Functieleer, deel 1

Report
Functieleer, deel 1
Johan Wagemans
POC basisdomeinen
18/09/2013
Plaats in het curriculum
• P0M01B Functieleer, deel 1 (OPO)
6 sp., 2 OLA
– hoorcollege (P0M01a, 5 sp.)
– werkcollege (P0N91a, 1 sp.)
– Bachelor of Science in de psychologie 180 sp.
• P0M01A Functieleer, deel 1 (OPO)
5 sp., 1 OLA
– hoorcollege (P0M01a, 5 sp.)
– Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen 180 sp.
– Bachelor in de wijsbegeerte (Optie Psychologie ) 180 sp.
– Schakelprogramma: Master of Science in de logopedische
en audiologische wetenschappen 57 sp.
Syllabus
•
•
•
•
•
•
•
Doelstellingen
Begintermen (geen)
Inhoud
Studiemateriaal
Planning
Werkvorm en leeractiviteit
Examenvorm
Doelstellingen
• de functieleer als basisdomein in de psychologie, enkele
basisbegrippen, enkele stromingen en benaderingen en vooral ook
de manier waarop de basisfuncties van de menselijke cognitie
wetenschappelijk bestudeerd kunnen worden
• de wetenschappelijke manier van denken binnen de psychologie,
met nadruk op de psychologische functieleer
• de basisfuncties van waarneming, geheugen en aandacht, hun
onderlinge samenhang en hun relaties met andere mentale functies
zoals emotie, leren, taal en redeneren (die verder meer uitgebreid
aan bod komen in “Functieleer, deel 2”)
• geen encyclopedisch, volledig overzicht; wel een kennismaking met
de denkvorm en de basisbegrippen; wel de basis waarop de
vervolgcursussen kunnen verder bouwen
Inhoud
1. Situering van de psychologie als wetenschap
en van de functieleer als basisdomein in de
psychologie
2. Waarneming
3. Geheugen
4. Aandacht
5. Samenwerking tussen psychologische
functies
Uitgewerkt: Inhoudstafel
• Hoofdstuk 1. Situering van psychologie als wetenschap en van
functieleer als basisdomein in de psychologie (30 blz.)
– 1.1. Oorspronkelijke definitie vanuit traditionele opvattingen over het
geest-lichaam probleem
– 1.2. Hedendaagse definitie vanuit een visie op complexiteit van de
psychologie
– 1.3. De positie van de psychologie naast andere wetenschappen
– 1.4. Basisdomeinen van de psychologie
– 1.5. Geschiedenis van de psychologie
– 1.6. Belangrijkste stromingen in de psychologie in de 19de en 20ste eeuw
•
•
•
•
•
1.6.1. Structuralisme
1.6.2. Functionalisme
1.6.3. Gestaltpsychologie
1.6.4. Behaviorisme
1.6.5. Cognitieve psychologie
Uitgewerkt: Inhoudstafel
• Hoofdstuk 2. Waarneming (92 blz.)
– 2.1. Inleiding
– 2.2. Basisnoties van het oog en het visueel brein
– 2.3. Perceptuele organisatie
– 2.4. Ambiguïteiten door het probleem van
onderdeterminatie
– 2.5. Semantische interpretatie van objecten en
scènes
– 2.6. Alternatieve theoretische denkkaders
Uitgewerkt: Inhoudstafel
• Hoofdstuk 3. Geheugen (44 blz.)
–
–
–
–
3.1. Inleiding
3.2. Historisch perspectief
3.3. Het modaal model van het geheugen
3.4. Alternatieven voor het modaal model van het
geheugen
– 3.5. Het lange-termijn geheugen
– 3.6. Hoe goed is het geheugen echt?
• 3.6.1. Foutieve herinneringen (“false memories”)
• 3.6.2. Visueel geheugen
Uitgewerkt: Inhoudstafel
• Hoofdstuk 4. Aandacht (14 blz.)
– 4.1. Inleiding
– 4.2. Selectieve aandacht
– 4.3. Spatiale aandacht
– 4.4. Integratie
– 4.5. “Inattentional blindness”
Uitgewerkt: Inhoudstafel
• Hoofdstuk 5. Samenhang (26 blz.)
–
–
–
–
5.1. Inleiding
5.2. Mentale verbeelding
5.3. Priming
5.4. Onderzoek over mentale functies als een spelletje
“20 questions”
– 5.5. Theoretische integratiepogingen
– 5.6. Praktische integratiepogingen
• 5.6.1. Autisme
• 5.6.2. Kunst
Studiemateriaal
• vanaf ac.j. 2012-2013 volledig nieuw studiemateriaal
• een beknopte, overzichtelijke, goed studeerbare
cursustekst (+/- 200 blz.) + bundel met slides
• hoorcolleges met belangrijke meerwaarde t.o.v.
cursustekst: veel illustraties en voorbeelden, incl.
audiovisueel materiaal, praktijkvoorbeelden,
interactieve demonstraties, enz.
• op Toledo, na afloop van de hoorcolleges, bestanden
met de Powerpoint-presentatie, links naar relevante
websites, materiaal voor bijkomende zelfstudie, enz.
Planning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26/09/13 = introductie syllabus, psych als wp, functieleer
03/10/13 = geschiedenis
10/10/13 = perceptie-1
17/10/13 = perceptie-2
24/10/13 = perceptie-3
31/10/13 = perceptie-4
07/11/13 = geheugen-1
14/11/13 = proefexamen
21/11/13 = geheugen-2
28/11/13 = geheugen-3
05/12/13 = aandacht
12/12/13 = samenhang
19/12/13 = vragencollege
# slides
(78)
(90)
(77)
(168)
(106)
(114)
(48)
(76)
(50)
(96)
(106)
Werkvorm en leeractiviteit
• Basiswerkvorm = hoorcollege
• Aanwezigheid = aanbevolen (niet verplicht)
• Tijdens hoorcolleges: actief mee volgen en de besproken inzichten,
begrippen, gedachten, redeneringen, overwegingen enz. proberen
begrijpen
• Nadien:
– basisstudiemateriaal (cursustekst, “slides”, notities) verder aanvullen
en verrijken
– zelf samenvattingen maken en nuttige overzichten aanleggen (bvb.
steekkaarten met de belangrijkste begrippen, experimenten, historisch
belangrijke psychologen, enz.)
• Kortom: van de student wordt tijdens de hoorcolleges en nadien bij
de verwerking van het studiemateriaal een actieve leerhouding
verwacht
Examenvorm
• Schriftelijk, gesloten boek (“multiple choice” examen).
• Het eindexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen met correctie voor
raden (-1/3 punt per fout antwoord).
• De vragen peilen naar kennis, inzicht en toepassing van de leerstof.
• De vragen worden min of meer evenredig verdeeld over de
verschillende onderdelen.
• Er worden tijdens de hoorcolleges voorbeeldvragen gegeven en
besproken.
• Het eindexamen staat op 18 punten, het werkcollege op 2 punten.
Uitgewerkt: Examenvorm
Kennis
Inzicht
Toepassing
Totaal
Makkelijk
6
0
2
8
Gemiddeld
6
6
2
14
Moeilijk
3
4
1
8
Totaal
15
10
5
30
Spreiding over de cursus:
H1 (inleiding)
H2 (waarneming)
H3 (geheugen)
H4 (aandacht)
H5 (verbanden)
Combinaties
3
7
7
4
3
6
Uitgewerkt: Examenvorm
PSY (jan)
PSY (jan) +
WC
PSY (sep)
PSY (sep) + LAW e.a.
WC
(sep)
N
418
418
193
142
33
gemid
7.16
8.23
7.32
7.99
9.06
mediaan
7.11
8
7.56
8
9
% gesl
30.14%
38.52%
26.06%
29.58%
48.48%
61.27%
78.79%
%≥8
49.78%
Andere berekening:
PSY: 160 + 44 van 458 = 44.54% geslaagden
LAW: 46 + 16 van 91 = 68.13% geslaagden
Correlatie met gemiddelde van alle andere vakken = 0.68
(N.B. in januari 0.78)
Werkcollege
• aanvullend bij hoorcollege (beantwoorden van vragen)
– wisselwerking met Toledo (“vraagbaak”)
• dieper ingaan op centrale methoden of principes uit
functieleer
• concrete oefeningen en toepassingen
• een beperkt aantal klassieke studies a.d.h.v. de
originele tijdschriftartikelen
• concreet: 3 sessies + 2 examenpunten
– alle details te volgen via Toledo
Didactisch team
• Julie Caubergh (DOS) voor studiebegeleiding
• 3 “assistenten” voor werkcollege
– Marlies Houben
– Pieter Moors
– Steven Vanmarcke
• geen emails
• alles via Toledo en website
– http://toledo.kuleuven.be/
– http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/index
Eigen impressies/reflecties
• gemengde gevoelens bij de start
• keihard gewerkt
• goed meegevallen
– voor mezelf
– voor de studenten
Discussiepunten
•
•
•
•
•
•
•
zelfde vak in andere opleidingen?
slides voor of na college?
activeren van studenten voor examen?
invulling en gewicht werkcolleges?
aansluiting DOS
didactisch team, onderwijsondersteuning
aansluiting/overlap andere vakken
– gedragsneurowetenschappen, methoden,
geschiedenis
– logische volgorde?

similar documents