IKT panaudojimas koreguojant rašymo sutrikimus

Report
INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
VEIKSMINGUMAS
LOGOPEDINĖSE PRATYBOSE
Liuda Furmanavičienė,
Kauno ,,Ryto” pradinė mokykla
2011-02-19
Vietoj įvado…
• IKT vis sparčiau įsilieja į kalbos, kalbėjimo sutrikimų
koregavimo procesą. Logopedo vaidmuo ir
kvalifikacija – labai svarbūs. Nuo jo kompetencijos
priklauso ne tik mokymo kokybė, bet ir viso
mokomojo proceso modernizavimas.
Problema: informacinių kompiuterinių technologijų
panaudojimo galimybės koreguojant kalbos
sutrikimus.
• Tyrimo tikslas: atskleisti kompiuterinių technologijų
tikslingo taikymo raišką mokyklos logopedo darbe.
Kaita
Mokyklos nuolatinės kaitos ypatumus gerai
atskleidžia informacinės sistemos įdiegimas,
kaip viena iš daugelio mokyklos tobulinimo
sričių.
Informacinių technologijų integravimą bei
veiksmingumą galima vertinti nustatant IKT
poveikį specialiųjų poreikių moksleivių
pasiekimams ir pedagogų darbo gerinimui.
Sėkmės įvertinimas gali būti matuojamas pagal
moksleivių rezultatus, pedagogų veiklos ir
mokymo metodų pokyčius, technologijos
taikymo metodų įvairovę.
Privalumai
• IKT padeda sukurti naują, praturtintą informacijos
šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovę, mokymosi
aplinką, kurioje lengviau integruoti įvairius dalykus,
taikyti aktyvius mokymo metodus, skleisti
individualius specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus,
mokyti dirbti individualiai ir grupėje.
• Naudojant informacines ir komunikacines
technologijas bei naujoviškus ugdymo metodus,
diferencijuojamas ir individualizuojamas specialiųjų
poreikių mokinių ugdymo procesas, atsižvelgiama į
mokinių gebėjimus bei poreikių įvairovę.
Privalumai
• IKT gali būti tikslingai
naudojamos tada, jei:
stimuliuoja
intelektualinių gebėjimų
ugdymą, padeda įgyjant
žinių, ugdant požiūrius
ir įgūdžius, kurie jau
suformuoti anksčiau;
žadina didesnį
susidomėjimą nei
tradiciniai metodai.
• Naudojantis IKT,
mokiniai labiau
koncentruoja dėmesį
negu tradicinėje
pamokoje; mokiniuose
sužadinamas noras tirti,
ieškoti, skatinamas
mokymasis
bendradarbiaujant.
Principai
• Kalbos sutrikimų koregavimas taikant
informacijos technologijas turi būti
pagrįstas bendraisiais didaktikos
principais:
vaizdingumu, sistemingumu, teorijos
ryšiu su praktika, išmokimo tvirtumu,
mokinių aktyvinimu, mokymo
individualizavimu.
3 priežastys, skatinančios diegti IKT
logopedinių pratybų metu:
• Profesinė - kiekvienas moksleivis privalo įgyti
kompiuterinį raštingumą;
• Socialinė - tiek visoje Europoje, tiek Lietuvoje
kuriamos informacinės visuomenės plėtotė ir
technologijų vystymasis palies kiekvieną pilietį, todėl
būtina paruošti moksleivius gyvenimui informacijos
apsuptyje.
• Pedagoginė - padeda įgyvendinti švietimo tikslus ir
mažinti atitrūkimą nuo ekonominės ir visuomeninės
realybės. IKT padeda sukurti naują mokymosi
aplinką.
• Nors kompiuterizuota mokymo aplinka
išskatina mokinio aktyvumą, mokymo kokybė
vis dėlto labiau priklauso nuo mokymosi
tikslų, logopedo vaidmens, grupės ar
pogrupio bendrosios kultūros. Tad renkantis
kompiuterinę mokomąją programą reikėtų
atsižvelgti į tai, kiek ji atitinka dalyko tikslus ir
kiek išsami bei patikima programoje
mokomoji medžiaga.
E.mokymo pranašumai:
• kada moko ne logopedas, o kompiuteris,
mokinių mokymosi greitis gali būti skirtingas;
• naudojant kompiuterį, galima panaudoti
daugiau mokymo kontrolės, grįžtamojo ryšio
priemonių;
• pagal galimybes gali mokytis kiekvienas,
nežiūrint amžiaus ir pasiruošimo;
• neribojamas mokymosi periodiškumas,
laikas, trukmė, programos.
Tačiau nereikia pamiršti, jog
• kompiuteris yra tik kaip pagalbinė priemonė,
padedanti greičiau ar veiksmingiau atlikti
užduotis, ištirti reiškinius, surasti informaciją ir
atlikti kitus darbus;pažintinės veiklos kaita
pagerina moksleivių psichinį aktyvumą,
bendrą emocinę jų būseną, sumažina
psichinę įtampą ir subjektyvų nuovargio
pojūtį.Kompiuterio vaidmuo nėra lemiantis, jis
yra priemonė mokymosi veiksmingumui
didinti.
Logopedo gebėjimas motyvuotai naudoti
IKT, teigiamai įtakoja specialiosios
pedagoginės pagalbos efektyvumą
• Logopedinių pratybų metu plačiai naudojama
pateikties (prezentacijos, pristatymo)
programa Microsoft Power Point.
• Kalbos sutrikimų koregavimo procese galima
sukurti skaidres su tekstais, lentelėmis,
diagramomis, grafikais, piešiniais, paruoštais
betarpiškai Power Point aplinkoje arba
įkeliant juos iš Word, Excel, Access ir kt. Be
to, jas demonstruojant galima panaudoti
garsinius efektus, videoklipus ir pan.
Pačių sukurtų Microsoft Power Point
pateikčių naudojimas
• ,,Ilgųjų – trumpųjų balsių skyrimas“, ,,E-Ė-IE
diferenciacija“, ,,O-UO skyrimas“, ,,Žodžiai,
atsakantys į klausimą ką?“, ,,Žodžiai, atsakantys į
klausimą ko daug?“, ,,Žodžių garsinė analizė ir
sintezė“, ,,Priebalsių supanašėjimas“ bei kitas.
• Pratybos, kurių metu demonstruojamos minėtos
pateiktys žadina specialiųjų poreikių mokinių
susidomėjimą pateikiama medžiaga, skatina
aktyvumą, suteikia galimybę užduotis atlikti,
panaudojant žaidybinius elementus, teikia
galimybę objektyviai įsivertinti savo darbą.
Apibendrinimas
• Logopedams neretai trūksta laiko tobulinti
savo kvalifikaciją, jie nežino, kaip
veiksmingai panaudoti kompensacines
priemones, bei neturi pakankamos
informacijos apie esamas ir tinkamas
kompiuterines programas.
• Kompensacinė technika ir specialios
programos bus efektyvios tik tada, jei jas
valdys sumanaus specialistas.
IKT vertinama kaip katalizatorius,
spartinantis modernių švietimo reformų bei
didaktikų plėtotę
• geriau ir greičiau išugdo įvairių dalykų žinias bei
gebėjimus;
• logopedas vaizdžiau perteikia mokomąją medžiagą;
• pratybų ir kontroliuojančios programos patraukliai ir
intensyviai lavina reikiamus įgūdžius;
• padeda atlikti daug triūso reikalaujančius rutininius ir
sudėtingus darbus ;
• speciali kompiuterių technika padeda įgyti kokybišką
išsilavinimą neįgaliems moksleiviams ;
• padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir
bendravimo priemonių įvairovės praturtintą,
mokymosi aplinką.
• Jausdami atsakomybę už moksleivių pasiruošimą
gyventi informacijos visuomenėje logopedai,
tobulindami darbą kabinete, stengiasi sumažinti
atotrūkį tarp mokyklos ir gyvenimo tikrovės,
kūrybiškai ir tikslingai pratybose panaudoja IKT.
• Logopedui keliamas kompleksiškas uždavinys:
konkretaus dalyko žinias susieti su gebėjimu
taikyti informacijos ir komunikacijos
technologijas bei su moksleivio įgūdžių mokytis
autonomiškai formavimu.
Rekomendacijos:
• IKT panaudojimas logopedinių pratybų metu
atskleidžia eilę privalumų: kelia mokinių
mokymosi motyvaciją, skatina domėjimąsi
pateikiama mokomąja medžiaga, sutelkia dėmesį
užduoties atlikimui, mažina kalbėjimo, rašymo
klaidų kiekį,
• Logopedinėse pratybose tikslinga naudoti ne vien
paruoštas mokomąsias programas, bet ir patiems
logopedams siūlytina sukurti Power Point
pateiktis pagal atskiras, aktualias temas.
• Turint logopediniame kabinete kompiuterį
ar Multimediją, pačių paruoštą pateiktį
galima bet kada panaudoti, tuo
paįvairinant koreguojamąjį procesą.
• Modernizuota visuomenė reikalauja žengti
koja kojon su technologijų pasiekimais,
todėl logopedams yra būtina nuolat
susipažinti ir patiems įsisavinti IKT
naujoves bei jas panaudoti savo
kasdieniniame darbe.
,,Norai būtini tam, kad
gyvenimas nesustotų.”
S.DŽONSONAS

similar documents