Supported Employment - Lars

Report
SUPPORTED EMPLOYMENT
INOM
GYMNASIESÄRSKOLAN
Lars-Ola Ludvigsson
UPPLÄGG
 Historik
 Egna erfarenheter
 Orinteringskurs på Särvux med SE
 Sårbarhet
 Projekt Arbetsvägen
SUPPORTED EMPLOYMENT
- HISTORIK
 USA o Canada
 Sverige -93 bygger på norsk variant
 Evidensbaserad Antonsson mm
 60% får arbete genom metoden på AF
EGNA ERFARENHETER
 2008
7 % ut i arbete
 Thailand och norsk SE
 Kurs i Supported employment
 Implentering av metod
IMPLENTERING AV METOD
Kartläggning
Samverkan
Stöd
Jobbfokus
44 %
SUPPORTED EMPLOYMENT
 1 Kartläggning
 2 Ackvirering
 3 Arbetsanalys
 4 Introduktion
 5 Uppföljning
ORIENTERINGSKURS
STARTKLAR FÖR ARBETE
Förutsätningar
Syfte o målgrupp
 Syfte: Bli startklar för arbete
 1 Pedagog
och komma närmare en
 APU-handledare med SE-
anställning
bakgrund
 Målgrupp: arbetslösa som
 SYV
gått gymnasiesärskolans
 10 veckor
nationella program
KARTLÄGGNING
 Intresse, värderingar, erfarenheter, egenskaper, färdigheter
 Motion, kost, hälsa
 Drivkraft o passion
 Jobshadows
 Praktik med stöd
 Vägledande syfte, delmål, mål
 CV
STARTKLAR FÖR JOBB ACKVIRERING
 Arbetets basala krav
 Drivkraft, passion och förmåga
 Förhållningssätt – fokus på jobb
 Kartlägg företag
 Ta kontakt
TONY
ARBETSANALYS
 Arbetsplatsens krav
 Den unges kapacitet
 Anpassningar
 Omfattning i tid och krav
 Start och utvärderingsdatum
INTRODUKTION
 Trygghet
 Arbetsuppgifter
 Hjälp till att skapa en bra stämning kring eleven
 Personligt stöd övergår till naturligt stöd
 Ev utbildning?
 Stöd vid nya arbetsmoment
UPPFÖLJNING
 Utvärdera o lyssna av
 Vid positiv känsla ställ frågan
 Vid negativ känsla behåll platsen i väntan på ny
 Arbetsförmedlingen
ARBETSFÖRMÅGA???
Identitet
relation
arbete
fritid
boende
PROJEKT ARBETSVÄGEN
 Andelen elever som lämnar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och Särvux till arbete skall öka.
 Andelen elever som får del av metoden Supported Employment
skall öka
 Kvalitetssäkrade metoder och lokala nätverk för att säkerställa
övergången från skola till arbete skall skapas.
FÖLJ PROJEKTET PÅ
WWW.SYVI.SE

similar documents