Les 5:Cultuur

Report
Levensbeschouwing en
Maatschappijleer
DOE FF NORMAAL!!!
LES 5:CULTUUR
L&M les 3/4: Samenvatting
Vraag: Wie lossen een maatschappelijk probleem op?
 Vat blz. 6 t/m 15 (‘ Je nier of je leven’) uit Delphi samen (in je
portfolio).
Vraag: Hoe doe je dat, ‘samenvatten’ ?
 Maak vervolgens de vragen 2, 3, 4, 6, 7c en 9 (in je portfolio).
 De volgende les bespreken we de vragen en de antwoorden.
L&M les 5: Cultuur
 Definities van cultuur
 Waarden en normen
 Wat vind jij belangrijk?
L&M les 5: Definities van cultuur
Vraag: Wat staat er tegenover cultuur?
 Cultuur versus natuur (nature vs. nurture)
 Het geheel aan voorstellingen en symbolen, opvattingen,
kennis, waarden en normen, dat mensen als lid van een
samenlevingsverband verwerven en overdragen door
middel van bewuste en onbewuste leerprocessen (Delphi
blz. 172)
 Cultuur is dynamisch (plaats, tijd en gemeenschap)
L&M les 5:Definities van cultuur (Gurvitch)
 Cultuur volgens George Gurvitch (4 lagen)
Laag I: De materiële laag
Alles wat de mens maakt/fabriceert (homo faber) aan
gebruiksvoorwerpen, vervoersmiddelen, apparatuur,
bouwwerken etc. etc.
L&M les 5: Definities van cultuur (Gurvitch)
Laag II: De organisatorische laag
De wijze waarop de mens zijn leven en zijn bestaan
organiseert in allerlei sociale verbanden en organisaties.
Bv. Gezin, familie, buurt of wijk, gemeenschap, vereniging, kerk, werk,
onderwijs, gezondheidszorg, politie, justitie, defensie, popconcert en
wat niet al.
L&M les 5:Definities van cultuur (Gurvitch)
Laag III: De normerende of normatieve laag:
De laag van de regels en afspraken die mensen onderling maken.
 Norm: geschreven of ongeschreven regel voor gedrag.
 Ongeschreven: gedragsregels
 Geschreven: wetten/wettelijk vastgelegde regels
L&M les 5:Definities van cultuur (Gurvitch)
Laag IV: Waarden (= nastrevenswaardige principes/dingen)
 Waarden geven richting aan de maatschappij waarin we leven.
 Het zijn opvattingen (of ideeen) over goed en kwaad, mooi en lelijk,
goed en fout.
L&M les 5:Definities van cultuur (Gurvitch)
Materiële laag
II. Organisatorische laag
III. Normatieve laag
IV. Waarden laag
I.
L&M les 5:Waardenspel
Dus:
De waarde is het principe
De norm is de regel die er uit volgt
Vraag: Wat vind jij belangrijk?
Vrede, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, vertrouwen, geduld,
gezondheid, geloof, vriendschap, natuur, broederschap,
rechtvaardigheid, liefde, seks, macht, bezit, geld, respect,
gehoorzaamheid, geborgenheid, carrière, eerlijkheid, stilte,
vrije tijd, genot, geluk, waardigheid, veiligheid, tolerantie,
verdraagzaamheid, openheid etc. etc.

similar documents