komercijalne zgrade javne namjene

Report
Postignuti rezultati Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Otvoreni natječaji Fonda iz Sektora energetike
Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
Maja Rajčić, dipl.ing.el.
Ivan Ćutić, dipl.ing.stroj.
Regionalna edukativna radionica:
Provedba Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Zagreb, 19. prosinac 2012.
Ulaganja FZOEU u području energetike
2005. – 01.12.2012.
UKUPNO 1.554 projekta
(1.327 završenih)
Vrijednost projekata 2,4 milijarde kn
Sufinanciranje FZOEU:
Odobreno 577 milijuna kn
Isplaćeno 426 milijuna kn
Konkretni projekti i programi

120 projekata korištenja OIE jedinica lokalne i regionalne samouprave,
trgovačkih društava, poduzetnika

1.070 projekata korištenja OIE (FN, solarni kolektori, peći i kotlovi na
biomasu, dizalice topline) u kućanstvima

Više od 200 zgrada javnog sektora obnovljeno po načelima energetske
učinkovitosti i održive gradnje

284 projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete u
gradovima i općinama

1.160 cestovnih teretnih vozila neekoloških standarda zamijenjeno
ekološki prihvatljivima

…
Odabir projekata i način dodjeljivanja
sredstava FZOEU
 Javni natječaji temeljem Programa rada i Financijskog plana
 Predmeti i ciljevi javnih natječaja usklađeni s nacionalnim
strateškim, programskim i planskim dokumentima te zakonima
− Strategija energetskog razvoja, Nacionalni program energetske
učinkovitosti, Nacionalni akcijski planovi energetske
učinkovitosti, Zakon o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji,…
 Sredstva FZOEU dodjeljuju se temeljem:
 Internih pravilnika koji su javno dostupni (objavljeni u NN, na
Internet stranici FZOEU)
 Uvjeta utvrđenih natječajima, a koji su u skladu s navedenim
pravilnicima
Kako uspješno pripremiti projekt za
sufinanciranje od FZOEU?
Novi natječaji – novi kriteriji!
1. “Ciljani” natječaji - namijenjeni provedbi konkretnih mjera i
ostvarenju obvezujućih ili indikativnih ciljeva (energetska ušteda,
udjel OIE)
2. Kraći rokovi za podnošenje prijava, obradu prijava, donošenje
odluke o odabiru projekata i financijskom sudjelovanju FZOEU
3. Kriteriji za prihvatljivost projekata jasno definirani – pripremljenost
projekta, stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i energetsku
učinkovitost, kvaliteta tehničkog rješenja
4. Sastavni dio obvezne natječajne dokumentacije - tehnička
dokumentacija s pripadajućim dozvolama/odobrenjima (izgradnja
ili rekonstrukcija)
5. FZOEU će aktivno sudjelovati u pripremi i provedbi projekata
odabranih za sufinanciranje
Novi natječaji FZOEU u 2012. godini
 9 natječaja (NN i www.fzoeu.hr od 12.12.2012.)
 Energetski pregledi i energetsko certificiranje
 Projektna dokumentacija za OIE projekte
 Projekti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja
OIE




84,5 milijuna kuna
Sufinanciranje 30-80%
Bespovratna sredstva i beskamatni krediti
Rok za dostavu ponuda: 30-60 dana
Energetski pregledi i energetsko
certificiranje (3 natječaja)
 Opravdani troškovi: energetski pregled, završno izvješće o
pregledu, izdavanje (i javno izlaganje) energetskog certifikata
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
1. zgrade u vlasništvu županija i gradova - jedna zgrada,
sufinanciranje 40-80%
2. komercijalne zgrade javne namjene (trgovačka društva i
druge pravne osobe) - jedna zgrada do 5.000 m2,
sufinanciranje 40%
3. stambene zgrade (putem JLS/JRS ili upravitelja zgrada)
− 30% do 200.000 kn (broj zgrada nije ograničen)
− JLS/JRS min 10%
Energetski pregledi i energetsko certificiranje
zgrada u vlasništvu županija i gradova (1/3)
 Korisnik sredstava: zgrade u vlasništvu županija i gradova
 Vrsta sredstava: financijska pomoć
 Iznos sredstava: sufinanciranje 40-80%
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
 Ponuda: jedna zgrada
 Obvezna natječajna dokumentacija
 Dodatna dokumentacija za ostvarivanje prednosti
 Ispunjenje kriterija za ostvarenje prednosti pri dodjeli sredstava Fonda dokazuje se
dostavom dodatne dokumentacije navedene u Uputama za podnositelje ponuda, a dodatna
prednost ostvaruje se dostavom podataka o referentnoj potrošnji (obrazac dostupan na
www.fzoeu.hr)
Energetski pregledi i energetsko certificiranje
komercijalnih zgrada javne namjene (2/3)
 Korisnik sredstava: komercijalne zgrade javne namjene
 Vrsta sredstava: subvencija
 Iznos sredstava: sufinanciranje 40%
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
 Ponuda: jedna zgrada, do 5.000 m2
 Obvezna natječajna dokumentacija
 Dodatna dokumentacija za ostvarivanje prednosti
 Ispunjenje kriterija za ostvarenje prednosti pri dodjeli sredstava Fonda dokazuje se
dostavom dodatne dokumentacije navedene u Uputama za podnositelje ponuda, a dodatna
prednost ostvaruje se dostavom podataka o referentnoj potrošnji (obrazac dostupan na
www.fzoeu.hr)
Energetski pregledi i energetsko
certificiranje stambenih zgrada (3/3)
 Korisnik sredstava: stambene zgrade (putem JLS/JRS ili upravitelja
zgrada)
 Vrsta sredstava: financijska pomoć/subvencija
 Iznos sredstava:
 sufinanciranje 30%, do 200.000,00 kn
 JLS/JRS min 10%
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
 Ponuda: broj zgrada nije ograničen
 Obvezna natječajna dokumentacija
 Dodatna dokumentacija za ostvarivanje prednosti
 Ispunjenje kriterija za ostvarenje prednosti pri dodjeli sredstava Fonda dokazuje se dostavom
dodatne dokumentacije navedene u Uputama za podnositelje ponuda, a dodatna prednost
ostvaruje se dostavom podataka o referentnoj potrošnji (obrazac dostupan na www.fzoeu.hr)
Energetska učinkovitost i korištenje
OIE u zgradarstvu (1/5)
Dva natječaja:
1. Povećanje energetske učinkovitosti u stambenim
zgradama (obiteljskim kućama i višestambenim
zgradama) i nestambenim zgradama
2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u
zgradama turističkog sektora te drugim komercijalnim
zgradama javne namjene
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
Mjere koje će se poticati (2/5)
 Zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite
vanjske stolarije
 Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice
 Izgradnja ili kupnja niskoenergetskih i pasivnih zgrada za
vlastite potrebe
 Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i
prozračivanja
 Povećanje energetske učinkovitosti sustava unutarnje rasvjete
 Centralno upravljanje instalacijama zgrade (inteligentno
upravljanje)
Korisnici sredstava - JLS/JRS i javne
ustanove (3/5)
 JLS/JRS putem javnih natječaja provode odabir projekata
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svom
području
 FZOEU 40%, JLS/JRS min 10%, fizičke osobe 50%
 Sredstva FZOEU po pojedinom projektu u obiteljskoj kući
mogu iznositi do 30.000,00 kn
 JLS/JRS i javne ustanove za sve ostale projekte
energetske učinkovitosti u nestambenim zgradama –
sufinanciranje 40-80% opravdanih troškova
Korisnici sredstava –
upravitelji zgrada i druga trgovačka
društva i obrtnici (4/5)
 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u
višestambenim zgradama putem upravitelja zgrada
 Trgovačka društva i obrtnici – projekti energetske
učinkovitosti u nestambenim zgradama
 Subvencioniranje kamate kredita u visini opravdanih
troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000 kn po
projektu
Energetska učinkovitost i korištenje
OIE u komercijalnim zgradama javne
namjene (5/5)
 Mjere koje će se poticati – kao u natječaju energetska učinkovitost
u zgradarstvu te dodatno ugradnja opreme sustava za korištenje
OIE za proizvodnju energije za vlastite potrebe
 Turistički sektor!
 Korisnici - trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe
 Z a j a m do 1.400.000 kn i ne više od 40% opravdanih troškova
• 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 godina)
• instrumenti osiguranja povrata zajma
 S u b v e n c i j a k a m a t a u visini opravdanih troškova ulaganja (bez
PDV-a) u iznosu do 800.000 kn po projektu
Ugradnja razdjelnika toplinske
energije
 Ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih
termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na CTS
 Fizičke osobe vlasnici stanova u višestambenim zgradama
putem JLS
 JLS putem javnih natječaja provode odabir projekata (zgrada)
na svom području
 Upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade
podnosi prijavu na natječaj JLS
 FZOEU 40%, JLS min 10%, fizičke osobe 50%
 Rok za dostavu ponuda JLS: 30 dana
Korištenje OIE u kućanstvima
 Solarni toplinski kolektori, peći i kotlovi na biomasu, dizalice
topline, FN i vjetrogeneratorski setovi (off-grid)
 Fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća i suvlasnici višestambenih
zgrada putem JLS/JRS
 JLS/JRS putem javnih natječaja provode odabir projekata na
svom području
 FZOEU 40%, JLS/JRS min 10%, fizičke osobe 50%
 Sredstva FZOEU po pojedinom sustavu za korištenje OIE:
• u obiteljskoj kući do 12.000,00 kn
• u višestambenoj zgradi do 12.000,00 kn po stanu
 Rok za dostavu ponuda JLS/JRS: 30 dana
Korištenje UNP i solarnih toplinskih
kolektora u kućanstvima na otocima
 Program Vlade RH (2008.-2012.)
 Ciljevi:
 umjesto lož ulja i električne energije koristiti UNP i sunčevu
energiju za grijanje, pripremu PTV i kuhanje
 poboljšati energetsku učinkovitost i smanjiti štetne emisije
 unaprijediti kvalitetu života na otocima tijekom cijele godine
 Korisnici – izravno fizičke osobe s prebivalištem na otoku
 Sufinanciranje – 60% opravdanih troškova izrade projektne
dokumentacije, nabave i ugradnje spremnika UNP, plinskog sustava i
sustava sa solarnim toplinskim kolektorima - do 45.800 kn po
projektu
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
Projektna dokumentacija za OIE
projekte
 Obvezna natječajna dokumentacija - Idejno rješenje i
predinvesticijska studija OIE projekta
 Rok za dostavu ponuda: 60 dana
 JLS/JRS i javne ustanove – sufinanciranje 40-80% i ne više od
1,4 mil kn bespovratno
 Trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe
− sufinanciranje 40% i ne više od 1,4 mil kn zajma
− 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 g.)
− instrumenti osiguranja povrata zajma
Sljedeći natječaji FZOEU u 2013.




Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta
Mjere energetske učinkovitosti u industriji
Poticanje energetske učinkovitosti u prometu
Korištenje OIE za proizvodnju energije (izvan nacionalnog
sustava poticanja)


Izrada obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija
Projekti, programi i druge aktivnosti u području energetske
učinkovitosti i korištenja OIE organizacija civilnog društva
Projekti sufinancirani od strane EU programa i fondova



Programa poticanja treninga eko-vožnje
Programa sufinanciranja nabave energetski najučinkovitijih
kućanskih uređaja (zamjena uređaja) građanima
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST
Ksaver 208
10000 Zagreb
Hrvatska
tel. +385 1 5391 800
fax. +385 1 5391 860
[email protected]
www.fzoeu.hr
Hvala na pažnji!

similar documents