sstp modul sains k2

Report
SSTP SAINS
SECONDARY SCHOOL
TRANSFORMATION
PROGRAM
OBJEKTIF SSTP SAINS
Menghasilkan modul PdP yang
bersistematik bagi Sains
b. Meng hasilkan modul melalui
perkongsian guru-guru Sains
c. Meningkatkan prestasi mata
pelajaran Sains SPM
a.
KANDUNGAN SPM SAINS
• KERTAS I
• KERTAS II
:
:
50 Objektif
Bhg A - 4 Struktur (20 m)
Bhg B - 5 Struktur (30 m)
Bhg C - 3 Esei, Jawab 2 Esei
sahaja (20 m),
Soalan 10 (Eksperimen)
WAJIB jawab
KANDUNGAN SPM SAINS
TINGKATAN 4
TOPIK
TAJUK
1
2
3
PENYIASATAN SAINTIFIK
KOORDINASI BADAN
KETURUNAN DAN VARIASI
4
5
JIRIM DAN BAHAN
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
6
7
TENAGA NUKLEAR
CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN
8
BAHAN KIMIA DALAM INDUSTRI
KANDUNGAN SPM SAINS
TINGKATAN 5
TOPIK
TAJUK
1
2
3
MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN
NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
4
5
SEBATIAN KARBON
GERAKAN
6
TEKNOLOGI DAN PENGELUARAN MAKANAN
7
BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI
8
ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
TUGASAN SETIAP SEKOLAH
1. Semua sekolah perlu menyediakan
a. 15 Soalan Objektif
b. 12 soalan Struktur
(6 soalan Bhg A dan 6 soalan Bhgn B)
c. 6 soalan Esei
(2 Soalan No.10, 2 Soalan No.11 dan
2 Soalan No.12)
CONTOH JSU MODUL SAINS
Topik/ Subtopik
4.1 Menganalisa perubahan
keadaan jirim
4.2 Memahami struktur atom
4.3 Mengaplikasi idea tentang
nombor proton dan nombor
nukleon dalam unsur
No
Soalan
Pengetah Kefaham
uan
an
Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
Rendah
Sederhana
Tinggi
PENGAGIHAN TUGAS SAINS
TINGKATAN 4
BIL
TAJUK
JUMLAH PURATA
1
Penyiasatan Saintifik
1
12.5
2
Koordinasi Badan
7
87.5
3
4
Keturunan Dan Variasi
Jirim Dan Bahan
Tenaga Dan Perubahan
Kimia
Tenaga Nuklear
Cahaya, Warna Dan
Penglihatan
Bahan Kimia Dalam
Industri
6
6
75
75
9
112.5
6
75
8
100
6
75
5
6
7
8
SEKOLAH YANG
BERTANGGUNGJAWAB
SMK TIONG HUA &
SMK PANGGILAN GALPAM
SMK MUHIBBAH
SMK ELOPURA
SMK ELOPURA II &
SMK SANDAKAN II
SMK TINOSA
SMK ST MARY &
SMK ST CECELIA
SMK SEGALIUD
PENGAGIHAN TUGAS SAINS
TINGKATAN 5
BIL
TAJUK
JUMLAH PURATA
SEKOLAH YANG
BERTANGGUNGJAWAB
SMK PEREMPUAN &
SMK FAJAR
1
Mikrooganisma & Kesannya Ke
Atas Hidupan
7
87.5
2
Nutrisi & Pengeluaran Makanan
4
50
SMK BATU SAPI
3
Pemeliharaan & Pemuliharaan
Alam Sekitar
4
50
SMK GUM-GUM
4
Sebatian Karbon
8
100
5
Gerakan
9
112.5
6
Teknologi & Pengeluaran Makanan
6
75
SMK LIBARAN
7
Bahan Sintetik Dalam Industri
4
50
SMK AGAMA
8
Elektronik & Teknologi Maklumat
& Komunikasi
5
62.5
SMK MERPATI
SMK SANDAKAN &
SMK TEKNIK VOKASIONAL
SMK SUNG SIEW &
SMK ST MICHAEL
TUGASAN SETIAP SEKOLAH
• Emailkan soalan tersebut kepada Cikgu Yau
Siew Mee, [email protected] atau
Cikgu Chin Lee Lin [email protected]
sebelum atau pada 10 Mei 2014 (SABTU).
• Semua soalan tersebut akan diburn dalam
CD sebelum 24 Mei 2014 (SABTU) dan
diagihkan kepada sekolah masing-masing.
• Sebarang masalah boleh rujuk kepada
Cikgu Kwok Chee Yen, SMK Elopura
Sandakan.

similar documents