Strukturne reforme javnog sektora

Report
Структурне реформе јавног
сектора
Предузећа у реструктурирању и
јавна предузећа
Предузећа у реструктурирању (1)
 Укупно 179 предузећа која запошљавају око 54.000 људи
 Основна идеја увођења појединих предузећа у
реструктурирање 2002. године је била организационо и
финансијско
реструктурирање
у
циљу
лакше
приватизације великих система. Требало је да буде
временски ограничено и примењиво на десет или 20
највећих и најсложенијих предузећа
 Уместо тога имамо процес који траје десет година и 179
предузећа у том статусу (са бројем запослених од 5 до
5.000). Најчешћи мотив уласка у реструктурирање је
заштита од принудне наплате – блокаде рачуна и стечаја
Предузећа у реструктурирању (2)
Последице садашњег стања
Финансијски губици:
 Директне субвенције у износу од око 3 милијарде динара на годишњем нивоу
 Програми подршке у износу од око 4,5 милијарде динара на годишњем нивоу
 Пропуштена наплата јавних прихода 12 милијарди динара (подаци из 2012. године)
 Неплаћања струје, гаса, воде и осталих комуналних обавеза
Негативан утицај на пословно окружење:
 Неплаћање обавеза ка привреди и банкама без икаквих санкција
 Урушавање кредибилитета Владиних мера усмерених ка јачању финансијске
дисциплине (не плаћају порезе, доприносе, не поштују рокове измирења обавеза).
 Руководства предузећа, у условима сигурних субвенција и заштите од принудних
наплата, немају апсолутно никакав мотив да смање трошкове и повећају производњу
(приходе)
 У неким од предузећа у реструктурирању овакве околности подстичу негативно
расположење и отворено супротстављање приватизацији од стране руководства и
синдиката
Предлог мера за окончање
реструктурирања (1)
 Законом је дефинисан рок за окончање реструктурирања до
30. јуна 2014. године
 До тада сва предузећа ће изаћи из реструктурирања кроз једну
од следећих опција:
1.
2.
Продаја (углавном имовине)
Стечај
 Банкротство
 Унапред припремљени планови реорганизације (УППР)
3.

Подржављење
Договорени принцип је да без обзира на начин изласка из
реструктурирања, свим радницима који остану без радног
места буде исплаћен социјални програм
Динамика окончања
реструктурирања (1)
•
2013. у другом и трећем кварталу - стечај у 27 предузећа:



•
До краја 2013. године биће понуђено на продају 66 предузећа (исход је успешна
продаја, у противном стечај до краја године)

•
За која не постоји никакво интересовање купаца
Која не обављају никакву делатност (холдинг предузећа, еx - СОУР...)
Која имају значајну имовину, а мали број запослених
Изменама Уредбе о реструктурирању могуће је понудити на продају имовину по ценама
100%, 50% и 30% од процењене вредности. Након неуспеле продаје (по цени од 30% од
процењене вредности) биће покренут стечај.
16 предузећа је у посебној категорији – предузећа која могу да обезбеде текућу
ликвидност, али не могу да измирују обавезе из прошлости.


Они ће изабрати саветнике и кренути у процес припреме унапред припремљеног плана
реорганизације (УППР) до краја 2013. године.
Влада Републике Србије ће извршити конверзију/отпис старих обавеза и евентуално
спровести социјални програм за вишак запослених код ове категорије предузећа.
Резултат - смањење броја предузећа у реструктурирању на
испод 90 до краја 2013. године
Динамика окончања
реструктурирања (2)
• У првој половини 2014. године биће решени велики системи - 29
предузећа (попут : ИМК 14. ОКТОБАР Крушевац, ФАП Корпорација а.д.,
Прибој, ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник и др) План је да се покрене процес
преузимања имовине ових предузећа у власништво РС (поравнањима или
преузимањем комплетних обавеза од стране РС).
На овај начин РС располаже комплетном имовином ових система и са њом може да:



•
Крене у заједничка улагања са стратешким партнерима
Да их понуди по било којој цени уз обавезу инвестирања и покретања производње
(запошљавање)
Да одлуком Владе крене у покретање производње у појединим деловима за које
сматра да је то од стратешког значаја.
Предузећа са посебним статусом чије решавање је планирано за прву половину
2014. године (укупно 41 предузеће). Код ових предузећа потребно је развити
заједничку стартегију са ресорним министарствима у Влади РС




Предузећа на територији Косова и Метохије
Предузећа која су предмет сукцесије (БЈР)
Предузећа за запошљавање инвалида
Водопривредна и транспортна предузећа
Динамика окончања
реструктурирања (3)
Р,б
Категорија
Број предузећа
Број запослених на
дан 31.12.2012
1
Стечај
27
787
2
Продаја па стечај
66
12,555
3
УППР
16
12,577
4
Подржављење
Решавати уз помоћ
других
државних институција
29
17,341
41
10,662
179
53,922
5
Укупно
• Ребалансом буџета у 2013. години биће издвојено додатних 3,65
милијарди динара за спровођење социјалног програма
Јавна предузећа
• Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија:
 25 у статусу јавних предузећа
 4 у статусу акционарских друштава
 7 у статусу д.о.о (критеријум је власништво над капиталом
од стране РС и обављање делатности од општег интереса)
• Ова предузeћa имају oкo 93.000 запослених и примају
субвенцијe у износу од 27 милијарди динара.
• Просечна нето зарада у децембру 2012. године је износила
60.000 динара (без Телекома, Аеродрома, ЈАТ-а, Дипоса)
Мере планиране за јавна предузећа
• Повећање ефикасности, независности и транспарентости у раду
 Примена Закона о јавним предузећима (извештавање оснивача, именовање
надзорног одбора, као и избор генералних директора путем конкурса)
 Увођење кључних индикатора пословања ради бољег праћења резултата
рада
 Корпоратизација (суштински прелазак на Закон о привредним друштвима и
већа транспарентност пословања)
• Продаја капитала/повлачење из управљања појединих ЈП






Ресавица
ЈАТ
Галеника
Аеродром
Чaчaнскa бaнкa
Дунaв осигурaње
Структурне реформе за унапређење
пословног окружења
Реформа Тржишта рада
Измене Закона о раду (најкасније до краја 2013. године):
• Отклањање препрека код запошљавања и отпуштања
• Промена обрачуна зарада и отпремнина
• Реформа колективног преговарања
• Унапређење правног оквира за подстицање самозапошљавања
Једноставније процедуре за издавање грађевинских дозвола
Измене Закона о планирању и изградњи:
• Поједностављивање и скраћивања поступка издавања грађевинских
дозвола.
• Добијање грађевинских дозвола у року од месец дана, под условом
да је простор на коме се гради покривен планском документацијом.
• Добијање дозвола на једном шалтеру

similar documents