Timofejeva-Razanskas

Report
MASAŽO PASLAUGŲ
PASIŪLA, PAKLAUSA IR PRIEINAMUMAS
UTENOS MIESTE
DARBO AUTORIAI:
GINTARAS RAŽANSKAS
VIKTORIJA TIMOFEJEVA
UTENOS KOLEGIJA KT-09 GRUPĖS STUDENTAI
DARBO VADOVĖ:
ZITA ZAJANČKAUSKIENĖ, UTENOS KOLEGIJOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR
SOCIALINĖS RŪPYBOS FAKULTETO DOCENTĖ
TEMOS AKTUALUMAS

PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS ĮVAIRAUS TIPO VISUOMENĖSE
VISUOMET BUVO, YRA IR REIK MANYTI, KAD BUS
DISKUTUOTINAS IR AKTUALUS KLAUSIMAS.

VYKSTANT SVEIKATOS REFORMAI, LIETUVOJE SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS, TAIP PAT YRA
AKTUALI KAIP SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ SRITIS.

KADANGI MASAŽO PASLAUGOS - VIENA IŠ SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, VADINASI GALIMA DARYTI IŠVADĄ,
KAD IR MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS - TAIP PAT
AKTUALUS KLAUSIMAS NE TIK ESAMIEMS IR POTENCIALIEMS
MASAŽO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS, BET TAIP PAT IR
MASAŽO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS.
TEMOS AKTUALUMAS

ATSIŽVELGIANT Į PASAULINIO MASTO SENĖJIMO PROBLEMĄ
IR TAI, KAD 2012 METAI PASKELBTI EUROPOS VYRESNIŲ
ŽMONIŲ AKTYVUMO IR KARTŲ SOLIDARUMO METAIS, TAI
PROGA MUMS VISIEMS PAMĄSTYTI, KOKIAS GALIMYBES
ATVERIA ILGESNIO GYVENIMO PERSPEKTYVA.

JUK PAGYVENĘ ŽMONĖS GALI BŪTI NE TIK SVEIKI IR
LAIMINGI, BET IR ITIN AKTYVŪS VISUOMENĖS NARIAI.
NORIMA, KAD ŠIAIS METAIS KUO DAUGIAU ŽMONIŲ ATRASTŲ
SENATVĖS DŽIAUGSMĄ. MOKSLININKAI TEIGIA, KAD
VISUOMENĖS, VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PAGALBA MŪSŲ SENJORAI TAPTŲ
DRĄSESNI, AKTYVESNI, LAIMINGESNI.
TEMOS AKTUALUMAS

VADOVAUJANTIS ŠIAIS TIKSLAIS IR SIEKIAIS, TO SIEKSIME IR
MES - UTENOS KOLEGIJOS KINEZITERAPIJOS STUDIJŲ
PROGRAMOS STUDENTAI PRISIDĖTI PRIE ŠIO RAGINIMO
SVARIU INDELIU, TEIKIANT UTENOS MIESTO BENDRUOMENEI
– YPAČ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS NEMOKAMAS MASAŽO
PASLAUGAS, PROFESINĖS PRAKTIKOS METU KOLEGIJOS
MOKYMO BAZĖJE.

JEIGU BUS TYRIMO METU NUSTATYTAS POREIKIS, TAI BUS
TEIKIAMOS IR MOBILIOS MASAŽO PASLAUGOS Į NAMUS,
PAGYVENUSIEMS AR TURINTIEMS VIENOKIĄ IR KITOKIĄ
NEGALIĄ, ŽMONĖMS.
TEMOS AKTUALUMAS

PRAKTIKOS VIETŲ PLĖTRA - PRAKTIKA MOKYMO BAZĖJE IR
NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IDĖJA UTENOS KOLEGIJOJE
BUVO PRADĖTA ĮGYVENDINTI JAU PRAEITAIS 2010/2011 M.M.

BUSIMIEJI KINEZITERAPEUTAI, STEBIMI IR KONSULTUOJAMI
PROFESIONALAUS MASAŽO SPECIALISTO (DĖSTYTOJO), ATLIKO
PROFESINĘ PRAKTIKĄ MOKYMO BAZĖJE IR TEIKĖ
NEMOKAMAS MASAŽO PASLAUGAS MIESTO BENDRUOMENEI.

TEIKIANT PASLAUGAS PIRMIAUSIA BUVO ORIENTUOJAMASI Į
ŽEMO SOCIALINIO STATUSO ŽMONIŲ GRUPIŲ SVEIKATOS
KOKYBĖS GERINIMĄ.

ŠIAIS METAIS PRIORITETINE TVARKA BUS TEIKIAMOS MASAŽO
PASLAUGOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS, SIEKIANT
EUROPOS SIEKIO - SVEIKO SENĖJIMO.
TEMOS AKTUALUMAS

PAGRINDINĖ DARBO REIKŠMĖ TA, KAD PASTARUOJU METU DAUG
DISKUTUOJAMA PASLAUGŲ, YPATINGAI MEDICINOS SRITYJE,
KOKYBĖS TEMA. KADANGI PASLAUGŲ TEMA LIETUVOJE YRA
GAN AKTUALI, O MOKSLINIŲ DARBŲ SUSIJUSIŲ SU MASAŽO
PASLAUGOMIS ATLIKTA LABAI NEDAUG, TAD ŠIS DARBAS
TURĖTŲ TAPTI SAVOTIŠKU ĮNAŠU Į SVEIKATOS APSAUGOS
PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMĄ.

PRAKTINĖ ŠIO DARBO REIKŠMĖ - ATLIKTO TYRIMO REZULTATAI
BUS IŠANALIZUOTI, SUSISTEMINTI IR PRITAIKYTI AKADEMINIU
LYGMENIU T. Y. GERINANT ATLIEKAMŲ PRAKTIKŲ PASIŪLĄ,
PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ MOKYMO BAZĖJE.
TYRIMO TIKSLAS:
IŠANALIZUOTI MASAŽO PASLAUGŲ
PASIŪLĄ, PAKLAUSĄ IR ĮVERTINTI
PRIEINAMUMĄ UTENOS MIESTO
GYVENTOJŲ POŽIŪRIU
UŽDAVINIAI
1.
APTARTI MASAŽO PASLAUGŲ SAMPRATĄ BEI
MASAŽO POVEIKĮ ŽMOGAUS ORGANIZMUI.
2.
ĮVERTINTI MASAŽO PASLAUGŲ PASIŪLĄ IR
PAKLAUSĄ GYVENTOJŲ POŽIŪRIU.
3.
NUSTATYTI MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ
IR JĮ SĄLYGOJANČIUS VEIKSNIUS
TYRIMO OBJEKTAS:
MASAŽO PASLAUGOS
TYRIMO METODAI:



MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ.
ANKETINĖ APKLAUSA.
STATISTINĖ ANKETINĖS APKLAUSOS
DUOMENŲ ANALIZĖ.
1. MASAŽAS, PASLAUGOS SAMPRATA

MASAŽAS YRA VIENAS IŠ PASYVIOSIOS KINEZITERAPIJOS
METODŲ. TAI SPECIALI, MOKSLIŠKAI PAGRĮSTA, DOZUOTA,
MECHANINIO IR REFLEKSINIO POVEIKIO ŽMOGAUS
ORGANIZMUI PRIEMONIŲ VISUMA.

PASLAUGA YRA NEAPČIUOPIAMA. MASAŽO PASLAUGŲ
KOKYBĖ IŠ ESMĖS YRA NEPASTOVI /NEAIŠKI/ NEAPIBRĖŽTA.

ANALIZUOJANT MOKSLINĘ LITERATŪRĄ PASTEBĖTA, KAD
AUTORIŲ NUOMONĖS IŠSISKIRIA, TODĖL APIBENDRINANT
GALIMA TEIGTI, KAD PASLAUGA YRA PROCESAS, KAI VYKSTA
VARTOTOJO IR PERSONALO SĄVEIKA IR TO PROCESO TIKSLAS
YRA PATENKINTI PASLAUGOS VARTOTOJO POREIKIUS BEI
PADĖTI JAM ĮVEIKTI TAM TIKRUS IŠKILUSIUS SUNKUMUS.
2. MASAŽO PASLAUGŲ PASIŪLOS IR PAKLAUSOS YPATUMAI

MASAŽO PASLAUGŲ PAKLAUSA - ŠIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ
NORO ĮSIGYTI ŠIAS PASLAUGAS GREITIS.

MASAŽO PASLAUGŲ PAKLAUSĄ LEMIA DU FAKTORIAI MASAŽO PASLAUGŲ POREIKIS IR GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIAS
PASLAUGAS.

LIETUVOJE GALIMYBĘ ĮSIGYTI MASAŽO PASLAUGAS SIŪLO
LIGONINĖS, PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS,
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAI AR CENTRAI
BEI PRIVATŪS SVEIKATINGUMO CENTRAI, INDIVIDUALIOS
VEIKLOS MASAŽO KABINETAI. NERETAI MASAŽO PASLAUGAS
SIŪLO IR PAVIENIAI MASAŽO SPECIALISTAI, ŠIAS PASLAUGAS
KLIENTUI ATLIKDAMI SAVO ARBA JO NAMUOSE.
3. MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI

ĮVAIRŪS AUTORIAI SKIRTINGAI APIBRĖŽIA PASLAUGŲ
PRIEINAMUMĄ SĄLYGOJANČIUS VEIKSNIUS.

REMIANTIS J. KAIRIO IR R. GUREVIČIAUS (2000) NUOMONE,
PAGRINDINIS RODIKLIS, RODANTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ - T.Y. PER KIEK LAIKO PACIENTAS
GALI PATEKTI PAS GYDYTOJĄ, ATLIKTI PROCEDŪRAS IR KT.
REMIANTIS ŠIUO APIBRĖŽIMU GALIMA SUFORMULUOTI IR
MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO SĄVOKĄ. TAIGI, MASAŽO
PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS - TAI RODIKLIS, RODANTIS PER
KIEK LAIKO PACIENTAS GALI PATEKTI PAS MASAŽO
SPECIALISTĄ, ATLIKTI REIKIAMAS PROCEDŪRAS IR KT.
TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS
TYRIMAS BUVO ATLIKTAS:





2012 M. 02 – 03 MĖN.
ANKETINĖS APKLAUSOS INSTRUMENTAS – ANKETA.
TYRIMŲ ERDVĖ – UTENOS MIESTAS.
RESPONDENTAI – UTENOS MIESTO GYVENTOJAI.
APKLAUSTA 240 RESPONDENTŲ. IŠ JŲ 38 VYRAI (16
PROC.) IR 202 MOTERYS, TAI SUDARO 84 PROC., NUO
BENDRO APKLAUSTŲJŲ SKAIČIAUS.
APKLAUSTŲJŲ AMŽIUS NUO 18 IKI 60 M. IR
DAUGIAU.
BENDRIEJI DUOMENYS APIE DALYVAVUSIUS APKLAUSOJE
DEMOGRAFINĖ CHARAKTERISTIKA
ATSAKYMAI(proc.)
VYRAI
16,0
MOTERYS
84,0
NEBAIGTAS VIDURINIS/SPECIALUSIS
20,0
VIDURINIS
34,0
AUKŠTESNYSIS
32,0
AUKŠTASIS
14,0
IKI 700 LT.
22,0
701-1000 LT.
35,0
1001 – 1500 LT.
23,0
VIRŠ 1500 LT.
20,0
RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL JŲ NAUDOJIMĄSI SKIRTINGOMIS
MASAŽO PASLAUGŲ RŪŠIMIS BEI PASLAUGŲ INTENSYVUMĄ (PROC.)
MASAŽO
RŪŠYS
1 KARTĄ PER 2
METUS(N=78)
DAUGIAU NEI1 KARTĄ PER 2
METUS(N=26)
VIEŠAS
SEKTORIUS
PRIVATUS
SEKTORIUS
VIEŠAS
SEKTORIUS
PRIVATUS
SEKTORIUS
GYDOMASIS
MASAŽAS
38,0
11,0
16,0
5,0
HIGIENINIS
MASAŽAS
4,0
-
-
-
KOSMETINIS
MASAŽAS
-
8,0
-
2,0
ATPALAIDUO
JAMASIS
MASAŽAS
4,0
10,0
-
2,0
MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI
VEIKSNIAI
LABAI SVARBŪS (proc.)
Paslaugų teikimo vieta
51,0
Personalo kvalifikacija
99,0
Darbo režimas
83,0
Naudojama įranga
66,0
Paslaugų teikimo infrastruktūra
67,0
Telekomunikacinių paslaugų kokybė
78,0
Parkavimas
49,0
Personalo elgsena paslaugos metu
95,0
Paslaugų suteikimo kokybė
97,0
Patraukli paslaugos kaina
97,0
Pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis
96,0
RESPONDENTŲ NUOMONĖS, AR NORĖTŲ ĮSIGYTI NEMOKAMĄ MASAŽO PASLAUGĄ,
TEIKIAMĄ UTENOS KOLEGIJOS STUDENTŲ
TEIGINIAI
ATSAKYMAI(proc.)
TAIP, NORĖČIAU
53,0
NESVARBU IŠSILAVINIMAS, SVARBU,
KAD GEBĖTŲ GERAI ATLIKTI
17,0
NE, NES TURIU NUOLATINĮ
MASAŽUOTOJĄ
17,0
NETURIU NUOMONĖS
12,0
KITA
3,0
1 IŠVADA:




MASAŽAS YRA VIENAS IŠ PASYVIOSIOS
KINEZITERAPIJOS METODŲ.
TAI SPECIALI, MOKSLIŠKAI PAGRĮSTA, DOZUOTA,
MECHANINIO IR REFLEKSINIO POVEIKIO ŽMOGAUS
ORGANIZMUI PRIEMONIŲ VISUMA.
BEVEIK NEABEJOJAMA, KAD GYVENTOJŲ
SENĖJIMAS IR JO KELIAMI IŠŠŪKIAI SVEIKATOS
PRIEŽIŪRAI, ATEITYJE IŠŠAUKS RYŠKŲ SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS POREIKIO DIDĖJIMĄ,
TAME TARPE IR MASAŽO PASLAUGOMS.
JŲ ĮSIGIJIMO EFEKTYVUS PRIEINAMUMAS
REIKIAMU METU GALĖTŲ PADĖTI SUMAŽINTI NE
TIK ĮPRASTUS PACIENTŲ NEGALAVIMUS, BET IR
UŽKIRSTI KELIĄ POTENCIALIOMS BŪSIMOMS
PACIENTŲ LIGOMS.
2 IŠVADA:




UTENOS MIESTE PASIŪLA ĮSTAIGŲ, KURIOSE
GALIMA ĮSIGYTI MASAŽO PASLAUGAS YRA
PAKANKAMA.
MASAŽO PASLAUGOMIS DAŽNIAU NAUDOJAMASI
VIEŠAME, NEI PRIVAČIAME SEKTORIUJE.
PASLAUGOS PAKLAUSIOS TODĖL, KAD
NEMOKAMOS.
MASAŽO PASLAUGŲ PAKLAUSĄ NULEMIA NE TIK
IŠTEKLIAI, TECHNINĖS GALIMYBĖS (TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ ĮVAIROVĖ, MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ
LYGIS, MEDICINOS ĮRANGOS GALIMYBĖS), BET IR
LANKSTUS ŠIUOLAIKINĖS VADYBOS PRINCIPŲ
PRITAIKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
DARBO ORGANIZAVIME.
APIBENDRINANT GALIMA DARYTI IŠVADĄ, KAD
MASAŽO PASLAUGŲ PAKLAUSĄ, KAIP IR BET KOKIŲ
KITŲ VARTOTOJAMS SIŪLOMŲ PASLAUGŲ
PAKLAUSĄ, REIKIA SUGEBĖTI SUVALDYTI.
3 IŠVADA:

PAŽYMĖTINA, KAD VISI MASAŽO PASLAUGŲ
PRIEINAMUMĄ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI
RESPONDENTAMS BUVO PAKANKAMAI SVARBŪS.

DIDŽIOJI DAUGUMA RESPONDENTŲ MASAŽO
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ KAIP SVARBIU
SĄLYGOJANČIU VEIKSNIU, AKCENTAVO
PATRAUKLIĄ PASLAUGOS KAINĄ IR PASLAUGŲ
SUTEIKIMO KOKYBĘ. PASITENKINIMAS
SUTEIKTOMIS MASAŽO PASLAUGOMIS, PRIKLAUSO
VEIKSNIUI - PERSONALO KVALIFIKACIJAI IR
PERSONALO ELGSENAI PASLAUGOS TEIKIMO METU.
3 IŠVADA:

DIDŽIOSIOS DAUGUMOS RESPONDENTŲ NUOMONE,
JUOS LABAI TENKINTŲ NEMOKAMOS MASAŽO
PASLAUGOS, NORS JAS TEIKS IR NEDIPLOMUOTI
SPECIALISTAI – UTENOS KOLEGIJOS STUDENTAI,
PROFESINĖS PRAKTIKOS METU MOKYMO BAZĖJE.

GAUTI STATISTIŠKAI REIKŠMINGI DUOMENYS, JOG
MASAŽO PAKLAUSOS VERTINIMAS PRIKLAUSO NUO
IŠSILAVINIMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ BEI NUO
LAUKIMO EILĖJE NEMOKAMŲ MASAŽO PASLAUGŲ.
NUSTATYTA, JOG PASLAUGŲ GAVĖJAI SU ŽEMESNIU
IŠSILAVINIMU IR TURINTYS MAŽESNES PAJAMAS
MASAŽO PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ VERTINA
PRASČIAU, NEI TURINTYS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ IR
GAUNANTYS DIDESNĮ ATLYGĮ.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ.

similar documents