15-05-2014-kick-off-bijeenkomst-inkoop

Report
Kick-off bijeenkomst inkoop
Jeugdhulp
15 mei 2014
Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht
Programma
• 1. Opening, welkom en inleiding Jeugdhulp 2015 in ZuidHolland Zuid
• 2. Uitgangspunten beleid Jeugdhulp 2015-2018
• 3. Inrichting Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
• 4. Inkoopproces Jeugd 2015
• 5. Vervolgproces en ruimte voor vragen
2
Welkom en introductie
door Michiel van der Vlies (Voorzitter stuurgroep jeugd ZuidHolland Zuid)
Beleidsuitgangspunten
Door Evert Peereboom (Programma manager transitie Jeugdhulp)
- Programmateam en aanpak Jeugddecentralisatie
Zuid-Holland Zuid
- Sturingsprincipes en beleidscontouren nieuwe
Jeugdwet: transitie en transformatie
Functioneel Ontwerp
Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid
Visie
“We willen dat jeugdigen kansen
krijgen zich te ontwikkelen en naar
vermogen mee te doen in de
samenleving”
Eigen Kracht
Integrale Aanpak
Maatwerk
Terugblik
Gezamenlijk
visie zorg
voor
jeugdigen
Intentionele
schaalkeuze
Beleidsbrief
Sturing
transitiearrangement
Beleidsplan
Ontwerp
Jeugdhulp
Visie op sturing
- Balans tussen effectieve en heldere sturing en tegelijkertijd optimale ruimte en
vertrouwen geven aan de professional. Sturing op inhoud bij professionals, sturing op
resultaten en budget bij gemeente.
- We willen gezamenlijk een lerend stelsel creëren dat zich snel en flexibel kan
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.
- Leerfunctie invullen door gericht onderzoek te laten plaatsvinden naar de in dit
voorstel toegepaste sturing en de werking in de praktijk.
We organiseren de Jeugdhulp
regionaal met 17 gemeenten:
• Opgaven groot
• Inhoudelijk complex
• Financieel risicovol (solidariteit)
Schaalkeuze
•
•
•
•
•
Delegatie
contracteert, stuurt, beheerst en
verantwoordt over:
het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp
(regionale zorgmarkt)
het contracteren en bekostigen van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (AMHK)
het contracteren en bekostigen van het Diagnostiek Advies Netwerk (DAN)
het contracteren en bekostigen van de regionale crisisdienst
het contracteren en bekostigen van de gecertificeerde instelling(en) die
jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) taken uitvoeren
Schaalkeuze
Mandaat:
Jeugdteams
Gemeenten:
•
Elke gemeente geeft opdracht aan de Serviceorganisatie om de jeugdteams te organiseren en
contracteren (regionale formule met lokale/subregionale wensen)
•
Met afspraken over verwachte resultaten, kwaliteitseisen en budget;
•
Gemeenten formuleren de opdracht voor de inbedding van het Jeugdteam in de lokale infrastructuur;
•
Namens het college, de FORMELE besluiten te nemen over toewijzing, PGB en advisering bezwaar en
beroep;
Serviceorganisatie:
•
Opdrachtnemer van 17 gemeenten om
Jeugdteams:
• Te contracteren;
• Te faciliteren;
• Te monitoren;
• Te sturen op resultaten, kwaliteit en
budget;
• En daarover te verantwoorden aan
gemeenten.
•
In mandaat van college de formele (dus niet
inhoudelijke) besluiten te nemen over:
• Toewijzing van zorg;
• PGB;
• Advisering bezwaar en beroep.
Jeugdteams:
•
•
•
Worden door Serviceorganisatie gecontracteerd;
Krijgen opdracht en budget;
Worden gefaciliteerd op:
• Budgetbeheersing;
• Monitoring;
• Verantwoording (aan Serviceorganisatie).
•
Krijgen grote eigen verantwoordelijkheid:
• In de ondersteuning van Jeugdigen;
• In financiële keuzes;
• In de toewijzing van zorg;
• In de toekenning van PGB’s;
• Bij het op- en afschalen van zorg.
Vooruitblik
Gemeente stelt
beleidsplan vast
Gemeenteraad stelt
beleidsrijk
transitiearrangement,
inrichtingsplan
serviceorganisatie en
verordening vast
College van
B&W stelt
uitvoeringsprogramma
2015 vast
Toelichting Serviceorganisatie
Door Friso van Abbema (kwartiermaker Serviceorganisatie)
Inkoop Jeugdhulp
Inkoopproces Jeugdhulp door Bas-Jan Kramp (Senior
Inkoopadviseur SCD) en Jannie Storm
(Projectmanager Inkoop)
Cliëntomvang ZHZ
Clientomvang per financieringsvorm ZHZ
AWBZ
Clientomvang per financieringsvorm ZHZ
3,936
18%
30%
Zvw
J&O
6,823
Zvw
AWBZ
J&O
2,351
52%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Clientomvang per subregio ZHZ
Clientomvang per subregio ZHZ
ZHZ totaal
13,110
HW
15%
1,963
AV
DS
3,350
26%
DS
7,797
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
AV
59%
HW
Budget ZHZ
Budget per financieringsvorm ZHZ
AWBZ
Budget per financieringsvorm ZHZ
€29.88
Zvw
30%
€20.69
49%
Begroting
Begroting
Zvw
€48.10
AWBZ
€-
€10.00
€20.00
€30.00
€40.00
€50.00
€60.00
Millions
Budget per subregio
Budget per subregio
ZHZ totaal
21%
16%
€98.65
HW
€15.49
AV
DS
€25.31
DS
26%
€57.86
€-
€20.00
€40.00
€60.00
€80.00
€100.00
€120.00
Millions
AV
58%
HW
Scope Inkoop
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten:
• Jeugd VB en LVB t/m ZZP 4/5
• Zorg voor jeugd met een psychische grondslag, lichamelijke of zintuigelijke
beperking of somatische aandoening
• Zorgverzekeringswet:
• Jeugd GGZ
• Jeugd en opvoedhulp:
• De toegang en toeleiding naar hulp
• Jeugd en opvoedhulp
• Verblijf Jeugdzorg plus
Scope Inkoop 2
• Jeugdteams
• Zorgmarkt
• Diagnostisch adviesteam
• AMHK
• Crisisdienst
Scope Inkoop 3: de markt
• 25 aanbieders van AWBZ zorg
• 17 aanbieders van zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet
• 13 aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp
• Circa 60 tot 70 vrijgevestigde GGZ aanbieders
Niet in de scope
• Zeer specialistische Jeugdzorgplus die vallen binnen het Landelijk
Transitiearrangement o.a.:
• Specialismen Jeugdzorg Plus;
• Jeugdzorg Plus voor jongeren onder 12 jaar;
• Topklinische GGZ specialistische 3 lijns voorzieningen (voor o.a. anorexia, autisme en
e
persoonlijkheidsstoornissen);
• Landelijke achtervang ZZP LVG 4 en 5;
• Gespecialiseerde diagnostiek van VB en Jeugd-GGZ;
• Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering.
Inkoopopdracht
• Inkoop realiseren binnen de vastgestelde beleidsmatige en financiele
kaders
• Prioriteit voor 2015:
• Continuiteït van zorg en ondersteuning met behoud van kwaliteit
• Stabiele regionale zorgmarkt
• Vanaf 2016 ruimte voor:
• nieuwe aanbieders
• innovatie
Kaders
• Jeugdwet
• Verordening Jeugdwet
• Regionaal Transitiearrangement (2015)
• Beleidsrijk Transitiearrangement (2016 e.v.)
• Ondersteuningsplan JGGZ
• Inkoopkader
Twee parallelle inkoopprocedures
1. Transitie
2. Transformatie
Gericht op stabiele overdracht
Gericht op innovatie
Contractering richt zich op bestaande regionale
aanbieders
Geleidelijke openstelling markt
Aansluiten bij bestaande bekostiging- en
financieringssytematiek
Waar mogelijk quickwins
Per 1 januari 2015 moet 'de winkel' open
• Voor 1 november contracteren
Inregelen uitvoering Jeugdhulp
Beide trajecten worden ondersteund en begeleid
door Robbe en Partners
Ontwikkelen alternatief bekostiging- en
financieringssysteem
Ontwikkelen nieuwe werkwijze en producten
Aanpassing van systeem en producten met behoud of
verbetering van kwaliteit
Inkoopproces
Voorbereiding
fase 0
Specificeren
fase 1
Selecteren
fase 2
Contracteren
fase 3
Bestellen
fase 4
Bewaken
fase 5
Nazorg
fase 6
Verbinding parallelle inkoopprocedures
NB:
de parallelle inkoopprocedures worden tijdens de uitvoering
voortdurend verbonden
Transitie: individuele gesprekken
• Gesprekken met een selectie van de huidige zorgaanbieders ZHZ
• Serviceorganisatie streeft ernaar om alle huidige en nieuwe zorgaanbieders te
contracteren voor 1 november 2014;
• Gesprekken zijn vooral gericht op realisatie van continuïteit van kwalitatief goede
zorg binnen door het Rijk meegegeven financiële kader;
• Voeren van de individuele contract gesprekken vanaf begin september 2014;
• Ondersteuning door VGZ voor het deel JGGZ
Transformatie: Bestuurlijk Contracteren
• Plenaire onderhandelingen met bestaande en nieuwe aanbieders
• Procesovereenkomst: Procesregels voor interactie en besluitvorming
• Conceptovereenkomst deelovereenkomst dient als basis voor onderhandelingen;
deze wordt uitonderhandeld en vastgesteld
• Deelovereenkomsten: contracten over uit te voeren prestaties
• Vanaf 2016 geleidelijke toetreding nieuwe aanbieders in de uitvoering
• Mogelijkheid tot uittreden van bestaande aanbieders
Transformatie: Bestuurlijk Contracteren
• Dynamische overeenkomst
• Return on investments/lange looptijd contracten
• Fysieke en digitale “overlegtafels”
• Informatiedeling en onderhandelingen
• Monitoring: kwantitatief en kwalitatief
Transformatie: Bestuurlijk aanbesteden
Twee platforms voor besprekingen:
1.
fysieke overlegtafel: een objectieve selectie van genoemde organisaties en
organisaties waarvan de Serviceorganisatie het noodzakelijk acht dat ze
deelnemen;
2.
virtuele overlegtafel: een voor het publiek toegankelijke website, waarop
de organisaties die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel, maar wel de
Basisovereenkomst hebben getekend, de opbrengsten van de overlegtafels kunnen
ophalen en hun inbreng kunnen leveren.
Selectie deelnemers fysieke overlegtafel (1)
Circa 15 huidige hoofdaannemers kunnen deelnemen aan de fysieke overlegtafel.
80% cliënten
20%
20%
vijf of zes grootste
aanbieders die
80% van de
cliënten bedienen
in een zorgfunctie
80%
vijf of zes
volgende grootste
aanbieders die
80% van de
resterende 20%
cliënten bedienen
Selectie fysieke overlegtafel (2)
De selectiecriteria
De Serviceorganisatie hanteert, op basis van de 80/20 regel, de volgende criteria voor het bepalen
van samenstelling zorgaanbieders aan de fysieke overlegtafel:
a.5/6 grote organisaties op basis van het cliëntenaantal en regelgeving;
b.5/6 middelgrote organisaties op basis van het cliëntenaantal en huidige regelgeving;
c.5/6 kleine ondernemers en/of Zelfstandigen Zonder Personeel.
De Serviceorganisatie houdt rekening met:
• alle verschillende typen en doelgroepen zorg vertegenwoordigd;
• regionale spreiding van aanbieders.
Selectie fysieke overlegtafel (3)
Wie nog meer?
1.
Als selectie zorgaanbieders onvoldoende representatief is voor het doel van het proces wordt
door de Serviceorganisatie (een) zorgaanbieder(s) geselecteerd die dat gat (kunnen) opvullen;
2.
Welzijnsorganisaties;
3.
Leden van de cliëntenraden;
4.
Organisaties waarvan de Serviceorganisatie het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent
aan de fysieke overlegtafel deel kunnen nemen (wild cards voor o.a. vernieuwende en
kleinschalige initiatieven);
5.
Delegatie vanuit de Serviceorganisatie / Programmateam Jeugd ZHZ.
Bestuurlijk aanbesteden: Concept overeenkomsten
RTA
Procesovereenkomst
Prestatie
Deelovk.
Monitoren
Maatwerk
A
Bekostiging
B
etc
Tot Slot
• Bespreking concept Procesovereenkomst: 26 mei
• Partijen die worden uitgenodigd voor de fysieke tafel ontvangen deze
week uitnodiging en concept procesovereenkomst
• Digitale tafel gaat medio volgende week de lucht in
• Eerste bespreking deelovereenkomst RTA eind juni/begin juli
Tot Slot
• Vragen en opmerkingen
• Uitloop en koffie (schriftelijke vragen inleveren)

similar documents