introduktion til 3. praktik

Report
Praktikforberedelse
3. praktik: den pædagogiske
profession
Dagens program:
• Indholdet af den kommende praktik
• Blik for sammenhængen ml. praktik og
specialisering
• læringsmål
• praktikdokumentet
Den pædagogiske profession
Hovedoverskriften for denne praktik
I introduceres til de aktuelle tendenser af Pernille
Riis den 24/1
-pædagogisk praksis ses og forstås i et
samfundsmæssigt perspektiv
- professionens vidensgrundlag, arbejdsopgaver
og funktioner
- udvikle faglig identitet og professionsbevidsthed
CKF`ere for praktikken
fælles for alle praktikker – særligt for 3 praktik står med grønt
a) Praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgave og funktion, mål og
pædagogisk praksis
a) professionens arbejdsområde og opgavefelt
b) pædagogiske handleformer og pædagogiske
metoder
c) professionens vidensformer, faglige
kernebegreber og teminologi, herunder det
videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder
b) kulturelle og samfundsmæssige vilkårs
betydning for pædagogisk praksis
d) sammenhængen mellem den
samfundsmæssige moderniseringsproces og
professionens historiske og kulturelle udvikling
c) praktikstedets målgruppe og dennes behov,
livskvalitet, udvikling og læring
f) den pædagogiske professions faglige bidrag til
løsning af tværprofessionelle opgaver
d) etik, værdier og menneskesyn
e) professionsbevidsthed og – identitet
e) deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og
refleksion med henblik på dokumentation og
udvikling af pædagogisk praksis
Specialisering og praktik
Alle CKF`ere fra ovenstående gælder
for alle
Jeres specialisering angiver HVORDAN
Dvs: hvilken teori I skal tage
udgangspunkt i, på hvilken måde etik
er relevant i jeres praktik, hvad den
pædagogiske opgave er, hvilke love og
regler der er relevante.
specialisering
• Tilegner sig en særlig teoretisk og metodisk
viden og indsigt i forhold til en bestemt
målgruppe
• Generaliserbar viden, der kan anvendes i
forhold til andre målgrupper
• Specialiseringsrapporten færdiggøres på
7.semester med udgangspunkt i jeres viden
fra 5.semester og jeres iagttagelser og
refleksioner fra praktikken
Faglige kompetencemål
for specialiseringen
(bilag 8)
Målet er, at den færdiguddannede kan
a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med
brugergruppen,
b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en
forståelse af brugernes perspektiver og
handlemuligheder
c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og
handlemuligheder ud fra teori, forskning og
praksisforståelser inden for det valgte
specialiseringsområde og
d) udmønte professionsforståelse og professionsetik
inden for det valgte specialiseringsområde.
Sammenhæng ml. mål og CKF`er
Kompetencenmål for
praktikken
CKF`er for
specialiseringen
CKF`er for
praktikken
• Specialiseringen er et centralt element i 3.
Praktikperiode og skal ses som en videreførelse af dit
arbejde med eksklusion/inklusion og liniefagene i 5.
Semester. Et af de faglige kompetencemål er således, at
du som studerende kan “redegøre for, hvordan
teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan
kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed
generelt” (bkg. bilag 7).
• Du skal altså ikke se specialiseringen som et separat
forløb ved siden af praktikkens øvrige mål, men som en
integreret del af praktikken, hvor du fordyber dig i en
bestemt målgruppe og spejler særlige aspekter ved det
pædagogiske arbejde.
Faglige kompetencemål
Bilag 7 stk.2
a) Beherske den pædagogiske praksis og
bidrage til udvikling af fornyelse af den
pædagogiske profession
B) Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt
målgruppes behov
c) Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk
viden om en målgruppe kan kvalificere
grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt
d) Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af
og refleksion over praksis på baggrund af
(videnskabs) teoretiske forudsætninger og
metodiske færdigheder
e) Redegøre for egen professionsidentitet og
forholde sig til professionens handlegrundlag og
udvikling
læringsmål
• Matrix for udarbejdelse af læringsmål for 3.
praktik – BEMÆRK at:
• Sammenstillingen er bare en ud af flere mulige
koblinger. Det er et forsøg på at give et overblik
over, hvordan elementerne KAN hænge sammen
• Når man opstiller sine læringsmål skal man sørge
for, at man i et eller andet omgang kommer
omkring alle felterne. Det kan f.eks. være når man
beskriver sin metode (hvordan vil jeg undersøge/
opnå viden om)
Generelle CKF`ere
1) Praktikstedets pædagogiske og
samfundsmæssige opgave og funktion,
mål og pædagogiske praksis.
Særlige CKFère for 3. praktik
Professionens arbejdsområder og
opgavefelt.
Pædagogiske handleformer og
pædagogiske metoder.
kompetencemål
a) Beherske den pædagogiske praksis og
bidrage til udvikling og fornyelse af den
pædagogiske profession
2) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs
betydning for pædagogisk praksis.
Sammenhængen mellem den
samfundsmæssige moderniseringsproces
og professionens historiske og kulturelle
udvikling
3)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes
(disses) behov, livskvalitet, udvikling og
læring.
Den pædagogiske professions faglige
bidrag til
løsning af tværprofessionelle opgaver.
b) Yde en målrettet indsats i forhold til en
valgt målgruppes behov,
4) Etik, værdier og menneskesyn.
Professionsbevidsthed og -identitet.
e) Redegøre for egen professionsidentitet
og forholde sig til professionens
handlegrundlag og udvikling.
5) Deltagelse, systematisk
erfaringsopsamling og refleksion med
henblik på dokumentation og udvikling af
pædagogisk praksis.
Professionens vidensformer, faglige
kernebegreber og terminologi, herunder
det videnskabelige grundlag og
videnskabelige metoder
c) Redegøre for, hvordan teoretisk og
praktisk viden om en målgruppe kan
kvalificere grundlaget for pædagogisk
virksomhed generelt
d) Skabe viden gennem deltagelse i,
analyse af og refleksion over praksis på
baggrund af (videnskabs)teoretiske
forudsætninger og metodiske færdigheder
Skriftlighed i praktikken
Ingen særskilt praktikopgave
Praktikdokumentet skal dokumentere arbejdet
med læringsmål og jeres refleksioner
Endvidere fungere som empiri indsamling til
specialiseringsrapporten
• Udarbejdelsen af praktikdokumentet påbegyndes
allerede i forbindelse med praktikforberedelsen på
uddannelsesinstitutionen.
• Her reflekterer den studerende over sine egne
forudsætninger og forventninger til sig selv,
praktikstedet og det kommende praktikforløb –
refleksioner, som den studerende kan tage
udgangspunkt i og inddrage ved udarbejdelsen af
læringsmålene for perioden.
Praktikdokumentet skal indeholde følgende
elementer:
Den studerendes begrundede forventninger og eventuelle spørgsmål til praktikstedet
(påbegyndes i dag –med udgangspunkt i den viden der er tilgængelig om
praktikstedet)
Den studerendes overvejelser om den kommende praktikperiode og dens
sammenhæng med uddannelsen i øvrigt
(påbegyndes i dag: kig i din studiejournal og dine hidtidige opgaver: hvilken viden du
allerede har, der evt. kan bringes i spil i den kommende praktik)
Den studerendes forberedelse til den kommende praktikuddannelse
Notater om læsning af relevant litteratur
(påbegyndes i dag: Hvad har du læst der er relevant for praktikken indtil nu + notater
fra det du læser i forberedelsesperioden)
Undervejs i perioden anvendes praktikdokumentet
til refleksion over og dokumentation af den
studerendes arbejde med læringsmålene.
Vedligeholdelsen af praktikdokumentet sker i
samarbejde med praktikstedet
elementer fra dokumentet kan bruges som afsæt
for fælles drøftelser og refleksioner.
Det indsamlede materiale kan danne grundlag for
fælles refleksioner og overvejelser, hvor de
konkrete oplevelser og erfaringer analyseres,
evalueres og perspektiveres.
Dokumentation af arbejdet med
læringsmålene
Erfaringer om pædagogiske problem- stillinger,
processer og refleksioner.
(disse punkter er det arbejde du skal lave med
dokumentet under din praktik)
litteraturforslag
•
"Professionalisering" af Per Fibæk Laursen, Lejf Moos, Henning Salling
Olesen, og Kirsten Weber. Roskilde Universitetsforlag 2005
• "Moderniseringen af den offentlige sektor" Katrin Hjort , Roskilde
Univesitetsforlag 2001
• Praktikpjecen, som findes på Portalen i bibliotek, under ”praktikpjecer og
andre dokumenter”
• ”Praktik i pædagoguddannelsen – uddannelse, opgaver og ansvar”
Undervisningsministeriet 2009
• ”praktik i pædagoguddannelsen” red. Peter Mikkelsen og Signe HolmLarsen, Kroghs forlag 2007
De formelle dokumenter:
Portalen, studiezonen, bibliotek :
• Pjece for 3.praktik
• Uvm pjece om praktik i pædagoguddannelsen
• Skabelon til læringsmål + vejlederens udtalelse
om indfrielse af læringsmål
Forside > Generel studieinfo > Praktik >
Pædagoguddannelsen
• praktikstedsbeskrivelserne
Vigtige datoer
Godkendte læringsmål: Skal være din studielærer i
hænde senest 3 uger efter praktikstart, dvs. den
21/2
Udtalelse om indfrielse af læringsmål:
Jeres praktikvejleder udfylder og mailer til egen
studielærer eller indsendes med post, senest 31/5
Endelig indstilling til godkendelse: Indsendes i
underskrevet tilstand til Carlsbergvej med post eller
fra institutionens mail senest 10/7 – men gerne
tidligere hvis det er et problem i forhold til ferier.
studiedage
• 18. + 19. februar
• 22. , 23., 24., og 25. april
• 10., 11., 12 og 13. juni
Der kommer program for dagene på Portalen
HUSK
• Kontakt egen studielærer hvis der er
problemer
• Tal med vejleder el. inst. leder, hvis der er
forhold der ikke er tilfredsstillende
• Hold dig orienteret på Portalen
• Meld dig ind i PLS og kontakt dem, hvis der er
problemer – den lokale tillidsrepræsentant
kan også være behjælpelig

similar documents