Selvitys huoltoriidan kustannuksista: alustavia tuloksia

Report
Liian kallis ero
Suomen toinen Erofoorumi
"Mitä lapsiperheiden ero maksaa?"
Helsinki 10.11.2010
Prof. Juha Hämäläinen
Itä-Suomen yliopisto
1
Selvityksen lähtökohtia
•
•
•
•
Neuvokeskuksen toimeksianto
Huoltoriidan prosessianalyysi
Kustannusten erittely kustannusryhmittäin
Huoltoriitoja koskevan palvelujärjestelmän
kehittäminen
2
Esityksen rakenne
1. Selvityksen toteutus
2. Keskeisiä tuloksia
-
-
laskennalliset ja arvioidut kustannukset keskeisillä
"kustannuspaikoilla"
kaksi tapausesimerkkiä
3. Johtopäätökset
3
Selvityksen tavoitteet
1. Kartoittaa huoltoriitaprosessi kaikilta niiltä osin,
mistä aiheutuu kustannuksia
a) yhteiskunnalle
b) asianosaisille
2. Eritellä huoltoriidan kustannukset eri osatekijöissä
3. Tehdä kustannusvertailua erityisesti varhaisten
toimenpiteiden kehittämisen näkökulmasta
4
Huoltoriidan käsite
• Hallinnollisesti huoltoriidalla tarkoitetaan tuomioistuimessa
vireille tullutta lapsen huoltoa ja tapaamista koskevaa riitaa,
jossa osapuolet, yleensä lapsen vanhemmat, ovat erimielisiä
siitä, miten lapsen huolto ja tapaaminen tulisi järjestää
• Oikeudellisesti kyse on oikeusprosessista, joka koskee
osapuolten erimielisyyttä lapsen huollon ja tapaamisen
järjestämisestä
5
Selvitykseen osallistuneet tahot
• Kunnat: Espoo, Keitele, Kouvola, Kuopio, Lahti,
Mikkeli
• perheoikeudelliset yksiköt
• lastensuojeluyksiköt
• perheneuvolat
• Tuomioistuimet: Kuopion käräjäoikeus, PäijätHämeen käräjäoikeus, Itä-Suomen hovioikeus
• Muut: Kuopion poliisilaitos, Tampereen ja Oulun
kaupungit (tilaaja-tuottaja -malli), muita toimijoita
viranomais- ja palveluverkostossa
6
Huoltoriitaprosessin päävaiheet
Tukitoimet
Perheasiain sovittelu
Varhainen tuki
Lastensuojelu
Perheasiain sovittelu
Oikeusapu
Perheasiain sovittelu
Terveyspalvelut
Taloudellinen tuki
Asiantuntijalausunnot
Tapaamispalvelutoiminta (valvotut ja tuetut tapaamiset, valvotut vaihdot)
2
Erimielisyys
lapsen huollosta
ja tapaamisesta
Vireillepano
tuomioistuimessa
Perheasiain sovittelu
3
Sosiaalitoimen
olosuhdeselvitys
Tuomioistuimen
päätös
Erimielisyys
täytäntöönpanosta
4
Täytäntöönpanosovittelu
Pitkittynyt
huoltoriita
1
Sopimuspalvelu
Sovinnollinen
täytäntöönpano
Sopimus, ei
vireillepanoa
1
2
3
4
- Ydintoiminnot
- Käytetty työaika
- Lausuntopyynnöt +
viranomaisyhteistyö
Sopimus
7
Pitkittynyt huoltoriita
Tulkintaneuvottelu
Täytäntöönpanoprosessi
käräjäoikeudessa
4 Pitkittynyt
huoltoriita
- kaappaus
- omavaltainen
huostaanotto
- lähestymiskiellot
Vireillepano
hovioikeudessa
Uusi vireillepano
käräjäoikeudessa
Rekisterimerkintä- ja lokitietojen
pyytäminen
• useita vaihtoehtoisia etenemisväyliä
• paljon vaihtelua
• useita toimijoita
8
Esimerkkejä toimintolaskennallisista
henkilötuntityön hinnoista
• Vaativa asiantuntijatehtävä sosiaalitoimessa
(sosiaalityöntekijä, psykologi)
75 e/h
• Käräjäoikeuden tuomari
95 e/h
• Psykiatrian erikoislääkäri
105 e/h
• Sihteeri
60 e/h
> Hinnoissa on huomioitu kaikkien niiden resurssien
arvo, jotka määrä ja laatu huomioon ottaen tarvitaan
palvelun tuottamiseen
9
Kustannusten muodostuminen
1. Suoritekustannukset
- tuomioistuimet
- kuntien sosiaalitoimet (erityisesti perheoikeudellinen työ)
- viranomaisyhteistyön muut organisaatiot
2. Seurausvaikutusten kustannukset
- lapsiin liittyvien seurausvaikutusten kustannukset
- työnantajan kustannukset
- asianosaisten henkilökohtaiset taloudelliset menetykset
3. Oikeudenkäyntikulut
- asiamiesten kustannukset
- todistajien kustannukset
10
Huoltoriitaprosessin "kustannuspaikat":
laskennalliset ja arvioidut vuosikustannukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sopimuspalvelu
Käräjäoikeuden työskentely
Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys
Täytäntöönpanosovittelu
Vanhemmuuden arviointi
Vanhemman psyykkisen tilan arviointi
Oikeuspsykiatrinen tutkimus
Lastensuojelun asiakkuus
Hovioikeuden työskentely
Poliisi
Viranomaisyhteistyö
Oikeudenkäyntien asiamieskulut
4-7 M€
8-11 M€
4 M€
0,3 M€
0,4 M€
?
?
2-3 M€
1-2 M€
?
?
7-12 M€
11
Poliisin rooli huoltoriidoissa
1 Huoltoriidan osapuoli soittaa poliisille kertoakseen
tilanteestaan
2 Tapaava vanhempi jättää palauttamatta lapsen
3 Vanhempi tekee rikosilmoituksen toisesta vanhemmasta
4 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta virka-apua kiireelliseen
sijoitukseen
5 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta lausuntoa huoltoriidan
osapuolten rikostaustasta
6 Poliisi käy hälytyskeikalla
7 Poliisi neuvoo lähestymiskieltoasiassa
12
Huoltoriidan mahdollisia
seurausvaikutuksia
• Vanhempien terveysongelmat, poissaolot työstä,
ansionmenetykset, elämän järjestelyt
• Lasten erityisavun tarve
• Työnantajan menetykset
> Kustannusten muodostumisessa paljon vaihtelua,
tunnistaminen vaikeaa
> Pitkän aikavälin seurausvaikutusten kustannukset
vähimmillään useita miljoonia euroja
13
Kustannusten kohdentuminen
"kustannuspaikoilla"
• Viranomaistyö: tuomioistuimet, sosiaalitoimet (erityisesti
perheoikeudellinen työ), muut toimijat
• Oikeudellinen apu (jakautuu maksettavaksi: asianosainen
itse, oikeusturvavakuutuksesta tai julkisista varoista)
• Asianosaisten henkilökohtaiset seurausvaikutukset:
terveydenhoitokulut, poissaolot työstä ja niihin liittyvät
ansionmenetykset, lapsiin liittyvät kulut (asuminen,
matkat, hoidot, hankinnat)
• Lapsiin liittyvät seurausvaikutukset: terveydenhoitokulut,
lastensuojelun asiakkuus , pitkän aikavälin vaikutukset
elämänkulussa
• Työnantajaa koskevat seurausvaikutukset: poissaolot, työn
laatu
14
Tapausesimerkki 1
Isä
lapsi 5v
Äiti
avoliitto/ ero
asuminen äidin kanssa
avoliitto ero
muutto eri kuntaan
muutto eri kuntaan
Arvioidut kustannukset
- lastenvalvojan tapaamiset
lapsen kotikunta 500 €
lapsi oireilee käytöshäiriöillä
tapaamisia lastenvalvojan
kanssa/ ei sopimuksia
lastensuojelun perhetyö 2xvk
huoltoriita
käräjäoikeuteen
lasta käytetään useaan otteeseen
terveyskeskuksessa
isän olosuhdeselvitys
rikosepäily äitiä kohtaan
lapsen pahoinpitelystä
mielenterveyspalvelujen
asiakkuus 1xvk
toimeentuloturvan
asiakkuus 0,5 v
lasta koskevia
hätäkeskushälytyksiä
lapsen oikeuspsykiatriset
tutkimukset yliopistollisessa
sairaalassa koskien kumpaakin
rikosepäilyä
huoltajuudesta ei vielä ratkaisua
tapaamisia lastenvalvojan - perhetyö 0.5v 3.000 €
kanssa/ei sopimuksia
- lapsen tk-käynnit 1.000 €
- olosuhdeselvitykset 3.000 €
huoltoriita
- poliisintyö 2.000 €
käräjäoikeuteen
- oikeuspsykiatriset tutkimukset
20.000 €
äidin olosuhdeselvitys
- isän käynnit mielenterveyshoitajalla 1v 3.000 €
rikosepäily isää kohtaan
-äidin ja lapsen käynnit
lapsen seksuaalisesta
perheneuvola 1v 4.000 €,
hyväksikäytöstä
- toimeentulotukea 0.5 v. 3.000 €
- hälytykset 1.000 €
äidillä ja lapsella
- käräjäoikeuskäsittelyn hinta
perheneuvolapalvelut ja
10.000€
lastensuojelun asiakkuus asianajopalkkiot 20.000 €
(oikeusavustaja?)
YHTEENSÄ: n. 69.500 €
15
Tapausesimerkki 2
Alku
• Eroprosessi käynnistyi keväällä 2006, laukaisevana tekijänä lähisuhdeväkivalta
• Lapset: poika 10 v., tytär 6 v.
• Äiti sai maksutonta apua kolmannen sektorin toimijalta (n. 2000 €)
• Ensimmäinen yhteydenotto kunnan lastensuojeluun syksyllä 2006
• Ensimmäinen lasten asumista koskeva oikeudenkäynti syksyllä 2006
Oikeudenkäynnit 2006 – 2009
• 8 lapsen huoltoa ja tapaamista koskevia käräjäoikeuden istuntoa
• 1 lähisuhdeväkivaltaa koskeva käräjäoikeuden istunto
• 3 yhteiselämän lopettamista ja pesänjakoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa
• 2 lapsen huoltajuutta koskevaa hovioikeuden istuntoa
• 5 lähestymiskieltoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa
• 1 hovioikeuden istunto
• 4 täytäntöönpanokannetta koskevaa käräjäoikeuden istuntoa
• Äidin oikeudenkäyntikulut 4 vuodessa noin 38.000 €, jakautuivat ei maksajille
Asiakkuudet ja yhteydenotot 2006 - 2009
• 10 käyntiä perheneuvolassa
• 7 olosuhdeselvityksiin liittyvää sosiaaliviranomaisten tapaamista
• 12 oikeudellista apua koskevaa neuvontapalaveria,
• 1 käynti seurakunnan työntekijän luona
• 3 isän tekemiin lastensuojeluilmoituksiin liittyvää neuvottelua lastensuojeluviranomaisten kanssa
• 20 lastensuojelun avohuollon tukitoimiin liittyvää käyntiä (ajoittuvat vuodelle 2009)
• vanhemman lapsen koulussa viranomaispalaveri (rehtori, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja,
psykologi, kuraattori, luokanvalvoja ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä lasten äiti)
• perheneuvolassa viranomaispalaveri (2 lastensuojelun työntekijää, koulupsykologi, perheneuvolan
psykologi ja psykiatri, lasten äiti)
• nuorisopsykiatrian klinikalla viranomaispalaveri (poika, molemmat vanhemmat, 2 lastensuojelun
työntekijää, koulukuraattori, nuorten lääkäri, klinikan sosiaalityöntekijä)
• vanhemman lapsen asiakkuus nuorisopsykiatrian klinikalla alkoi
• nuorempi lapsi alkoi saada erityistukea koulunkäyntivaikeuksiin
16
Johtopäätöksiä I
• Palvelujärjestelmässä on perusteltua kehittää
palveluja, joilla estetään huoltoriitojen syntyä ja
pitkittymistä
• Oikeusjärjestelmän väärinkäyttöä tulisi torjua
• Osallistuminen sovitteluun voisi olla huoltoriidan
vireillepanon edellytyksenä
17
Johtopäätöksiä II
• Huoltoriidan pitkittyminen lisää tuntuvasti
kustannuksia (samoin kuin lasten oireilua ja
alttiutta traumatisoitua psyykkisesti)
• On lapsen etu, että vanhemmat ratkaisevat
erimielisyytensä mahdollisimman varhain
• On yhteiskunnan etu, etteivät huoltoriidat pitkity
• On myös vanhempien etu, ettei riita pääse
pitkittymään
18
Johtopäätöksiä III
• Tarvitaan huoltoriidan varhaista sovittelua ja
matalan kynnyksen palveluita, kun riita ei ole vielä
vireillä tuomioistuimessa
• Tarvitaan uudenlaista eroamiskulttuuria, jossa
– osataan kiinnittää huomiota lasten tarpeisiin, katsoa
asioita lapsen kannalta
– erimielisyydet käsitellään aikuismaisesti
• Tarvitaan ammattitaitoisia sovittelijoita erityisesti
prosessin alkuvaiheeseen mutta myös prosessin
kaikkiin vaiheisiin ja erityistä sovittelukoulutusta
19
Kiitos mukanaolosta!
20

similar documents