SLIMÁK A RUŽOVÝ KER-IT

Report
Hans Christian Andersen
Slimák a ružový ker
Napíš 3 slimákove vlastnosti

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................
Napíš 3 vlastnosti ružového kra

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Doplň vhodné slová do viet!

Kvitol som v ...................., lebo inak som
nemohol. Slnko bolo teplé a vzduch svieži,
pil som jasnú rosu a sýty dážď. Dýchal som,
žil som! Zo.........do mňa vchádzala sila. Cítil
som ....................... Vždy nové a nesmierne,
preto som vždy musel...................... . To bol
môj život, nemohol som inak žiť!
Zakrúžkuj správnu odpoveď!
Prečo slimák kašlal na svet?
A: Svet mu ublížil.
B: Bol egoista ( sebec).
C: Bol lenivý.




Napíš vetu, v ktorej slimák
„mudruje!“

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Zakrúžkuj vetu, ktorá najlepšie
vyjadruje tému rozprávky!

A: Ako sa ker a slimák rozprávali o zmysle života.

B: Ako slimák a ker prežívali svoj život.

C: Nežiť len pre seba, ale môcť potešiť aj iných – to má zmysel.

D: Keď si niekto niečo vysníva, sen sa mu splní aj bez jeho
pričinenia.
Vypíš vetu, v ktorej cítiť radosť
ružového kríka!

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Vymyslite iné nadpisy!

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Ktoré tvrdenie nie je platné?

A: V rozprávke sa stretáva hlúposť s
múdrosťou.

B:V rozprávke zvíťazilo sebectvo nad
skromnosťou a prirodzeným životom.

C: V rozprávke sa stretáva radosť zo
života so sebectvom.
Vypíšte z textu 2 podstatné
mená podľa vzorov!




CHLAP: ...........................................
ŽENA: ..............................................
DUB: ................................................
KOSŤ: ..............................................
Určte vzory podstatných mien!







Okolo záhrady....................................
Čas.....................................................
Ker......................................................
K zemi................................................
Z domčeka.........................................
Počasie..............................................
V nevinnosti.......................................
OPIS OBRÁZKA

V učebnici LITERÁRNEJ VÝCHOVY
na strane 56 sa nachádza obrázok od
maliara Vincenta Hložníka k
rozprávke. Výstižne a pomocou
prídavných mien opíšte prostredie,
pozadie, jednotlivé prvky ilustrácie.
ZAMYSLITE SA!!!


Kým by ste chceli v živote byť –
„ ružovým kríkom“ alebo „ slimákom?“
Prezentáciu
pripravila:
PaedDr. Jaroslava
Koníčková
ZŠ s MŠ Liptovská
Osada
Prezentáciu
pripravila:
PaedDr. Jaroslava
Koníčková
ZŠ s MŠ Liptovská
Osada

similar documents