Fyraftensmøde del 02

Report
Delprojekt_02
Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale
modeller
Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder
og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold
til DGNB.
Det har udmøntet sig i tre konkrete målsætninger
1.
2.
3.
Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte simuleringer.
Udveksling af data mellem applikationer til brug for simuleringer.
Udbytte af BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.
1
Delprojekt_02
Deltagere – interne og eksterne
Projektleder:
Mads Carlsen
Projektdeltager - interne:
Nevo Alon
Dorthe Holberg Christensen
Dorte Grøn
Finn Nordbjerg
Nadeem Iftikhar
BIM applikationer
BIM applikationer og design processer
DGNB og LCA
Datamodellering
Data og applikationskodning
Projektdeltager – eksternt:
Kasper Jacobsen, MOE A/S
2
Delprojekt_02
State-of- the-art
Status i branchen
•
•
•
Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen,
udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang
række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af
bygninger.
Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx
simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med
informationer kan reduceres.
Der er i branchen stort fokus på, hvordan brugen af BIM kan medvirke til at
skabe bedre indtjening på projekterne for alle parter.
3
Delprojekt_02
Delprojektets gennemførelse
Metode for delprojektet
•
•
•
Litteraturstudie: Gennemlæst en mængde litteratur for at skabe indsigt i dels
planlægningsmetoder for BIM samt relation mellem BIM og
bæredygtighedscertificeringer.
Empiri: Foretaget interview med branchefolk – hvor trykker skoen?
På baggrund af empiri er der induceret nogle almen gyldige træk for
problemstillingen – omsat til pragmatiske problemstilling med praktiske
løsningsmodeller.
4
Delprojekt_02
Målgruppe og anvendelse af resultater
Målgruppen for projektet
•
•
•
Resultaterne af dette projekt vil kunne bidrage til en effektivisering af byggeriets
tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM
anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse.
Derudover vil der blive sat fokus på interaktionen mellem BIM og
bæredygtighedscertificering – et område, der kun i mindre grad er afdækket i
dag, men som mange ser store potentialer i.
Den skitserede løsning for data- og informationsudveksling vil reducere
omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen.
5
Delprojekt_02
Målsætning 1: Planlægning af BIM processen
At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus
på udbyttet iht. simuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk
projekteringspraksis.
– Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt.
– Værdien for dansk projekteringspraksis.
– Case med Danish Active House in Vietnam.
6
Delprojekt_02
Resultat. Mål 1:Planlægning af BIM processen
RIBA Plan of Work
bS BIM PEPG
VA BIM Guide
Statsbygg BIM Manual
COBIM 2012
CIC/BIM Protocol
Bips F102
Singapore BIM Guide
7
Delprojekt_02
Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
•
De identificerede manualer kan opdeles i to grupperinger
–
–
Manualer fra bygherreorganisationer omkring deres specifikke behov
Metodemanualer for generering af projektspecifikke BIM manualer.
Bygherremanualer
Metodemanualer
Statsbygg BIM Manual
Bips F102
VA BIM Guide
RIBA Plan of Work
Mindre grad af BIM
fokus
Singapore BIM Guide
bS BIM PEPG
Stort BIM fokus
CIC/BIM Pro
COBIM2012
8
Delprojekt_02
Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
buildingSMART BIM Project Execution Planning Guide
9
Delprojekt_02
Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
Identificér BIM-mål og
brug
• Definér projekt- og teamværdier
gennem identifikation af BIM-mål
-og brug
Design BIM-projektets
udførelsesproces
• Udvikl proces der inkluderer
opgaver understøttet af BIM
sammen med
informationsudvekslinger
Udvikl informationsudvekslinger
• Udvikl informationsindhold,
detaljeniveau og de ansvarlige
parter for hver udveksling
Definér
understøttende
infrastruktur for BIMimplementering
• Definér projektets krævede
infrastruktur til at udnerstøtte den
udviklede BIM-proces
Gevinsterne ved BIM PUPG
• Alle parter forstår og kommunikerer
strategiske mål for implementering
af BIM.
• Organisationer forstår deres rolle og
ansvar i forbindelse med
implementeringen.
• Planen vil skitsere ressourcer,
træning eller andre kompetencer
nødvendige for implementering.
• Teamet får en plan for
udførelsesprocessen som er
tilpasset hvert parts praksis og
typiske workflow.
• Planen fungerer som udgangspunkt
for fremtidige samarbejdspartnere i
projektet.
10
Delprojekt_02
Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
En for-danskning og tilpasning til danske
forhold.
Projektudførelses- og planlægningsguide
(PUPG)
En case afprøvning på Danish
Active House in Vietnam
11
Delprojekt_02
Målsætning 2: Udveksling af data mellem applikationer
At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer
til brug for energisimulering.
– Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb.
– Muligheder i eksisterende tilgængelig software.
– Standardiseringer for udveksling af modeldata.
– Hvilke data fødes hvornår og af hvem?
12
Delprojekt_02
Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
•
Tænk nu hvis man kunne:
–
–
–
–
Få det store overblik over kravene til DGNB dokumentationen.
Bruge DGNB-kravene som retningsgivere for design- og
udførelsesprocesserne.
Hurtigt og enkelt få overblik over designvalgs konsekvenser iht. DGNB.
Samle hele DGNB dokumentationen et sted.
13
Delprojekt_02
Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
•
Gennemgået og kortlagt DGNB krav for identificering af beregningstunge
områder.
–
–
–
•
Analyseret LCA beregningsværktøj (Excel-ark)
–
–
•
LCA (kriterium 1 - 5 + 10, 11, 42)
LCC (kriterium 16)
Termisk komfort (kriterium 18+19)
Enormt meget manuelt indtastningsarbejde og copy / paste
Stor risiko for fejlindtastninger og sletning af referencer
Gennemgået EPD’er fra Ökobau
–
–
Veldefineret struktur (XML og XSD)
Ingen relation til klassifikationssystemer for materialer
14
Delprojekt_02
Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
•
Opstillet case:
–
–
–
–
•
Fælles beregningsværktøj for alle
DGNB-krav i en Kravapplikation.
Afgrænsning til LCA.
Udnyttelse af EPD data fra
Ökobau.
Automatiseret beregning af LCA
parametre.
Mapping af klassifikation og
EPD klassifikation
Materialers
egenskabsdata
Potentielle gevinster:
–
–
–
Automatisk beregning af LCA.
Tydeliggørelse af ændringer i
materialevalg.
Mulighed for mere dynamisk og
iterativ design proces.
BIM model
Kravdatabase
EPD
GWPC værdi for
komponenter
15
Delprojekt_02
Målsætning 3: BIM planlægning og energisimuleringer iht. DGNB.
At understøtte DGNB-kravene om termisk indeklimasimulering og dagslyssimulering
– Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen.
– Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en
fordel.
16
Delprojekt_02
Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB
•
•
•
Opbygget test BIM model i Revit
Kodet materiale database med
UUID fra Ökobau EPD’er
Opstillet skema til udtræk af:
–
–
–
–
Materialetype
EPD UUIS
Mængder (m2 og m3)
Densiteter
17
Delprojekt_02
Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB
•
Udvikling af domænemodel og
systemarkitektur for den
konceptuelle model.
•
Identificerede udfordringer:
–
–
Klassifikation af EPD’ere er ikke
tilstede – manuel parring af
materialer og EPD.
Link mellem Revit og
Kravdatabse skabes unik (ikke
IFC)
New
application
New SQL DB
Revit - BIM
Revit DB
SQL DB
XML files
18
Delprojekt_02
Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB
•
•
•
•
Videreudvikling af
domænemodel og
systemarkitektur.
Identificering af ønsket output
fra kravapplikation.
Udvikling af databasemodel og
implementering.
Udvikling af demonstrator for
kravapplikation.
New
application
New SQL DB
Revit - BIM
Revit DB
SQL DB
XML files
19
Delprojekt_02
Spørgsmål
Hvordan tænker I om vores model?
Forslag til ændringer og forbedringer?
20

similar documents