Islam

Report
Islam
Den sista av de tre systerreligionerna. Detta är
alltså den yngsta av de tre religionerna.
Islams grundtankar
Enligt religionen islam så
finns det bara en Gud som
är större än allt annat. Gud
har skapat allt i världen och
det som finns i den. Gud
skapade människan och
därför är hon god och
förnuftig precis som Gud.
Islams historia
Islam
betyder
underkastel
se (inför
Gud).
Muhammed är grundaren
för islam. För ca 1500 år
sedan fick han
uppenbarelser av Gud som
är berättelser och
förklaringar om hur Gud är
och hur människan skall
vara.
Koranen
Muslimer
kallar Gud
för Allah.
De uppenbarelser som
Muhammed fick skrev han
ner, dessa berättelser blev
sedan muslimernas heliga
skrift koranen.
Koranen anses vara Guds
eget ord och är normen för
hur en muslim skall leva.
Naturligtvis så
tror även
muslimer
olika, precis
som
människor i
andra
religioner gör.
Moskén
Moskén är
muslimernas
samlingsställe. Hit
kommer de för att
lyssna till imamen, be
tillsammans och höra
Guds budskap.
Imamen är en person
som kan mycket om
islam och fungerar
som en präst gör i
den svenska kyrkan.
I moskén så finns det
inga avbildningar av
personer för det är
ofta förbjudet inom
islam. Därför får
människor inte
avbilda Muhammed.
När muslimerna ber i
moskén så är de
vända mot Mekka.
Islams fem pelare
Trosbekännelsen
 Bönen
Skatten
 Ramadan (Fastan)
 Vallfärden
1. Trosbekännelsen
”Det finns ingen gud förutom Gud och Mohammed är Guds profet”.
Gud är större än allt annat i livet.
Gud har skapat människan och världen, och allt som Gud har skapat är gott. Människan
har ett stort ansvar för det.
Muhammed var Guds profet (sändebud)
Största skillnaden mellan kristendomen, judendomen och islam är att muslimer ser
Muhammed som den störste profeten.
Judar och kristna tror inte att Muhammed var en profet. Judar och muslimer tror inte att
Jesus var Guds son.
2. Bönen
*Är den viktigaste pelaren för många muslimer.
*Man ska be 5 gånger per dygn.
*Man måste vara ren när man ber till Gud.
*Den som ber tar av sig sina skor och ber på en matta vänd mot Mecka.
*Fredagsbönen är den viktigaste, den kan ta över en timme.
*Imamen leder bönen.
*Män och kvinnor ber åtskilda.
*Folket kallas till moskén genom att imamen kallar från en minaret.
3. Skatten
2,5 % av det man har kunnat spara på ett år ska man
ge bort till någon som behöver pengar.
Man kan också ge pengar till ett moskébygge
4. Fastan
Ramdan (fastan) Muslimer fastar en månad per år. Då fastar man varje dag
och varken äter eller dricker så länge solen är uppe.
Under fastan tänker man på Gud och vad Gud betyder för människan.
5. Vallfärden
Det är varje muslims plikt att en gång i livet vallfärda till Mecka.
Det kallas också för pilgrimsfärd.
Vissa har inte råd, andra får inte plats i staden Mecka.
Mekka är en stad som muslimerna vallfärdar till. I staden finns byggnaden kaba.
När pilgrimerna kommer till Mekka och kaba så går de sju varv runt byggnaden
och ett varv runt den gamla helgedomen.
Olika muslimska inriktningar
Sunni
Kunskapen som
Mohammeds sätt
att leva är viktig
eftersom han var
Guds profet.
Shia
Har särskilda religiösa ledare som
styr ett land efter Koranens regler.
10 % av alla muslimer är
Högtider
Ramadan - Fastehögtiden
Nyfödda barn blir automatiskt muslim.
Begravning
Den döde måste begravas senast
24 timmar efter döden. Det är förbjudet att
Bränna kroppen.
Id al-Fitr
Firas när fastan bryts i
slutet av månaden
Ramadan.
Man samlar familjen
och äter mat och firar.
Festen pågår i tre
dagar.
Giftermål
En muslimsk kvinna bör gifta sig
med en muslimsk man.
Det är han som avgör vilken
religion familjen har.
Vigseln behöver ha två vittnen.
En muslimsk man kan har flera
fruar om han
Kan behandla dem rättvist och
älska dem lika mycket.
I Sverige är det inte tillåtet enligt
lagen.
Id al-Adha
Offerhögtiden. Firas till minne av när Abraham offrade ett får istället för sin son Ismael.
Man bör slakta ett får och ge köttet och djurhuden till fattiga.
Koranen
Kom till när ängeln Gabriel kom till Muhammed med Guds budskap. Koranen är
600 sidor tjock, många kan den utan till.
Den skrevs ner på arabiska och ska helst inte översättas eftersom man säger att
Guds egentliga budskap försvinner om man översätter.
Muhammed lyssnade till Gabriel i 23 år.
Koranen har 114 suror (kapitel).
Koranen handlar inte bara om Gud utan också om hur man ska leva ett bra liv.

similar documents