Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

Report
SHS - Securities Holdings Statistics
Brussel, 18 december 2012
Hervé SAUVENIÈRE
Afdelingshoofd Portefeuille
Presentatie voor
kredietinstellingen en
beursvennootschappen
Europese regelgeving
► Verordening (Regulation) van de ECB
● Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van
17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake
aangehouden effecten (ECB/2012/24)

Publicatieblad van de Europese Unie:
PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6
► Richtsnoer (Guideline) van de ECB
● In voorbereidende fase (februari 2013)
● Bepaalt de verplichtingen van de Nationale
Centrale Banken betreffende de rapportering van
de SHS statistieken (Securities Holdings Statistics)
aan de ECB
2
Europese regelgeving
Verordening ECB/2012/24
► Beweegredenen
► Definities
► Populatie van informatieplichtigen
► Statistische rapportageverplichtingen
► Vrijstellingen
► ...
► Eerste rapportage
► Bijlagen
3
Statistieken inzake aangehouden
effecten
Structuur van de presentatie
1. Directe rapportering
(effecten aangehouden voor eigen rekening)
2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers
(bewaring van effecten voor rekening van cliënten)
● 2.1 Huidige rapportering
● 2.2 Aangepaste rapportering
3. Twee nieuwe rapporteringen
● 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van nietingezetenen
● 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
4
1. Directe rapportering
Effecten aangehouden voor eigen
rekening
5
1. Directe rapportering
Effecten aangehouden voor eigen rekening
► Niets wijzigt !
► Verzameling van gegevens bij :
● Kredietinstellingen, ICBs :

gedekt door
 het reglement m.b.t. schema A en de betalingsbalans
 de Verordening van de ECB (ECB/2012/24)
● Verzekeringsondernemingen, Pensioenfondsen,
Beursvennootschappen

gedekt door
 het reglement aangaande de betalingsbalans
6
1. Directe rapportering
Effecten aangehouden voor eigen rekening
► Via :
● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten'

Enquête S10PKI en S19PKI : Kredietinstellingen
Enquête S10STB
: Beursvennootschappen

Tabellen 03.90 tot 03.92 ... 03.99

7
1. Directe rapportering
Effecten aangehouden voor eigen rekening
► Doel: De effecten aangehouden voor eigen
rekening (effectsgewijs = de verzameling van
gegevens uitgesplitst naar individuele effecten)
● Dekking

Alle effecten
● Te verstrekken informatie - per effect





8
Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code)
Benaming van het effect
Muntcode
Nominale waarde / boekhoudwaarde / marktwaarde
De post van de boekhoudstaat op het actief van de balans
2. Indirecte rapportering bij de
bewaarnemers
Bewaring van effecten voor rekening
van cliënten
2.1 Huidige rapportering
9
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering
► Verzameling van gegevens bij :
● Kredietinstellingen, Beursvennootschappen :

gedekt door het reglement aangaande de betalingsbalans
► Doel: De door hen in bewaring gehouden effecten
(effectsgewijs)
● Dekking: alle effecten
► Via:
● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten'

Enquête S11PKI : Kredietinstellingen
Enquête S10STB : Beursvennootschappen

Tabellen 05.90 tot 05.92

10
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering
Tabel 05.90 - Schuldbewijzen op ten hoogste één jaar toevertrouwd aan de instelling
N° van de
Identificatie van de effecten
Nominale Boekhoudpost v/d
Munt
boekhoudwaarde
waarde
Code
ID
Benaming
staat
05
10
11
15
40
50
60
Marktwaarde
ID
Econ.
sector
van de
cliënt
70
71
90
Marktwaarde
ID
Econ.
sector
van de
cliënt
70
71
90
001
...
Tabel 05.91 - Schuldbewijzen op meer dan één jaar toevertrouwd aan de instelling
N° van de
Identificatie van de effecten
Nominale Boekhoudpost v/d
Munt
boekhoudwaarde
waarde
Code
ID
Benaming
staat
05
10
11
15
40
50
60
001
...
Tabel 05.92 - Aandelen et gelijkgestelde effecten toevertrouwd aan de instelling
N° van de
post v/d
boekhoudstaat
05
001
...
11
Munt
Aantal
Boekhoudwaarde
Marktwaarde
ID
Econ.
sector
van de
cliënt
40
25
60
70
71
90
Identificatie van de effecten
Code
ID
Benaming
10
11
15
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering
► Economische sector van diegene die de effecten aan
de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90)
● Huidige rapportering
Economische sector (kolom 90)
1
Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappen
2
Ingezeten ICBs met monetair karakter
3
Ingezeten ICBs met niet-monetair karakter
4
Ingezeten rechtspersonen
5
Ingezeten natuurlijke personen
6
Niet-ingezetenen
● Aangepaste rapportering

12
Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische
sector
2. Indirecte rapportering bij de
bewaarnemers
Bewaring van effecten voor rekening
van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
13
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
► Economische sector van diegene die de
effecten aan de aangifteplichtige heeft
toevertrouwd (kolom 90)
● Huidige rapportering
Aangepaste rapportering
Economische sector (kolom 90)
14
1
Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappen
Te splitsen
2
Ingezeten ICBs met monetair karakter
Ongewijzigd
3
Ingezeten ICBs met niet-monetair karakter
Ongewijzigd
4
Ingezeten rechtspersonen
Meer gedetailleerd
5
Ingezeten natuurlijke personen
Ongewijzigd
6
Niet-ingezetenen
Meer gedetailleerd
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
► Cliënten = ingezetenen van België
● Uitgebreidere rapportering - Verordening ECB/2012/24
Economische sector (kolom 90)
ESR 2010
1100
1210
1220
1230
1240
1251
1259
1261
1269
1270
1280
1290
1311
1312
1313
1314
1400
1500
1999
15
Sectoren voor de ingezetenen van België
Niet-financiële vennootschappen
Nationale centrale bank
Kredietinstellingen
Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakter
Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakter
Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs)
Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCs
Beursvennootschappen
Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappen
Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband
Verzekeringsinstellingen
Pensioenfondsen
Federale overheid
Gemeenschappen en gewesten
Lokale overheid
Sociale zekerheid
Huishoudens
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens
Niet-geïdentificeerde sector
4
1
2
3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
► Cliënten = ingezetenen van België
● Uitgebreidere rapportering : exhaustieve lijsten
Economische sector (kolom 90)
ESR 2010
1100
1210
1220
1230
1240
1251
1259
1261
1269
1270
1280
1290
1311
1312
1313
1314
1400
1500
1999
16
Sectoren voor de ingezetenen van België
Niet-financiële vennootschappen
Nationale centrale bank
Kredietinstellingen
Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakter
Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakter
Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs)
Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCs
Beursvennootschappen
Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappen
Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband
Verzekeringsinstellingen
Pensioenfondsen
Federale overheid
Gemeenschappen en gewesten
Lokale overheid
Sociale zekerheid
Huishoudens
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens
Niet-geïdentificeerde sector
4
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
Lijst
1
2
3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
► Cliënten = niet-ingezetenen
● Huidige rapportering
Economische sector (kolom 90)
1
2
3
4
5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
Niet-ingezetenen
Meer gedetailleerd
● Aangepaste rapportering - Reglement betalingsbalans
Verblijfplaats (kolom 90)
ESR 2010
Niet-ingezetene sectoren
2111
Europese Unie (eurogebied)
Lijst*
6
2112
Europese Unie (buiten het eurogebied)
Lijst*
6
2200
Niet-ingezetenen buiten de Europese Unie
6
* Exhaustieve lijst van landen en territoriale gebieden
! Rapportering beperkt tot effecten uitgegeven
door ingezetenen van België !
17
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
► Samenvatting van de aangepaste rapportering
● Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische
sector voor de ingezetenen en voor de niet-ingezetenen :


Europese regelgeving (SHS - ESR 2010)
Reglement betalingsbalans
● Eerste levering op basis van de aangepaste rapportering :


Begin 2014
Gegevens eind december 2013
● Frequentie (onveranderd) :


18
Maandelijks (T+11 werkdagen)
Trimestrieel (T+25 kalenderdagen)
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
● Dekking (onveranderd) :


Toevertrouwd door ingezetenen van België : alle effecten
Toevertrouwd door niet-ingezetenen : enkel de effecten
uitgegeven door ingezetenen van België
● Bepaling van de economische sector :




19
Definities in Verordening van de ECB (ECB/2012/24)
Exhaustieve lijsten
1999 = niet-geïdentificeerde sector
Bilateraal contact met de NBB aangemoedigd !
2. Indirecte rapportering
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.2 Aangepaste rapportering
Gevolg
► Opheffing van de rapportering inzake het houderschap
van gedematerialiseerde effecten van de Belgische
staatsschuld (Rapportering bij rekeninghouders bij de
Clearing)
● Reglementering :

Koninklijk Besluit van 23-01-1991 en van 14-10-1991 tot wijziging
● Doel


Houderschap van OLOs, thesauriebewijzen en schatkistcertificaten
uitgegeven door de publieke administratie
 voor eigen rekening
 voor rekening van cliënten (ventilatie)
Trimestriële rapportering per type effect en niet effectsgewijs
● Opheffing : als de aangepaste rapportering goed draait
ten laatste eind 2014
20
3. Twee nieuwe rapporteringen
3.1 Bewaring van effecten voor
rekening van niet-ingezetenen
Third Party Holdings
21
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Third party holdings
● Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en
toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer
► Reden
● Gegevens elders niet beschikbaar
● De ECB wil geaggregeerde statistieken opstellen
inzake aangehouden effecten op niveau van het
eurogebied
► Ervaring
● One-off exercise maart 2012
22
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Doel
● Effectsgewijze rapportering
● Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en
toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer
● Identificatie


van het land van de houder
van de economische sector van de houder
● Onderscheid in rapportering tussen
niet-ingezetenen van het eurogebied
en niet-ingezetenen buiten het eurogebied
23
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Economische sector van de houder
Economische sector van de niet-ingezetenen (eurogebied)
Land
Alle effecten
2111A
Huishoudens
2111B
Overige niet-financiële beleggers m.u.v. huishoudens 1
Economische sector van de niet-ingezetenen (buiten het eurogebied)
Land
Enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied (inclusief België)
2900X
Overheid en Centrale bank
2900Y
Overige beleggers m.u.v. overheid en Centrale bank
1
24
met name de niet-financiële vennootschappen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Betrokken bewaarnemers
● Kredietinstellingen en Beursvennootschappen
► Vrijstelling
● Als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen
van België < 10 miljard euro
► In de praktijk
● Deelnemers van de one-off exercise van maart 2012

25
Te bepalen op basis van de balans eind september 2013
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Eerste levering
● Begin 2014
● Gegevens eind december 2013
► Trimestriële frequentie
(T+25 kalenderdagen)
► Via :
● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten'
● Nieuwe tabellen 05.98 en 05.99
26
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Via :
● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten'
Tabel 05.98 - Schuldbewijzen toevertrouwd aan de instelling
Identificatie van de effecten
Code
ID
Benaming
10
11
15
Munt
Nominale
waarde
Marktwaarde
ID
Sector
Land
40
50
60
70
90
98
001
002
...
Tabel 05.99 - Beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs toevertrouwd aan de instelling
Identificatie van de effecten
001
002
...
27
Code
ID
Benaming
10
11
15
Munt
Aantal
Marktwaarde
ID
Sector
Land
40
25
60
70
90
98
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Effecten die in aanmerking komen
● Effecten met een ISIN-code
► Beperkt tot de volgende financiële instrumenten :
● Kort- en langlopende schuldbewijzen
● Beursgenoteerde aandelen
● Deelbewijzen van ICBs
► Komen niet in aanmerking :
● Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen
● Afgeleide producten
► Definities in de Verordening ECB/2012/24
► In de praktijk
28
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► In de praktijk
● Rapportering van de volgende effecten is mogelijk :


►
29
effecten met een andere code dan de ISIN-code
(CUSIP, SEDOL, …)
andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen,
beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs
Filtering door NBB
3.1 Bewaring van effecten voor rekening
van niet-ingezetenen
Third party holdings
► Vrijstelling:
als houderschap voor rekening van niet-
ingezetenen van België < 10 miljard euro
Totaal bedrag van de effecten aangehouden voor rekening van niet-ingezetenen
(in miljoen euro)
Totaal voor alle niet-ingezetenen
Totaal voor de niet-ingezetenen
(eurogebied)
Totaal voor de niet-ingezetenen
(Europese Unie buiten het eurogebied en buiten de Europese Unie)
...
...
...




30
Jaarlijkse frequentie
Eerste levering : situatie eind september 2013
Herziening van de vrijstellingen : principe van stabiliteit
One-off exercise (maart 2012)
3. Twee nieuwe rapporteringen
3.2 Effecten aangehouden door de
grote bankgroepen
31
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Reden :
● Bijdragen aan een goede beleidsvoering door
autoriteiten die bevoegd zijn ter zake van :



het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen
de stabiliteit van het financiële stelsel
de analyse van de doorwerking van het monetaire beleid
► Wat ?
● De portefeuille, effectsgewijs, van de volledige
bankgroep
32
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Bankgroep
● Moederkredietinstelling + dochterondernemingen + bijkantoren
● Financiële moederholding + dochterondernemingen + bijkantoren
● Opm: entiteit zonder dochteronderneming
= groep als entiteit zelf geen dochteronderneming is
► Bepaling van de rapportagegroepen
● Door de ECB - de Raad van bestuur
● Op basis van 2 criteria :


33
[1°] geconsolideerde balansactiva van de groep > 0,5 % van
de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen
uit de Europese Unie
[2°] drempel < 0,5 % : groep voldoende relevant geacht
(kwantitatieve en kwalitatieve criteria)
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Een eerste lijst van 25 bankgroepen
● Op basis van criterium [1°]
● Voor België : 2 grote groepen
● Aangifte


34
per moedermaatschappij
aan de Nationale Centrale Bank van het land waarin de
rapporterende entiteit ingezetene is
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Doel
● De portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd,
van de volledige bankgroep
► Drie methodes om de gegevens te rapporteren :
● 1° voor de groep als geheel aangehouden effecten
● 2° apart voor de ingezeten en niet-ingezeten
entiteiten van de groep (eurogebied <> buiten het eurogebied)
● 3° apart voor elke entiteit van de groep
35
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Effecten die in aanmerking komen
● Effecten met een ISIN-code
► Beperkt tot de volgende financiële instrumenten :
● Kort- en langlopende schuldbewijzen
● Beursgenoteerde aandelen
● Deelbewijzen van ICBs
► Komen niet in aanmerking :
● Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen
● Afgeleide producten
► Definities in de Verordening ECB/2012/24
► In de praktijk
36
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► In de praktijk
● Rapportering van de volgende effecten is mogelijk :


►
37
effecten met een andere code dan de ISIN-code
(CUSIP, SEDOL, …)
andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen,
beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs
Filtering door NBB
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Te verstrekken informatie - per effect
● Identificatiecode van het effect (bij voorrang de
ISIN-code)
● Benaming van het effect
● Muntcode
● Nominale waarde / marktwaarde
● De localisatie van de entiteit die het effect aanhoudt



i.g.v. methode 1 : i.g.v. methode 2 : BE, eurogebied, buiten het eurogebied
i.g.v. methode 3 : land
● Identificatie die toelaat de consolidatie uit te voeren
op het niveau van de groep
38
3.2 Effecten aangehouden door de grote
bankgroepen
► Eerste levering
● Begin 2014
● Gegevens eind december 2013
► Trimestriële frequentie
► Via :
● Bilateraal te definiëren met de informatieplichtigen
► Methodes om de gegevens te rapporteren :
● Gezamenlijk te definiëren met de informatieplichtigen
● Gemeenschappelijke methode voor alle
informatieplichtigen
● Voorkeur NBB voor methode 3
39
Statistieken inzake
aangehouden effecten
Samenvatting
40
Statistieken inzake aangehouden effecten
Samenvatting
► Uitbreiding van de huidige collecte
● Effecten aangehouden voor eigen rekening
(Portefeuille)
 Niets wijzigt
● Bewaring van effecten voor rekening van cliënten


41
Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector
van de ingezetenen van België die de effecten aan de
aangifteplichtige hebben toevertrouwd (ESR 2010)
Meer gedetailleerde uitsplitsing van de verblijfplaats van de
niet-ingezetenen (eurogebied, Europese Unie buiten het
eurogebied, buiten de Europese Unie)
Statistieken inzake aangehouden effecten
Samenvatting
► Twee nieuwe rapporteringen
● Bewaring van effecten voor rekening van nietingezetenen

Third Party Holdings (beperkt tot de grote bewaarnemers)
● Effecten aangehouden door de grote bankgroepen



42
Voor België : twee grote groepen
Portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd
Methode 3 (apart voor elke entiteit) ?
Statistieken inzake aangehouden effecten
Samenvatting
► Eerste levering
● Begin 2014
● Gegevens eind december 2013
► Opheffing van de rapportering inzake het
houderschap van gedematerialiseerde
effecten van de Belgische staatsschuld
43
Statistieken inzake aangehouden effecten
Samenvatting
► Implementatie van de nieuwe rapportering
● Aanpassing van de Belgische wetgeving aan de
Europese regelgeving
● Aanpassing van de documentatie (handleidingen)

Levering: einde eerste trimester 2013 (ten laatste)
● Voorbereiding van de exhaustieve lijsten


Sectoren : Levering
Eventuele herzieing
Landen : Levering
- 1ste trimester 2013
- 4de trimester 2013
- 1ste trimester 2013
● Vrijstelling Third Party Holdings :

Verzameling informatie en toekenning vrijstelling : 4de trimester 2013
● Contact met de grote bankgroepen :

44
Begin 2013
Statistieken inzake aangehouden effecten
► Contacten NBB
● [email protected]
● Cc: [email protected]
45

similar documents