PowerPoint-presentatie

Report
Actieplan Vroegtijdig
Schoolverlaten
VCLB - Strategische nascholing OLB:
vroegtijdig schoolverlaten
12 november 2014
Overzicht
• Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten:
totstandkoming en acties
• Focus op enkele acties uit het actieplan
• Ter info: enkele dia’s cijfergegevens
Actieplan: proces
•
•
•
•
VESOC Loopbaanakkoord
Partners: onderwijs en werk
Budgetneutraal
Status: mededeling VLAREG 27/09/2013 + VESOC-WG
25/10/2013
• Bredere beleidscontext: Masterplan hervorming SO,
actieplan zittenblijven, talennota, actieplan spijbelen en
grensoverschrijdend gedrag, versterken van
werkplekleren,…
Aanpak: Uitgangspunten
• Europees referentiekader
• Keuzes maken voor enkele quick wins samen
met acties op langere termijn
• Elke jongere tot aan de meet
Identificatie, monitoring & coördinatie
Wetenschappelijk rapport met regionale
indicatoren omtrent VSV
Voorjaar 2013
Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV
via databundel
2014
Scholen ondersteunen bij het lezen van de
databundel
2014
Directies en beleidsondersteuners
ondersteunen via prioritaire nascholing
2014-2015
Preventie (1)
Informatie aanreiken aan de scholen via een
specifieke website
2014
Met behulp van de aangereikte info en de cijfers
Vanaf 2014
bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig
schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden
en werken zij hieromtrent acties uit.
De inspectie volgt de cijfers en de
doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid
op tijdens het vooronderzoek en de
doorlichting
Voorbereiding
vanaf 2014
Toepassing vanaf
2014-2015
Preventie (2)
De website onderwijskiezer verder optimaliseren + 2013-2014
informatie voor vroegtijdig schoolverlaters
toevoegen
Onderzoeken of een uitbreiding van de
schoolverlatersstudie mogelijk is
Vanaf 2014
Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs:
duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en
ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan
Vanaf 2014
Preventie (3)
De evaluatie van het stelsel leren en werken
2014
De versterking van de werkcomponent binnen de Vanaf 2014
huidige systemen van leren en werken (incluis ILW)
Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3de
graad BSO (1ste, 2de en 3de leerjaar) en de 3de graad TSO
(1ste en 2de leerjaar)
Vanaf 2013
Preventie (4)
Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de
schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs
en arbeidsmarkt
2013-2014
Het in kaart brengen van de problematiek van de
pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig
schoolverlaten te verklaren, via bevraging van
schoolverlaters
2013-2014
Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het
belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via
de modelovereenkomst stage en werkervaring.
2013-2014
Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur
2012-2015
Interventie
Verzamelen en verspreiden van
praktijkvoorbeelden (peer)coaching
Vanaf 2014
Transitietrajecten verder openstellen voor
leerlingen uit het buitengewoon SO en uitbreiden
naar leren en werken, gewoon SO en HO
Vanaf 20132014
Compensatie
Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende
Vanaf 2013beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. 2014
het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie,
Syntra en bedrijven/organisaties
Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van
deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten
EVC-trajecten stimuleren en bekendmaken
Vanaf 20132014
Kennisname uitrol acties loopbaanakkoord
Vanaf 2013
Overkoepelende acties
Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor
Vanaf 2013scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken
2014
actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van
VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke
context en Brussel)
Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig
schoolverlaten
Continu
Focus op monitoring: verschillende manieren
om VSV te meten
1. Op Europees niveau: de EAK-indicator ‘Early School
Leaver’ (1999-2013)
jongeren van 18 tot 24 jaar die geen kwalificatie van het niveau
ISCED 3 hebben behaald en geen onderwijs of opleiding meer volgen
2. Steunpunt SSL: set van indicatoren (sinds 1999-2010)
zelfde kwalificatiecriteria als EAK; gebaseerd op geaggregeerde
gegevens behalve 2010
3. DWH-indicator (2010-2013)
zelfde kwalificatiecriteria als EAK; gebaseerd op individuele
gegevens
Wie is volgens onze berekeningen een
vroegtijdige schoolverlater?
VSV = een niet-leerplichtige leerling die zonder de
volgende kwalificaties het onderwijs verlaten heeft:
– Diploma SO
– Studiegetuigschrift 2de jaar van de derde graad BSO
– Certificaat DBSO
– Certificaat leertijd (SYNTRA)
– BUSO (OV3 en OV4)
Definitie vroegtijdige schoolverlater

(
)×
+
% VSV in jaar x =
100
- X: aantal VSV-ers in kalenderjaar x
- Y: aantal gekwalificeerden in kalenderjaar x
VSV is verhouding niet-gekwalificeerden versus
gekwalificeerden; niet ‘schoolverlaters’ in pure zin van
het woord
Definitie vroegtijdige schoolverlater (2)
Wie valt buiten de populatie VSV of welke leerlingen
worden niet opgenomen in de indicator?
o Leerlingen die op een ‘andere’ (buiten de secundaire school)
manier een kwalificatie behalen, bvb. in VWO of
tweedekansonderwijs, examencommissie, thuisonderwijs,
… (fase 2 van het project)
o Leerlingen die geen kwalificatie behaald hebben en nog
steeds in het onderwijs bevinden
Cijfers in datawarehouse
• Beschikbaar volgens vestigingsplaats en
woonplaats
• VSV naar gemeente, provincie, uitstroompositie
en studierichting, leerlingenkenmerken (OKI),
leeftijd, geslacht, schoolse achterstand,
leerjaar, loopbaantypologie, nationaliteit
Aan wie zullen de cijfers
ter beschikking gesteld worden?
•
•
•
•
•
•
Systeemniveau
Gemeenterapporten
School via databundel
Onderwijsinspectie
Lokale actoren (CLB, Lokale besturen, LOP)
PBD’s, onderwijsverstrekkers
Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB
Actie 4: Schoolbeleid om VSV binnen school tegen te
gaan + uitwerking concrete en doeltreffende acties
Actie 5: Onderwijsinspectie wordt verwacht
• Tijdens de doorlichting de doeltreffendheid na te gaan
waarmee vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen
• Hierover transparant te rapporteren in het
doorlichtingsverslag
• Via een analyse van de ruime output en door middel van
dialoog
Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB
• Ondersteund door PBD, CLB, VDAB,
onderwijskoepels en GO!, lokale actoren
• Zie ook actie 19: opvolging actieplan met o.m.
overleg tussen onderwijsinspectie en PBD over
actieplan VSV
• Onderwijsinspectie en BPD zullen complementair
aan elkaar werken
• Belangrijke pijler: cijfers op basis waarvan
begeleiding en dialoog (stimuleren)
Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB
2 trajecten:
1) PBD
- Veelal geen nieuwe initiatieven, wel voortzetten
en verdiepen van bestaande acties in te schuiven
in doelstellingen VSV
- LT-perspectief: schoolloopbanen en zorg
- Expliciteren van VSV, zeker in BaO
Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB
2) Onderwijsinspectie
• Beperkte try-out (feb 2014 BaO en SO – sept-okt
2014 CLB)
• Koppeling van input en output (ruim bekeken, hard
en zacht, dus ook preventief)
• Gesprek over zittenblijven tijdens GOK-controles
(jan-juni 2014)
• Instrumentarium beschikbaar op website
• Begin 2015: tussentijdse evaluatie van ervaringen
in onderwijsinstellingen
Acties 4 en 5: belangrijk voor school - CLB
BaO:
Opdracht VSV geïntegreerd in onderzoek zorg- en GOKbeleid, focus op preventie en doorstroom
SO:
-
Cijferanalyse, ruimer dan VSV
Doeltreffendheid voorkomen VSV
Inventarisatie acties opgezet door school en CLB
In instrument: Beoordelingskader Samenwerking CLB
CLB:
Try-out begin schooljaar 2014-2015
Cijfers: EAK
Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2013
Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK
alenderjaar
ongens
13.30
13.20
11.90
10.90
9.60
9.90
11.4
12.1
10.5
9.3
eisjes
8.70
8.00
8.10
7.60
7.50
7.20
7.7
7.0
6.80
5.7
otaal
11.0
10.70
10.00
9.30
8.60
8.60
9.60
9.60
8.70
7.5
EAK - België
2000
2002 2004
2006 2008 2010 2011 2012
EU 27
17.6
17.0
16.0
15.5
14.9 14.1
13.5
12.8
Belgium
13.8
14.1
13.1
12.6
12.0 11.9
12.3
12.0
Walloon
15.5
16.1
15.3
14.8
15.2 13.7
14.7
14.8
20.7
22.4
18.1
19.3
19.9 18.4
18.9
24.1
11.6
11.7
11.0
10.0
8.6
9.6
8.7
Region
BrusselsCapital Region
Flemish
Region
9.6
Cijfers: SSL
Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2010
Bron: SSL
Kalenderjaar
Jongens
Meisjes
Totaal
2004
14.9
8.9
12.0
2005
14.8
9.1
12.0
2006
15.8
9.2
12.6
2007
16.3
9.5
13.0
2008
16.0
9.2
12.7
2009
14.7
9.2
12.0
2010a
13.6
8.6
11.1
2010b
16.6
11.0
13.9
Cijfers SSL: Indicator van mannelijke vroege schoolverlaters per
gemeente, volgens de schoolvestigingsplaats
35%
Genk
Antwerpen
Oostende
Gent
25%
Sint-Niklaas
Mechelen
BHG
Brugge
Leuven
Roeselare
15%
Turnhout
20%
Kortrijk
Hasselt
Aalst
% van mannelijke schoolverlaters
30%
10%
5%
0%
Gemeente
Rapport Schoolverlaters VDAB 2014
Werkzoekend na 1 jaar (restpercentage)
2012: 29,7%
2013: 30,6%
Zonder werkervaring na 1 jaar
2012: 9,5%
2013: 10,1%
Dank voor uw aandacht!
Vragen of bedenkingen?
Marie Kruyfhooft ([email protected])
Carl Lamote ([email protected])
Debby Peeters ([email protected])

similar documents