Markku Seuri -diat

Report
Miten työterveyshuolto yhdessä työpaikan kanssa voi edisttää
osatyökykyisten työssä jaksamista?
- Hyvän työterveyshuoltokäytännön näkökulma
TYÖSSÄ VOI JAKSAA MYÖS OSATYÖKYKYISENÄ
16.9.2014 Jyväskylä
www.ainohealth.com
Kiitos tästä mahdollisuudesta
-
Työterveyslääkäri
Työlääketieteen dosentti Itä-Suomen
yliopisto
Työterveyslääkärinä
Kuopion yliopiston työterveyshuollon
opettajana
Työterveyslaitoksella Kuopiossa 2005
saakka
Atria Suomen johtava työterveyslääkäri
2005-2008
Metson Jyväskylää työterveysaseman
vastaava lääkäri 2008 – 2010
Osa-aikaisena Kelan asiantuntija
tehtävissä noin 20 vuotta
Tietokirjailija
Kouluttaja (mm. Työturvallisuuskeskus)
Aino Health Management johtava lääkäri
www.ainohealth.com
SISÄLTÖ
•
•
•
•
Hyvä työterveyshuolto käytäntö
Työkyvyssä on kaksi puolta: työ ja ihminen
Osa II: Alentuneen työkyvyn seuraukset
Osa III Aktiivinen tuki
– Varhainen tuki
– Työhön paluun tuki
– Ammatillinen kuntoutus
Hyvä työterveyshuolto käytäntö
•
•
•
•
Asetus uusittu 708/2013
Astui voimaan 1.1.2014
Uusi opas valmisteilla
Oleelliset muutokset
– Työterveysyhteistyö 1 §
– Yhteistyö terveyden huollon kanssa
2§
– Työntekijöiden työssä selviytymisen
seuranta ja edistämien sekä
kuntoutukseen ohjaaminen 8 §
Työn raskauteen vaikuttaminen
KUORMA-KUORMITTUMINEN MALLI
TYÖ
TYÖNTEKIJÄ
KUOMITUSTEKIJÄT:
ESIMERKIKSI FYYSISESTI
RASKAS TYÖ
YKSILÖLLISET
OMINAISUUDET
KUORMITTUMINEN
KUORMITTUNEISUUS
KIELTEISET VAIKUTUKSET
Haitallinen kuormitus näkyy ennen pitkää kielteisinä vaikutuksina
5
www.ainoactive.com
Työn raskauteen vaikuttaminen
KUORMA-KUORMITTUMINEN MALLI
TYÖ
TYÖNTEKIJÄ
KUOMITUSTEKIJÄT:
ESIMERKIKSI FYYSISESTI
RASKAS TYÖ
TYÖN KEVENTÄMINEN JA
ERGONOMISET
RATKAISUT
YKSILÖLLISET
OMINAISUUDET
KUORMITTUMINEN
KUORMITTUNEISUUS
KIELTEISET VAIKUTUKSET
Haitallinen kuormitus näkyy ennen pitkää kielteisinä vaikutuksina
6
www.ainoactive.com
Työn raskauteen vaikuttaminen
KUORMA-KUORMITTUMINEN MALLI
TYÖ
TYÖNTEKIJÄ
KUOMITUSTEKIJÄT:
ESIMERKIKSI FYYSISESTI
RASKAS TYÖ
TYÖN KEVENTÄMINEN JA
ERGONOMISET
RATKAISUT
YKSILÖLLISET
OMINAISUUDET
KUORMITTUMINEN
KUORMITTUNEISUUS
TYÖNTEKIJÄN
FYYSISEN KUNNON
PARANTAMINEN
KIELTEISET VAIKUTUKSET
Haitallinen kuormitus näkyy ennen pitkää kielteisinä vaikutuksina
7
www.ainoactive.com
Yleinen huolehtimisvelvoite
• Työturvallisuuslain 8 §
• Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
• Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä
tarkoituksessa työnantajan on otettava
huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun
työympäristöön samoin kuin työntekijän
henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.
SELKEÄSTI KAKSI PUOLTA
• TYÖ
- Esimerkiksi Ilmarisen
työkykytalon osat
- Työolojen
kehittäminen
- Työsuojelun perinne
ja PERUSTA
• YKSILÖ
- Merkitys korostunut
monesta syystä
- Ikääntyneet
- Nuoret
- Kroonisten
sairauksien ehkäisy
MOLEMPIA TARVITAAN, MUTTA YKSILÖN
MERKITYS ON KOROSTUNUT!
9
JOTKA YIHDISTYVÄT TYÖKYVYN TALOMALLISSA
PERHE
TYÖKYKY
TYÖSUOJELU
TYÖ
Työolot
Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen
ARVOT
Asenteet
Motivaatio
LÄHIYHTEISÖ
TYÖTERVEYSHUOLTO
AMMATILLINEN OSAAMINEN
TERVEYS TOIMINTAKYKYNÄ
10
HAASTEET
• TYÖ
• Kykymme tunnistaa
perinteisiä
työhygieenisiä riskejä
on heikentynyt
• Pelkkä riskin
tunnistaminen ei riitä,
vaan pystyttävä
tekemään nykyistä
yksilöllisempi riskin
arviointi
• Löydä oleellisin –
vaikuta siihen!
• IHMINEN
• Elämäntapa- ja
elämänhallintariskit
• Keskeisenä on
liikunnan vähäisyyden
eri puolet:
– Liikunnan puute
– Huono fyysinen kunto
– Liiallinen istuminen
• Korostuvat nuorilla ja
ikääntyvillä
11
Kehitys suunta on surkea
Aineisto; Santtila M ym 2006 ja Santtilan täydennys
2013
Työkyvyn haasteet
HAASTE
Tilapäinen,
Tilapäinen,
itsestään ohi tarvitsee
menevä
tukea
Osatyökykyinen
Työkyvytön
TYÖ
ARVOT
OSAAMINEN
TERVEYS
13
Työkyvyn haasteet, vain esimerkkejä
HAASTE
Tilapäinen,
Tilapäinen,
itsestään ohi tarvitsee
menevä
tukea
Osatyökykyinen
Työkyvytön
TYÖ
Ruuhkahuippu
Organisaatio
uudistus
Ikääntynyt –
automaatio
Vanha työ
häviää tyystin
ARVOT
Vesivuoto
kotona
Läheisen
kuolema
?
Ikääntyneen
motivaatioongelma
OSAAMINEN Uusi itohjelma
Ergonomisen
työskentely
tavan opetus
Oppimisen
edellytyksiä
ei ole
TERVEYS
Välilevyn
pullistuma
Krooninen,
työtä
rajoittava
sairaus
Tavallinen
flunssa
Vakava
sairaus
14
HUOMIOI KOKONAISUUS
TYÖKYVYN TUEN KEINOILLA PYRITÄÄN SUUNTA KÄÄNTÄMÄÄN
HYVÄ
TYÖKYKY
RISKEJÄ
ONGELMIA
JOS EI MITÄÄN TEHDÄ, LUONNOLLINENN SUUNTA ON TÄMÄ
Asetus, 8 §
•
•
•
Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutettava ensisijaisesti työpaikan
sisäisin toimenpitein ja sen painopisteen on oltava ehkäisevässä
toiminnassa
Työnantajan on järjestettävä työntekijän työssä selviytymisen seuranta
ja edistäminen työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita
käyttäen
Työkyvyn ylläpitämisen perustana on työterveysyhteistyössä sovittu
toimintakäytäntö. Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin
toimenpiteisiin työntekijän työkyvyn edistämiseksi, ylläpitämiseksi,
palauttamiseksi ja seuraamiseksi mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Toimenpiteiden on suuntauduttava työntekijän työhön,
työjärjestelyihin, työvälineisiin, työympäristöön, työyhteisöön,
työntekijän ammatilliseen osaamiseen, terveyteen ja työkykyyn.
MITÄ TYÖTERVEYSHUOLTO TEKEE?
www.ainohealth.com
HUOMIOI KOKONAISUUS
TYÖTERVEYSHUOLTO EI TEE KAIKKEA SEN OMINTA ALUETTA ON
TERVEYDENHUOLTO
TYÖKYVYN TUEN KEINOILLA PYRITÄÄN SUUNTA KÄÄNTÄMÄÄN
HYVÄ
TYÖKYKY
RISKEJÄ
ONGELMIA
JOS EI MITÄÄN TEHDÄ, LUONNOLLINENN SUUNTA ON TÄMÄ
SUURIN OSA TYÖKYVYTTÖMYYDESTÄ
AIHEUTUU
EHKÄISTÄVISTÄ
SAIRAUKSISTA
TAUSTALLA PITKÄ, VUOSIEN PROSESSI
•
ELINTAVAT
AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖ
SAIRAUS
Tärkeimmät elintapatekijät:
–
–
–
–
–
Liikunnan puute
Alkoholi
Tupakka
Lihavuus
Huono yöuni
TOIMINTAKYVYN ALENEMA
TYÖKYVYN ALENEMA
Pitkä, vuosien prosessi
TYÖKYVYTTÖMYYS!
Tilastoissa näkyy vain
välitön syy, ei koko
edeltävää ketjua
www.ainohealth.com
19
Keskeisillä elintapatekijöillä on vahva
riippuvuus
Lihavuus
Liikunnan
puute
Huono yöuni
Alkoholi
Tupakointi
Lihasmassan määrä ikääntyessä
Viesti: Harjoittelemalla
voit hidastaa iän
heikentävää vaikutusta!
21
TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN SOVITTU
TOIMINTAKÄYTÄNTÖ
• Sovittu selkeästi – toimintasuunnitelma tai
erillinen dokumentti
• Työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset,
neuvonta ja ohjaus, laadun ja vaikuttavuuden
seuranta
• Työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta
ja edistäminen sekä kuntoutukseen
ohjaaminen
Ennen vajaakuntoisuutta
Työ
• Työpaikkaselvitys
• Riskin arviointi (työantaja)
• Kehitysehdotukset
tarvittaessa
• Terveystarkastukset
tarvittaessa
Ihminen
• Terveydellisten edellytysten
arviointi
• Terveiden elintapojen
neuvonta ja seuranta
• Riskitekijöiden
tunnistaminen ja hoidon
varmistaminen
• Kroonisten sairauksien
hoidon varmistaminen
HUOM! TTH EI TEE KAIKKEA
• Asetus vaatii yhteistyötä
• Työterveyshuolto ei saa
olla julkista terveyden
huoltoa syrjäyttävää
• Koska sairaanhoidon
sopimukset ovat erilaisia,
käytäntöjen pitää olla
erilaisia
• On sovittava –
tarvittaessa
sairauskohtaisesti
käytännöistä!
• Asetus 2 §:
”Työterveyshuollon on
tehtävä työpaikan tarpeista
lähtevää suunnitelmallista ja
moniammatillista
yhteistyötä
perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja
kuntoutuksen kanssa.”
JOKAISEN TYÖKYKYONGELMALLA ON
HISTORIA
TYÖ
TYÖKYKY
IHMINEN
USEIMMITEN PITKÄ HISTORIA MOLEMPIA
Jopa työuraa edeltävät toimet
• Ammattitaito
• Asenne
• Elämäntavat
MARKKU SEURI TARMO JA TERVEYS 2013
26
Peruskeinot
• Muodostuneet jo ennen aikuisuutta
• Huomattavia yksilöiden eroja
• Esimerkiksi hallinnan sijainnin hahmottaminen
(miten sisällä, miten ulkona)
• Elämänhallintaa parantaa aina elintapariskien
hallinta:
–
–
–
–
–
Liikunta
Päihteiden välttäminen
Tupakoinnin välttäminen
Hyvä yöuni ja riittävä lepo
Hyvät sosiaaliset suhteet
www.ainohealth.com
27
Fyysistä kuntoa voidaan parantaa, esimerkki Tornion kaupungin
työntekijöiden HealthLab kuntoutuksen tulos
Alku
6 kk
OSA II
Alentuneen työkyvyn
seuraukset
29
ALENTUNEEN TYÖKYVYN SEURAUKSET
•
•
•
•
Poissaolot
Eläkkeet
Työtapaturmat
Presenteismi suppeasti
– Vajaa työkykyisyyttä sairauden takia
• Presenteismi laajasti
– Vajaata työsuoritusta, sitoutumista, sähläystä
ja muuta parhaan työsuorituksen alitusta
www.ainohealth.com
Lyhyet ja pitkät poissaolot ovat eri ilmiö
•
Lyhyet lomat (alle 3-5 päivää)
– Eivät kuvaa aina sairausperusteisia syitä
– Jaksamista, työyhteisön tilaa, motivaatiota
•
”Keskipitkät” (3 pv – muutama viikko)
– Sairausperusteisia syitä
– Myös työuupumusta ja hankaliin ristiriitoihin liittyviä
voi olla joukossa
•
Pitkät, 1-2 kuukauden jälkeen
–
–
–
–
Yleensä taustalla on sairauksia
Eläköitymisvaara
Työhön paluu ohjelmien kohde
Ovat ”kova” tulevan terveyden mittari
www.ainohealth.com
31
Lyhyet ja pitkät poissaolot ovat eri ilmiö
•
Lyhyet lomat (alle 3-5 päivää)
– Eivät kuvaa aina sairausperusteisia syitä
– Jaksamista, työyhteisön tilaa, motivaatiota
•
”Keskipitkät” (3 pv – muutama viikko)
– Sairausperusteisia syitä
– Myös työuupumusta ja hankaliin ristiriitoihin liittyviä
voi olla joukossa
•
Pitkät, 1-2 kuukauden jälkeen
–
–
–
–
Yleensä taustalla on sairauksia
Eläköitymisvaara
Työhön paluu ohjelmien kohde
Ovat ”kova” tulevan terveyden mittari
www.ainohealth.com
32
OSA III
Aktiivinen tuki
- (Varhainen tuki)
- Työhön paluun tuki
- Ammatillinen kuntoutus
33
Kaksi aluetta
Työ
• Kuuluu työnantajan
työnjohto-oikeuden piiriin
• Ei-toivottu
työkäyttäytyminen
• Varhaisen tuen säädöksiä
sairausvakuutuslaissa
Vapaa-aika
• Ei kuulu työnjohtooikeuden piiriin
• Mutta ihmisen auttamista
ei ole kielletty
• Vapaa-ajan tekeminen voi
näkyä työsuorituksessa
Esimerkkinä alkoholiongelman kehittyminen: Apu saa ja tulee tarjota
riittävän ajoissa!
TYÖHÖN PALUUN TUKI
•
•
•
Useissa Euroopan maissa merkittävä kokonaisuus
Suomessa puhutaan harvoin itsenäisenä ilmiönä vaan tämä
sekoitetaan herkästi varhaiseen tukeen
Erot:
–
–
–
–
•
Esimiehen rooli lyhyesti
–
–
–
–
•
Pitkä poissaolo, tausta on yleensä selkeä sairaus
Pääasiallinen vastuu on terveydenhuollolla
Oikea-aikainen työhön paluu tukee tervehtymistä
Voidaan käyttää julkisesti tuettuja kevennettyjä keinoja
Poista mahdolliset sairauslomalle hakeutumiseen vaikuttaneet jännitteet: KYSY
Pidä säännöllisesti yhteyttä
Huolehdi, että työterveyshuolto tietää ja pitää yhteyttä
Ole yhteydessä työterveyshuoltoon oikea-aikaisen työhön paluun
varmistamiseksi
Työhön paluun suunnitelma on tehtävä poissaolon aikana!
www.ainohealth.com
35
Ennen kuin ihminen nimetään
osatyökykyiseksi
• Ongelma pitää selvittää kokonaisuudessaan ja uskaltaa
keskustella myös hankalista asioista, joita ovat
tyypillisesti
– Alkoholiongelma
– Huono motivaatio
• Taustalla olevat sairaudet on tutkittu hyvin ja niitä
hoidetaan hyvän hoito käytännön mukaisesti – mukaan
lukien elintavat ja lääkinnällinen kuntoutus
• Oman työn kevennykset on hyödynnetty ja mahdolliset
helpot uudelleen sijoitukset omalle työpaikalle on tehty
www.ainohealth.com
Järjestelyt nimetään asetuksessa
•
•
•
•
•
•
•
•
Työ
Työjärjestelyt
Työvälineet
Työympäristö
Työyhteisö
Ammatillinen osaaminen
Terveys
Työkyky
On selvää että työterveyshuolto ei tee tätä kaikkea vaan asetuksen
ensimmäisen ja toisen pykälän mukaisessa yhteystyössä!
www.ainohealth.com
37
Kun pitkäaikainen ongelma on ilmeinen, tehdään
suunnitelma, jota tarvittaessa täydennetään
• Työterveyssuunnitelma tai kuntoutussuunnitelma – nimellä ei
väliä
• Päätetään mitä tehdään:
– Jatkaa tässä työpaikassa
• Yleensä ikääntyneet
• Osatyökyvyttömyyseläke
• Tavoitteena pidentää erityisjärjestelyin työuraa mahdollisimman
lähelle eläkeikää
• Tehdään niin, että työntekijä ja työnantaja tietävät
– Siirtyä hallitusti toiselle työnantajalle
• Yleensä nuoremmat
• Ammatillisen kuntoutuksen keinoin
• Työkokeilut, luotsipalvelut
– Siirtyä eläkkeelle – riippuen iästä
• Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy tilanteeseen sopiva
ammatillisen, lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tuki
www.ainohealth.com
38
Ammatillinen kuntoutus
•
•
Kun työkyvyttömyys nykyisessä työssä on lähivuosina todennäköinen,
työntekijällä on subjektiivinen oikeus ammatillisen kuntoutuksen
selvitykseen
Yleensä ennen tätä
– Toistuvia poissaoloja
– Työnkeventämistä
– Muiden töiden kokeilua
•
Onnistuminen edellyttää
– Halua
– Koulutettavuutta
– Sopivaa koulutusta (yleensä hyödynnetään entistä osaamista)
•
•
Hakeutuminen on pitkä prosessi – kärsivällisyyttä!
Asia esiin ajoissa mahdollisuutena
www.ainohealth.com
39
KIITOS!
www.ainohealth.com
40

similar documents