PGB 2015 - WordPress.com

Report
PGB 2015
•
•
•
•
•
•
Motieven PGB
Trekkingsrecht
Hoe Zorgbeschrijving
Pgb in Jeugdwet
Pgb in Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg/ Awbz
Motieven voor het pgb
•
•
•
•
•
•
Keuze zorgverlener die bij je past
Werkwijze en taken in overleg vaststellen
Flexibiliteit in inzet
Hulp waar en wanneer het nodig is
Op de tijden dat het
nodig is, en op tijd
Zekerheid van een vaste
hulpverlener
Functies AWBZ tot en met 2014
• Persoonlijke verzorging -> Onder de 18 Jeugdwet.
• Verpleging (naar Zvw: alle leeftijden)
• Begeleiding (individueel en groep) -> Onder18 naar
Jeugdwet
• Behandeling (alleen in natura en niet in pgb) -> Onder 18
Jeugdwet
• Kortdurend Verblijf (logeeropvang) -> Onder 18 Jeugdwet
• Langdurend Verblijf (zorgzwaartepakketten) v.a. zzp nr 3
naar WLZ.
• Wonen in de instelling = zorg in natura (zin)
• Thuis wonen en zorg thuis geleverd door instelling = VPT
(vorm van zorg in natura)
Trekkingsrecht in voorbereiding
•
•
•
•
Wat is trekkingsrecht vanaf 2015, wat verandert er?
Controle vooraf, niet meer achteraf
Budget staat bij SVB
SVB gaat iedere budgethouder vanaf juli vragen om
overeenkomsten in te sturen. Tot 1 nov. 2014. hoef
je, je nog geen zorgen te maken
• Stuur uw zorgovereenkomst naar onderstaand adres.
Vermeld hierop uw klantnummer.
SVB Servicecentrum PGB
Postbus 8195
3503 RD Utrecht
• SVB kan gaan betalen in 2015 als zorgkantoor
of gemeenten groen licht geeft
To-do ouders
• Zorgbeschrijving bij een overeenkomst
• Zorgbeschrijving beschrijft de zorg per
overeenkomst.
• Zorgkantoor controleert zo dat u alleen pgb
inzet voor zorg die u met uw pgb mag
inkopen.
• Er is een officieel formulier zorgbeschrijving en
handreiking.
Zorgbeschrijving
Naam budgethouder:
Burgerservicenummer (BSN) budgethouder:
Bedrijfsnaam / Naam zorgverlener:
BSN of KVK-nummer zorgverlener:
Stichting Happy KidsCare
61222402
(mobiel) Telefoonnummer Budgethouder:
Onderdeel 1: Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak?
Beschrijf de activiteiten. Wat doet de zorgverlener en wanneer(kan per dag/week of incidenteel)?
Deelname logeeropvang in logeermidweken en logeerweekenden(ca. 10 x per jaar) in schoolvakantie’s (door
beide kinderen).
Individuele begeleiding tijdens logeerweekenden en/of midweek
Begeleiding groep tijdens logeerweekend en/ of midweek
Onderdeel 2: Waarom is deze zorg bij u nodig?
Beschrijf zo specifiek mogelijk waarom u deze zorg nodig hebt en beschrijf wat er gebeurt indien u deze zorg niet zou
krijgen.
Begeleiding wordt ingezet om toezicht te houden op …., met als resultaat dat hij zichzelf niet in gevaar brengt
en hij binnen de geboden structuur zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en om bij bepaalde aangeleerde
vaardigheden te oefenen, zodat hij deze volledig onder de knie krijgt.
Het logeren wordt ingezet voor tijdelijke ontlasting voor de gezinsleden om op even op adem te laten komen
met als resultaat dat wij als ouders de zorg voor u goed kunnen volhouden.
Begeleiden en opvoeden van ..... is zeer intensief en luistert nauw. Ontlasting van ons als ouders is hierin
noodzakelijk. „Gewoon” uit logeren van beide kinderen is niet mogelijk. Dat is te ingewikkeld. Incidenteel een
kind alleen is incidenteel haalbaar. Bezoek aan een reguliere BSO, (die in vakanties vaak hele dagen opvang
aanbieden) is niet mogelijk. Deelname aan een regulier vakantiekamp ook niet. Happy KidsCare haalt en brengt
de kinderen zelf, wat de logistiek rondom de opvang zeer vereenvoudigd. Happy KidsCare is bewust
kleinschalig, laagdrempelig en werkt alleen met ervaren begeleiders. De dagactiviteiten in groepsverband zijn
programmatisch/ methodisch gericht op het structureren van de dag, op praktische ondersteuning en oefenen
van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen.
De begeleiding gericht op het bieden van structuur , toezicht en ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen
ten behoeve van zelfredzaam vallen binnen de begeleiding groep tijdens de logeeropvang. Echter gezien de
(zeer) ernstige gedragsproblematiek van ..... is het noodzakelijk om hem meerdere uren te ontzien van de
prikkels die binnen groepsverband wordt ervaren. Om ..... succes ervaringen op te laten doen binnen de sociale
context van de groep is het van belang dat er binnen de individuele begeleiding gewerkt kan worden aan
inzicht verkrijgen in gevolgen van gedrag, houden aan (persoonsgebonden) afspraken, en het corrigeren het
eerder vertoonde gedrag. Binnen de groep van 3 tot 4 kinderen is de invloed van de andere kinderen een
onvoorspelbaar gegeven, waardoor aan de boven gestelde doelen voorbij wordt gegaan.
Eventueel bijgevoegde bijlage(n):
Zorgplan Happy KidsCare
Enkele tips bij maken zorgbeschrijving
•
Tip 1 Begeleiding is in AWBZ bij sociale redzaamheid, verplaatsen
en bewegen, psychisch, geheugen, oriëntatie, probleemgedrag.
Staat in uw indicatiebelsluit CIZ of bij doelen BJZ besluit
* Handigheidje: Wat gebeurt er als er geen begeleiding is?
* Benoem niet de locaties, maar wat doet de begeleider in
termen van handelingen en vaardigheden, structuur, regie en
toezicht.
Gebruik niet te snel het woordje Leren
* Zorg dat je goede voorbeelden kunt noemen
•
Tip 3: beschrijf wat er in overeenkomst is afgesproken (let op de
tijden en aangekruiste functies)
Jeugdwet 2015
•
•
•
•
Iedereen tot 18e verjaardag, daarna wmo.
Ook behandeling (met pgb) ggz in jeugdwet
Geen eigen bijdrage onder de 18 jaar
Vanaf half oktober krijgen gemeenten informatie
over wie en wat.
• Pgb blijft mogelijk, overgangsregeling max. 1 jaar,
ook voor jeugd ggz
• Gemeenten krijgen slechts een beperkt aantal
gegevens (geen complete dossiers en/of medischdiagnostische gegevens).

similar documents