah, det er ingen gud unntatt Ham!
Kongen, den Rene, den Perfekte,
Giveren av tro, Beskytteren, Den
Opphøyde i Makt, den Allstyrende,
Majesteten. Allah skje all ære! Han er
fjernt fra det de setter ved Hans side.
Han er Allah, Skaperen, Fornyeren,
Formeren! Hans er de vakreste navn!
Alt som er i himlene og på jord priser
Ham! Han er den Mektige, den Vise.
59:21-24
َّ ‫• ه َُو‬
‫َّللا ُ الَّذِي ََل إِلَ َه إِ ََّل ه َُو ۖ َعالِ ُم‬
َّ ‫ ُّ َوال‬
ِ ‫ا أل َغ أي‬
ُ‫الر أح َمن‬
َّ ‫ش َها َد ِة ۖ ه َُو‬
}22{ ‫الرحِي ُم‬
َّ
َّ ‫• ه َُو‬
َُ ِ‫َّللا ُ الَّذِي ََل إِلَ َه إِ ََّل ه َُو ا أل َمل‬
ُ‫س ََل ُم ا أل ُم أؤمِن‬
َّ ‫ُّوس ال‬
ُ ‫ا ألقُد‬
ۚ ‫ا أل ُم َه أيمِنُ ا أل َع ِزي ُز ا أل َج َّبا ُر ا أل ُم َت َك ِّب ُر‬
‫َّللا َع َّما ُي أ‬
}23{ َ‫ش ِر ُكون‬
ِ َّ َ‫س أب َحان‬
ُ
َّ
ۖ ‫ص ِّو ُر‬
َ ‫ئ ا أل ُم‬
ُ ‫ار‬
ِ ‫• ه َُو َّللا ُ ا أل َخال ُِق ا أل َب‬
‫س ِّب ُح لَ ُه‬
َ ‫لَ ُه أاْلَ أس َما ُء ا أل ُح أس َنى ۚ ُي‬
ِ ‫س َم َاوا‬
ۖ‫ض‬
ِ ‫ت َو أاْلَ أر‬
َّ ‫َما فِي ال‬
}24{ ‫َوه َُو ا أل َع ِزي ُز ا أل َح ِكي ُم‬
Han sier i lovprisning om Seg Selv:
• I Allahs navn,
Den Barmhjertige, Den
Nåderike
• [Alle] ros er [skyldes] til
Allah, all verdens Herre • Den Barmhjertige, Den
Nåderike,
• Herskeren av Dagen for
Gjengjeld. 1:1-4
‫الر أح َم ِن‬
ِ َّ ‫ِب أس ِم‬
َّ ‫َّللا‬
}1{ ‫ِيم‬
َّ
ِ ‫الرح‬
ُّ ِّ ‫ّلِل َر‬
ِ َّ ِ ‫ا أل َح أم ُد‬
}2{ َ‫ا أل َعا َلمِين‬
}3{ ‫يم‬
َّ ‫الر أح َم ِن‬
َّ
ِ ‫الر ِح‬
}4{ ‫َمالَِِ َي أو ِم الدِّي ِن‬
•
•
•
•
Han sier til muslimene:
• «Dette er deres
Ummah
(trossamfunn/nasjon).
Ett Ummah er det! Og
jeg er deres Herre, så
tilbe Meg!» 21:92
• ‫إِنَّ َه ِذ ِه أ ُ َّم ُت ُك أم أ ُ َّمة‬
‫َوا ِحدَة َوأَ َنا َر ُّب ُك أم‬
َ
‫ُون‬
‫د‬
‫ب‬
‫اع‬
‫ف‬
ُ
‫أ‬
ِ
2. Informasjonen som kom fra 124 000 profeter og
sendebud som bekrefter Eksistensen, og Herredømmet av
Allah over alle skapninger, Hans Opprettelse av alle
skapninger, Hans disponering av deres anliggender og om
Hans Navn og Egenskaper. Hver av disse profetene og
sendebud ble enten direkte talt til av Allah gjennom en
sendt til ham (engel), eller ved å inspirere Åpenbaringen
Allah villet inn i hans hjerte.
Erklæringen til et slikt stort antall av de reneste av
skapninger og edleste av mennesker gjør det umulig
enten å benekte deres erklæring, eller å forestille seg at
de ville enige om å dikte opp slik informasjon, Og
dermed formidle til deres folk informasjon som de ikke
vet med sikkerhet, eller de ikke trodde på i dets
korrekthet med sikkerhet. Dette er spesielt tilfelle, hvis
vi vet at de (profeter og budbringere) er de beste
skapninger, reneste av sjeler, de mest fornuftige tenkere
og sanneste i tale.
3. Troen til milliarder av mennesker, og deres tro på
Eksistensen av Herren og deres tilbedelse og lydighet til
Ham. Spesielt når vi vet med sikkerhet at alle mennesker
enstemmig er enige om aksept av vitnesbyrdet til bare én
eller to personer som et juridisk krav til dokumentasjon,
for ikke å snakke om en gruppe mennesker eller utallige
antall mennesker. Samtidig fornuft og instinkt vitner om
sannheten av deres tro på Han og hva de sier om Ham
samt deres tilbedelse og hengivenhet til Ham.
4. Erklæringen av millioner av lærde om Eksistensen av
Allah, om Hans Navn og Egenskaper og Hans
Herredømme og Evne over alle skapninger. På grunn av
alle disse årsakene, tilba de Ham, adlød Ham, de elsket for
Hans skyld, og hatet for Hans skyld.
Rasjonelle bevis
1. Eksistensen av de ulike universer og de mange
kategorier av skapninger bevitner til Eksistensen av deres
Skaper Som er Allah Den Allmektige. For ingen andre enn
Allah Den Allmektige har hevdet å ha skapt universet og
hva det inneholder. Fornuft avviser ideen om at noe
kunne komme til eksistens på egen hånd, selv de
enkleste ting. Som mat som serveres uten at noen
forbereder det, eller et sengetøy forberedt uten at noen
forbereder det.
Så hva med dette fantastisk utstrakte universet
med himmelen og alt som er i dem. Solen, månen,
stjernene og planetene - alle er helt forskjellige i
volum, masse, avstand og bane.
Jorden og alle skapninger den inneholder, menneskene,
jinn, og dyr, de ulike arter, helt forskjellige i fargen,
språk, deres evner til å resonnere og forstå. Forekomster
av edelstener og metaller i ulike farger og bruksområder.
Havene og elver. Elvene gjort om til å strømme gjennom
jorden og havene gjort til å omgi det. Veksten i trær og
planter som produserer et slikt utvalg av frukt, og så
mange forskjellige smaker, dufter, egenskaper og
bruksområder.
2. Tilgjengeligheten av Allahs ord for oss til å lese det,
reflektere over det, og dypt reflektere dets betydninger.
Dette er et ytterligere bevis for eksistensen av Allah Den
Allmektige, siden det kan være verken tale eller ord
uten en taler.
Dermed beviser Allahs Ord Hans Eksistens. Dette gjelder
spesielt når vi vet at den inneholder den mest
ubestridelige lovgivning kjent til av menneskeheten og
den klokeste formen for regler til det beste for
menneskeheten, akkurat som den inneholder det
sanneste av vitenskapelige teorier.
Alle de mange usynlige saker informert om og
de ​historiske begivenhetene er fortsatt sant. Den lange
passering av tiden har ikke forandret dets nytte, i enten
tid eller sted, på noen av lovene i Koranen, ingen av de
vitenskapelige teoriene har blitt diskreditert, og heller
ikke har noen av de tingene om det usynlige som Koranen
informert om har blitt motsagt. Frem til nå har ingen
enkeltstående historiker vært i stand til imøtegå eller
benekte en fortelling eller den minste detalj om dette.
Alt slikt fakta gjør det umulig for menneskelig logikk til å
tro at det ble forfattet av et menneske, siden dette er
utenfor menneskelig evne og kunnskap.
Siden det har blitt bevist at det ikke er menneskelig tale, er
det da, Talen av Skaperen av alle skapninger og er et bevis
på Hans Eksistens, Hans Kunnskap, Hans Evne, og Hans
Visdom.
3. Eksistensen av et presist program som er synlig i de
universelle lover som regulerer alle skapninger og
eksistens. Alle levende vesener er underlagt disse reglene,
de har ingen mulighet til å unnslippe dem på noen som
helst måte. Menneske, for eksempel begynner som en
klingende dråpe sæd i livmoren. Så går han gjennom
fantastisk faser som ingen andre enn Allah kan skape, til
slutt, går han ut av livmoren i form av et menneske. Dette
dreier seg om hans skapelse og eksistens. Når det gjelder
resten av utviklingsfasen, passerer man gjennom barndom,
ungdom, modenhet, alderdom og senilitet.
Skapninger andre enn mennesker og dyr, som for
eksempel planter, trær og himmellegemene er også
underlagt disse universelle lover, de har ingen midler til å
avverge eller unnslippe dem. Hadde noen av disse
legemene avveket fra kurset (banen) forutbestemt for
det, så ville hele universet har blitt tilintetgjort og alt liv
ville ha kommet til en slutt.
Basert på slike tekstlige og rasjonelle bevis, tror
muslimen i Allah Den Allmektige, Hans Herredømme
over alt, og i Hans Guddommelighet. På slike konkrete
grunnlag av tro, er alle aspekter av muslimens liv formet.

similar documents