Kind en gezin

Report
Inclusieve Kinderopvang
De Vlaamse Beleidsaanpak
Situering
Kaders
• Resonansgroep inclusieve kinderopvang
ouderverenigingen, sector, VAPH, K&G (2011-2012)
• ‘Aanzet tot een vernieuwde beleidsaanpak voor de
inclusieve kinderopvang’
referentiekaders:
– IVRK
– Verdrag rechten personen met een handicap
– Perspectief 2020 minister Vandeurzen
– Visie inclusieve opvang K&G en VBJK in Handleiding
inclusieve kinderopvang 2007
Uitgangspunten bij de beleidsaanpak
1. Ouders als eerste opvoeders en regisseurs
2. Toegang tot kinderopvang als basisrecht
–
Denken vanuit basisrecht
–
Alle voorzieningen staan hiervoor open
–
Inzet middelen voor redelijke aanpassingen
3. Vanuit basiskwaliteit bepalen wat de extra
ondersteuningsbehoefte is
–
Definiëring vanuit handelingsgerichte aspecten
–
die compenseren of neutraliseren
–
en verder gaan dan de basiskwaliteit
Hoe zit het in elkaar?
De Vlaamse kinderopvang
Gezinsopvang
Erkende (en
gesubsidieerde)
opvang
Zelfstandige opvang
met attest van
toezicht
•Dienst voor
onthaalouders
•Zelfstandig onthaalouder
•Erkend kinderdagverblijf
•Initiatief voor
buitenschoolse opvang
•Lokale dienst voor
buurtgerichte opvang
•Zelfstandig
kinderdagverblijf
•Zelfstandige
buitenschoolse
opvangvoorziening
Groepsopvang
Hoe zit het in elkaar?
De regeling inclusieve kinderopvang
Sedert 2001 een specifieke regelgeving en middelen
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector/juridisch/regelgeving-alle-opvang/#Specifieke-zorg---alle-op
Structurele opvangplaatsen
•Toegekende capaciteit aan voorzieningen
•Enkel in erkende en gesubsidieerde voorzieningen
•Minimaal te behalen bezettingspercentage
Individuele opvangplaatsen
•Vaste tegemoetkoming obv opvangprestaties
•Voor alle voorzieningen
Hoe zit het in elkaar?
Enkele cijfers
Al veel kwaliteitsvolle inclusieve praktijk, maar …
• Expertise structurele plaatsen enkel in eigen
opvang.
• Individuele inclusieve opvang staan alleen met hun
vragen.
Terwijl de doelstelling is:
• inclusieve kinderopvang in alle vergunde
kinderopvang.
0,5 mio euro aan extra middelen voor inclusieve
kinderopvang
• Bron van de middelen: VAPH ikv Perspectiefplan 2020
– zo weinig mogelijk uitzonderlijk of afzonderlijk en zo veel
mogelijk gewoon,
– expliciete rol voor de kinderopvang.
• ‘de noodzakelijke uitbreidingen in de andere welzijnssectoren
met oog op inclusieve ondersteuning van personen met een
handicap’.
• Het kader in de kinderopvang
– Decreet kinderopvang
– Aanzet tot vernieuwde beleidsaanpak
Hoe deze extra middelen dan inzetten?
• 20.000 extra bijkomende inclusieve
opvangprestaties (200.000 euro)
• Sensibiliserings- en informatiecampagne "inclusie in
kinderopvang” (20.000 euro)
• Projecten ‘centra voor inclusieve kinderopvang’
(280.000 euro)
– Realiseren zelf inclusieve opvang realiseren
– Ondersteunen andere voorzieningen in de regio in het
realiseren van inclusieve opvang.
Centra voor inclusieve opvang:
regelgevende basis
• Aanpassing huidig MB (in voorbereiding)
zodat oproep en start van projecten in 2013
mogelijk wordt
• Toekomst
inpassing van projecten in
-BVR subsidiering voor KO baby’s en peuters (decreet)
-Regelgeving buitenschoolse opvang
Centra voor Inclusieve Kinderopvang:
wie kan zich kandidaat stellen?
Alle erkende, toegestemde opvang, zelfstandige
opvang met IKG en alle initiatieven buitenschoolse
opvang of lokale diensten buitenschoolse opvang
• voor voorzieningen structurele plaatsen
– mits inzet subsidie voor structurele inclusieve opvang
• en:
– minimale capaciteit van 22 plaatsen
– Laatste 4 kwartalen minstens 7 kinderen met
specifieke zorg opgevangen hebben
– maximaal 1/3de van de opgevangen kinderen heeft
een specifieke zorgbehoefte.
Centra voor Inclusieve Kinderopvang:
opdrachten
•
Proactief opnamebeleid
•
Realiseren van minimum aan inclusieve opvangprestaties
•
Uitbouwen en verspreiden van expertise binnen de
volledige zorgregio
=> Minstens 7 opvanglocaties begeleiden
•
Mee uitvoeren lokale en provinciale doelstellingen
•
Sensibiliseren binnen de zorgregio
! Informatie aan en inspraak ouders waarborgen
! Zorgen voor aangepaste personeelsinzet
Centra voor Inclusieve Kinderopvang:
minimale resultaten
Jaarlijks minstens ook
• zelf 7 kinderen met specifieke zorgbehoefte
opvangen
• 750 inclusieve opvangprestaties realiseren
Centra voor Inclusieve Kinderopvang:
middelen
• 40.000 euro
• bijkomend budget voor inclusie:
– per opvangprestatie van een kind met specifieke
zorgbehoefte: de individuele prestatievergoeding
– voor opvangprestaties die gerealiseerd worden
bovenop het minimum inclusieve opvangprestaties
Centra voor Inclusieve Kinderopvang :
toekenningen verdeling
• Via oproep
• Beoordeling door jury
Basis: mate dat aanvrager aantoont over expertise,
netwerk en competenties te beschikken
• Spreiding over provincies en BHG
Centra voor Inclusieve Kinderopvang:
ondersteuning, opvolging en evaluatie
• Begeleidingstraject inclusie
• Resonansgroep inclusieve kinderopvang
• Opvolging
– Documentering
• Doelstellingen en evaluatierapporten
– Cijfermatig
• Stijging aantal opgevangen kinderen met een specifieke
zorgbehoefte
• Spreiding over de kinderopvang in de zorgregio
evolueert.
• Werking en financiële ondersteuning wordt na 5 jaar
geëvalueerd.

similar documents