SWV PPO Delflanden

Report
december 2013
Concept-ondersteuningsplan
2014 – 2016 ( 2018)
Decemberconferenties scholen






Samenwerking.
Groeiproces.
Vertrouwen.
Beheersing.
Alertheid. ( monitoring.)
Flexibiliteit.

“Passend onderwijs is een belangrijke
bestuurlijke en onderwijskundige
ontwikkeling ( ook in relatie met jeugdzorg)
en heeft alle kenmerken van een moeilijk te
beïnvloeden en moeilijk te beoordelen
stelselwijziging.”


2014 – 2016 ( 2018)
“Dit plan beschrijft met name de wiize waarop we als
samenwerkingsverband passend onderwijs willen
starten. Vanuit deze startsituatie zullen we, sterk
monitorend, verder ontwikkelen en verbeteren. We
zullen al werkende doorgronden hoe het nieuwe stelsel
precies werkt en bovendien hoeft niet alles onmiddellijk
veranderd te worden: er gaat al veel goed. Het geleidelijk
opdoen van ervaringen met het nieuwe stelsel en hierop
inspelen past ook bij het gegeven dat ook de
bevoegdheden en met name de middelen gefaseerd
onze kant op komen.” ( blz 11. ondersteuningsplan)

Samen realiseren we in de regio Delflanden
voor ieder kind passend onderwijs.







Denken in mogelijkheden.
Belang kind centraal in alle beslissingen.
Scholen die goed onderwijs leveren. Kwaliteit.
Competente medewerkers.
Bestuurders en ondersteuners zetten in op
versterking primaire proces.
Partnerschap met ouders.
Cultuur van nabijheid, betrokkenheid en
gedeelde verantwoordelijkheid.
Doelstelling
Beoogd resultaat
Activiteiten
Benodigde formatie
Wijze van monitoring
Risicoanalyse
Budgethouder(s)
Beschikbaar budget
1.
Basisondersteuning
1.A.
Facilitering van de basisscholen
1.B.
Lokale ondersteuningsadviseurs
2.
Extra ondersteuning
2.A.
Arrangementen
2.B.
Scholen met extra profielen
3.
Lesplaatsen
3.A.
Lesplaatsen SO
3.B.
Lesplaatsen Speciaal basisonderwijs
3.C.
Werkzaamheden commissie toelaatbaarheid
4.
Projecten
5.
Overgangsmaatregelen
6.
Bestuur, organisatie en administratie
lasten
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
4a
6a


Mede gebaseerd op toezichtskader Owinsp.
Parameters.
Thuiszitters.
Spreiding en doorstroom.
Inspectieoordelen scholen
Signalen
Ondersteuningsplan, jaarverslagen, verdeling
ondersteuningsmiddelen.
◦ Deskundigheid leerkracht
◦
◦
◦
◦
◦








Indicatoren onderwijsinspectie.
HGW.
Schoolondersteuningsstructuur.
Ongeveer € 75,- per leerling.
Totaal € 1,6 miljoen.
Budgethouder; schoolbestuur
Risico: onvoldoende basisondersteuning.
Bezuinigingen.







Verbinding scholen- swv – gemeenten.
Basisondersteuning?
Arrangementen.
Speciale lesplaatsen.
1,8 fte
Budgethouder: directeur swv.
Risico: voldoen LOA’s aan competentieprofiel.

Procedure beschreven, die correct is aan de
wettekst. ( stroomschema’s)




Kortdurende en flexibele arrangementen.
Functie uitvoerder arrangementen.
Competentieprofielen opstellen.
Budget: in aanvang € 1,6 miljoen.
Pilot.



Ontwikkelingsperspectief.
Stroomschema
€ 2,9 miljoen. ( excl. sbo 2%)
Aanmelding
Basisondersteuning
Ja
Plaatsing bao
Ja
Betrekken ouders
1 kind- 1 plan
School /smw
zorgpartners
Basisondersteuning +
Zorgbegeleiding.
Regie?
Extra ondersteuning
Extra ondersteuning+
Ja
Ja
Zorgbegeleiding
Betrekken LOA
Opstellen
Vaststellen door LOA
Ouders
arrangement
Uitvoeren
Betrekken LOA
1 kind – 1 plan
Vaststellen
Ouders . smw
Arrangement
Uitvoeren
Regie ?
Speciale lesplaats
Ja
Betrekken LOA
Ontwikkelings-
Toelaatbaarheid swv.
Ouders
perspectief
Plaatsing
SBO/ SO
Speciale lesplaats +
Zorgbegeleiding
Ja
Betrekken LOA
1 kind – 1 plan
Ouders
Regie ?
Vaststellen
( incl. toelaatbaarheid)









Rol onderwijs.
◦ School.
◦ LOA.
Regie.
Lokale verschillen. Voorbereidend bestuurlijk
overleg.
Wat hoort bij onderwijs; wat hoort bij zorg?
Jeugdzorg.
Leerlingenvervoer.
Huisvesting.
Doorlopende lijn po-vo.
Verwijsindex/ SISA









Directeur wtf 1
Beleidsmedewerker ( tevens cie.toelaatbaarheid
wtf 0,8- 1
Secretariaat bestuur en directie wtf 0,5
Managementassistentie wtf 0,5
Administratie FA en PSA, incl accountant en
controlling.
Inhuur deskundigenadvies ( bvb. juridische
expertise.
Facilitering OPR en MR
PR en communicatie
Overige kosten


Wat heeft het kind nodig?
Wat biedt de school volgens het
schoolondersteuningsprofiel?

- Leerling met een rugzak.
- Leerling, die op 31 juli 2014 geen rugzak
heeft.
Nieuwe leerling.

Pilot arrangementen.


◦ - Ervaringen. ( inhoud en de “kassabon”.)
◦ Juni-conferentie.

www.swv2802.nl

Bezoek.

19 juni 2014.

Mail/ telefoon.

similar documents