Een leven lang inzetbaar

Report
Een leven lang inzetbaar:
preventie en amplitie?
Annet de Lange
Inhoud
1.
2.
3.
4.
Achtergrond duurzame inzetbaarheid
Aanleiding onderzoek en eerste resultaten
Preventie via de Brain Aging Monitor?
Vragen?
2
1. Achtergrond duurzame inzetbaarheid
3
Kosten Verzuim: ruim 12,6 miljard euro kosten
•1%
minder verzuim: 2,6 miljard euro bezuinigen
•1%
beter inzetbaar: 6 miljard euro bezuinigen
Wat is Duurzame Inzetbaarheid?
DUURZAME INZETBAARHEID (Van der Klink et al., 2011)



Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden,
kennis en competenties op peil te houden en daarmee de opties voor
(huidig en toekomstig) werk open te houden.
Werkgever: voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich
binnen het werk kan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan
inzetten.
Overheid: met regelgeving en flankerend beleid deze processen
faciliteren
Sociaal Economische Raad (SER; 2009): Vitaliteit, werkvermogen en
employability.
Brouwer, De Lange, Van der Mei, Wessels, Bültmann, Van der Heijden, Van der Klink (2012),
rapport Instituut Gak: www.handreikingdi.nl
De Lange, A. H., Van der Heijden, B. I. J. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid op het werk: van
5
best practice, interventie tot integrale benadering. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet
Duurzame inzetbaarheid:
NU en in de Toekomst
Ontwikkelingen
in motivatie,
competenties,
gezondheid
Ontwikkelingen
in type, inhoud
en vormgeving
van werk en
ook
duurzaamheid
van werk
Betekenisvolle HR bundels
(De Lange, Kooij et al., 2014)
Ontwikkel
Behoud
Benut
Ontzie
•
•
•
•
•
•
•
•
Training
Continue
ontwikkeling
in de functie
Promotie
•
•
•
•
•
Ergonomische
aanpassingen
Flexibele
arbeidsvoorwaarden
Prestatiebeloning
Werkweek van 4x9
Ehealth (health
check, leefstijl
programma)
Fietsregeling
•
•
Taakverrijking
Participatie in
besluitvorming
Horizontale baan
verandering
Tweede loopbaan
•
•
•
•
Extra verlof
Sabbatical
pensioen
Prepensioen
Demotie
Vrijstelling van
overwerk
Parttime
werken/deeltijdpensioen
Functies van HRM
HR Bundels
Onderliggende
functie
Doel: duurzame
inzetbaarheid
Behoud HR
praktijken
Ontzie HR
praktijken
Ontwikkel en
Benut
praktijken
Stabiliseren en
voorkomen
(preventie)
Herstellen
(curatie)
Vernieuwen of
verbeteren
(amplitie)
Blijvende fit
tussen Persoon
en Omgeving
8
2. Aanleiding onderzoek en eerste resultaten
9
Aanleiding, doel, onderzoeksvraag



Ambitie HAN
Betekenis DI voor medewerkers en organisatie duiden
Onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
effectief richting, inhoud en structuur (in termen van HRM
beleid) geven aan duurzame inzetbaarheid (en ontwikkeling)
van haar medewerkers die toegevoegde waarde heeft voor
de groei van de organisatie richting een University of Applied
Sciences?
10
11
Model
Motivatie om te leren
Werkbeleving
Leervoorkeuren
Zelfwerkzaamheid (self efficacy)
Cognitie vermogen
Tech. capaciteiten
BRAV(O)
12
Voorbeeld deelvragen
1. Wat is de relatie tussen HRM praktijken of instrumenten en
het werkvermogen van HAN medewerkers?
2. Wat is vanuit HR analytisch perspectief een geschikt HRM
beleid voor de HAN om het werkvermogen van
medewerkers te optimaliseren?
13
Globale onderzoeksresultaten:
demografische kenmerken respondenten (1)
Categorie
Ntotaal
% van
totaal
Nvalid
Man
1279
538 (38%)
42,1
Vrouw
1849
879 (62%)
47,5
Totaal
3128
1417
45,3
Categorie
Ntotaal
% van
totaal
Nvalid
Arbeidsovereenkomst voor onb. tijd
2603
1207 (85%)
46,4
Arbeidsovereenkomst voor bep. tijd
525
210 (15%)
40,0
3128
1417
Totaal
14
Betekenisvolle HR bundels
(De Lange, Kooij, van der Heijden, 2014)
Ontwikkel
•
•
•
Training
Continue
ontwikkeling in
de functie
Promotie
Behoud
•
•
•
•
•
•
Ergonomische
aanpassingen
Flexibele
arbeidsvoorwaarden
Prestatiebeloning
Werkweek van 4x9
Ehealth (health
check, leefstijl
programma)
Fietsregeling
Benut
•
•
•
•
Taakverrijking
Participatie in
besluitvorming
Horizontale
baanverandering
Tweede loopbaan
Ontzie
•
•
•
•
•
•
Extra verlof
Sabbatical/
pensioen
Prepensioen
Demotie
Vrijstelling van
overwerk
Parttime
werken/deeltijdpensioen
Gemiddeld % HAN-medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de betreffende HR bundel in 2013
26,5%
14,8%
15,8%
16,4%
15
Functies van HRM
HR Bundels
Onderliggende
functie
Doel: duurzame
inzetbaarheid
Behoud HR
praktijken
Ontzie HR
praktijken
Ontwikkel en
Benut
praktijken
Stabiliseren en
voorkomen
(preventie)
Herstellen
(curatie)
Vernieuwen of
verbeteren
(amplitie)
Blijvende fit
tussen Persoon
en Omgeving
Veel gebruik
(60% van top 10)
en tevredenheid
onder HAN
medewerkers
16
3. Preventie via de Brain Aging Monitor?
17
Hoe gezond?
Leefstijlgebied Gezonde norm
Gewicht
Een BMI tussen 20 en 25
is gezond.
Situatie in Nederland
Van de Nederlanders van 20 jaar en
ouder heeft:
– 51,8% een BMI onder of gelijk
aan 25
– 36,8% matig overgewicht (BMI
26-30)
– 11,4% zwaar overgewicht (BMI
boven 30).
– 40-35% (35 en 64 jaar) oud
voldoet niet aan de NNGB;
Bewegen1
NNGB2
Voeding
Er bestaan verschillende
belangrijke
voedingsnormen
bijvoorbeeld:
– twee stuks fruit per dag
– Ongeveer 83,5% van de
Nederlanders tussen 31 en 69 jaar
oud voldoet NIET aan de fruitnorm.
– Ongeveer 89% van de
Nederlanders tussen 31 en 69 jaar
oud voldoet NIET aan de
groentenorm.
Roken4
Niet roken
25% van de Nederlanders van 15
jaar en ouder rookt.
Preventie ehealth
(Aalbers & De Lange, 2013)?
Roken
Alcohol
Slaap
Gezonde
voeding
Voldoende
beweging
Hersen
veroudering
Ontspanning
Cognitief functioneren verwijst naar alle processen
om kennisverwerving mogelijk te maken; zoals het
kunnen waar nemen, herkennen of begrijpen
Prevalentie?
Waarom zelfmanagement?
Zelfmanagement nodig?
Algemene gezondheid:
90.2% van de deelnemers beschouwt zijn eigen gezondheid als
goed of beter dan goed.
Geheugen:
17.3% van de deelnemers meldt over de laatste 12
maanden een achteruitgang van het geheugen.
Zorgen om dementie:
15.6% van de deelnemers maakt zich een klein beetje
zorgen om dement te worden.
0.7% maakt zich veel zorgen om dement te worden.
0.5% maakt zich zeer veel zorgen dement te worden
Bewegen?



Bewegen heeft veel positieve gevolgen in termen van welzijn
en cognitief functioneren
Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB),
moeten werknemers minimaal 5x per week dagelijks een half
uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit
(bijvoorbeeld 5 km stevig wandelen) verrichten om gezond te
bewegen (Hildebrandt et al., 2010).
Uit recente trends blijkt echter dat steeds ouderen minder goed
voldoen aan deze norm in vergelijking tot jongeren (Hildebrandt
et al., 2010).
Meten van cognitief functioneren
Brain Aging Monitor
(2014: English, 2015: French)
• 2759 geregistreerde gebruikers, 819
uitgevallen
•
21.128 ingevulde vragenlijsten
2.488 doelstellingen succesvol bereikt
(stress management, sporten, voeding,
slaap, alcohol consumptie)
•
nieuwe Leer-werkplaats
De leer-werkplaats is een samenwerking tussen de Zorgalliantie van de HAN en
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (wzw.nl). De vraag die in de leerwerkplaats “Preventie HRM via online leefstijl bevordering” centraal staat is:
Wat zijn de ontwerp criteria of randvoorwaarden voor eHealth programma’s, en de
implementatie van deze programma’s binnen HRM beleid om return-on-investment voor
zowel werknemers als werkgevers te realiseren? Hierbij ligt de nadruk op het reeds
wetenschappelijk ontwikkelde eHealth programma de Brain Aging Monitor van het
Radboudumc.
Pagina 28
Wat gaan wij doen?
1.
Bijeen komen in een kleinere groep (7-8
vertegenwoordigers van zorginstellingen, 2
lectoren en Teun Aalbers) + Pieternel
2
Eerst bij de HAN, vervolgens op locatie bij u voor
kijkje in de HR keuken (gezondheidsbeleid)
3
U mag gratis gebruik gaan maken van de BAM
(gebruikersgroep medewerkers selecteren)
4
Ervaringen uitwisselen en aandacht besteden aan
de volgende vragen
<Titel van de presentatie>
Preventie HRM: via leefstijl bevordering?
1. Welke leefstijl of ehealth programma’s zijn beschikbaar?
2. Indien u wilt werken met de BAM: Wat is een geschikt ontwerp (in termen van
bijvoorbeeld: online en offline elementen, borging binnen HRM,
gebruisgemak, interface en communicatie, beloningen, etc.) om effectief
gebruik van medewerkers te realiseren?
3. Is implementatie van de BAM in bestaand HRM beleid mogelijk?
4. Wat zijn belangrijke stappen om te nemen in de doorontwikkeling van de BAM
door en voor werknemers (in samenwerking met Radboudumc Teun Aalbers)
5. Hoe ziet een kosten-effectiviteit analyse van eHealth interventies zoals de
BAM binnen uw eigen bedrijf eruit?
6. Innovatie in eHealth: Is de ontwikkeling van mobiel applicaties als
ondersteuning voor web-based eHealth programma’s als de BAM nodig of
overbodig? En kan Quantified Self data bijdragen?
4. Vragen?
31
Samenvattend
1.
2.
3.
4.
Achtergrond duurzame inzetbaarheid
Aanleiding onderzoek en eerste resultaten
Preventie via de Brain Aging Monitor?
Vragen?
Vragen of info: [email protected]
32

similar documents