PowerPoint-presentatie

Report
Lunteren
26 maart 2013
Opbrengstgericht werken
Adaptief onderwijs
Hoe is het keuzeproces verlopen?
Op welke gronden is uiteindelijk gekozen?
Was achteraf de keuze een verantwoorde
keuze?
Malmberg: 58 aspecten
Heutink: 41 aspecten
Noordhoff: 12 aspecten
Bepaal criteria eerst zelf
De lessen zijn opbrengstgericht bij
taalbeschouwing, stellen en spellen en het
moeten goede lessen zijn.
De methode is evidence based.
Lijn mondelinge taalvaardigheid beperkt.
Woordenschat?
Gepland
September 2013: groep 4
en 5, ook op tablet.
September 2014: groep
6,7 en 8, 100% digitaal.
Gepland
Augustus 2013:
Groepen 7 en 8.
Verschijningsdata
mappen Speciale
Spellingbegeleiding:
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
4
5
6
7
8
19-02-2013
01-09-2013
18-10-2013
01-02-2014
01-02-2014
Gepland
Vanaf 2013-2014:
Groep 7 en 8.
Gepland
Materialen voor groep 1
t/m 3 worden in een later
stadium ontwikkeld.
Gepland
2013-2014: groep4
2014-2015: groep 5 en 6
2015-2016: groep 7 en 8
Wie????
Taal actief het duurst
 Wordt
onderzocht door SLO, niet zelf doen
 Nog niet herkend bij CITO eindtoets
 TA, Staal en TIB meest ambitieus: 2F
 2F algemeen maatschappelijk niveau
Taal op maat 2 biedt aan in groep 8 voor 2F:
Woordenschat: 1 keer “vergelijkingen herkennen”
Wat is hier 2F aan?
Schrijven: “een overtuigende tekst schrijven”
“een klachtenbrief schrijven”, “een verhaal met
een opbouw schrijven”, “rekening houden met je
lezer”.
Luisteren en spreken: 5 keer
Kijk op taal: 1 keer “alle zinsdelen benoemen” (
onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp)
We doen maar wat…
“In het onderwijs worden vaak nieuwe methoden en
aanpakken geïntroduceerd zonder dat duidelijk is dat
het nieuwe beter is dan het voorgaande. Denk aan een
nieuw lesboek of aan een iets kleinere groepsgrootte.
Aan de andere kant vindt beschikbare kennis over
bijvoorbeeld bewezen effectieve taalmethoden maar
langzaam haar weg naar de onderwijspraktijk. De
wetenschap dat iets werkt is niet voldoende voor brede
toepassing door onderwijsinstellingen.
Kortom: er lijkt sprake te zijn van een zekere
’onbenutte ruimte’. Er wordt te weinig geprobeerd
bewijs voor de effectiviteit van onderwijsmethoden te
verzamelen en die kennis ook te verzilveren.”
Uit Naar meer evidence based onderwijs
Onderwijsraad 2006.
Brochure blz. 4:
“Taal in beeld heeft al het goede van zijn
voorganger behouden. De nieuwe versie heeft
een compleet nieuwe inhoud en enz….
Moet je doen!
Het moet ergens over gaan. De keuze voor de
thema’s lijkt willekeurig.
Vraag: is inhoud belangrijk?
Taal in beeld: instructie stapelen
Staal Taal: ene jaar groep 7, het andere groep
8
Staal spelling: niet te combineren
Veel overeenkomsten, weinig verschillen:
startweek, herhaling, planning op site
Taal: Gemiddeld 3 uur 45 minuten
Minst: Taal in beeld
Spelling:
Taalverhaal
1 uur 40 min
Taal actief
1 uur 20 min
Staal
2 uur 5 min
Taal op maat van 1 uur 20 min naar 2 uur
Taal in beeld
1 uur
Taalverhaal
digitaal
Taal actief
rijk
Staal
ervaringsgericht/José
Taal op maat midden
Taal in beeld compact
Waar leren leerlingen het meest van: instructie
of zelfstandig werken?
Let op verhouding instructie/zelfstandig
werken
Verschillende modellen voor verschillende
lessen?
 Taal
in beeld in de media
 JSW over Taal in beeld: 'Geen enkele
leerkracht heeft, voor het geven van de les,
de handleiding nodig. Iedereen instrueert
vanuit het taalboek van de leerling.'
Veel overeenkomsten, maar er zijn verschillen
IGDI
Tempo en niveau
Voor de top: Toptaalschrift, Plusboek, 4 routes,
 Woordenschat
 Plustoets
(TIB)
en taalbeschouwing
(TA), domeintoets (TOM), toetssite
 Na
de toets
 De
grote 4
 Leesbevordering
 Leesbegrip
 Samenwerkend
 Presenteren
leren
 Waar
leg ik de nadruk?
 Evenwichtige verdeling? M.a.w. evenveel tijd
nodig om op 2F te leren schrijven, spreken,
taal te beschouwen of heel veel woorden te
leren?
 Kritiek
Inspectie
 Verbeteringen?
 Taal actief : evalueren en beoordelen is
verbeterd, meer de tijd nemen voor alle
fasen van het schrijfproces, portfolio
 Staal neemt uitgebreid de tijd met het 5
fasenmodel
 Gelet
op de verhouding met de overige
leerlijnen is taalbeschouwing een belangrijk
onderdeel voor Taal actief en Taal op maat,
Staal heeft een lijn Taal verkennen en
grammatica is ondergebracht bij spellen.
 Kwaliteit van de lessen: vergelijking a.d.h.v.
één onderwerp, bijvoorbeeld
letterlijk/figuurlijk taalgebruik, meewerkend
voorwerp, voegwoord.
 TIB:
In blok 2 t/m7 wordt nieuwe leerstof
aangeboden, dit betekent per schooljaar
bijvoorbeeld 18 lessen taalbeschouwing
waarin nieuwe leerstof wordt aangeboden
 In een maandje te doen?
 Iedereen
is verliefd op Marianne en Dirkje.
 Is de aanpak bewezen effectief?
 Wat
bepaalt de kwaliteit van de leerlijn
woordenschat:
 1 tijd
 2 hoeveelheid woorden
 3 belangrijkheid van de woorden
 4 semantiseren
 5 consolideren
 6 controleren
Welk bewijs is er dat het aanleren van
strategieën een bijdrage levert aan een
grotere woordenschat
tv
ta
s
tom
tib
Tijd
24 %
90 uur
28 %
160/320 uur
15 %
60 uur
20 %
120 uur
19 %
90 uur
Woorden
Groep 4-8
3000
Zwak : 2400
Basis: 2000
Plus: 480
Basis: 1680
Preteaching:
1200
Plus: 1200
1300
Basis : 800
Software:
4000
Semantiseren
Digi
Digi
Digi
Digi
Digi
Consolideren
Veel
herhalen
Terug in alle
leerlijnen
Controleren
Ja
Ja
Belangrijke
woorden?
Terug in alle
leerlijnen?
Ja
Ja
Ja
Hoe minder de methode er tijd voor inruimt,
hoe beter.
We weten niks over WAT kinderen moeten
leren of wat belangrijk is.
Eén onderzoek naar
onderwijsleermateriaal(1996)
Eén construerend onderzoek (1999)
Slotzin: Het is niet mogelijk om uit het
schaarse en fragmentarische onderzoek naar
mondelinge taalvaardigheid een duidelijk
totaalbeeld of duidelijke tendensen te
destilleren.
0ngeveer 40 categorieën (behalve TIB)
Taalverhaal
Taal actief
Staal
Taal op maat
Taal in beeld
266 uur
213 uur
333 uur
277 uur
240 uur
Een leerlijn die helemaal losstaat van de
methode of een leerlijn die juist zoveel
mogelijk geïntegreerd is?
 Staal
combineert grammatica met spelling
 Staal heeft géén remediëring. Taal actief
komt met grote remediëringsmappen per
jaargroep
 Voor
spelling kies ik voor José Staal, maar…
 Taalmethode Taal actief: meest sterke lijn
taalbeschouwing, meest sterke lijn schrijven,
meest sterke lijn woordenschat
 Alleen
Archie, de man van …..

similar documents