PowerPoint-presentatie

Report
Transitie jeugdzorg
Historie
 2005; Wet op Jeugdzorg, BJZ door Provincie
 4de Balkenende kabinet; minister voor Jeugd en Gezin;
eind 2011 moet iedere gemeente een CJG hebben.
 Huidige kabinet; transitie van jeugdzorg;
decentralisatie. Het CJG staat centraal. In 2015 moet
de transitie volledig zijn.
De Jeugdwet
Rijksbegroting volksgezondheid welzijn en sport 2014;
“De nieuwe Jeugdwet is 1 juli 2013 voor behandeling bij de Tweede
Kamer ingediend. Na aanvaarding door het parlement zal de wet
op 1 januari 2015 in werking treden. Door de decentralisatie van alle
jeugdhulp, dus inclusief de uitvoering van de jeugdbescherming en
jeugdreclassering naar gemeenten en de ontschotting van
budgetten worden de prikkels vergroot voor meer preventie, meer
inzet van eigen kracht en sociaal netwerk en integrale hulp aan
gezinnen (één gezin, één plan, één regisseur).”
Jeugdhulp
 De Jeugdwet gaat over de overheveling van alle
jeugdhulp naar de gemeenten, die verantwoordelijk
worden voor inhoud, financiering en uitvoering van
deze zorg.
 Decentralisatie
Doel van de overgang
De jeugdhulp meer samenhangend wordt aangeboden.
Tegelijkertijd gaat de overgang gepaard met een
bezuiniging.
( per 1 januari 2015)
Jeugdhulp
 Jeugdzorg >Provincie
 Gesloten jeugdzorg > ministerie van VWS
 Jeugd-GGZ > Zorgverzekeringswet
 Verstandelijk gehandicapte jongeren > AWBZ
 Begeleiding en persoonlijke verzorging (en het
bijbehorende kortdurende verblijf >AWBZ
 Jeugdbescherming & jeugdreclassering > ministerie van
Veiligheid en Justitie.
Standpunt LHV
1. Huisarts biedt basiszorg, poortwachter
2. Extra aanbod (bijv. POH jeugd-GGZ) is voor veel
huisartspraktijken niet haalbaar.
3. Gemeente dient voldoende, kwalitatief hoogstaand en
toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen.
4. Elke gemeente een actuele sociale kaart hebben
5. Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk
zijn, ongeacht de gemeente of regio.
6. Verwijzing huisarts o.b.v. medisch-inhoudelijke richtlijnen en
alleen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Afspraken tussen
huisartsen en gemeenten mogen daarin geen restrictie zijn.
Politiek Proces
 9 oktober 2013: debat in de Tweede Kamer
 3e week oktober: stemming in de Tweede Kamer over
wet en eventuele moties
 18 oktober: moet de wet uiterlijk naar de Eerste
Kamer worden gestuurd
 Eind 2013: behandeling in Eerste Kamer
 1 januari 2014: publicatie in Staatsblad
 1 januari 2015: Jeugdwet van kracht
Huidige stand van zaken
 De Tweede Kamer heeft 18 oktober ingestemd met
de Jeugdwet.
 Op aandringen van de Tweede Kamer komt er een
extra waarborg in de wet om het verwijsrecht van de
huisarts niet in te perken
 CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer; de professionele
standaard van zorgverleners is leidend bij het
doorverwijzen van een kind door huisartsen,
jeugdartsen en medisch specialisten.

similar documents