Onderwijs - Provincie West

Report
Onderwijs - welzijn
Uitgangspositie: Link onderwijs – welzijn
Volgende thema’s/structuren/functies worden besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
ON – gelijke onderwijskansen: cijfers
Decreet Gelijke onderwijskansen
Flankerend onderwijsbeleid
Specifieke onderwijskansen
Deeltijds onderwijs
Time-out project – HERGO
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Onderwijsopbouwwerk - Brede school
Onderwijs-welzijn
1.
ON – gelijke onderwijskansen
•
Ongelijkheid start bij de instap in het kleuteronderwijs. 16% van de Vlaamse 2,5- en 3-jarigen zit
niet in de kleuterschool. Opvallend is dat de sociale ongelijkheid hier reeds zichtbaar is (zie fig 1).
•
Vertraagd doorheen het lager onderwijs. Uit de analyses blijkt dat vooral het 1ste leerjaar voor veel
leerlingen een struikelblok vormt. Opnieuw stellen we duidelijke verschillen vast naargelang de
sociale afkomst van het kind (zie fig. 2). Ten opzichte van kinderen van hooggeschoolde moeders
hebben kinderen van laaggeschoolde moeders 10 keer meer kans op doorverwijzing naar het
buitengewoon lager onderwijs (BLO) (zie fig. 3).
Onderwijs-welzijn
1.
ON – gelijke onderwijskansen
•
Gesegregeerd door het secundair onderwijs. Van het armste deciel blijkt slechts 1 op de 10
jongeren door te stromen naar het ASO, tegenover 9 op de 10 bij het rijkste deciel (zie figuur 6).
•
Doorstroom naar het hoger onderwijs? Waar gemiddeld bijna 1 op de 2 Vlaamse jongeren
tegenwoordig een diploma hoger onderwijs behaalt, bedraagt dit bij kinderen van laaggeschoolden
1 op de 4, bij migrantenjongeren 1 op de 6, bij kinderen van hooggeschoolden daarentegen 4 op de
5 (zie figuur 11).
•
Levenslang leren? 7,9% (2007) van de Vlaamse inwoners tussen 25 en 64 jaar neemt deel aan
levenslang leren. Het behaalde onderwijsniveau is het meest discriminerende kenmerk met
betrekking tot deelname aan opleidingen (fig. 15) + de positie op de arbeidsmarkt.
Onderwijs-welzijn
2. Decreet gelijke onderwijskansen
Een onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren
en zich te ontwikkelen. Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil tegelijk uitsluiting, sociale
scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit
kansarme milieus.
Basisonderwijs: SES-lestijden maken geïntegreerd deel uit van de omkadering. De volgende
indicatoren zijn bepalend: thuistaal van de leerling, het ontvangen van een schooltoelage, het
hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder.
Secundair onderwijs: extra leraarsuren in het kader van het geïntegreerd ondersteuningsaanbod
worden toegekend. Indicatoren zijn: thuistaal van de leerling, het ontvangen van een
schooltoelage,
het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder, de leerling wordt tijdelijk of permanent
buiten het eigen gezinsverband opgenomen, de ouders behoren tot de trekkende bevolking.
Inschrijvingsrecht: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/ouders/
Onderwijs-welzijn
2. Decreet gelijke onderwijskansen
De uitvoering wordt gedaan door de Lokaal Overleg Platforms (LOP). www.lop.be
- LOP Oostende/Middelkerke Secundair
- LOP Oostende/Middelkerke Basis
Wegwijzer onderwijs – Oostende: http://www.oostende.be/file_uploads/66625.pdf
http://www.oostende.be/onderwijs
Onderwijs-welzijn
3. Flankerend onderwijsbeleid
Het geheel van acties van een lokale overheid om:
•vertrekkende vanuit de lokale situatie en
•aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid,
een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren”.
 Integraal Plan – De beleids- en beheerscyclus (BBC)
Voorbeelden: Voorleesklasjes, aanbod drugspreventie, verkeerseducatie, gemachtigde opzichters, Brede
school, verjaardagskaartjes 2-jarige kleuters, Time-outproject voor moeilijk schoolbare jongeren,
huistaakbegeleiding, opvoedingsondersteuning, het lokale netoverschrijdend onderwijsaanbod bekend maken,
cultuuraanbod voor scholen, ter beschikking stellen sportinfrastructuur (sociaal voordeel),
onderwijsopbouwwerk, ‘School in Zicht’: concentratieschoolproblematiek, ‘Samen tot aan de meet’:
zittenblijversproblematiek, …
Centrumsteden EN ook andere gemeenten:
Oostende:
-
De Wegwijzer Open huis voor onderwijs en vrijetijd
Oostende Time-out project
Onderwijs-welzijn
4. Specifieke onderwijsbehoeften
4.1. Buitengewoon onderwijs
Basis onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/bao/bubao/
Secundair onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/so/buso/
Type 1: licht mentale handicap
Type 2: matig of ernstig mentale handicap
Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen
Type 4: lichamelijke handicap
Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
Type 6: visuele handicap
Type 7: auditieve handicap
Type 8: ernstige leerstoornissen
Onderwijs-welzijn
4. Specifieke onderwijsbehoeften
4.2. Inclusief onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/bao/ion/
Een naam van een project waarbij leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2)
lessen kunnen volgen in het gewoon onderwijs, met behulp van extra ondersteuning vanuit een school voor
buitengewoon onderwijs. ION-leerlingen volgen een individueel traject.
4.3. Geïntegreerd onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/bao/gon/
In het GON (geïntegreerd onderwijs) volgen leerlingen met een handicap of met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden de lessen in een school voor gewoon onderwijs. De GON-begeleiding gebeurt door
een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs. Dat kan op verschillende manieren: een aantal
uren hulp voor het kind zelf, ondersteuning aan de ouders, ondersteuning en uitleg aan leerkrachten
(teamondersteuning), aanmaken van specifiek materiaal ...
Onderwijs-welzijn
5. Deeltijds onderwijs
http://www.lerenenwerken-dbo.be/
Het deeltijds beroeps secundair onderwijs (dbso) is een systeem van leren en werken, waarbij een jongere de
combinatie maakt tussen leren op school en werkplekleren.
GO! technisch atheneum 1 Oostende / GO! Maritiem Instituut Oostende
Petrus & Paulus campus west Vrij Technisch Instituut
Elke jongere in het dbso krijgt twee dagen per week les in het Centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Dit is het
gedeelte leren. Het gedeelte werkplekleren hangt af van het resultaat van een screening. Dat kan zijn:
een echte arbeidservaring (via allerlei soorten arbeidscontracten).
een brugproject: voor jongeren die wel bereid zijn te werken, maar hun attitudes en vaardigheden nog verder
moeten ontwikkelen
een voortraject: een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule voor jongeren met ontoereikende attitudes en
vaardigheden
een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT): voor kwetsbare jongeren in problematische situaties. Hier kan zowel
het les- als het arbeidsgedeelte vervangen worden. Zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject wordt georganiseerd
door een Centrum voor deeltijdse vorming (CDV).
-
CDV Groep Intro Oostende www.groepintro.be
Syntra West: http://www.leertijd.be/
Onderwijs-welzijn
6. Time-out project – HERGO
Lange time-out: waarbij leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school of helemaal
gedemotiveerd zijn, verschillende weken uit de school worden gehaald en apart worden begeleid, met
als doel hen terug op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval tegen
te gaan.
Korte formule van time-out: duurt slechts enkele dagen en richt zich op leerlingen bij wie de eerste
moeilijkheden zich manifesteren en waar de school niet direct een oplossing voor heeft.
HERGO staat voor herstelgericht groepsoverleg en is een bemiddelingsvorm waarbij niet alleen de
dader(s) en slachtoffer(s) aanwezig zijn, maar waarbij zij elk ook hun ‘achterban’ mogen meebrengen
(personen uit hun sociale netwerk, die hen kunnen ondersteunen tijdens het proces).
Oostende: Zijsporen Korte Time-out Oostende Horizon Educatief vzw
Onderwijs-welzijn
7. Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Sommige scholen richten een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in: voor jongeren van
niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het
Nederlands onvoldoende beheersen. Via de onthaalklas probeert men deze leerlingen zo snel
mogelijk Nederlands aan te leren.
In de onthaalklas in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar
Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas.
Oostende: Petrus & Paulus campus west Sint-Lutgardinstituut
In het basisonderwijs worden de onthaalklassen gevormd op basis van de anderstalige kinderen
die zich inschrijven in een school. Het onthaalonderwijs bestaat er uit een aantal uren extra
begeleiding voor de anderstalige kinderen.
Onderwijs-welzijn
8. Onderwijsopbouwwerk – Brede School
Het doel van Onderwijsopbouwwerk is om de participatie van ouders en jongeren/kinderen aan
het onderwijs te verhogen.
Brede School: http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/
Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren
waaronder een of meerdere scholen die samen werken aan een brede leer- en
leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale
ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.
Onderwijsopbouwwerk Oostende:
- Huiswerkklassen op de Vuurtorenwijk en in het Westerkwartier
- Voorlezen in de Buurt
- BoekBezoek: voorlezen aan Huis
filmpje

similar documents