Kraftigt modifierade vatten

Report
Vattenkraft inom
vattenförvaltningen
Johan Kling
Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen I Västra Götaland
2011-02-12
Varför behövs åtgärder inom vattenkraften?
“hindra ytterligare försämringar och skydda och
förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och,
såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra
ekosystem och våtmarker som är direkt beroende
av akvatiska ekosystem”
Ramdirektivet för vatten
2009-10-06
Hydromorfologi
Kontinuitet
Möjlighet till spridning och fria passager för djur,
växter, sediment och näringsämnen
Hydrologin
Kvantitet och dynamik i vattenflöden i
vattendrag och vattenstånden i sjöar
Morfologin
Vattenförekomstens form, bottenstruktur och
bottensubstrat, marktyp i närmiljön och övrig
struktur på strandzon.
Påverkanstryck inom EU
Fysisk påverkan

2 060 vattenkraftverk

1670 regleringsdammar

Ytterligare ca 5 000 dammar för andra
ändamål

50 000 legala markavvattningsföretag

ca 3 000 tillståndsgivna rensningar och
sjösänkningsföretag

Omfattande flottledsrensningar i hela Sverige

Omfattande rätningar, kanaliseringar och
kulverteringar I jordsbruksåar

Stor mängd vattenuttagspunkter
Dammar i
Sverige
Fysisk påverkan i VISS
Över 1200 vattenförekomster med flödesförändringar
Över 4 000 vattenförekomster med morfologiska
förändringar
Över 4000 vattenförekomster med kontinuitetsproblem
Trots detta saknar vi information om fysisk påverkan i
många vattenförekomster
2009-10-26
Vad är vattenkraftens
påverkan?
Vad är vattenkraftens
påverkan?
Exempel Röjdanl
Vattenkraft – reglering av sjöar
Relation mellan WIc och vintersänkning
100
y = -29,155x + 23,109
2
R = 0,7101
WIc
60
20
-20
-60
-100
0
1
2
3
4
Sänkning under vinterperioden (m)
Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkraft - Bottenfauna
Källa: Markus Lundberg, Johanna Hansson
Vattenkraft - Bottenfauna
Källa: Markus Lundberg, Johanna Hansson
Åtgärdsprogram för fysisk påverkan
• Gäller alla vattenförekomster där en påverkad
hydromorfologi leder till en försämrad ekologisk
status eller risk till försämring.
• Sammanställs till förvaltningsplanen på
avrinningsområdesnivå. Åtgärdsprogram för varje
vattenförekomst
• Planer för biologisk återställning kommer bidra
men inte säkert leda till God ekologisk status i alla
påverkade vattenförekomster
Rätt åtgärd på rätt plats – inte så enkelt
•
Vi saknar information om många vattenkraftverk
• Var finns kraftverken?
• Hur regler man och reglerbarhet?
• Nytta för lokala effektsituationen?
• Tillför kraftverket reglerkraft ?
• Hur påverkar kraftverket
vattenförekomstens status?
•
Vad medger tillstånden ?
•
Vilka åtgärder är kostnadseffektiva?
•
Hur prioriterar vi åtgärder?
Behov för åtgärdsprogrammet
•
Bättre indikatorer för att fastställa samband mellan
vattenkraft och ekologisk status (statusklassning,
egenkontroll)
•
Bedömningsmall för åtgärders påverkan på verksamheten


Påverkan på elproduktionen

Påverkan på reglerkraften

Påverkan på lokal effektsituation
Bedömningsmall för påverkan på miljö i stort


Miljövärdering av vattenkraft
Metod för ekonomisk analys av åtgärder vs. Vattenkraft

Värdering av förluster av ekosystemtjänster i samband
med vattenkraftsproduktion
Prioritering
•
Prioritering av avrinningsområden,
delavrinningsområden och vattenförekomster utifrån
restaureringspotential, kostnadseffektivitet för att nå
god ekologisk status, andra miljödirektiv m.m.
•
Prioritering av kraftproduktion med tanke på åtgärder
för bättre miljö.
•
Prioritering av var ny produktion bör tillkomma eller där
produktion bör avvecklas
•
Verktyg för samhällsekonomisk analys.
•
Metod för att prioritera åtgärder i ett avrinningsområde.
•
Definiera systemgränser (Sverige, Norden, EU ?).
•
Styrmedel
Installerad effekt i Sverige (MW)
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Årtal
Ökning av installerad effekt i vattenkraftverk i hela Norden (MW)
55 000
Installerad effekt, MW
Installerad effekt, MW
36 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
1975
1980
1985
1990
1995
Årtal
2000
2005
2010
Import (+) minus export (-) i GWh
15 000
y = -0.2456x + 15862
10 000
2
R = 0.1379
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
Produktion elenergi (GWh)
Land
Import från
Export till
Danmark
1 841
6 684
Norge
8 946
2426
Finland
4 204
3 891
663
4611
15 654
17 612
Andra länder såsom Polen och Tyskland
Summa:
80 000
Systemgränser
är viktiga!
Kraftigt modifierade vatten
KMV – vad är det ?
Kraftigt modifierade vatten
• En ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar genom
mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär. De fysiska
förändringarna har påverkat vattenförekomstens ekologiska
status.
• De fysiska förändringarna ska ej vara reversibla. Enbart hydrologisk
påverkan räcker inte, morfologin måste vara påverkad
• Kraftigt modifierade vatten är en möjlighet men inte en skyldighet
inom Ramdirektivet
• Kraftigt modifierade vatten innebär att man sätter en lägre
miljökvalitétsnorm, god ekologisk potential, eftersom man bedömer
verksamhetens samhällsnytta som mycket stor och eventuella
åtgärder för att nå god status skulle ge betydande hinder för den
aktuella verksamheten.
Nationella kriterier för Kraftigt modifierade vatten
• 80 % utbyggd fallhöjd (ingen nybildning)
• 20 % regleringsgrad (hur mycket av årsavrinningen som kan hållas i ett
magasin)
• 20 % avvikelse från medellågvattenföring eller medelhögvattenföring
• 70 % av vattenförekomstens längd är:
• permanent torrlagd (längre än 500 m)
• har strandskoning eller erosionsskydd
• invallad för t ex översvämningar
• rensad (sediment) av vattendrag
• omdragen, kanaliserad eller uträtad
• Reglerade sjöar, regleringsamplitud > 3 m
Vad innebär Kraftigt modifierade vatten, KMV ?
• Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk
status.
• Alla åtgärder som bedöms som rimliga, med andra
ord inte på ett signifikant sätt inverkar på
existerande verksamhet, ska genomföras
• Utpekande av KMV får inte hindra genomförandet
av andra direktiv till exempel habitatdirektivet,
ålskyddsförordningen.
• Utpekande av KMV ska vara en flexibel lösning.
KMV kan läggas till och tas bort när så behövs.
• Innebär att man bedömer att verksamheten inte
kan genomföras på ett ur miljösynpunkt bättre
sätt.
Tack!
”Vatten skall man ej vända ur
dess forna fåra, en annan
man till märke, på annat sätt
än det har runnit förr”
Eskil Magnusson, 1220
Äldre Västgötalagen

similar documents