Prezentacija 11

Report
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Mg.Sc.Ing. Oļegs Kukuts
Jelgava, 18.04.2012
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Renovācijas pieredze
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010
Balkonu un lodžiju sanācija
Dzīvojamā māja sastāv no dzīvokļu īpašumiem.
Dzīvokļa īpašums
(Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā
tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais
īpašums)
Atsevišķais īpašums
(atbild dzīvokļa īpašnieks)
Kopīpašumā esošā daļa
(slēdz līgumu ar pārvaldnieku)
RENOVĀCIJAS PIEREDZE
Kāpņu telpu logu nomaiņa ar siltināšanu
Ieejas mezglu rekonstrukcija
Ārsienu siltināšana
Veiktie pasākumi

Veikti termogrāfiskie mērījumi apt.200 mājām;
 Izstrādāti energoauditu pārskati 85 mājām;
 Sagatavoti renovācijas projekti 22 mājām;

Pilnībā realizēti 3 renovācijas projekti.
Vācijas – Latvijas vides aizsardzības pilotprojekta “Jelgavas
pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizācija” realizācijas
papildnosacījumi
 Aprīkot 600 dzīvokļus ar siltumenerģijas patēriņa
noteicējiem (alokatoriem);
 Veikt pilnu enerģētisko renovāciju 50 dzīvokļu mājai un
sasniegt vismaz 50% siltumenerģijas ietaupījumu;
 Izstrādāt koncepciju kā dzīvojamajā fondā samazināt
siltumenerģijas patēriņu vismaz par 50%.
 Izveidot
aģentūru
siltumtaupības
pasākumu
popularizēšanai.
 Ēkas fasāžu siltināšana un ārējās apdares darbi;
 Logu nomaiņa;
 Bēniņu pārseguma siltināšana;
 Kāpņu telpas remonts;
 Apkures sistēmas renovācija;
 Sanitārtehnisko iekārtu renovācija;
 Termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana.
Renovācijas darbu izmaksas sastāda:
Kopā - 231328 Ls
Vācijas līdzfinansējums - 78416 Ls
 Ēkas fasāžu siltināšana un ārējās apdares darbi;
 Logu nomaiņa;
 Bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana;
 Kāpņu telpas un ieejas mezglu remonts;
 Sanitārtehnisko iekārtu renovācija;
 Ventilācijas sistēmas uzlabošana;
 Jumta seguma renovācija;
 Termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana;
 Lodžiju renovācija.
Renovācijas darbu izmaksas sastāda:
Kopā - 224064 Ls
Vācijas līdzfinansējums - 75954 Ls
Projekta rezultāti
 Tika renovētas 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:

Segti 40% no būvdarbu izmaksām (Vācijas Federālās Republikas Vides, dabas
aizsardzības un reaktoru drošības federālā ministrija abos projektos kopā
investēja vairāk kā 180 000 EURO).

Pilnveidots būvprojekts (izdevumus sedz vācu puse).

Veikta būvuzraudzība (izdevumus sedz vācu puse).
 600 dzīvokļi tika aprīkoti ar apkurei patērētās siltumenerģijas
sadalītājiem (alokatoriem).
 Izstrādāta ilgtermiņa koncepcija siltumenerģijas patēriņa
samazināšanai Jelgavas pilsētas dzīvojamā sektorā.
 Nodibināta ZREA.
Apmācība realizēta Vācijas – Latvijas vides aizsardzības pilotprojekta
ietvaros.
Projektu organizē: IWO – Austrumeiropas mājokļu apsaimniekošanas
iniciatīva.
Projektu finansē: Vācijas federālās republikas vides, dabas aizsardzības un
reaktoru drošības federālā ministrija.
Apmācības laiks: 2010.gada aprīlis – 2011.gada oktobris.
Apmācību programma Berlīnē 2010.gada aprīlī:
1. Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana;
2. Būvniecības un renovācijas darbu vadība;
3. Ēku enerģētiskā renovācija.
Apmācības mērķis: iepazīstināt Latvijas pārvaldīšanas speciālistus ar
Vācijas pieredzi daudzdzīvokļu māju renovācijā un to pielietot praksē
renovējot daudzdzīvokļu mājas.
Valmiera
Ventspils
Cēsis
Rīga
Kandava
Saldus
Liepāja
Jūrmala
Jelgava
Auce
Lielvārde
Bauska
Jēkabpils
Rēzekne
Valsts programma (ERAF līdzekļi)
Renovācijas darbi Raiņa ielā 3, Jelgavā
(104. sērija, 5 stāvi,90 dzīvokļi)
 ēkas sānu fasāžu siltināšana un
ārējās apdares darbi (gala sienas
nosiltinātas 2006. gadā);
 logu nomaiņa kāpņutelpās;
 jumta un pagraba pārseguma
siltināšana;
 kāpņu telpas remonts.
 Sanitārtehnisko iekārtu renovācija;
 Termoregulatoru un alokatoru
uzstādīšana;
 Balkonu renovācija.
Renovācijas darbu izmaksas sastāda:
Kopā- 187850 Ls
ERAF līdzfinansējums – 72348 Ls
Apkures izmaksas renovētām mājām un vidēji pilsētā
mēnesis
4.līnija 1
Ls/m2
K.Helmaņa 3
Ls/m2
Raiņa iela 3
Ls/m2
Vidēji pilsētā
Ls/m2
11.2010
0.38
0.19
0.43
0.71
12.2010
0.74
0.42
0.68
1.22
01.2011
0.64
0.42
0.60
1.10
02.2011
0.71
0.41
0.64
1.12
03.2011
0.41
0.22
0.40
0.83
04.2011
0.13
0.08
0.18
0.34
10.2011
0.15
0.06
0.20
0.33
11.2011
0.30
0.18
0.30
0.64
12.2011
0.38
0.28
0.37
0.79
01.2012
0.63
0.42
0.57
1.17
02.2012
0.91
0.62
0.77
1.51
ENERGOEFEKTĪVĀKĀ ĒKA LATVIJĀ 2010
.
Dalīta apkures un karstā ūdens uzskaite
Logu izvēle un to pareiza montāža
Logu izvēle un to pareiza montāža
Ventilācijas sistēmas uzlabošana
Apkures sistēmas pārveidošana izmantojot tērauda
presējamās caurules
Termoregulatoru un siltummaksas sadalītāju
(alokatoru) uzstādīšana
Apkures sistēmas diferenciālbalansieru uzstādīšana
Jumta seguma ieklāšana ar bezšuvju hidroizolācijas
materiālu
Logu montāžas kvalitātes pārbaude
.
Darba kvalitātes pārbaude
Termogrāfija
BALKONU UN LODŽIJU SANĀCIJA
Lodžiju sanācija
Tehniskās apsekošanas atzinums:
Normālas un drošas turpmākās ekspluatācijas
iespēju nodrošināšanai neatliekami jāveic
lodžiju paneļu ar korodējušām nesošām
stiegrām renovācija, remontu vai pastiprināšanu
jāveic pēc atsevišķi izstrādāta un noteiktā
kārtībā saskaņota būvprojekta.
Lodžiju sanācija
Balkonu problēmas
Balkonu problēmas
Balkonu problēmas
Balkonu sanācija
……, lai novērstu iespējamās
avārijas risku, eksperti pieprasa
nekavējoši pilnīgi pārtraukt
balkonu izmantošanu.
Balkonu sanācija
Izvērtējot iepriekš minēto, rodas divi risinājumi:
 balkonus demontēt un to vietā uzstādīt „franču” balkonus.
 balkonus sanēt.
Balkonu sanācija
Balkonu sanācija
Balkonu problēmas
Paldies par uzmanību!
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Pulkveža Brieža 26, Jelgava, LV-3007
Tālr. 63020605/Fax.63012173
e-pasts:[email protected]

similar documents