Atsisiųsti

Report
Pamokos kokybė
Pagalvokite,
kas yra pamoka...
atsakymą suformuluokite taip, kad suprastų
paprasta kaimo močiutė
PAMOKOS RODIKLIAI







Pasiekimai (lyginant su išsikeltu uždaviniu)
Mokymo proceso kokybė
Mokymosi proceso kokybė
Mokinių poreikių tenkinimas
Vertinimas ugdymo procese
Specialiųjų poreikių mokinių mokymas
Mokinių elgesys ir drausmė
Šiuolaikinė pamoka





Pamoka- tai planingai organizuota,
reglamentuota tam tikrų dokumentų mokytojo ir
ugdytinių veikla.
Pamoka- mokytojo ir mokinių kūryba.
Pamoka- mokymo(-si) procesas.
Pamoka- žinios- veikla- rezultatas.
Pamoka- ugdymo turinio konkretinimas
mokykloje (!!!).
•
Mokytojas planuoja ugdymo procesą taip,
kad jis būtų naudingas tiek rengiantis
pamokoms, tiek jas pravedant.

Jis koreguoja savo planus, priklausomai
nuo klasės mokinių žinių lygio. Derina
pamoką, apmąsto kur jis galės lavinti
ar ugdyti įgūdžius, reikalingus vienam
ar kitam gebėjimui formuoti.
Planuoti pamoką – tai menas, ne mokslas; nėra
jokios apibrėžtos idealios pamokos, kuri būtų skirta
įgyvendinti bet kuriems tikslams. G.Petty
Pamoką reikia suplanuoti taip, kad
būtų įgyvendinti užsibrėžti uždaviniai;
 Pamokos uždavinys turi būti aiškus
mokiniams;

•Pamoka turi turėti loginę struktūrą;



Reikia pasitelkti įvairių mokymo metodų ir
skirti įvairių užduočių;
Planas turi būti tinkamas konkretiems
mokiniams;
Jei tik įmanoma, mokytojo dėstymą žodžiu
reikėtų iliustruoti vaizdinėmis
priemonėmis;
Planuojant būtina Galvoti apie mokinių mokymąsi,
išmokiną,t.y. kaip juos įtraukti į
sąmoningą mokymąsi,
 o ne tik apie dalyko išdėstymą

Kaip padėti savo mokiniams

įgyti bendrąsias ir dalykines
kompetencijas ir apibrėžtų rezultatų,
nurodytų bendrosiose programose?
Vadovėlia, mokymo(si) priemonės?




Šiandien beveik visi vadovėliai iš dalies atitinka
2008 m. patvirtintas Bendrąsias programas.
Visų vadovėlių turinyje pateikta medžiaga
daugiau ar mažiau leidžia ugdyti Bendrosiose
programose numatytus pasiekimus.
mokytojas privalo pasirinkti tinkamo
turinio, suprantamo teksto, atitinkančio jo
mokinio amžių, turimą patirtį ir gebėjimus.
http://www.sac.smm.lt )
Ką planuojame: pamokas? mokymąsi?
Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas.
J. V. Getė
Planas: Ko siekiame?(Uždaviniai)
Ką turime daryti, kad
pasiektume?(Veiklos)
Įsivertiname:
ką turėtume
daryti kitaip?
BP:
Mokymo ir
mokymosi
programa
metams
Vertiname:
Ką pasiekėme?
Iš kur žinome?
Ką reikia žinoti individualizuojant ir
diferencijuojant ugdymo turinį?
Mokytojo mokymą ir jo mokinių mokymąsi lemiančius
veiksnius
Poreikius
Sugebėjimus
Interesus
Turimą patirtį
Mokymosi/mokymo stilius
Diferencijavimas

Rinkdamiesi diferencijuotą mokymo ir mokymosi
veiklą bei vertinimą, mokytojai turi atsižvelgti į
mokinių:
Gebėjimus
Ankstesnį mokymąsi
Individualius mokymosi būdus
Asmeninius poreikius
Mokymosi tempą
Praleistas pamokas
Socialinę, kultūrinę aplinką
Brandą
Vertiname mokymąsi


Kiekvienos pamokos pradžioje
įsivaizduokite savo
žemiausio/vidutinio/aukštesnio
pasiekimų lygio mokinį
Pamokos pabaigoje atsakykite sau į
klausimą:
Ar suteikiau kiekvienam iš jų galimybę
įgyti mokymosi patirties ir ką jis išmoko?
Mokymo(si) uždaviniai ir vertinimas
Vertinimo planavimas:
Ko aš noriu, kad mokiniai išmoktų?
Kaip jie to išmoks?
Kaip aš sužinosiu, ar jie to išmoko?
Vertinimo
informacijos
panaudojimas,
Sprendimai:
Kur esam dabar?
Kur norime būti?
Kas turi žinoti šią
informaciją?
Kokios ji turėtų
būti formos?
Kaip dažnai
teikiama?
Vertinimo informacijos
analizavimas:
Ką mokiniai žino ir
supranta?
Ką jie gali padaryti?
Ką mokiniai patys mano
apie savo darbą?
Vertinimas mokant,
informacijos rinkimas ir
fiksavimas:
Ką aš jau žinau apie
mokinius?
Kaip galėčiau sužinoti
daugiau?
Ką turiu užfiksuoti kaip
reikšmingą pažangą?
Kaip aš fiksuoju vertinimo
informaciją?
Pamoka, kurioje vyrauja mokytis padedantis
vertinimas



Aiškūs uždaviniai: mokytojas juos aptaria su mokiniais
ir įsitikina ar jie visi suprato užduotį, ar jiems aiškūs
kriterijai – ką reiškia ją gerai atlikti
Pagyrimas (pagiriamasis grįžtamasis ryšys): informacija
apie tai, ką mokiniai atliko gerai ir kodėl tai gerai. Gali
būti susijęs su rezultatu ir su procesu
Tolesni uždaviniai (kritiškas grįžtamasis ryšys):
informacija apie tai, kur reikia patobulėti ir kaip tai
padaryti, t.y. rodyti ne tik kas blogai, bet ir kaip tai
ištaisyti
Pagyrimo ir tolesnio uždavinio grįžtamasis ryšys
tikslai
uždavinys
pagyrimas
uždavinys
pagyrimas
Nusistatykime labai aiškius tikslus, pripažinkime esamą mokinių
lygį, venkime skatinti varžytis ar lygintis su kitais, vietoje to, leiskime
jiems varžytis su:
užduotimi ir
su savimi, (su ankstesniu darbu)
Aktyvių metodų taikymas
pamokoje

Informacinių ir komunikacinių technologijų
(IKT) taikymas pamokose mokytojams
suteikia naujų ir modernių mokymo
pokyčių:

IKT integravimas į darbo ir pamokų
planavimą sukuria naują pamokų
kūrimo strategiją. Daugeliui mokytojų
siūloma keisti ilgus metus
nusistovėjusius tradicinius mokymo
metodus, o IKT naudojimas ir gali juos
pagyvinti, gali kelti mokinių motyvaciją,
leidžia geriau individualizuoti ir
diferencijuoti ugdymo turinį;
Kiekvienas mokytojas prisitaikys
jam ir jo mokiniams priimtinas
veiklas;
 Interaktyvius mokymo(si) metodus


kurie leidžia tiek mokytojui, tiek jo
mokiniui tapti aktyviais ugdymo proceso
dalyviais
Mokytojas bet kuriuo atveju
turėtų išlikti kurėju
 mokymo(si)
priemonių kiekybė
nelemia pamokos kokybės
 nepadeda siekti reikiamo rezultato
( žinių, gebėjimų, vertybinių
nuostatų).
REFLEKSIJA
Siekite mėnulio.
Jei jo ir nepasieksite, tai bent
keliausite žvaigždės link.
V.Rydas

similar documents