รายละเอียดการจัดงาน - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ขอนแก่น

Report
ึ ษาเอกชนจังหวัด
มหกรรมการศก
ขอนแก่น
17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ั้ 5
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชน
็ ทรัลพลาซาขอนแก่น
ศูนย์การค ้าเซน
ึ ษาเอกชน
มหกรรมการศก
จังหวัดขอนแก่น
 Concept
การจัดงาน
 รูปแบบการจัดกิจกรรม
 กิจกรรม
ั พันธ์
 แนวทางการประชาสม
 แนวทางการหารายได ้
วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน
•เพื่อเป็ นการระลึกถึงวันที่ประเทศไทยเริ่ มใช้พระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์
เป็ นครั้งแรก คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461
• เพื่อเปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้แสดงศักยภาพของ
การจัดการศึกษาที่มี คุณภาพให้แก่ผปู ้ กครอง ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
• เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือและความสามัคคีระหว่างโรงเรี ยนเอกชนใน
จังหวัดขอนแก่น
• เพื่อประชาสัมพันธ์พนั ธกิจของการจัดการศึกษาเอกชนของจังหวัดขอนแก่น
ให้สงั คมรับทราบว่า เราจะจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กขอนแก่น “ก้าวหน้า ก้าว
ไกล สู่สากล”
Concept การจัดงาน

ึ ษาเอกชนในจังหวัด
คือ การรวมพลังของสถาบันการศก
ั ยภาพของ
ขอนแก่น ทุกโรง ทุกระบบ เพือ
่ แสดงศก
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นทีจ
่ ะสร ้างอนาคตทาง
ึ ษาให ้แก่คนขอนแก่นสูร่ ะดับสากล
การศก
SLOGAN
“การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรี ยมคนสู่ อาเซี่ ยน”
LOGO
ึ ษาเอกชน”
หมายเหตุ สรุปจากทีป
่ ระชุมด ้านในlogoให ้เขียนว่า “มหกรรมการศก
รูปแบบการจัดงาน
 เน ้นความคิดสร ้างสรรค์
ความตืน
่ เต ้น น่าสนใจ
โดยมีรป
ู แบบการจัดนิทรรศการทีเ่ ป็ นสากล และ
มีความทันสมัย
ั พันธ์โรงเรียนเอกชนให ้สาธารณชน
 ประชาสม
ทราบ
ี่ น เพือ
 ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับอาเซย
่ เตรียมความ
่ ารเปิ ดเสรีอาเซย
ี น
พร ้อมโรงเรียนเอกชนสูก
กิจกรรม
การแสดงบนเวทีกลาง และเวทีหน ้างาน ตลอด2 วัน
 การโชว์ความสามารถของนั กเรียนทีเ่ คยได ้รับรางวัล
ั พันธ์ของโรงเรียนเอกชนทัง้ ใน
 การออกบูธประชาสม
ระบบและนอกระบบ
ั พันธ์ของสถาบันอุดมศก
ึ ษา
 การออกบูธประชาสม
เอกชน
 การประกวดวาดภาพ
ึ ษา
 การออกร ้านของร ้านค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการศก
ตลอดจนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
 การจับฉลากรางวัลหางบัตรเดินการกุศล

ตัวอย่างรู ปแบบสื่ อประชาสัมพันธ์
ึ ษาเอกชน ก ้าวหน ้า ก ้าวไกล สูส
่ ากล เตรียมคนสูอ
่ าเซย
ี่ น”
หมายเหตุ - แก ้sloganเป็ น“การศก
ื ให ้ใหญ่ขน
- ปรับขนาดตัวหนั งสอ
ึ้
ั พันธ์
แนวทางการประชาสม
 เครือข่ายโรงเรียน
 เคเบิล
้ ทีวท
ี ้องถิน
่
 วิทยุ
ื่ /หนังสอ
ื พิมพ์ท ้องถิน
 สอ
่
 ป้ ายไวนิล
 KKU
channel
 Social Network
 Website สมาคม/ Website ท ้องถิน
่
สื่ อประชาสัมพันธ์ในเซ็นทรัล
ประชาสัมพันธ์ภายในห้างก่อนวันงาน 7 วัน
สื่ อประชาสัมพันธ์ในเซ็นทรัล
ประชาสัมพันธ์ภายในห้างก่อนวันงาน 7 วัน
การประชาสัมพันธ์งานอื่นนอกจากในเซ็นทรัลฯ
 โรงเรี ยนเอกชนทุกโรงร่ วมมือกันเผยแพร่ สื่อโดยการปริ้ นท์
– ไวนิล ขนาด 3x1.5 m. ติดหน้าโรงเรี ยน และ
– โปสเตอร์ สี หรื อขาว ดาขนาด A3 หรื อ A4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรี ยน หรื อหน่วยงานที่สามารถขออนุญาตได้
ขออนุญาตติดไวนิลหน้า
สพป.ขอนแก่น ทุกเขต
 สื่ อวิทยุ
 เว็บไซต์
 รถแห่ (พิจารณาตามงบประมาณ)
แนวทางการหารายได ้
 จากการจาหน่ายบัตรเดินเทิดพระเกียรติ
 ขอสนั บสนุนจาก
Sponsors
 การลงขันจากโรงเรียนเอกชนทุก
ประเภท ทุกระบบ โรงละ 500 บาท
 ค่าสนั บสนุนบูธของโรงเรียนที่
ร่วมออกบูธ
 ค่าสนั บสนุนบูธของร ้านค ้า
การขอสนับสนุนรายได้และรางวัล
กรรมการฝ่ ายจัดหารายได้ และโรงเรี ยนเอกชนทุกโรงช่วยกันขอสนับสนุน
จากผูส้ นับสนุน ดังต่อไปนี้
 สนับสนุนป้ ายผ้าติดตามถนนรอบ อ. เมืองขอนแก่น
ป้ ายละ 2,000 บ. (ลงชื่อร้านค้าในป้ าย)
 ขอสนับสนุ นงบประมาณในการจัดงานจากหน่ วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
บูธ และ เวที
 บูธมี
4 ประเภท
ี น
– บูธสว่ นกลาง และบูธให ้ความรู ้เกีย
่ วกับอาเซย
ั พันธ์โรงเรียนเอกชน
– บูธประชาสม
– บูธร ้านค ้า
ึ ษาเอกชน
– บูธสถาบันอุดมศก
 เวทีม ี
2 เวที
– เวทีกลาง(ในหอประชุม)
– เวทีหน ้างาน
พื้นที่การจัดนิทรรศการ
-
บูธด้านในมี 92 บูธ
- หน้างานมีบูธตามความเหมาะสม
- เก้าอี้จานวน 400 ที่นงั่
หมายเหตุ จานวนบูธอาจปรับเหลี่ยนตามความเหมาะสม
ค่าเชา่ พืน
้ ที่
 บูธขนาด 3x3
เมตร เป้ าหมายจานวน 150 บูธ
ราคา 3,000 บาท:1 : 2 วัน
รวมค่าบูธที่คาดการณ์ไว้ 450,000 บาท
ร่ างกาหนดการ
งานมหกรรมโรงเรียนเอกชน จ.ขอนแก่น 17-18 ก.พ. 2555
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทร ัล พลาซา ขอนแก่น
ว ันศุกร์ 17 ก.พ. 2555
10.30 น. ห ้างเปิ ด
10.30
13.00
14.00
16.00
17.00
น.
ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนหน ้างาน
น.
พิธเี ปิ ด + การแสดงประมาณ1 ชม.
น. – 16.00 น.
Show 1 (พิธก
ี รกลาง)..…2 ชม. ปิ ดท ้ายด ้วยจับฉลาก
น. – 17.00 น.
Break 1 ชม.
น. – 19.00 น.
Show 2 (พิธก
ี รกลาง)…..2 ชม. ปิ ดท ้ายด ้วยจับฉลาก
**** ประกาศว่ามีรางวัลใหญ่พรุง่ นี้****
21.00 น. ห ้างปิ ด
--------------------------------------------------ว ันเสาร์ท ี่ 18 ก.พ. 2555
10.30 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 14.00 น.
14.00 น. - 15.00 น.
15.00 น. – 17.00 น.
10.00 น. ห ้างเปิ ด
ลงทะเบียน
Show 3 (พิธก
ี รกลาง)….2 ชม. ปิ ดท ้ายด ้วยจับฉลาก
Break 1 ชม.
Show 4 (พิธก
ี รกลาง)..…2 ชม. ปิ ดท ้ายด ้วยจับฉลาก รางวัลใหญ่
ทีส
่ ด
ุ + กล่าวขอบคุณ
18.00 น. เริม
่ รือ
้ ถอนตามสมควร
21.00 น. ห ้างปิ ด
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
กรรมการฝ่ ายต่างๆ
ฝ่ ายอานวยการ
ฝ่ ายเลขานุการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประสานงาน
ฝ่ ายจัดนิทรรศการ
ฝ่ ายเวทีและการแสดง
ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ฝ่ ายจัดหารายได้และรางวัล
ฝ่ ายปฏิคม
ฝ่ ายสวัสดิการทัว่ ไป
งบประมาณ
ประเมินผล
ติดตามข้อมูล/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็ปไซด์สมาคมฯ www.kkprivateschool.org
อีเมลล์ [email protected][email protected]
Contact
ยุ ้ย 086-643-3245
 Email:
[email protected]
THANK YOU

similar documents