Se presentasjonen

Report
1
Roller i prosjektet jfr.
Byggherreforskriften
• Byggherren – enhver fysisk eller juridisk person som får utført et byggeeller anleggsarbeid.
• Byggherrens representant – enhver fysisk eller juridisk person som skal
utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i
henhold til skriftlig avtale med byggherren.
• Prosjekterende – enhver fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å
tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eller
anlegget som skal oppføres.
• Koordinator – enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering
av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren
• Forbruker
• Enmannsbedrift
2
Bakgrunnen for krav om koordinering
«Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der
arbeidstakerne utsettes for særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende
arkitektoniske og eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging
av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende
faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene i det europeiske
felleskapet.»
3
SHA
• SHA er kort for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
• Krav til SHA er hjemlet i Byggherreforskriften
• Arbeidet med SHA skal koordineres dersom det er flere virksomheter
involvert samtidig eller etter hverandre.
4
(Noen) oppgaver i prosjekteringsfasen
• Koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø blir ivaretatt ved å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom de
enkelte prosjekterende så disse har mulighet til å ta hensyn til hverandres
planer og valg av løsninger, slik at risiko innenfor fagene og i grensesnitt
mellom ulike fag blir identifisert og behandlet.
• Påse at prosjekterende utfører risikovurdering av prosjekterte løsninger.
• Sørge for utarbeidelsen av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i
henhold til BHF § 7 og 8 - basert på informasjon fra de prosjekterende og
BH.
5
(Noen) Oppgaver i utførelsesfasen (BHF
§14)
• Følge opp at de spesifikke tiltakene i SHA-planen blir gjennomført
• Følge opp at samtidighet og rekkefølge av arbeidsoperasjoner ikke utgjør
en risiko
• Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes
tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
• Følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke
hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert,
inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter.
• Se til at forebyggende tiltak blir ivaretatt
• Sørge for at det føres oversiktslister
6
Tillegg i dette prosjektet
På grunn av prosjektets nærhet til bebygget strøk er det i risikovurderingen
også tatt med forhold som kan påvirke naboer.
7
Metode for risikovurdering
o Det er utført flere risikovurderinger i prosjekteringsfasen. Samtlige er utført i
henhold til NS 5814 Krav til risikovurderinger og er så kalte «Grovanalyser»
o Grovanalyse er enkel analysemetodikk å bruke og gir et tydelig bilde over
risikonivået og hvor tiltak må prioriteres.
o Grovanalysen svarer på:
o Hvilke farekilder og trusler kan gi opphav til skade?
o Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe?
o Hvorfor inntreffer disse hendelsene?
o Hvor ofte inntreffer de uønskede hendelsene?
o Hvor alvorlige er disse hendelsene?
o Hvilke risikoreduserende tiltak kan være aktuelle å innføre?
o Hvor stor er risikoen i virksomheten.
8
Vurdering av sannsynlighet og
konsekvens
Risiko er summen av sannsynlighet for og konsekvens av en fare eller
uønsket hendelse.
For å vurdere risiko har analysegruppen brukt tabellene under. Tabellene er
basert på erfaringsdata og er tilpasset prosjektet. Konsekvensen gjelder kun
for personer (dvs. ikke materielle gjenstander, rykte, økonomi eller andre
tema som ellers er vanlig å vurdere)
9
Funn i risikovurderingen
c
10
Funn i risikovurderingen
11
Funn i risikovurderingen
12

similar documents