Reija Suomi. Kokemuksia Varsinais

Report
11.2.2014 REIJA SUOMI
KOKEMUKSIA
KEHITYSVAMMAISTEN
HENKILÖIDEN
TOIMEKSIANTOSUHTEISESTA
PERHEHOIDOSTA
VARSINAIS-SUOMESSA
Varsinais-Suomen
ikäihmisten ja kehitysvammaisten
perhehoitoyksikkö
VARSINAIS-SUOMEN
OMINAISPIIRTEITÄ
 Pienten
kuntien maakunta (28 kuntaa)
 Pinta-ala 20 600 km2, vesistöä n. 50%
 Asukkaat: n. 469 000
 Saaristokuntia 2, saaristo-osakuntia 6
 Kaksikielisyys: kahdessa ruotsi
enemmistökielenä
2
VARSINAIS-SUOMEN
PERHEHOITOYKSIKKÖ

Perustettiin kuntien toiveesta määräaikaisena
1.1.2012 – 31.12.2015

Isäntäkuntamalli, isäntäkuntana Kaarina

Alkuvaiheessa paljon yhteistyötä sijaishuoltoyksikön
kanssa


Yhteistyökunnat: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila,
Lieto, Marttila, Naantali, Oripää, Paimio, Parainen,
Pyhäranta, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Tarvasjoki,
Turku, Uusikaupunki
Väestöpohja n. 350 000
3
PERHEHOITOYKSIKÖN
KUSTANNUSTEN
JAKAMINEN




Rahoitus suoraan kunnilta
Kuntien maksuosuus muodostuu: Kunnassa
asuvien yli 75-vuotiaiden henkilöiden määrä
sekä
Kehitysvammaisten prosentuaalinen osuus
kunnan väestöstä (Kelan etuuksia
kehitysvammadiagnoosin perusteella saavia
keskimäärin = 0,6%, asukasmäärä perustuu
Tilastokeskuksen edellisen vuoden
tilanteeseen)
Turulla on vakioitu maksuosuus
4
PERHEHOITOYKSIKÖN
TEHTÄVÄT
 Kaksi
perhehoidon koordinaattoria
 Perhehoidosta tiedottaminen
 Uusien perhehoitajien rekrytointi ja
ennakkovalmennus
 Perhepankin ylläpitäminen
 Perhehoitosijoitusten tekeminen
yhteistyössä kunnan edustajan kanssa
 Täydennyskoulutus ja
vertaisryhmätapaamiset
 Perhehoidon kehittäminen ja yhteistyö
muiden maakuntien perhehoidon
toimijoiden kanssa
5
YHTEISTYÖ
KUNNAN KANSSA
 Perhehoidon
sijoitusprosessi
 Ohjaus- ja valvontakäynnit toimiviin
perhekoteihin
 Toimeksiantosopimuksen tekeminen ja
päivittäminen
6
PERHEHOIDON
SIJOITUSPROSESSI





Ennakkovalmennus
Kunnan työntekijä arvioi kehitysvammaisen henkilön
perhehoidon tarvetta. Kunnan työntekijä selvittää
sijoitettavan henkilön oman, ja hänen läheistensä
mielipiteen perhehoitosijoituksesta.
Kunnan työntekijä ottaa yhteyttä perhehoidon
koordinaattoriin.
Perhehoidon koordinaattori arvioi perhehoitajan
valmiuksia vastata kyseisen henkilön tarpeisiin, ja
ottaa yhteyttä perhehoitajaan. Perhehoitaja arvioi
omia valmiuksiaan ja halukkuuttaan ottaa henkilö
omaan kotiinsa perhehoitoon.
Sovitaan kuntavastaavan ja perhehoidon
koordinaattorin yhteinen tutustumiskäynti.
7
TOIMEKSIANTOSOPIMU
S




Toimeksiantosopimuksen tekevät kunta ja
perhehoitaja.
Perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
toimeksiantosopimuksessa.
Perhehoitoyksikkö mukana laatimassa
sopimuksia, varmistaa että sekä perhehoitajan
että kunnan etu toteutuu
Perhehoitajan vastuuhenkilö kunnasta,
nimetään toimeksiantosopimukseen
8
PERHEHOITAJAN ASEMA


Oikeus perhehoitoyksikön ja kunnan tukeen
Tietojen saantioikeus



Vaitiolovelvollisuus
Oikeus vapaaseen


Perhehoitajalla on oikeus saada sellaiset tiedot
perhehoidettavasta, jotka ovat välttämättömiä perhehoidon
onnistumisen kannalta.
Jatkuvassa perhehoidossa perhehoitajalla on 42 vapaapäivää
kalenterivuoden aikana (3,5 päivää/ kk) ja lyhytaikaisessa
perhehoidossa 1 vapaapäivä kalenterikuukaudessa.
Perhehoitajan sosiaaliturva
Perhehoitaja on oikeutettu sairausajan korvaukseen yleisen
sairausturvan mukaisesti.
 Perhehoitajan eläkkeen suuruus määräytyy hoitopalkkion
mukaan (KVTEL).


Vakuutukset

Perhehoitajalla on kunnan/kuntayhtymän ottama
lakisääteinen tapaturmavakuutus. Kunta ei kuitenkaan ota
vakuutusta perhehoidossa olevan henkilön aiheuttamiin
vahinkoihin.
9
Perhehoitosijoitukset
2013
Jatkuva perhehoito
• Sijoituksia 1, keskeneräisiä prosesseja 2 ja
prosesseja, jotka eivät johtaneet sijoitukseen 3
Lyhytaikainen perhehoito
• Toteutuneita sijoituksia 8, keskeneräisiä prosesseja
4, ja prosesseja jotka eivät johtaneet sijoituksiin 6
2014 Tammikuun lopussa
• Lyhytaikaisia sijoituksia toteutunut 2, toteutumassa
kaksi lyhytaikaisen perhehoidon sijoitusta ja yksi
jatkuvan perhehoidon sijoitus
10
PERHEKODIT
Toimivia perhekoteja yhteensä: 30 joissa
- jatkuvaa perhehoitoa 16 ja
- lyhytaikaista perhehoitoa 14
- näistä perhepankissa 23 perhettä


Vuosina 2012 ja 2013 on kumpanakin toteutunut
1 valmennusryhmä. Vuonna 2014 keväällä
käynnistymässä uusi ryhmä, johon hakenut 7
perhettä.
11
KOKEMUKSIA YKSIKÖN
ARJESTA
Onnistunut lyhytaikainen perhehoitopaikka on
perheelle suuri apu, palaute välitöntä
 Valmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen
ryhmän mukaan jos mahdollista (ryhmän koko,
koulutustausta, kokemukset, vahvuudet)
 Perhehoitosijoitukset usein hitaita prosesseja:
yksilöllisyys sekä perhehoitajan
perhehoidettavan kannalta on toimintamallin
avulla mahdollista toteuttaa. Perhehoidon
koordinaattori tuntee perheet, ja osaa jo ennalta
pohtia minkälainen perhehoitosijoitus on
kummankin osapuolen kannalta hyvä (esim ikä,
sukupuoli, sijainti)

12
PALAUTE KUNNILTA
•
•
•
Yksikön rooli erityisen tärkeä asiantuntijana, on
paikka mistä kysyä kaikesta perhehoitoon
liittyvästä. Koordinaattorit auttavat
lomakkeiden ja sopimusten täyttämisessä ja
tulevat mukaan tapaamisiin.
Se, että Perhehoitoyksikkö ylläpitää
perhepankkia helpottaa kuntavastaavien työtä.
Perhehoitoyksikkö valmentaa uusia
perhehoitajia: perhehoitopaikkoja on saatavilla!
13

similar documents