Censorformandskabets møde - Socialrådgiveruddannelsen

Report
Helle Antczak
NY BEKENDTGØRELSE, NY
STUDIEORDNING
OG FORANDRINGERNES INDFLYDELSE PÅ
EKSAMEN OG UDPRØVNING
Censorformandskabets møde 25. oktober 2012
Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra…
et samlet, progressivt
tilrettelagt
uddannelsesforløb
”Uddannelsen tilrettelægges med
stigende sværhedsgrad og
kompleksitet gennem forløbet”
(Gammel bkg. § 4 stk.3)
…til
en uddannelse
bestående af
selvstændige moduler
”Ved et modul forstås en afrundet
uddannelsesdel (…) med egne
læringsmål, der afsluttes med en
selvstændig prøve.” (Ny bkg. § 3
stk. 5)
Helle Antczak
Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra 4 fagområder…
…til 6 kerneområder

Socialt arbejde


Psykologi og psykiatri


Jura

Samfundsvidenskab




Teorier, metoder og etik…
Individet i samfundet, menneskers
udvikling og sociale relationer
Sociale problemer, ledighed og
livsbetingelser
Velfærdspolitik og den retlige
regulering…
Organisation og økonomiske
rammer for indsatser…
Evaluering, udvikling og
kvalitetssikring…
Helle Antczak
Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra afprøvning af …



Første år
Fire fagområder
Bachelorprojekt
…til afprøvning af



11 moduler
Praktik
Bachelorprojekt
6
13
Helle Antczak
Socialrådgiveruddannelserne
Den nye uddannelses forløb (studieordning)
Grøn = ekstern bedømmelse
1. semester
Modul 1: Sociale problemer og socialt
arbejdes praksis (15 ECTS)
Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer
og praksis (15 ECTS)
2. semester
Modul 3: Familier, børn og unge og socialt
arbejde (15 ECTS)
Modul 4: Udsatte grupper, personer med
handicap og socialt arbejde (15 ECTS)
3. Semester
Modul 5: Arbejdsmarkedet og socialt
arbejde (15 ECTS)
Modul 6: Organisation, metoder og praksis (15
ECTS)
4. Semester
Modul 7: Praktik (30 ECTS)
5. Semester
Modul 8: Tværprofessionalitet og
socialrådgiverens funktion og rolle
(15 ECTS)
Valgmodul A: Udsatte børn og unge
Valgmodul B: Beskæftigelse
(15 ECST)
6. Semester
Modul 10: Perspektiver på og udvikling af
socialt arbejde (15 ECTS)
Valgmodul A, B, C eller andet valgmodul (15
ECTS)
7. Semester
Modul 12: Viden og vidensformer i det
sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats (15 ECTS)
Modul 13: Bachelorprojekt (20 ECTS)
Ny studieordning
Indholdet afspejler en række ønsker udefra:




Større samspil mellem uddannelse og praksis
Fokus på sammenhæng mellem pris, kvalitet og
effekt
Bedre afsæt i evidensbaseret viden
Mere fokus på socialrådgiveren som
myndighedsudøver (organisatorisk forståelse,
retsanvendelse, koordinerende funktion)
Helle Antczak
Ny uddannelse
En række udfordringer i relation til eksamen:






Mange ressourcer bundet til afprøvninger
Ingen fageksaminer
Modulerne er i deres indhold og læringsmål tværfaglige og
”fler-kerneområde-orienterede”
… det giver udfordringer, når eksaminator- og
censorprofilen skal findes
Moduler skal i princippet afprøves isoleret – men bygger
reelt oven på hinanden
Ambitiøse læringsmål for de enkelte moduler (Dagsordenens
punkt 5)
Helle Antczak
Punkt 5: Nye
uddannelsesmoduler…
med mange og komplekse læringsmål
Hvordan håndteres dette – og hvordan udprøves
kompleksiteten på en formålstjenlig og fair måde?
Helle Antczak
Modul 3: Familier, børn og unge
Viden: 9 læringsmål
Færdigheder:





Kompetencer:
Beskrive, analysere og vurdere
 Kommunikere med målgruppen
udsatte børns, unges og familiers
situation i et helhedsperspektiv
 Anvise muligheder for at håndtere
magt og etik i arbejdet med udsatte
Anvende metoder og redskaber i
arbejdet
børn og unge
Anvende love og regler i forbindelse
 Anvise muligheder i samarbejdet
med socialt arbejde med familier,
med forskellige faggrupper og
børn og unge
organisatoriske niveauer i børne,
Formidle sociale problemstillinger i
unge- og familiearbejdet
skriftlig form
Varetage funktioner i socialt
Kan vi
Kan vi
arbejde, herunder
lære dem
myndighedsudøvelse
udprøve det
det ?
ved eksamen?
(I alt 17 læringsmål)
Helle Antczak
Modul 4: Udsatte grupper, handicap
Viden: 6 læringsmål
Færdigheder:




Beskrive, analysere og vurdere
sociale problemer i forhold til voksne
og unge udsatte i et
helhedsperspektiv
Benytte konkrete metoder og
redskaber på feltet og udføre
enkelte typer af socialt arbejde
Kompetencer:



Kommunikere, samarbejde og
inddrage forskellige parter
Anvise muligheder for at håndtere
magt og etik i arbejdet med voksne
og unge udsatte
Indgå i forebyggende og
problemløsende sociale indsatser
Anvende love og regler i forbindelse
med socialt arbejde med udsatte
Varetage funktioner i socialt
arbejde, herunder
myndighedsudøvelse
(I alt 13 læringsmål)
Kan vi
lære dem
det ?
Kan vi
udprøve det
ved eksamen?
Hvilke
eksamensf
ormer?
”Oversættelser” Formuleringer i København i retningslinjerne
for den mundtlige eksamen på modul 4:
Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges der vægt på
følgende:




At den studerende kan belyse casen med inddragelse af empirisk og
teoretisk viden fra modulets litteratur (obligatorisk og selvvalgt),
undervisning og øvrige læringsaktiviteter
At den studerende kan inddrage mere generel viden om socialt arbejde,
indsatser og relevante metoder i relation til udsatte grupper
At den studerende kan reflektere over kommunikative og
samarbejdsrelaterede aspekter af det professionelle arbejde med udsatte
grupper
At den studerende kan indgå i en dialog om etik og myndighedsudøvelse i
relation til udsatte grupper – eksemplificeret ved casen
Helle Antczak
Nye uddannelsesmoduler
Helle Antczak
Nye uddannelsesmoduler
Helle Antczak

similar documents