NTFK-presentasjon_24-10-2013 - Nord

Report
1
Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden
Skolestrukturutredning 2013
Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen
Bakgrunn
• Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen
for videregående opplæring i Nord-Trøndelag.
"På grunn av at elevtallet reduseres i midtregionen, og på
grunn av at avstanden mellom skolene på Innherred er relativt
korte, ønsker fylkestinget å gjennomføre en samlet utredning
av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik
videregående skole). I en slik utredning må en vurdere både
1) økonomiske besparelser ved endret skolestruktur,
2) avstander mellom skolene,
3) fordeling av fagtilbud og
4) pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret
skolestruktur".
2
Parallelle prosesser
Fylkestingsak 24/13:
• Fylkestinget ber i tillegg om en egen utredning av alternativet
med felles skole for Rissa/Leksvik i samarbeid med Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Fylkestinget ber også om at andre former for
formalisert samarbeid, der Leksvik videregående skole er
inkludert, utredes.
• Fylkestinget mener Mære Landbruksskole har en spesiell rolle for
landbruket samlet sett, og det er derfor viktig at det settes i gang
et arbeid for å gjennomgå den utviklings- og næringsaktørrollen
Mære skal ha både lokalt, regionalt og nasjonalt. Mære må
dermed utredes særskilt i lys av dette.
Økonomiplan 2013-2016
• Inderøy oppvekst- og kultursenter
Kommunen og fylkeskommunen har vedtatt å følge opp en
mulighetsstudie om felles utbygging av videregående skole og
ungdomsskole omkring eksisterende kulturhus.
3
Dagens skolestruktur
4
Private skoler:
• Val vgs (i nord)
• Aglo vgs (i sør)
Dagens fagtilbudstruktur
5
Ny elevtallsprognose
(Norconsult, 2013)
6
Forslag til ny fagtilbudstruktur
7
Alternativ 0
8
• Referansealternativ.
• Videreføring av dagens skole- og tilbudsstruktur
• Viser utslag av elevtallsprognosen med dagens skolestruktur.
PÅ
SUM
51
54
360
140
390
0
995
SS
0
0 10
0
0
0
30 21 51
0 37 61
42 58 95
0
0
0
72 116 217
STFO
RM
NA
MK
HO
EL
0
0 22
0
0
0
0
0
0 10
0 173
0
0
32 71 102
0
0 75
0
20
0 60 83
0
0
0
20 30 153 90
0 41
0
0
0
0
0
0
0 144
72 101 347 173 173 116 144
2888
ST
Sum
18
0
0
84
71
0
173
TIP
Leksvik videregående skole
Inderøy videregående skole
Levanger videregående skole
Verdal videregående skole
Steinkjer videregående skole
Mære landbruksskole
DH
BA
2025/26
MDD
Strukturalternativ 0
ID (inkl toppidrett)
ELEVER PR. UTDANNINGSPROGRAM
VG1 + VG2 + VG3
0
5
0
0
45 55
0 30
0 54
0
0
45 144
106
237
842
515
1044
144
2888
Alternativ 1
• Leksvik vgs legges ned.
• For elever fra Leksvik blir Inderøy vgs blir ny nærskole innen ST.
Verdal blir nye nærskoler innen BA, TIP og HO.
Øvrige endringer i tilbudsstrukturen:
• Bygg- og anleggsteknikk (BA) blir videreført ved Steinkjer og
Verdal vgs.
• Design og håndverk (DH) blir videreført ved Levanger og Steinkjer
vgs. Tilbudet som i dag blir gitt ved Verdal vgs, flyttes til Levanger.
• Helse- og oppvekstfag (HO) samles på de tre store
kombinertskolene i regionen. Tilbudet på Vg1 ved Inderøy flyttes
til Verdal vgs.
• Restaurant- og matfag (RM) videreføres ved Levanger og
Steinkjer vgs.
Programfaget matfag (Vg2) samlokaliseres ved Levanger vgs.
9
Alternativ 1, fortsetter
• Service og samferdsel (SS) videreføres ved Verdal og Steinkjer
vgs. Tilbudet ved Levanger vgs flyttes til Verdal.
• Teknikk og industriell produksjon (TIP) videreføres ved de tre
kombinertskolene.
Det bør vurderes om programfaget Arbeidsmaskiner Vg2 bør
samles på Steinkjer vgs (Tilbud på Ole Vig vgs i dag).
• Studiespesialiserende (ST) videreføres på Inderøy, Levanger,
Steinkjer og Verdal vgs.
• Idrettsfag (ID) videreføres ved to skoler som i dag, men
kapasiteten reduseres ved Steinkjer vgs.
• Musikk, dans og drama (MDD) videreføres som i dag ved Inderøy
vgs.
Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå må
samles her.
• Påbygg (PÅ) videreføres på de tre kombinertskolene i regionen.
Tilbudet reduseres/strammes inn.
10
Sum
6 11
72
8
15
16
45
14
PÅ
SUM
35
51
57
15
28
30
15
20
30
15
5
10
5
101
24
13
Hudpleier
13
Helsesekretær
14
Hudpleie
14
Helseservicefag
30
VG3
Helsearbeiderfag
8
VG2
Barne- og ungd.arbeiderfag
11
VG1
Helse- og oppvekstfag
6
39
STFO
SS
ST
RM
NA
27
12
HO
VG3
Automatiseringsfaget
14
Automatisering
64
173
Elektrofag
95
Interiør og utstillingsdesign
14
0
278
840
583
1043
144
2888
VG2
Frisør
36
28
VG1
Design og tekstil
52
43
0
0
0
0
45 55
0 30
0 59
0
0
45 144
EL
VG2
Design og håndverk
Klima-, energi- og miljøteknikk
VG1
Byggteknikk
Leksvik videregående skole
Inderøy videregående skole
Levanger videregående skole
Verdal videregående skole
Steinkjer videregående skole
Mære landbruksskole
0
105
360
140
390
0
995
DH
VG2
Bygg- og anleggsteknikk
Fordeling av elever på
VG1, VG2 og VG3 på
utdanningsprogrammene
BA, DH, EL og HO
0
0
0
0
0
0
36
0 51
0 58 71
36 58 95
0
0
0
72 116 217
Elenergi
BA
VG1
MK
HO
EL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 173
0
0
52 71 95
0
0 75
0
0
0 99 83
0
0
0
20 30 153 90
0 41
0
0
0
0
0
0
0 144
72 101 347 173 173 116 144
2888
Data og elektronikk
Sum
0
0
0
102
71
0
173
TIP
Leksvik videregående skole
Inderøy videregående skole
Levanger videregående skole
Verdal videregående skole
Steinkjer videregående skole
Mære landbruksskole
DH
BA
2025/26
11
MDD
Strukturalternativ 1
ID (inkl toppidrett)
ELEVER PR. UTDANNINGSPROGRAM
VG1 + VG2 + VG3
15
15
12
143
73
65
30
347
12
9
15
9
Alternativ 2
• Leksvik vgs og Inderøy vgs legges ned.
• Tilbudene ved Inderøy og Leksvik vgs flyttes til Verdal vgs.
Endringer i tilbudsstrukturen:
• Endringene som er beskrevet i alt. 1 gjelder også her.
• Studiespesialiserende (ST) videreføres på Steinkjer, Verdal
og Levanger vgs.
• Musikk, dans og drama (MDD) videreføres ved Verdal vgs.
Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå
må samles her.
12
Alternativ 3
• 6 skoler som i dag
• Ny skole opprettes i Vanvikan. Dette blir en felles
videregående skole for Rissa/Leksvik
Endringer i tilbudsstrukturen:
• Endringene som er beskrevet i alt. 1 gjelder også her, men
tilbudene som i dag blir gitt ved Leksvik vgs samlokaliseres
med Rissa vgs i Vanvikan.
Pr i dag er det uavklart i hvilken grad STFK og NTFK ønsker å gå
videre med dette alternativet. Det er også behov for evt. avklaringer
av tilbudsstruktur og dimensjonering med Sør-Trøndelag før
alternativet kan utredes ferdig.
13
Alternativ 4
• Verdal og Leksvik vgs legges ned.
• Tilbudet ved Verdal vgs flyttes til Inderøy, Levanger og
Steinkjer vgs.
• Tilbudet ved Leksvik vgs flyttes til Inderøy og Steinkjer vgs.
Endringer i tilbudsstrukturen:
• Bygg- og anleggsteknikk (BA) blir videreført med et utvidet tilbud
ved Steinkjer vgs. Kapasiteten ved skolen økes, og det opprettes
programfag Klima-, energi- og miljøteknologi på Vg2.
• Design og håndverk (DH) blir videreført ved Levanger og Steinkjer
vgs. Tilbudet som i dag blir gitt ved Verdal vgs, flyttes til Levanger.
• Helse- og oppvekstfag videreføres ved Inderøy, Levanger og
Steinkjer vgs. Ved Inderøy utvides kapasiteten og
programfagene Barne- og ungdomsarbeiderfag og
Helsearbeiderfag innføres her på Vg2.
14
Alternativ 4, fortsetter
• Service og samferdsel videreføres ved Levanger og Steinkjer vgs.
Dagens tilbud ved Verdal vgs flyttes til Levanger.
• Teknikk og industriell produksjon (TIP) videreføres ved Steinkjer og
Levanger vgs. Programfagene på Vg2 videreføres som i dag.
• Idrettsfag (ID) videreføres ved Steinkjer vgs uten at kapasiteten
der økes.
• Studiespesialiserende (ST) videreføres i dette alternativet på
Inderøy, Levanger og Steinkjer vgs. Kapasiteten ved Inderøy vgs
styrkes slik at skolen dimensjoneres for 2 paralleller på ST.
• Musikk, dans og drama (MDD) videreføres som i dag ved Inderøy
vgs. Flere av programfagtilbudene innen MDD på fylkesnivå må
samles her.
• Påbygging til generell studiekompetanse (PÅ) videreføres ved
Steinkjer og Levanger vgs.
15
Arealutvidelse og oppgraderingsbehov
16
Investeringsbehov
17
Samlet investeringsbehov før skoleåret 2025/26:
Alt 4
Alt 3
Alt 2
Alt 1
Alt 0
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Samlet investeringsbehov
før 2025/26
36
53
76
196
225
Økt investeringsbehov før 2025/26 sett opp mot videreføring av dagens struktur:
Alt 4
Alt 3
Alt 2
Alt 1
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Økt investeringsbehov ved valg av en
annen struktur enn dagens
17
40
160
189
Samlet investeringsbehov før skoleåret 2035/36:
Alt 4
Alt 3
Alt 2
Alt 1
Alt 0
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Samlet investeringsbehov
før 2035/36
58
81
159
218
344
Økt investeringsbehov før 2035/36 sett opp mot videreføring av dagens struktur:
Alt 4
Alt 3
Alt 2
Alt 1
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Økt investeringsbehov ved valg av en
annen struktur enn dagens
23
101
160
286
Årlige mer- eller mindreutgifter til drift
i forhold til alternativ 0
(i 2013 kroner)
Alt. 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Kapitalkostnader investering (kap 8.2.1)
1,0
2,3
9,3
11,0
Driftsramme skoledrift (kap 8.2.2)
-8,0
-13,1
?
-11,5
Skoleskyss (kap 8.2.3)
3,4
4,3
?
7,1
FDVU-kostnad utenom skolebudsj. (kap 8.2.4)
-1,3
-3,4
?
-5,9
-5,1
-9,9
?
0,7
2025/26
Alt. 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
(mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK)
Kapitalkostnader investering (kap 8.2.1)
1,3
5,8
9,2
16,6
Driftsramme skoledrift (kap 8.2.2)
-8,5
-13,5
?
-12,0
Skoleskyss (kap 8.2.3)
3,2
4,0
?
7,3
FDVU-kostnad utenom skolebudsj. (kap 8.2.4)
-1,1
-2,3
?
-4,0
-5,1
-6,0
?
7,9
2035/36
18
Anbefaling
Framtidig skolestruktur: Alternativ 1
• nedlegging av Leksvik vgs
• samling av noen fagmiljøer
• 15 færre smågrupper
• tydeligere profil for flere av skolene
• lite behov for investeringer
• årlig innsparing på 5,1 mill. i fylkeskommunens driftsbudsjett
Alternativet gir en robust og forutsigbar skole- og tilbudsstruktur
19
Anbefaling
De sterkeste argumentene for å beholde tilbudet ved Leksvik vgs
er etter vårt syn distriktshensyn (reisevei, behovene til lokalt
næringsliv, helhetlig oppvekstmiljø m.m.).
Slik vi ser det er imidlertid argumentene ikke sterke nok når man
legger et overordnet samfunns- og fylkesperspektiv til grunn.
• Samarbeid med næringslivet – gjelder for få elever
• Samarbeid med Sør Trøndelag – vil redusere reisebelastningen
• 8-13 skole lite aktuelt (for liten og for dyr)
20
Anbefaling
Vi vil anbefale at fylkeskommunen også ser på fagtilbudsstrukturen i nord- og sørregionen når endelig vedtak om skole- og
tilbudsstrukturen skal fattes.
Vi anbefaler en større samling av MDD tilbudet på spesialistskolen
på Inderøy (Verdal i alternativ 2), men det er også flere andre
programfag som med fordel kan flyttes fra sør og nord til et styrket
sentralisert fellestilbud - i første rekke på Steinkjer vgs.
21
Hvorfor ikke alternativ 2 ?
Nedlegging av Inderøy og Leksvik vgs er det alternativet som
kan forventes å gi den største årlige innsparingen på
driftsbudsjettet til fylkeskommunen.
Hovedgrunnen til at vi ikke anbefaler dette alternativet framfor
alternativ 1 er at vi ser at Inderøy vgs også i framtiden vil
kunne fylle sin rolle som en spesialistskole for MDD på en
svært god måte,
og ved å tilføre elever fra Leksvik kommune på skolen sitt
tilbud innenfor studiespesialisering, vil tilbudet her også bli
bedre. Reisetiden for den halvparten av Leksvikelevene som i
alternativ 1 ville gått på Inderøy vgs ville blitt forlenget om de
også skulle reist til Verdal.
22
23
Takk for oppmerksomheten
og lykke til med den videre
prosessen !

similar documents