Kravspecifikation

Report
1
Bakgrund
 e-förvaltning och e-tjänster
 GIS-genomlysning
• Behov av modern webb-karta
• Prestandaproblem intern-GIS
2
Anbud
 Leverantörsoberoende
 Konsultteam
•
Minimera sårbarheten
•
Öka kompetensbredden
 Projektplanering i anbudet
•
Upphandlingens omfattning och
avgränsningar
•
Revidering av aktivitetsplanen
•
Revidering av tidplanen
3
Tidplan
Organisation
Sollentuna kommuns organisation
4
Projektplan




Inläsning och förberedelse
Förutsättningar
Definiera och dokumentera krav
Kravspecifikation
•
Ska
•
Bör
•
Redovisning
•
Demonstration
 Framtagande av upphandlingsunderlag
•
Utvärderingmodell
•
Förfrågningsunderlag
5
Projektplan, forts
 Anbudsperioden
•
Frågor och svar
 Utvärdering
•
Leverantör
•
Produkt
•
Tjänst
6
Systembeskrivning
7
Systembeskrivning
8
Behovsanalys
9
Kravspecifikation
 Ska (ja/nej/beskriv), 81
•
Implementerat vid leverans
 Bör (ja/nej/beskriv), 43, summa 211 p
•
Relativ skala
•
Kort beskrivning
 Redovisning (ja/nej/redovisa), 18, 84 p
•
Utförlig redovisning
 Leverantörskapacitet, 14, 70 p
•
referenser
 Demonstration (visa), 10, 68 p
•
Betygsättande panel
10
Utvärderingsmodell
Vikt
Beskrivning
Pris
25%
Jämförelsetalet beräknas enligt formeln JämförelseTal=1-((AnbudetsPris LägstaAnbudsPris)/((HögstaAnbudsPris-LägstaAnbudsPris)/(1(LägstaAnbudsPris/HögstaAnbudsPris)))
Uppfyllelsegrad BÖR-krav
20%
Bedöms utifrån anbudsgivarens beskrivningar av uppfyllelsegrad samt Sollentuna
kommuns bedömning av denna.
Uppfyllelsegrad REDOVISNING
20%
Bedöms utifrån av anbudsgivaren inlämnade redovisningar
Enbart anbudsgivare som har möjlighet att vinna går vidare
Leveranskapacitet
10%
Bedöms utifrån ett antal frågor som ställs till refrenter. Anbudsgivare MÅSTE uppfylla minst
40% på referenstagning
Enbart anbudsgivare som har möjlighet att vinna går vidare
Användbarhet
25%
Bedöms utifrån demonstrationer och av anbudsgivaren inlämnade redovisningar
11
Lärdomar
 Tidsoptimism
 Administration
 Välja sida
12
Framgångsfaktorer







Avgränsning
Styrgrupp
Verksamhetsrepresentation
Konsultteam
Leverantörsperspektiv
Väldefinierad utvärdering
Samarbete
13
14
Våra kompetensområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Systemutveckling
Avancerad databearbetning
Datasamordning
3D-visualisering
GIS (Geografiska informationssystem)
GIM (Geographical Information
Management)
BIM (Building Information Modeling)
VDC (Virtual Design and Construction)
Strategi- och verksamhetsutveckling
Förvaltning och outsourcing
15
Mervärde för våra kunder
• Både verksamhetsförståelse och djup
teknisk kompetens
• Leverantörsoberoende
• Agerar lokalt, nationellt och internationellt
• Hanterar stora och små uppdrag
• Erbjuder största möjliga kundnytta
oberoende av den underliggande tekniken
• ISO 9001 och ISO 14001-certifierade
16
Exempel på kunduppdrag
Förvarets materialverk (FMV)
Utveckling av nytt miljöuppföljningssystem
till FMV:s provskjutningsverksamhet i
Karlborg.
Parkeringsbolaget i Göteborg
Ny kartdatabas med vektoriserade kartor
över alla parkeringsplatser, biljettautomater och p-skyltar i Göteborg.
17
Exempel på kunduppdrag
Posten
Leverantör av Postens hela GIS-miljö och
ansvarig för utveckling, drift och förvaltning.
Sjöhistoriska museet
Utveckling av tatueringsapp till
sjömansutställning på Sjöhistoriska museet.
Nya Karolinska Solna
Datasamordning för BIM-projektering,
informationsutbyte och säkra leveranser.
Havs- och vattenmyndigheten
Nytt IT-stöd för bättre möjligheter att
upptäcka och förebygga olagligt fiske.
18
Kundstruktur
Industriföretag
30 %
Bostad-, fastighetsoch byggföretag
Övriga privata företag
70 %
Kommuner och
landsting
Statliga verk och
myndigheter
19
Största kunderna 2013
20
Så tycker kunderna om oss
Tolkning av index
84 % av kunderna är positiva till
< 75 % Lågt
samarbetet med Sweco Position
75-95 % Bra prestation
95-100 % Överprestation
Tolkning av index
NKI (Nöjd-kund-index) hos Sweco
Positions kunder är 7,9 2012 (7,7 2010).
< 6 Lågt
6-7,5 Normalt
7,5-10 Mycket bra
Branschjämförelse
Snitt-NKI enligt Svensk Kvalitetsindex för bolag som säljer
företagstjänster mättes 2011 och 2010 till 7,1.
IT-konsulter specifikt, vars resultat presenterades enskilt senast
2010, ligger lägre än andra typer av företag i gruppen på ett NKI
om 6,4.
21
Aktuella projekt
 Visualisering
 Förvaltningsetablering av geodata
 Ex-jobb cykelvägsdata
22

similar documents