GausdalsmodellenSmåbarnsdagene Gausdal 2013, 20 mars 2013

Report
GAUSDALSMODELLEN –
EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG
FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
1
Alle barn i Gausdal har en
helsefremmende hverdag
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
2
• En modell blir til
• Forankring og organisering av Gausdalsmodellen
• Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt?
• Barnehagehelsetjenesten
• Hva ser vi så langt? –Resultater av organisert motorisk aktivitet
• Tanker om veien videre
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
3
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
4
Enhetsledere i
barnehage,
skole, Barn og
familieenheten
Rådmannsnivå
Fagpersoner i
barnehagene
og på
helsestasjonen
Prosjektet er
politisk vedtatt
FORANKRING
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
5
P
R
O
S
J
E
K
T
E
I
E
R
HELSESØSTER I
BARNEHAGEN
R
Å
D
M
A
N
N
ORGANISERT
MOTORISK
AKTIVITET I
BARNEHAGEN
STYRINGSGRUPPE/
PROSJEKTLEDER
FYSIOTERAPEUT I
BARNEHAGEN
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
6
• Reduserer risiko for skeivutvikling og
tilleggsvansker
• Større grad av modning og utvikling tidlig i livet
• Bevegelsesglade og lærende barn
• Utjevner sosial ulikhet
• Tidlig innsats reduserer behovet for reparasjon
og sammensatte tjenester.
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
7
Utredning,
trening, behandling
for barn med vansker
TILPASSET AKTIVITET FOR BARN
I RISIKO FOR SKEIVUTVIKLING
Tilpasset veiledning til barnehagen
AKTIVITET FOR ALLE BARN
Veiledning til barnehagen fra fysioterapeut og
helsesøster
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
8
PPT
FORESATTE
HELSESØSTER
BHG/
SKOLE
FORESATTE
AKTIVITET
FOR ALLE
BARN
FYSIO
ERGO
TILTAK
FOR
ENKELTBARN
BARNEHAGE
HELSESØSTER
FYSIOTERAPEUT
HAB.
BARNEAVD.
BV
BUP
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
9
HELSESØSTER OG
FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN
ORGANISERING OG VEILEDNING
MOTORISK AKTIVITET
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
10
4-ÅRS KONSULTASJON I BARNETS NATURLIGE MILJØ
•
•
•
•
•
•
Språk
Motorikk
Sosial kompetanse
Syn
Hørsel (på indikasjon)
Høyde og vekt
• Dialog med foresatte og barnehage
• Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
11
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
12
Informasjon
fra foresatte
Observasjon
og
kartlegging
Planlegge
med Bhg
og
invitere
Klar for konsultasjon
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
13
1.Barn,
foresatte og
helsesøster
3.Foresatte,
pedagog og
helsesøster
2.Foresatte
og
helsesøster
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
14
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
15
Alle barn 3-6 år
•
•
•
•
Sansestimulering
Finmotorisk aktivitet
Grovmotorisk aktivitet
Pulsøkning
• Veiledning av
barnefysioterapeut
• Årshjul for aktivitet
Barn 1-3 år:
• Erfaring med
sanseapparat og
bevegelser
Veiledning av
barnefysioterapeut
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
16
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
17
Koordinasjon
Puls
Stabilitet
Øyebevegelser
Sensorisk
stimulering
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
18
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
19
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
20
GROVMOTORIKK
• Organisert aktivitet i 1 ½ år, 3-4 dager i uken (fra 4-5 år til 5-6
år):
• 4 av 16 barn percentil på 5 eller lavere i 2010, ingen i 2012
• 2 av 16 barn med percentil på 15 eller lavere i 2010, ingen i 2012
• 16 barn med en percentil fra 16 til 98 i 2012
ØYEBEVEGELSER
• Organisert aktivitet i 3-4 måneder (ved 4-5 års alder): 11 av 16
barn, automatiserte ferdigheter.
• Ingen organisert aktivitet (ved 6-7 års alder): 10 av 23 har
automatiserte ferdigheter, 8 av 23 har betydelige vansker (alle
gutter).
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
21
OPPSUMMERING
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
22
• Fast kalender/årshjul for helsestasjonens
aktivitet i barnehagene
• Alle 8 barnehagene inn i modellen for
fireåringene
• Utprøving av 2 års konsultasjoner etter
samme prinsipp
• Videreutvikle satsing på sansemotorisk
aktivitet for aldersgruppen 1-3 år
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
23
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
24
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
MARIT OG INGER
GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
25

similar documents