Kriminalistická stopa

Report
Kriminalistická stopa
Stopa v kriminalistice vzniká jako odraz
působení předmětů, jevů, událostí a jejich
průběhu v okolním prostředí.
Předmět, jev nebo událost musí být schopné vytvořit v okolním
prostředí svůj odraz.
Okolní prostředí musí být schopno toto zobrazení přijmout a
uchovat.
Kriminalistická stopa
„………je každá změna v materiálním prostředí nebo ve
vědomí člověka, která:
je v příčinné, nebo alespoň místní nebo časové souvislosti
s vyšetřovanou událostí,
obsahuje kriminalisticky relevantní informaci
a je zjistitelná, zajistitelná, uchovatelná a vyhodnotitelná
pomocí dostupných kriminalistických metod a prostředků….“
Hodnota stopy
Kriminalisticko – technická hodnota
otázka využitelnosti stopy
v procesu kriminalistické identifikace – její
upotřebitelnosti.
Kriminalisticko – taktická hodnota
tuto hodnotu má každá stopa bez ohledu na případnou technickou hodnotu,
poskytuje informace o osobách, které se podílely na konkrétní
události…odpovídá na některou ze 7 kriminalistických otázek – kdo, co, kdy,
kde, jak, čím, proč
Kriminalisticko – procesní hodnota
souvisí s otázkou použitelnosti stopy jako důkazu v řízení před soudem, což
ovlivňuje:
způsob zajištění
označení
zadokumentování
vyhodnocení
7 kriminalistických otázek
CO bylo spácháno?
Při řádném ohledání místa činu je možné nalézt
odpověď na tuto otázku již přímo na místě činu, např.
u násilného kriminálního deliktu můžeme určit, zda se
jedná o vraždu, sebevraždu nebo nešťastnou
událost. U majetkových kriminálních deliktů můžeme
např. přímo na místě určit, zda jde o krádež
vloupáním, předstíranou krádež apod. K tomuto
účelu jsou vždy vytyčovány kriminalistické a
vyšetřovací verze…
7 kriminalistických otázek
KDY byl čin spáchán?
Doba spáchání je velmi důležitou okolností k
posuzování činu. Ke stanovení doby spáchání činu je
využitelná řada skutečností a okolností, které
můžeme zjistit při ohledání místa činu – např. data na
korespondenci, stav osvětlení a topných těles,
přítomnost a stav různých pokrmů, posmrtné změny
na těle oběti, stáří stop a biologického materiálu
(zaschlé krevní stopy, stupeň hniloby biologického
materiálu) apod.
7 kriminalistických otázek
KDE byl čin spáchán?
Místo, kde čin vyšel najevo (např. kde byla nalezena
mrtvola), nemusí být místem činu. Z tohoto důvodu je
nezbytně nutné provádět ohledání místa činu v širším
okolí a věnovat pozornost negativním okolnostem…
Kauza Stodolovi – pošk. Skohoutilová
7 kriminalistických otázek
KDO čin spáchal?
Zjištění pachatele a jeho usvědčení je základním
cílem práce policie. Při ohledání místa činu jsou proto
shromažďovány informace, které tvoří rámec modu
operandi, a které mohou přispět k odhalení
pachatele.
Kauza Stodolovi – pošk. Cerháková
7 kriminalistických otázek
JAK byl čin spáchán?
Průběh činu lze rekonstruovat podle stop a jiných
informací získaných právě ohledáním místa činu,
zejména podle modu operandi, který je významným
kritériem při odhalování a prověřování události. U
pachatelů recidivistů lze hovořit o typických
způsobech páchání druhově stejných činů. Většina
těchto pachatelů má „svůj styl“, který se odráží i na
místě činu.
Kauza Stodolovi
7 kriminalistických otázek
ČÍM byl čin spáchán?
Charakter použitých nástrojů, zbraní a prostředků
umožňuje vytvořit si představu o okruhu osob, ve
kterém je třeba hledat pachatele. Podle nalezených
stop na místě činu lze nástroj, předmět, kterým byl
čin spáchán, snáze zjistit a to je i významná okolnost
pro pátrání po pachateli.
Kauza Kalivoda – „lesní vrah“
(pistole Glock ráže 9mm LUGER)
7 kriminalistických otázek
PROČ byl čin spáchán?
K řadě spáchání činů, zejména násilných, rasových,
mravnostních, je pachatel veden z určité pohnutky,
motivu. Motiv činu bývá velmi složitou okolností, za
které byl čin spáchán, a proto je mu při ohledání
místa činu věnována značná pozornost. Motiv
můžeme odvodit na místě činu z řady stop. Mohou
nás něj upozornit i negativní okolnosti, které jsou
výsledkem zakrývání činu ze strany pachatele.
Kauza Mrázek
Klasifikace stop v kriminalistice
Stopy materiální
Stopy ve vědomí (paměťové)
hledisko kriminalistické techniky a taktiky
podle mechanismu vzniku stop
podle oborů kriminalistickotechnické a
expertizní činnosti
hledisko
kriminalistické
techniky a taktiky
podle oborů
kriminalistickotechnické a
expertizní činnosti
podle mechanismu
vzniku stop
daktyloskopické
1) PLOŠNÉ
stopy plošné
LATENTNÍ
stopy plastické
VIDITELNÉ
a) odvrstvené
stopy chemické
trasologické
mechanoskopické
balistické
stopy tepelné
b) navrstvené
stopy exploze
barevné
stopy hnilobné
prašné
stopy biologické
mastné
pachové stopy
určené pro biologickou a
antropologickou expertízu
určené pro chemickou
expertízu
určené pro grafickou expertízu
určené pro metalografickou
expertízu
skvrny
stopy věcné
2) PLASTICKÉ
stopy nekolejových vozidel
STATICKÉ
DYNAMICKÉ
mikrostopy
vtisky
rýhy
sešinuté
zhmožděné
určené pro defektoskopickou
expertízu
určené pro pyrotechnickou
expertízu
určené pro elektrotechnickou
expertízu
určené pro expertízu v oboru
mikrostop atd........
S
t
o
p
y
n
e
g
a
t
i
v
n
í
"Sejmout otisky, poslat přes Interpol do světa, zajistit stopy, udělat DNA na
vražedné zbrani a porovnat s národní databází, zjistit, jaké měl poslední
jídlo, kdy nyposledy čůral, jestli se před smrtí pral, zda nebyl pod vlivem
omamných látek a jestli má čistý lustrák. Večer chci mít výsledky."
"Koukáte se moc na zahraniční seriály, inspektore. Tohle není Las Vegas,
ale Kolín..."
…..děkuji za pozornost…
pplk. Mgr. Martin Fryauf

similar documents