Slide 1 - Asrama JPN Johor

Report
1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ASRAMA
• Pentadbiran dan pengurusan amat penting
dalam sesebuah organisasi
• Mewujudkan Jawatankuasa Khas
Pengurusan Asrama
- menyelaras, memantau pelaksanaan dan
pengurusan, melapor prestasi (Akademik,
Kokurikum, Disiplin)
• Penambahbaikan Unit dan Pegawai
- pentadbiran, kewangan, pembangunan
modal insan, kebajikan dan hal ehwal murid
1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ASRAMA
• Penumpuan tanggungjawab kepada personal
tertentu sahaja perlu diubah kepada lebih
menyeluruh
• Peningkatan peranan dan kebajikan warden
memerlukan sokongan daripada pengurusan
sekolah
• Kes keracunan makanan di asrama meningkat
– memerlukan pemantauan yang rapi bagi
memastikan pengurusan makanan diselia
dengan teratur
1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ASRAMA
• Kepentingan aspek pementauan
- dipantau dari segi pengurusan pentadbiran,
perkhidmatan, fizikal, pengurusan program
murid, perjawatan, kewangan & keceriaan
• Pengurusan maklumat dalam pengoperasian adalah
amat penting
- maklumat dan pelaporan sebagai indikator dan
sumber pengoperasian. SMA digunapakai.
• Aspek latihan merupakan faktor penting
dalammenentukan pencapaian matlamat
- latihan kepada personel wajib dilaksanakan
2. PENGURUSAN AKADEMIK MURID ASRAMA
• Matlamat utama ialah kecemerlangan
akademik
- fokus yang lebih atas kelebihan dan kemudahan
yang diberikan
• Pencapaian 20.34% murid ting.1 2011
memperoleh 5A dalam UPSR
- wajar diberi fokus agarprestasi tidak terjejas
• Pelaksanaan transformasi pengurusan
akademik lebih berfokus
- pelaporan pencapaian pep. sekolah & awam
2. PENGURUSAN AKADEMIK MURID ASRAMA
• Aspek amalan pengurusan akademik perlu
dinilai dan ditransformasikan meliputi:
1. Peranan pihak pengurusan sekolah
- Pengetua / Guru besar
- Penolong Kanan Kokurikulum
- Penolong Kanan HEM
- Warden
- Guru Bimbingan & Kaunseling
- Penyelia Asrama & Pembantu Pengurusan
Murid
2. PENGURUSAN AKADEMIK MURID ASRAMA
• Aspek amalan pengurusan akademik perlu
dinilai dan ditransformasikan meliputi:
2. Pengurusan Program dan Aktiviti
Pembelajaran di asrama
- Kelas Persediaan
- Pengurusan Tuisyen
- Motivasi
- Program Mentor Mantee
- Pengurusan Masa
- Teknik Pembelajaran
3. PENGURUSAN DISIPLIN MURID ASRAMA
• Aspek pembangunan sahsiah dan disiplin
penting bagi melahirkan modal insan yg
memenuhi Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
• Keperluan meningkatkan pembangunan
sahsiah dan jati diri murid
- pelaksanaan surat pekeliling Iktisas,
Jawatankuasa Induk Menengani Gejala Disiplin
dan saluran Aduan Disiplin Murid (Hotline)
3. PENGURUSAN DISIPLIN MURID ASRAMA
• Dapatan Kajian Gengsterisme 1999 – 5 punca
utama berlakunya masalah disiplin:
1.
2.
3.
4.
Pengaruh Media Masa
Pengaruh Perbandaran dan urbanisasi
Pengaruh materialisme
Kebebasan bertindak bagi setiap
individu
5. Pengaruh rakan sebaya
• Pertambahan beban tugas hakiki guru
(warden) dan kekurangan keperihatinan
pentadbir
3. PENGURUSAN DISIPLIN MURID ASRAMA
• Aspek amalan pengurusan disiplin yang
perlu dinilai dan ditransformasi adalah:
1. Peranan Pihak Pengurusan Sekolah
- Pengetua / Guru Besar
- Penolong Kanan Kokurikulum
- Penolong Kanan HEM
- Warden
- Guru Bimbingan dan Kaunseling
- Penyelia Asrama dan Pembantu
Pengurusan Murid
3. PENGURUSAN DISIPLIN MURID ASRAMA
• Aspek amalan pengurusan disiplin yang
perlu dinilai dan ditransformasi adalah:
2. Peraturan Asrama dan Fokus Isu Disiplin
- Menyemak semula peraturan asrama
- Garis Panduan / Tatacara Pelaksanaan
Proses Hukuman & Tindakan Disiplin
- Salah laku keluar masuk asrama
- Salah laku buli
- Salah laku berunsur jenayah
3. PENGURUSAN DISIPLIN MURID ASRAMA
• Aspek amalan pengurusan disiplin yang
perlu dinilai dan ditransformasi adalah:
3. Peranan Warden
4. Pengurusan Maklumat Berkesan
- Penyelarasan dengan SSDM
- Penambahbaikan SMA
5. Pengurusan Program
- Program Pembangunan Sahsiah
- Program Intervensi dan Jati Diri
4. PENGURUSAN PROGRAM ASRAMA
• Anugerah Asrama Terbilang (ASAT) sebagai
program induk asrama:
- Anugerah Asrama
penilaian 25% pentadbiran, 25% fizikal, 25% aktiviti, 20%
kemenjadian murid, 10% keceriaan
- Karnival Kokurikulum
sukan permainan, ko-akademik, kebudayaan dan
kesenian berkonsep sukan untuk semua
- Tokoh Kepimpinan Murid Asrama (TKMA)
pemilihan tokoh kepimpinan dalam kalangan pengawas
asrama
4. PENGURUSAN PROGRAM ASRAMA
• Penambahbaikan Instrumen Penilaian dan
Penambahan kategori anugerah dalam ASAT
- meningkatkan tahap keberkesanan
pengurusan asrama dan memberi lebih
peluang kepada asrama untuk pengiktirafan
peringkat kebangsaan
• Tokoh Kepimpinan Murid Asrama ditukar
kepada Kursus untuk bakal pemimpin asrama
- berkonsepkan penyediaan bakal pemimpin
asrama untuk masa depan
4. PENGURUSAN PROGRAM ASRAMA
• Karnival asrama ditukar kepada Program
Kokurikulum Asrama berkonsepkan
jemputan secara sukarela
- penganjur oleh JPN dengan penyertaan
dibiayai peruntukan Bantuan Kokurikulum
Asrama (BKA)
Berdasarkan keperluan dan analisis
pengurusan asrama menggunakan
strategi Laut Biru (“Blue Ocean
Strategy”), disediakan
PLAN STRATEGI 3 TAHUN
(2012 – 2014)
IMPLIKASI KEWANGAN
Peruntukan berjumlah RM11,794,680
diperlukan untuk:
1. Pengurusan Penyediaan dan Taklimat
Perekayasaan
2. Pengurusan dan Pentadbiran
3. Pembangunan Akademik
4. Pembangunan Sahsiah dan Disiplin
5. Program Asrama
PENSTRUKTURAN diperingkat unit
dan penambahan pegawai di
BPSH, KPM, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran
Daerah perlu dilakukan.
CADANGAN PERJAWATAN
PENGURUSAN ASRAMA HARIAN KPM
Bil
Jabatan
1. Bhg Peng. Sek
Harian (BPSH)
KPM
2. Jabatan
Pelajaran
Negeri
3. Pejabat
Pel. Daerah
Bil Pegawai & Gred
1 x PP (DG-48)
1 x PP (DG-44)
1 x PP (DG-44)
1 x PP (DG-41)
1 x PP (DGA-34)
1 x PK (DGA-34)
1 x PK (DGA-32)
Nota
1. Pengurusan
2. Kewangan
3. Pentadbiran
4. Hal Ehwal Murid
5. Kebajikan Staf
6. Pengurusan
Akademik
7. Pengurusan
Disiplin

similar documents