Työhyvinvoinnin näkökulmia

Report
Työhyvinvointikorttikoulutus
Etunimi Sukunimi
pp.kk.vvvv
• Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja
• Kestävän työuran edistäjä
• Tuottavuuden mahdollistaja
Työhyvinvoinnin näkökulmia
• Koulutuksen tausta ja tavoitteet
• Työhyvinvointi organisaation, työyhteisön ja
yksilön näkökulmasta
• Työhyvinvointia koskevia säädöksiä
• Miksi työhyvinvointia kannattaa kehittää
Työhyvinvointikortti
• Kehittämisestä sovittiin Jukka Ahtelan vetämässä
Työelämäryhmässä 2010
• Osa työurien jatkamista tukevaa työhyvinvoinnin
edistämistä
• TTK valmisteli yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa
• TTK:n hallitus hyväksyi 10.12.2010
• TTK hallinnoi Työhyvinvointikorttia
Työhyvinvointikortti 2012
Koulutustavoite
Koulutus saa aikaan työhyvinvointia edistäviä
prosesseja työpaikalla ja lisää yhteistyötä.
• Perusasiat ja käsitteet tutuiksi
• Valmiuksia edistää työhyvinvointia käytännössä
huomioiden roolit, oikeudet ja vastuut
• Keskeiset säädökset tutuiksi
• Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys
Työhyvinvointikortti 2012
Käsitehistoriaa
2010-luku Työhyvinvointi ja tuottavuus
• Kokonaisvaltainen ajattelu työhyvinvoinnista
• Työhyvinvointi osana strategiaa
• Työhyvinvointi ja organisaation kilpailukyky
2000-luku työhyvinvointi
• Turvallisuusjohtamiseen mukaan henkinen
hyvinvointi
1990-luku työkyky
• Työkykyä ylläpitävä toiminta
• Kehittäminen edelleen sirpaleista
• ”Jumppahumppa”-vaihe
1980-luku työympäristön kehittäminen
• Fyysinen työympäristö ja tapaturmien torjunta
• Yksittäisten vikojen ja puutteiden korjaaminen
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvoinnin määritelmä
Työhyvinvointi tarkoittaa
turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä,
jota tekevät ammattitaitoiset työntekijät ja
työyhteisöt
hyvin johdetussa organisaatiossa.
Työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi.
Työ tukee elämänhallintaa.
(Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä,
TTL/EU Progress –rahoitusohjelma, 2009)
Työhyvinvointikortti 2012
Ammattitaito
ja osaaminen
Kehittämistarpeet
Johtaminen ja
esimiestyö
Terveys ja
työkyky
Eri
toimijoiden
roolit ja
vastuut
Työyhteisön
toimivuus
LaitLait
ja ja
sopimukset
sopimukset
Työ ja
työolot
Voimavarat
Työhyvinvointikortti 2012
Merkkejä työhyvinvoinnista
•
•
•
•
•
•
•
Tunne työn sujumisesta
Työnilo
Työssä saa aikaan tuloksia
Hallinnan tunne omasta työstä
Työn kokeminen mielekkäänä
Työilmapiirin kokeminen hyvänä
Kokemukset hyvästä
johtamisesta ja esimiestyöstä
(Manka et al. 2010)
Työhyvinvointikortti 2012
Työn voimavarat työhyvinvoinnin
lähteenä
Työn voimavaroja ovat
• työn mielekkyys
• työyhteisön ja esimiehen arvostus ja tuki
• vaikutus- ja päätöksentekomahdollisuudet
• selkeät roolit ja vastuut työyhteisössä
• palaute
• mahdollisuus luovuuteen
• hyvä työilmapiiri ja avoin tiedonkulku
(Työstä hyvinvointia TTK 2010)
Työhyvinvointikortti 2012
Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä
Työympäristön on oltava kunnossa
Ohjaa
• Työturvallisuuslaki
kehittämään
• Valtioneuvosto asetukset ja – päätökset
Määrittää
minimitason
Suojaa
Velvoittaa
Korjaa ja
korvaa
•
Koneita, laitteita ja työvälineitä koskevat
säädökset
Alakohtaiset säädökset
•
•
•
•
•
•
•
Työturvallisuuslaki
Työsopimuslaki
Yhdenvertaisuuslaki
Tasa-arvolaki
Työsuojelun valvontalaki
Yhteistoimintalaki
Työterveyshuoltolaki
•
Roolit, vastuut ja asiallinen kohtelu
Huom! Lait oltava nähtävillä /saatavilla
Työhyvinvointikortti 2012
Sopimukset ja suositukset
•
Virka- ja työehtosopimuksissa työhyvinvointiin liittyviä
kohtia
• Tarkista omaa työtäsi koskevat muut
– sopimukset
– suositukset
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvoinnin arvioiminen
1.
2.
3.
Taloudelliset mittarit
Yksilön ja työyhteisön mittarit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kehityskeskustelut
johtamisarvioinnit
ilmapiiri- ja työviihtyvyyskyselyt
työkykyisyys esim. työkykyindeksi
työterveyshuollon vaikuttavuus
vaihtuvuustilastot ja lähtökeskustelut
sairauspoissaolot
kuormitusarvioinnit
eläköityminen
•
•
•
vaaratilanneilmoitukset
tapaturmatilastot: määrät ja kustannukset
riskienarviointi sekä muut työympäristön
arviointimenetelmät
Työn ja toimintaympäristön mittarit
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvointi kannattaa
•
•
•
•
•
Oma hyvinvointi paranee
Kokemus terveydentilasta kohenee
Työyhteisön toimivuus paranee
Työskentely tehostuu ja laatu paranee
Sairauspoissaolot ja työtapaturmat
vähenevät
• Vaihtuvuus pienenee ja henkilöstön
saanti helpottuu
• Oppiminen, organisaation suorituskyky ja
tuottavuus paranevat
• Työurat pitenevät
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvointi johtamisessa
• Työhyvinvointi strategisessa johtamisessa
• Työhyvinvointia edistävä päivittäisjohtaminen
• Ammattitaito ja osaaminen
• Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja
• Kestävän työuran edistäjä
• Tuottavuuden mahdollistaja
Työhyvinvointia tuottava johtaminen
Päämäärien ja
järjestelmien tulee
olla selkeitä ja
samoja, riippumatta
siitä, kuka johtaa
Tavoitteena on saada
ihmiset toimimaan
tavoitteiden
suunnassa, sovitussa
ajassa ja laadukkaasti
Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen
tarpeiden, vahvuuksien ja tulevaisuuden näkökulmasta
Työhyvinvointikortti 2012
Johtamisen neljä roolia
Arjen toimintavastuu
Ihmisistä huolehtiminen
•
•
•
•
•
•
•
•
toimintaympäristön turvallisuus
selkeät tavoitteet
riittävät resurssit
työn sujumisen arviointi
Muutosten hallinta
• muutossuuntien ennustaminen ja
ennakoiminen
• kehittämistavoitteiden määrittely
• ymmärrettävä viestintä
• muutosvastarinnan ymmärtäminen
myönteinen ihmiskuva
kiinnostus ja arvostus
luottamus ja innostaminen
huolehtiminen ja suojeleminen
Itsensä johtaminen
• omien vahvuuksien ja
heikkouksien tunteminen
• tuen hakeminen tarvittaessa
• ajankäytön hallinta
• jatkuva oppiminen
• oma työkykyisyys
Työhyvinvointikortti 2012
Työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
Työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu ja seuranta
Työturvallisuuden kehittäminen yhteistoiminnassa
Ennaltaehkäisevää tukea työterveyshuollosta
Haittojen, vaarojen sekä työn kuormitustekijöiden
selvittäminen
Työympäristön ja työn suunnitteleminen sekä mitoittaminen
Toimenpiteet ja menettelytavat sekä toimintaohjeet ja –mallit
häiriötilanteisiin
Perehdyttäminen
Häirintään ja epäasialliseen kohteluun sekä haitalliseen
kuormitukseen puuttuminen
(Työturvallisuuslaki 8 §, 9 §,10 §, 12-14 §, 16 §, 17 §, 25 §,
28 § ja Työterveyshuoltolaki)
Työhyvinvointikortti 2012
Esimiehen tehtäviä työnantajan
edustajana
Esimiesten tehtävänä on ohjata ihmiset työskentelemään
tiettyyn suuntaan
• Työn tavoitteiden selkeyttäminen
• Työtehtävien sekä työntekijän
tarpeiden ja vahvuuksien yhteensovittaminen
• Turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen
• Aikatauluissa pysyminen
• Tiedon välittäminen työntekijöiden ja ylemmän
johdon välillä
• Päätöksien tekeminen tai hankkiminen ylemmältä
johdolta
• Vuorovaikutuksen kehittäminen ja yhteisöllisyys
• Häiriöihin puuttuminen
Työhyvinvointikortti 2012
Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia
• Esimies toimii tehtävässään työnantajan edustajana
• Esimiehellä on oikeus johtaa työtä:
”Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä
määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn
suorittamisesta”: Työsopimuslaki 3. luku 1 §
Työnantajan on huolehdittava, että
– esimiehellä on riittävä pätevyys ja edellytykset tehtävien
hoitamiseen
– esimiehen tehtävät on määritelty
– perehdytystä on annettu ja sen riittävyyttä on arvioitu
(Työturvallisuuslaki 738/2002 16 §)
Työhyvinvointikortti 2012
Mitä on osaaminen?
•
•
•
•
kykyä soveltaa ammatillista tietoa käytäntöön
kokemusperäisen tiedon ja taidon hyödyntämistä
halua kehittyä
taitoa toimia yhteistyössä muiden kanssa
Koulutus
Työkokemus
Yhteistyöhalu
Asenne
Vuorovaikutustaidot
Motivaatio
Tekniset tiedot
ja taidot
Erilaisten ihmisten
kanssa toimeen
tuleminen
Työhyvinvointikortti 2012
Osaamisella työhyvinvointia
• Kokemus oman työnsä osaamisesta on
yksi työhyvinvoinnin perustekijöistä
• Puutteellinen osaaminen voi johtaa työn
hallinnan tunteen menettämiseen,
ylikuormitukseen ja jopa
työuupumukseen
Työhyvinvointikortti 2012
Työyhteisön toiminta
• Yhteistyö ja osallistuminen
• Hyvä työkäyttäytyminen
• Toimintamallit ristiriitatilanteissa ja epäasiallisen
kohtelun tilanteissa
• Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja
• Kestävän työuran edistäjä
• Tuottavuuden mahdollistaja
Hyvän yhteistyön näkökulmia
Sujuva työ
Vuorovaikutuksen
laatu
Eri rooleissa
vaikuttaminen
Pelisäännöt ja toimintatavat
Työhyvinvointikortti 2012
Yhteistoiminnassa toimiminen
Välitön ja edustuksellinen yhteistoiminta
Työsuojelupäällikkö
Työhyvinvointipäällikkö
Työterveyslääkäri ja
–hoitaja
?
Työsuojeluvaltuutettu
Esimies
Työntekijä
Luottamusmies
Henkilöstöpäällikkö
Työhyvinvointikortti 2012
Pelisäännöt helpottavat yhteistyötä
• Osa työyhteisön
pelisäännöistä on kirjoitettuja,
osa kirjoittamattomia
• Vaikeiden asioiden esilletuloa
ja käsittelyä helpottaa, jos
työpaikalla on sovitut
toimintamallit
Millaisia pelisääntöjä työpaikallasi on?
Miten ne on luotu?
Työhyvinvointikortti 2012
Työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia
• Työn tekeminen työnantajan (esimiehen)
määräyksiä ja ohjeita noudattaen
(Työsopimuslaki 55/2001 3. luku 1 § )
• Muihin työntekijöihin kohdistuvan
häirinnän ja epäasiallisen kohtelun
välttäminen (Työturvallisuuslaki 738/2002 18 §)
• Työolosuhteiden puutteellisuuksista
ilmoittaminen
(Työturvallisuuslaki 738/2002 19 §)
Työhyvinvointikortti 2012
Hyvä työkäyttäytyminen
•
•
•
•
•
Hyvät käytöstavat
Reiluus
Huomaavaisuus
Avoin ja rehellinen vuorovaikutus
Uskallus ottaa rakentavasti vaikeat ja hankalat
asiat esille niiden kanssa, joita asia koskee
• Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen
• Lupauksista kiinni pitäminen
(Työstä hyvinvointia, TTK 2010)
Työhyvinvointikortti 2012
Erilaisia mielipiteitä vai ristiriitoja?
• Hyvässä työyhteisössä erilaiset näkemykset työstä ovat
rikkaus
• Toistuvat ihmisten väliset erimielisyydet, joita ei käsitellä,
voivat johtaa ristiriitoihin
• Toistuvat ja selvittämättömät ristiriidat heikentävät
yhteistyötä
Millaiset asiat synnyttävät
ristiriitoja?
Työhyvinvointikortti 2012
Työpaikkakiusaaminen
Tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen
Puheiden vääristely
Mielenosoittaminen
Takanapäin puhuminen
Puhumattomuus
Kyräily
Pakeneminen
Iva
Mököttäminen
Toistuvaa huonoa
Välinpitämättömyys
Mitätöinti
käyttäytymistä toista
Vihjailu
ihmistä
kohtaan.
Marttyyrius
Itkahtelu
Vallankäyttöä, jonka
Ylimielisyys
Nöyryyttäminen
seurauksena toinen
Vähättely
Huumorilla vesittäminen
ihminen joutuu
puolustuskyvyttömään
Piikittely
Fyysinen eristäminen
tilaan.
Hyökkääminen
Kielteiset silmäykset ja ilmeet
Loukkaavat kommentit Naurunalaiseksi saattaminen
Työhyvinvointikortti 2012
Lain vastaista toimintaa
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
• Yleisen hyvän tavan vastaista ja työpaikkakiusaamisen kaltaista
• Työhön kuulumatonta ja sitä häiritsevää toimintaa
• Toistuvaa tai jatkuvaa ja vaarantaa terveyden
– seksuaalinen häirintä poikkeus, ei edellytä toistuvuutta
Työsyrjintä
• Työnantajan tai tämän edustajan teko, joka perustuu syrjivään
syyhyn
– Kohdellaan epäsuotuisammin
– Syrjivä säännös, peruste tai käytäntö
– Arvon ja koskemattomuuden loukkaamista luomalla uhkaava,
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri
– Ohje tai käsky syrjiä
(Työturvallisuuslaki 18 § ja 28 §, Yhdenvertaisuuslaki 6 § ja
Rikoslaki 47. luku 3 §)
Työhyvinvointikortti 2012
Miten toimin?
Toimi organisaation ohjeiden mukaisesti
• Selvitä, onko organisaatiossasi ohjeistusta
tilanteissa toimimiseen ja toimi niiden mukaisesti
Ota asia esille
• Kerro toiselle, jos rajasi on ylittynyt
• Esitä toive käyttäytymisen muuttamisesta
• Ota asia tarvittaessa uudelleen esille
ja pyydä tueksi työsuojeluvaltuutettu tai työkaveri
• Jos tilanne jatkuu, kerro asiasta esimiehellesi ja
työsuojeluvaltuutetulle
• Pyydä esimiestä puuttumaan asiaan
Jos koet työsyrjintää, keskustele asiasta esimiehesi tai
tarvittaessa hänen esimiehensä kanssa
Työhyvinvointikortti 2012
Häirintään ja epäasialliseen kohteluun
puuttuminen
• Työnantajan on puututtava terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin seikkoihin
”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen
terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai
muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon
saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin
epäasiallisen kohtelun poistamiseksi”: Työturvallisuuslaki 28
§
• Työnantajan (esimiehen) velvollisuutena on
1. Selvittää tapahtumien kulku
2. Noudattaa johdonmukaisia toimia ja ratkaisuja suhteessa
työntekijöihinsä
3. Tarkkailla toimenpiteiden riittävyyttä (HE 59/2002)
Työhyvinvointikortti 2012
Hyvän toimintaohjeen sisältö
• Työpaikalle sopimaton käyttäytyminen,
kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu
on määritelty
• Ohjeesta ilmenee miten häiriötilanteissa tulee toimia
– Asiasta keskustelu asianosaisten kesken
– Ilmoitus työsuojeluvaltuutetulle ja omalle esimiehelle,
tarvittaessa ylemmälle esimiehelle
– Tilanteiden selvittäminen sekä ratkaisukeinot
– Työterveyshuollon tukimahdollisuudet
– Työsuojeluhenkilöstön ja luottamusmiesten sekä HR:n roolit
• Ohjeessa kerrotaan miten ja miksi työyhteisön tilaa
tarkkaillaan
Työhyvinvointikortti 2012
Terveys ja työkyky
• Terveyden ja työkyvyn edistäminen
• Työkyvyn puheeksiotto ja varhainen tuki
• Eri toimijoiden roolit ja vastuut
• Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja
• Kestävän työuran edistäjä
• Tuottavuuden mahdollistaja
Terveyden edistäminen
Omasta terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen
sekä terveelliset elämäntavat muodostavat
henkilökohtaisen työkyvyn ja työhyvinvoinnin perustan.
•
•
•
•
•
•
•
Terveellinen ravinto
Liikunta
Lepo ja uni
Kohtuullinen alkoholin käyttö
Tupakoimattomuus
Sosiaaliset suhteet
Harrastukset
Työhyvinvointikortti 2012
Kuormittuminen työssä
Työn
kuormitustekijät
Työn
voimavaratekijät
Riittävä
palautuminen
Työntekijän yksilölliset
ominaisuudet ja kokemukset
Haitallinen
kuormittuminen
Toimintakykyä edistävä
kuormittuminen
Työuupumus
Masennus
Työhyvinvointikortti 2012
Työnantajan velvollisuudet kuormitustilanteissa
• Työnantaja puuttuu haitalliseen kuormitukseen tiedon
saatuaan
• Valmiit toimintamallit helpottavat asioiden esille tuomista
sekä ratkaisemista
Esimies
• Selvittää aiheuttajat
• Määrittelee toimenpiteitä
• Seuraa toimenpiteiden
vaikutuksia
Työterveyshuolto
• Selvittää terveysriskit
työpaikkaselvityksissä
• Antaa toimenpide-ehdotuksia
• Seuraa ja tukee
(Työturvallisuuslaki 8 §, 10 § ja 25 § ja Työterveyshuoltolaki 12 §)
Milloin sinä voit kääntyä esimiehesi puoleen?
Entä työterveyshuollon?
Työhyvinvointikortti 2012
Terveys, hyvinvointi ja työkyky
HYVINVOINTI
Ei sairautta,
voi hyvin
On sairaus,
voi hyvin
TERVEYS
SAIRAUS
Ei sairautta,
ei voi hyvin
On sairaus,
ei voi hyvin
”PAHOINVOINTI”
(Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus.
Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60,
STM 2008. )
Työhyvinvointikortti 2012
Työkyvyn aleneminen
Syitä:
• Sairaudet
• Haitallinen kuormittuminen
• Osaamisongelmat
• Työntehtävien tai työnjaon
epäselvyys
• Työn mielekkyyden
puuttuminen
• Ikääntymiseen liittyvät asiat
• Päihdeongelmat
• Kuormittava elämäntilanne
Ilmenee työssä esim:
• Toistuvat poissaolot
• Työsuoritusten hitaus
• Virhesuoritukset
• Työn hallinnan
heikkeneminen
• Tapaturma-alttius
• Työilmapiirin muutokset
• Muulla tavoin, miten?
Työhyvinvointikortti 2012
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Työpaikan vastuulla, yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa
• Työkykyä edistetään työoloja kehittämällä
• Varhaisen tuen malli käyttöön
• Sairauspoissaolojen seurannasta sovitaan
• Työhön paluun tuesta sovitaan
• Toimintakäytännöt dokumentoidaan
– miten laadittu yhteistoiminnassa
– varhaisen tuen käytäntö
– lomakkeet ym. käytettävät apuvälineet
– sairauspoissaolokäytännöt
– seurannan toteutus, raportointi ja analysointi
Selvitä, millainen työkyvyn hallinnan kuvaus
työpaikallasi on.
Työhyvinvointikortti 2012
Varhaisen tuen päävaiheet
Keskustelu työn
Varhaisen tuen
kuormittavuudesta keskustelu
ja häiriöistä
Esimies ja työntekijä
Esimies, työyhteisö,
työntekijä
Jatkuvaa ratkaisujen
hakemista
Ongelmat ja voimavarat
työssä?
Muutoskohteiden
määrittely, suunnittelu
toteutus ja seuranta
Työterveysneuvottelu
(Työkykykeskustelu)
Työntekijä, esimies ja
työterveyshuolto
Työkykyä vastaavat työt
Kuntoutus
Sijoittuminen uusiin
tehtäviin
Työhyvinvointikortti 2012
Pelisäännöt sairauspoissaolojen
seurantaan
• Selkeät ja yhdessä sovitut
–
–
–
–
–
–
poissaolosäännöt
ilmoituskäytäntö
sairauspoissaolotodistusten käsittely
työterveyshuollon rooli
sairauspoissaolon puheeksi ottaminen
työhön paluun tukeminen
• Sairauspoissaolojen seuranta ja
raportointi
Johda työkykyä, pidennä työuria. EK 2011
Työhyvinvointikortti 2012
Työkyvyn tukitoimet
Esimerkkejä työkyvyn tukitoimista,
joissa työterveyshuolto voi olla mukana
• työn ja työtehtävien
uudelleenjärjestelyt ja työn
uudelleenorganisointi
• työkierron suunnittelu ja toteutus
• ergonomian parantaminen
• osasairauspäiväraha
• kuntoutustarpeen määritys ja
kuntoutuksen toteutus
• työkokeilut
• osatyökyvyttömyyseläke
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvointia yhteistyössä: roolit ja vastuut
Työntekijä
• arkityön sujumisesta
huolehtiminen
• omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen
• osallistuminen yhteistyöhön
• ongelmien esille ottaminen
ja niistä keskustelu
Työnantaja, johto, esimies
• vastuu työoloista
• hyvä johtaminen
• seuranta ja kehittäminen
• toimivat toimintamallit
• tuki ja puuttuminen
Henkilöstöhallinto
• johdon ja esimiesten tuki
• henkilöstökyselyt
Yhteistoimintahenkilöt
• työolojen seuranta
• puheeksiotto
• kehittämisehdotukset
• asioiden eteenpäin
vieminen
Työterveyshuolto
• asiantuntija
• työkyvyn selvitys, seuranta,
tuki ja neuvonta
• varhainen tuki
• toimenpide-ehdotukset
Työhyvinvointikortti 2012
Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka –
sykettätyöhön.fi -palvelu
• Sähköinen työalusta työpaikan työhyvinvoinnin perustyön
tekemiseen: tiedon, suunnittelun ja toteutuksen apu
• Sykettä työhön –tapahtumaviikot kuukausittain - aloitus
maaliskuussa 2012
– Sisällöllisesti täydentää Työhyvinvointikortti-koulutuksen
aihealueita
– Toteuttajina TTK ja verkostokumppanit
www.sykettatyohon.fi
Työhyvinvointikortti 2012
Rekisteröidy ja käytössäsi ovat
seuraavat palvelut:
•
•
•
•
Työpaikan työhyvinvoinnin perustietojen kokoaminen
Kysely työhyvinvoinnin tasosta (työhyvinvointiarvio)
Toimenpide-ehdotukset kehittämistyöhön
Työhyvinvoinnin kehittämistyön tehtävälista ja kohdennettu
tietopankki
• Asiantuntija-apua kehitystehtävien toteutukseen
www.sykettatyohon.fi
Työhyvinvointikortti 2012

similar documents