จังหวัด - กองวิชาการและแผนงาน

Report
แนวทางการแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี 2558
โดย
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
วันที่ 25 กันยายน 2557
1. กระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ปี 2558
หน่ วยงานร่วมบูรณาการงบประมาณและแผนยาเสพติด ปี 2558
5.กระทรวงมหาดไทย
สป.มท. กรมการปกครอง พัฒนาชุมชน
6.กระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศธ. อุดมศึกษา อาชีวศึกษา
ประชาสัมพันธ์
3.กระทรวงกลาโหม
สป.กห ทบ. ทร. ทอ. กองทัพไทย
8 กระทรวง/
27 หน่ วยงาน
2.กระทรวงสาธารณสุข
สป.สธ. กรมการแพทย์ กรมวิทย์ฯ
สนง.อาหารและยา
สพฐ.
เอกชน
7.กระทรวงแรงงาน
สป.รง.
กรมสวัสดิการฯ
จัดหางาน พัฒนาฝี มือแรงงาน
4.สานักนายกรัฐมนตรี
กอ.รมน.
กศน.
8.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
พัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
สป.พม.
2 ส่วนราชการไม่สงั กัด
สตช.
สนง.ปปง.
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่ได้รบั
งบประมาณโดยตรง
1.กระทรวงยุติธรรม
ป.ป.ส. พินิจฯ คุมประพฤติ ราชทัณฑ์
หน่วยงานที่
ร่วมบูรณาการ
2. ยุทธศาสตร์และแนวคิดการดาเนิ นงาน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
สกัดกัน้ ยาเสพติด
อย่ างบูรณาการ
สกัดกัน้ ชายแดน/ด่ าน (117 จุด)
(ทบ. /ทัพไทย/ป.ป.ส.)
จุดตรวจจุดสกัดตามเส้ นทาง
คมนาคมหลัก/รอง
(95 จุดตรวจ)
(สตช. /ทร.)
ปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา ม./ช.
ชายแดน
(1,120 หมู่บ้าน/ชุมชน)
(กอ.รมน.)
รถประจาทาง/รถไฟ การขนส่ ง
พัสดุภัณฑ์
ไปรษณีย์ (Logistics)
ป.ป.ส.
ปราบปรามการค้ าและ
การแพร่ ระบาดยาเสพติด
ปราบปราม จับกุมผู้กระทาความผิด
รายสาคัญ
(คดีข้อหาสาคัญ ร้ อยละ 20 ของคดี
ทัง้ หมด)
หยุดยัง้ การแพร่ ระบาดในพืน้ ที่
ปิ ดล้ อมตรวจค้ น (ดาเนินการต่ อข้ อ
ร้ องเรียนทุกเรื่อง)
(กรมวิทย์ ฯ / กห. / สตช. /ป.ป.ส.)
ดาเนินการมาตรการยึดอายัด
ทรัพย์ สิน/ข้ อหาสมคบ/สืบสวน
การเงินเป้าหมายในบัญชี
(ตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ทรัพย์ คดียาเสพติดรายสาคัญ
ทุกคดี) (ปปง.)
จังหวัด
การค้ าในเรือนจา
ขยายเรือนจาความมั่นคง
สูงและคัดย้ ายนักโทษ
(Super Max)
ราชทัณฑ์ (รจ.พิษณุโลก/
รจ.ระยอง)
บูรณาการจู่โจมตรวจค้ น
เรือนจาทุกแห่ งทั่วประเทศ
(เดือนละครัง้ )
(ราชทัณฑ์ )
ปราบปรามเจ้ าหน้ าที่รัฐ
รวบรวม ตรวจสอบ
ข้ อร้ องเรียน
(ทุกราย)
ดาเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
(ทุกราย/ทุกคดี)
หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก : ป.ป.ส.
การส่ งเสริมความร่ วมมือตาม การส่ งเสริมความร่ วมมือในการควบคุม
แผนปฏิบัตกิ ารฯ ASEAN
ยาเสพติดตามพันธกรณี
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินการตามแผน
ปฏิบัตกิ ารเตรี ยมความ
พร้ อมเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรมสาคัญ
-สานักงาน ป.ป.ส.
อาเซียน (Asaen-Narco)
เป้าหมาย
ประเทศในภูมิภาค
ASEAN
ป.ป.ส.
การบริหารจัดการ
อย่ างมีเอกภาพ
-จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ต่ างประเทศ
- จัดระบบอานวยการ
ที่ดี
- เสริมสร้ างความไว้ วางใจกับ
นานาประเทศ
- ให้ ความร่ วมมือตามข้ อตกลง
พันธกิจ
- การส่ งเสริมการแสดงบทบาทนา
ของไทย
- ผลักดันเชิงนโยบาย พัฒนา
ข้ อตกลง/MOU
- พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
กิจกรรมสาคัญ
1.การประชุมทวิภาคีและพหุพาคี
เพื่อส่ งเสริมการควบคุมปั ญหา
เป้าหมาย
ยาเสพติ
ดระหว่ างประเทศ
- ความร่ฒวนาความร่
มมือ UNODC,DAP,
2.การพั
วมมือด้ าน
ACCORD
การป
้ องกันยาเสพติดกับนานา
ประเทศ
- ความร่ วมมือ 12 ประเทศ
3. โครงการ Operation Safe
Mekong ***ยังไม่ ตงั ้ งบประมาณ
เป้าหมาย :
- ความร่ วมมือ UNODC,DAP,
ACCORD
- ความร่ วมมือ 12 ประเทศ
ป.ป.ส.
ความร่ วมมือด้ านปราบปรามการค้ า/
การผลิตยาเสพติด
- การควบคุมสารตัง้ ต้ น เคมีภัณฑ์
- การข่ าว การปราบปราม การสกัดกัน้
- พัฒนาวิชาการตรวจพิสูจน์ กฎหมาย
สืบสวน สารวจ ควบคุมพืชเสพติด
- ปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายให้ สอดคล้ องกัน
พัฒนาบุคลากรด้ านบังคับใช้ กฎหมาย
กิจกรรมสาคัญ
1. ความร่ วมมือระหว่ างประเทศเพื่อนบ้ าน
และประเทศในภูมิภาคเพื่อสกัดกัน้ สารตัง้
ต้ นและเคมีภัณฑ์
2.ความร่ วมมื อด้ านการสกั ด กั ้ น และ
ปราบปรามในระดับ จนท.บริ เวณชายแดน
(BLO)
3. การสกั ด กั น้ ล าเลี ย งยาเสพติ ด ผ่ า นท่ า
อากาศยาน (AITF)
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติด
5. การพัฒนาศั กยภาพบุคคลากรด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติด
6. ความร่ วมมื อ การควบคุ ม การล าเลี ย ง
ตามเส้ นทางเพื่อรองรั บระเบียงเศรษฐกิ จ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง
เป้าหมาย : ประเทศผลิต/ค้ า/นาเข้ า (เน้ น
เมียนมาร์ / สปป.ลาว / กัมพูชา และไทย)
ป.ป.ส.
ความร่ วมมือด้ านป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด
- สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือ
- พัฒนาความร่ วมมือทาง วิชาการ
-พัฒนาบุคลากรด้ านลดอุปสงค์
กิจกรรมสาคัญ
1. การพั ฒ นาความร่ วมมื อ ด้ า นการ
บาบัดรั กษาและฟื ้ นฟูฯ
2. ความ ร่ วมมื อด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคคลากรด้ านการบารั กษา
และฟื ้ นฟูสรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
3. ความ ร่ วมมื อด้ า นการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ านการสร้ าง
ภู มิ ค้ ุ ม กั น และป้ องกั น ยาเสพติ ด กั บ
นานาประเทศ
เป้าหมาย : ความร่ วมมืออาเซียน
งบประมาณรวมในงบมาตรการอื่น
การพัฒนาทางเลือก
เพื่อแก้ ไขปั ญหาอย่ างยั่งยืน
- พัฒนากลไกบริหารจัดการ สนับสนุน
แนวปฏิบัตแิ ละเผยแพร่ ความรู้ ด้าน AD.
-พัฒนาบุคลากรด้ านการ พัฒนาางเลือก
กิจกรรมสาคัญ การพัฒนาทางเลือกใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน
เป้าหมาย : ไทย-เมียนมาร์ -ลาว
ป.ป.ส.
ยุทธศาสตร์ การแก้ ไขปั ญหาผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติด
ศูนย์ ตดิ ตามผู้ผ่านการบาบัดฯ
ศูนย์ เพื่อการคัดกรองผู้เข้ ารั บการบาบัดฟื ้ นฟู
ค้ นหา/คัดกรอง
- ก.ปกครอง/76 จว.
(รวมในงบป้องกัน)
-สตช.-ภ.จว./บช.น.
- (ป.ป.ส.) บริหาร
ศูนย์ คัดกรอง จัดให้
ศพส.จ. 76 จว./กทม.
- สนง.คป. 100 แห่ ง
ระบบสมัครใจ
121,800 คน
1. สถานพยาบาล (สธ.)
44,800 คน
สป.สธ. 30,000 คน
สุขภาพจิต 3,000 คน
กรมการแพทย์ 11,800 คน
2. ค่ ายปรับเปลี่ยนฯ 9/15 วัน
77,000 คน
ปค./สถ./ป.ป.ส.
สถ./ฝึ กอาชีพ 65,000 คน
บังคับบาบัด
130,000 คน
คป. 100,000 คน
สธ. 30,000 คน
ตรวจพิสูจน์
เรือนจา 89 แห่ ง/พินิจฯ 38 แห่ ง
ติดตามฯ
339,976 คน
ต้ องโทษ
18,200 คน
ราชทัณฑ์
15,000 คน
พินิจฯ
3,200 คน
ติดตามฯ 4 ครัง้ (กานัน/
ผู้ใหญ่ บ้าน/อสม./อสค.)
ช่ วยเหลือด้ านอาชีพ
/การศึกษา
ด้ านการศึกษา (ศธ.)
ด้ านอาชีพ/ให้ งานทา (รง.)
(ป.ป.ส.)
1. ควบคุมตัว 21,410 คน
2. ไม่ ควบคุมตัว 108,590 คน
2.1 คป. 78,590 คน
2.2 สป.สธ. 30,000 คน
บาบัดรักษา
ทุกระบบ
270,000 คน
จังหวัด
ติดตามผู้ผ่านบาบัด
ร้ อยละ 80
ให้ ความ
ช่ วยเหลือ
ผู้ประสงค์ ทุกราย
(ป.ป.ส.) บริหารจัดการ
ศูนย์ ติดตามฯ จัดให้
ศพส.จ.76 จว./ 928 อ./
เขต
ยุทธศาสตร์ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด
เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา
นอกสถานศึกษา
เด็กปฐมวัย
เสริมทักษะชีวิตนักเรียน ป.1–ม.3
โดย ครูผ้ สู อน ครูวิทยากร D.A.R.E
ครูพระ (รร. 35,041 แห่ ง)
(สตช./ป.ป.ส.)
เยาวชนอาสาฯต้ านยาเสพติด
(เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็ นพลัง)
(77 จังหวัด)
(กรมการปกครอง)
ส่ งเสริมสนับสนุนองค์ กรเยาวชนจัด
กิจกรรมจิตอาสา/To Be No.1
(ประถม/ขยายโอกาส/มัธยม/อาชีวะ/
อุดมศึกษา 32,256 แห่ ง)
(สกอ./สถ.)
จัดสร้ างลานกีฬาเยาวชน
(สถ.)
สร้ างภูมิค้ ุมกันเด็กปฐมวัย
(ศูนย์ เด็กเล็ก 20,000 แห่ ง)
(โรงเรียนระดับอนุบาล
32,167 แห่ ง) เด็กอนุบาล 1-3
(2.6 ล้ านคน)
(สพป. ผลิตสื่อนิทาน)
(อบรมครูประจาศูนย์ เด็กเล็ก
12 รุ่ น รุ่ นละ 300 ศูนย์ ๆละ
1 คน)
โครงการลูกเสือต้ านภัยยาเสพติด
(ป.ป.ส.)
-สนับสนุนสานักการลูกเสือ
-จัดอบรมลูกเสือต้ านภัยยาเสพติด
10,869 โรงเรียน
ค่ ายศาสนธรรม (ประถม/ขยายโอกาส/
มัธยม/อาชีวะ 35,947แห่ ง)
กิจกรรมคลินิกครอบครัว
(บ้ านพักเด็กและครอบครัว
77 จังหวัด)
(กรมพัฒนาสังคมฯ)
กิจกรรมเสริมสร้ างครอบครั ว
เข้ มแข็ง
(สานักงานกิจการสตรีฯและ
สถาบันครอบครัว)
พัฒนาเครือข่ ายครูแกนนาต่ อต้ านยาเสพ
ติด (ประถม/ขยายโอกาส/มัธยม/อาชีวะ
35,947 แห่ ง)
จังหวัด
ประชาชนทั่วไป
สถานประกอบการ
ชุดรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด
แบบเคลื่อนที่ (Mobile Team)
(76 จังหวัด / 828 อาเภอ)
สร้ างภูมิค้ ุมกันฯ ผู้ใช้ แรงงาน
ในสถานประกอบการ โรงงาน
(ผู้ใช้ แรงงาน 1.2 ล้ านคน)
สร้ างมาตรฐานโรงงานป้องกันฯ
(2,000 แห่ ง)
(กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน)
รณรงค์ สร้ างความตระหนักใน
ปั ญหายาเสพติดและปรับ
เจตคติให้ โอกาสผู้เสพ/ผู้ติด
ที่กลับใจ (77 จังหวัด)
(ป.ป.ส)
To Be Number 1
9 หน่ วยงาน
โครงการ To be No. 1
ในสถานประกอบการ
(สป.แรงงาน)
ส่ งเสริ มการให้ โอกาสผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
(ป.ป.ส.)
สนับสนุนผ่ าน ศพส.จ.
ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่อควบคุมปั ญหายาเสพติด
แก้ ไขปั ญหาและเสริมสร้ างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ มแข็ง
วิเคราะห์ /สารวจ/จาแนกสถานะปั ญหา
ยาเสพติด
(81,898 แห่ ง) - ปค./อปท.
แก้ ไขปั ญหา/เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก
(8,150 แห่ งๆ) - ป.ป.ส./ปค.
กิจกรรม
1. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่ างยั่งยืน
2.. เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัตกิ าร
ประจาตาบลเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติด
ป.ป.ส.
กรมการปกครอง
ตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะ และพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ ฯ
(16,685 ชุมชน) - ป.ป.ส./พช.
ดารงสถานะและพัฒนาศักยภาพศูนย์
เรียนรู้ฯ (1,057 แห่ ง)
สร้ างศูนย์ เรียนรู้ฯ ระดับจังหวัด
(77 แห่ ง)
ประชาสัมพันธ์ อานวยการและ
บริหารจัดการ
ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
ต้ นกล้ ากองทุนแม่ ฯ ปี 2557
(1,638 แห่ ง) - พช./ป.ป.ส.
สร้ างต้ นกล้ ากองทุนแม่ ฯ ปี 2558
(928 แห่ ง) - พช./ป.ป.ส.
ป.ป.ส.
(ตัดโอนให้ พช.)
จังหวัด
จัดสภาพแวดล้ อมพืน้ ที่ภายในชุมชน
จัดระเบียบสังคม พืน้ ที่เสี่ยง
(77 จังหวัด / 928 อาเภอ/เขต)
(กรมการปกครอง/(สป.วธ.)
ดาเนินการตามกฎหมายต่ อ
ผู้ประกอบการ สถานบริการ
ทุกแห่ ง ที่ปล่ อยปละละเลย
(ร้ อยละ 100)
เสริมสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดี
ในชุมชน
(ทุกแห่ ง)
แผนงาน อปท.
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก
แผนงาน อปท.
กรมการปกครอง
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการอย่ างบูรณาการ
จัดโครงสร้ างกลไกใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด
- การจัดระบบโครงสร้ าง องค์ กร
ขับเคลื่อนงานยาเสพติด
พัฒนาระบบข้ อมูลปฏิบัตกิ าร
ยาเสพติด (War Room)
- การพัฒนาห้ องปฏิบัตกิ าร
ข้ อมูล (War Room) ในระดับ
ประเทศ ภาค และจังหวัด
- ระบบแจ้ งเตือนสถานการณ์ ฯ
พัฒนาระบบข้ อมูลวิชาการ โดย
เครือข่ ายสถาบันวิชาการ
- การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปบทเรียนการ
ดาเนินงาน
ด้ านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
พัฒนาระบบการรายงานผลการดาเนินงาน
การกากับติดตาม และการประเมินผล
- การพัฒนาระบบการรายงาน
- การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
- การประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด
บูรณาการแผนงานและ
งบประมาณด้ านยาเสพติด
- ตัง้ คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนแต่ ละ
ระดับ
- พัฒนาระบบโปรแกรมแผน-งบประมาณ
ปรั บปรุ งระบบการสร้ างแรงจูงใจและ
ขวัญกาลังใจให้ แก่ ผ้ ูปฏิบัตงิ าน
- การนาผลปกิบัตงิ านมาใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ
-การจัดสรรแบ่ งโควต้ าส่ วนกลางและระดับพืน้ ที่ให้ เป็ นธรรม
พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ ให้ เอือ้
ต่ อการดาเนินงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
- ร่ างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
ว่ าด้ วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์ สิน การยุตกิ ารตรวจสอบทรัพย์ สินและ
การคืนทรัพย์ สินที่ยดึ หรือายัดไว้ ช่ ัวคราว พ.ศ.
- ร่ างประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ว่ าด้ วยการนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ า
รั บการบาบัดฟื ้ นฟู
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี 2558
กรอบความคิด
1. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทัง้ ในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผูผ้ ่านการบาบัดรักษา เพื่อป้องกันการเสพติด้้า
2. การยกระดับการแก้ไขปั ญหายาเสพติดสู่ประชาคมอาเ้ียน
3. การแก้ไขปั ญหา ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริง
เป้าหมาย
1. ลดระดับปั ญหายาเสพติดในหมู่บา้ น/ชุมชนที่มีปัญหามาก จานวน 10,812 หมู่บา้ น/ชุมชน
2. จับกุมคดียาเสพติดเป็ นคดีขอ้ หาสาคัญไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20 ของทุกข้อหา
3. บาบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ิด รวม 270,000 คน และติดตามผูผ้ ่านการบาบัดรักษาทุกคน
4. สร้างภูมิคมุ ้ กันในเด็กและเยาวชนตัง้ แต่ปฐมวัย 1.6 ล้านคน / ระดับประถมศึกษา 3.8 ล้านคน
5. ป้องกันกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน 1.2 ล้านคน
6. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อมุ่งสู่การลดการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
การควบคุมตัวยาและ
ผูค้ า้ ยาเสพติด
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
การแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพ
ผูต้ ิดยาเสพติด
การป้องกันกลุ่มผูม้ ี
โอกาสเข้าไปกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
การเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมเพื่อควบคุม
ปั ญหายาเสพติด
การบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ
ตัวชี้วดั
1. ความพึงพอใจและความเชื่ อมัน่ ของประชาชนในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดสูงขึ้ น
2. ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่ องมาจากปั ญหายาเสพติดและปั ญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับยาเสพติดสูงขึ้น
3. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมลดลงและสามารถควบคุมได้
4. ผูก้ ระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดทัง้ ผูค้ า้ และผูเ้ สพ ถูกดาเนิ นการ อย่างเหมาะสมและลดจานวนลง
5. มีการจัดระบบข้อมูลติดตามผูผ้ ่านการบาบัดรักษาและส่งต่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.กระบวนการจัดทาเป้าหมาย
3.1หนังสือถึงมหาดไทย
3.2 หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด
3.2 หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด
จาแนกพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ระดับหมู่บา้ น/ชุมชน ปี 2558 ดังนี้
- ไม่มีปัญหา
47,976 ม./ช.
- น้อย
17,455 ม./ช.
- ปานกลาง
8,317 ม./ช.
- มาก
8,150 ม./ช.
รวมทัง้ สิ้น
81,898 ม./ช.
หมายเหตุ ข้อมูลจากฐานข้อมูลประเมินหมู่บา้ น/ชุมชน รอบที่2/2557
กรมการปกครอง โดยประมวลผลข้อมูล ณวันที่ 15 กันยายน 2557
3.3 เปรียบเทียบเป้าหมายแผน 58
เป้าหมาย
จังหวัดส่ง
เป้าหมายส่วนกลาง
นักเรียน ป.1-6
4,680,902 คน
4.8 ล้าน
สถานศึกษา
14,635 แห่ง
35,000 แห่ง
กลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
77,187 คน
-
หมู่บา้ นมีปัญหามาก
8,150 ม.ช.
10,812
สถานประกอบการ
13,718 แห่ง
-
ที่พกั อาศัยเชิงพาณิชย์
6,946 แห่ง
-
ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ ต
29,875 แห่ง
-
โรงงาน
10,021 แห่ง
1.2 ล้านคน
บาบัดรักษา
174,062 คน
250,000 – 270,000 คน
ติดตาม
167,751 คน
200,000 – 250,000 คน
ข้อหาสาคัญ
44,253 คดี
60,000 คดี
นักค้ารายสาคัญ
4,835 ราย
-
ยึดทรัพย์สิน
991 ล้านบาท
ปรับเป้าหมาย
BLO
39 แห่ง
21 แห่ง
3.4 การวิเคราะห์
โครงการ 1 จังหวัด1อาเภอนาร่องแก้ไขปั ญหายาเสพติดปี 2558
มาตรการการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
1. เน้นการดาเนิ นงานด้านการข่าว
2. เน้นการดาเนิ นงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
3. เน้นการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. เน้นการติดตามและให้ความช่วยเหลือผูผ้ ่านการบาบัดฟื้ นฟู
5. เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บา้ น/ชุมชนอย่างยัง่ ยื น
6. เน้นให้ชุดปฏิบตั ิการ Mobile Team ที่มีอยู่แล้วลงพื้นที่ทาประชาคมค้นหา
ผูเ้ สพ/ผูต้ ิด เพื่อนาไปบาบัดรักษาพร้อมๆกับให้ความรูโ้ ทษภัยยาเสพติด
โครงการ 1 จังหวัด 1 อาเภอนาร่องแก้ไขปั ญหายาเสพติดปี 2558
คุณสมบัติ/ตัวชี้วดั ศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน
1. มีสถานที่เพื่อดาเนิ นกิจกรรมของศูนย์ โดยสามารถรองรับผูม้ าศึกษาดูงาน และประกอบการ
เรียนรู ้
2. มีการรวบรวมจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลความรูแ้ ละมีความคล่องตัวในการนาไปใช้
ประโยชน์
3. มีกิจกรรมเด่นที่บ่งบอกถึงการใช้ทุนของชุมชน(ทัง้ ทุนที่เป็ นเงินและไม่ใช่เงินเช่น ทุนทาง
วัฒนธรรม สังคม)
4. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพึ่งพาตนเอง ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
5. มีกิจกรรมการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ม่งุ ถึงการกระตุน้ ให้ผไู ้ ด้รบั การถ่ายทอด
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดการขับเคลื่ อนงานในพื้นที่
6. การจัดเตรียมเป็ นหน่ วยประสานและบูรณาการการทางาน
7. การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรียนรูก้ บั ชุมชน
8. พัฒนาศักยภาพวิทยากรประจาศูนย์
9. มีการประเมินผลจากการสารวจข้อมูล ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าศึกษาดูงาน ถึงประโยชน์ที่ได้รบั
จากศูนย์การเรียนรูแ้ ละมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพการดาเนิ นการของศูนย์
โครงการ 1 จังหวัด 1อาเภอนาร่องแก้ไขปั ญหายาเสพติดปี 2558
สานักงาน ปปส.ภาค 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จังหวัด
ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สิงห์บุรี
สระบุรี
สมุทรปราการ
อ่างทอง
อาเภอ
เนิ นขาม
บางบัวทอง
คลองหลวง
เสนา
ชัยบาดาล
บางระจัน
บ้านหมอ
เมืองสมุทรปราการ
เมืองอ่างทอง
สานักงาน ปปส.ภาค 2
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
จันทบุรี
เมืองจันทบุรี
2
ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม
3
ชลบุรี
บางละมุง
4
ตราด
เมืองตราด
5
นครนายก
องครักษ์
6
ปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
7
ระยอง
แกลง
8
สระแก้ว
เขาฉกรรจ์
สานักงาน ปปส.ภาค 3
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
ชัยภูมิ
บาเหน็ จณรงค์
2
นครราชสีมา
ปากช่อง
3
บุรีรมั ย์
เมืองบุรีรมั ย์
4
ยโสธร
เมืองยโสธร
5
ศรีสะเกษ
กันทรลักษณ์
6
สุรินทร์
เมืองสุรินทร์
7
อานาจเจริญ
ปทุมราชวงศา
8
อุบลราชธานี
สิรินธร
สานักงาน ปปส.ภาค 4
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
จังหวัด
กาฬสินธุ ์
ขอนแก่น
นครพนม
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
อาเภอ
ยางตลาด
ชุมแพ
ท่าอุเทน
เมืองบึงกาฬ
กันทรวิชยั
เมืองมุกดาหาร
โพนทอง
ภูเรือ
คาตากล้า
ศรีเชียงใหม่
สุวรรณคูหา
กุดจับ
สานักงาน ปปส.ภาค 5
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
เชียงใหม่
สารภี
2
เชียงราย
แม่สาย
3
น่ าน
เวียงสา
4
แพร่
เด่นชัย
5
พะเยา
เมืองพะเยา
6
แม่ฮ่องสอน
ปางมะผ้า
7
ลาปาง
งาว
8
ลาพูน
บ้านธิ
สานักงาน ปปส.ภาค 6
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จังหวัด
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อาเภอ
ไทรงาม
วังเจ้า
บรรพตพิสยั
ตะพานหิน
บางกระทุ่ม
ชนแดน
เมืองสุโขทัย
พิชยั
บ้านไร่
สานักงาน ปปส.ภาค 7
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
2
นครปฐม
กาแพงแสน
3
ราชบุรี
โพธาราม
4
เพชรบุรี
แก่งกระจาน
5
ประจวบคีรีขนั ธ์
บางสะพานน้อย
6
สุพรรณบุรี
อู่ทอง
7
สมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม
8
สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
สานักงาน ปปส.ภาค 8
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
กระบี่
เมืองกระบี่
2
ชุมพร
เมืองชุมพร
3
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
4
พังงา
ตะกัว่ ป่ า
5
ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
6
ระนอง
กระบุรี
7
สุราษฎร์ธานี
บ้านตาขุน
สานักงาน ปปส.ภาค 9
ลาดับที่
จังหวัด
อาเภอ
1
สงขลา
จะนะ
2
ตรัง
ปะเหลียน
3
สตูล
ละงู
4
พัทลุง
ควบขนุน
5
ยะลา
เมืองยะลา
6
ปั ตตานี
โคกโพธิ์
7
นราธิวาส
สุไหงโก-ลก
4. การจัดสรรงบประมาณ
4.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด
ด้านป้องกัน
ด้านปราบปราม


จัดสรรให้จงั หวัด (200 ล้านบาท)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 / 4 และ 5
 เป้าหมายเยาวชนปฐมวัย
 เป้าหมายเยาวชนในโรงเรียน
 เป้าหมายเยาวชนนอกโรงเรียน
 เป้าหมายอาเภอนาร่อง
 เป้าหมายด้านบาบัด (ค่าย)
 เป้าหมายหมู่บา้ น/ชุมชน
(มีปัญหา)
 หมู่บา้ นกองทุนแม่
 งบบริหารจัดการ ศอ.ปส.จ./
ศอ.ปส.อ.
จัดสรรให้จงั หวัด (100 ล้าน)
 ยุทธศาสตร์ 1 และ 2
 งบสนับสนุ นการสื บสวนทางการเงิน
ปราบปรามเครือข่ายการค้า
 การสกัดกัน
้ ยาเสพติดชายแดนและ
ตอนในของสถานี ตารวจภูธรในพื้นที่
เป้าหมายของจังหวัด
 งบค่าตรวจพิสจ
ู น์ (ยืนยันผล)
 งบบริหารจัดการ ภ.จว.
 BLO
4.2 กรอบการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (ป้องกัน/ด้าน จชต. และวิชาการ)
ด้านป้องกัน (ได้รบั 214 ล้านบาท)
ด้าน จชต. และวิชาการ
 อยู่ระหว่างยกร่างกรอบนโยบาย

ปี 2558-2559
 เป้าหมายหมู่บา้ น ชุมชนมี ปัญหา
มาก/ปานกลาง
 กองทุนแม่ของแผ่นดิ น
 เป้าหมายเยาวชนในโรงเรี ยน
 เป้าหมายเยาวชนนอกโรงเรี ยน
 ช่วยเหลื อผูผ
้ ่านการบาบัด
 งบบริ หารจัดการ

จชต. 20 ล้าน
วิชาการ 3 ล้านบาท
5. ปฏิทินการจัดทาแผนฯ
5.1 เดือนสิงหาคม 2557
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวบรวมข้อมูลเป้าหมายจังหวัดปี 58
17
18
24
25
19
20
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดสรรงบให้หน่วย
ประชุม
เตรียมการ
ชี้แจงงบ ยธ.
26
27
21
22
23
28
29
30
ชี้แจงงบ
กมธ. สภา
ประชุมดูร่าง
แผน 5 ปี
5.2 เดือนกันยายน 2557
อาทิตย์
7
จันทร์
อังคาร
พุธ
1
2
3
8
9 ญชี้แจงแผนปี 5810
มท.เชิ
ให้ ศพส.จ.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
4
5
6
11
12
13
ประชาพิจารณ์แผน 5 ปี
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
มท.เชิญชี้แจง
แผนปี 58 ให้
อาเภอ
28
29
30
จัดสรรงบให้
จังหวัด
ตค.57ชี้ แจงแผน 5 ปี และแผน 58
หน่ วยนอกและจังหวัด (1-2 วัน)
แนวทางการบูรณาการแผนปี 2558
ประสาน ศพส.
มท.รวบรวม
เป้าหมาย
จังหวัดจัดส่ง
เป้าหมายปี
58 ให้ สยศ.
ตรวจสอบ
จัดส่ง
เป้าหมายให้
ภาคตรวจสอบ
กับจังหวัด
อีกครัง้
ประชุม
อนุกรรม
การบูรณาการ
แผน
(15 ก.ย.57)
นาเสนอกรอบ
ยุทธศาสตร์ปี
58 ต่อ
พลเอกไพบูลย์
จัดทาคาสัง่ ใน
การจัดทาแผน
ปี 2558
ประชุมชี้แจง
แผนหน่วย
นอก (29
ก.ย.57)
สนง.ปปส.
รวบรวมแผน
ของแต่ละ
หน่วยงาน
แจ้งกรอบการ
จัดสรรงบให้
ปปส.ทราบ
แจ้งวงเงินให้
จังหวัดทราบ
หน่วย
ส่วนกลางและ
จังหวัด จัดส่ง
แผนให้ ปปส.
บันทึกลงระบบ
โปรแกรม
หน่วย
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์
ดาเนิ นการ
ตามแผน

similar documents