Slide 1 - Passend onderwijs

Report
Startbijeenkomst voorlopersaanpak
23 april 2012
Gemeente Almere: de AWBZ komt eraan!
Atie Gelderloos, directeur Triade divisie Jeugd
Voorlopersaanpak Almere
Drie thema’s
•
•
•
Integrale zorgarrangementen
Focus: structurele financiering zorg binnen onderwijs
Integrale zorgtoewijzing
Focus: (één kind), één gezin, één plan, ook op school
Overgang naar de WWnV
Focus: een soepele overgang van school naar werk
Gemeente Almere zet in op een vernieuwend
Ondersteuningsstelsel
Deelnemende
Partijen
Gemeente, zorg
en onderwijs
Betrokken
Partijen
Provincie en
Zorgverzekeraar
(Agis/Achmea)
Integrale zorgarrangementen
Dagarrangementen zorg en onderwijs richten zich op
 In school, na school en thuis
Ter vervanging van het huidige aanbod
 Versnippering en veel loketten
 Verschillende financieringen
 Gescheiden domeinen onderwijs – jeugdzorg
 Buiten de eigen omgeving van het kind
 Ouders (te) weinig aan zet
Doel
 Kinderen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan (speciaal)
onderwijs
 Eén kind, eén plan, op school en thuis
 Betrokkenheid ouders vergroten door opvoedvaardigheden thuis te
versterken
Vraagstuk van structurele financiering
Versnipperde financiering
Zorg binnen clusteronderwijs wordt gefinancierd vanuit AWBZ begeleiding
 CIZ of BJZ indiceert
 Zorg is gekoppeld aan individueel kind
Gebruik maken van compensatiemiddelen OCW
 Overgangsregeling voor kinderen die geen gebruik meer
kunnen maken van de AWBZ
 Middelen zijn beschikbaar via onderwijs, maar beperkt
Experimentele gelden vanuit de provincie
 Verbinding tussen (jeugd)zorg en onderwijs
 Prestatieafspraken
 Loopt af in 2012
Gemeente Almere geeft projectsubsidie
 Samenhangende aanpak binnen regulier onderwijs
 Wijkgericht
Toekomstbeeld
Wet Passend Onderwijs
•
Invoering 2013
•
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
•
Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor onderwijs ligt bij onderwijs
Nieuwe wet zorg voor Jeugd
•
Zorgmiddelen bij de gemeenten
•
Regie, verantwoordelijkheid en financiering voor zorg bij de gemeenten
•
Middelen afkomstig vanuit de overheveling AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten
•
Periode van transitie: 2013 – 2015
o Vanaf 2013: overheveling middelen vanuit de AWBZ
o Vanaf 2015: overheveling middelen vanuit de Jeugdzorg
Vanaf 2013: de AWBZ komt eraan!
Welke zorg voor Jeugd gaat over van de AWBZ naar de
gemeente?

Extramurale begeleiding:
o
o
Begeleiding in de thuissituatie
Begeleiding in het onderwijs

Kortdurend verblijf

Onderwijsvervangende dagbesteding

Vervoer
Vragen en puzzels bij de
overheveling AWBZ
•
Welk budget gaat over vanuit de AWBZ naar gemeenten?
•
Welke kinderen gaan vanaf 2013 een beroep doen op onderwijs
die dat nu nog niet doen?
•
Welke kinderen zullen uitvallen uit onderwijs als er minder zorg
beschikbaar is?
•
Zijn alle kinderen schoolvaardig?
•
Wat vinden ouders hiervan?
•
Wat is de rol van de gemeente?
•
Wat is de rol van de zorgverzekeraar?
Welke kinderen gaan een beroep
doen op zorg binnen onderwijs?
 Kind uit een orthopedagogisch
kinderdagcentrum
 Met een zware zorgvraag en ontheffing van
de leerplicht
 LEERVAARDIG
 NIET LEERVAARDIG
Kunnen kinderen blijven participeren in
onderwijs?
 Als (intensieve) zorgondersteuning
op school wegvalt
 ADL en/of sociale vaardigheden
 LEERPLICHTIG
 NIET LEERPLICHTIG
Onderwijs en WMO vanaf 2013
De integrale aanpak van Almere gaat uit van:
•
Zo veel mogelijk kinderen participeren in (speciaal) onderwijs
•
Met inzet extra ondersteuning binnen clusteronderwijs:
o
o
o
Kinderen leerplichtig? Onderwijs leidend, begeleiding ondersteunt
Kinderen (nog) niet leerplichtig? Zorg leidend, onderwijs vliegt in
Combinatiegroepen in samenwerking met orthopedagogische kinderdagcentra
•
In samenhang met voor- en naschools en thuis
•
En betrokkenheid van ouders
•
Van individuele aanspraken naar compenserende ondersteuning
Onderzoeksvraag in de voorlopersaanpak
Gemeente Almere onderzoekt in de voorlopersaanpak voor integrale
arrangementen de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de
aanpak naar structurele financiering en besturing
•
Te beginnen in 2013 met de overheveling van de middelen AWBZ
•
Een transitieperiode van 3 jaar voor de zorg voor Jeugd
•
Veel vragen over landelijk politiek beleid
•
Aanpak die nu al succesvol blijkt
Zijn alle kinderen schoolvaardig?
Milo
 LEERVAARDIG, NIET LEERPLICHTIG
 LEERPLICHTIG, NIET LEERVAARDIG

similar documents